Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina jest najważniejszym portem lotniczym Warszawy i Polski. Lotnisko położone jest w granicach administracyjnych Warszawy w południowo-zachodniej części miasta, na pograniczy dzielnic Ursynów i Włochy i zajmuje powierzchnię ok. 830 ha. Powstało w 1934 roku i do 2001 roku nosiło nazwę Port lotniczy Warszawa-Okęcie. W 2001 roku lotnisku nadano imię Fryderyka Chopina. Obecna nazwa, Lotnisko Chopina, jest w użyciu od 2010 roku.
Od początku swojego istnienia zarówno samo lotnisko jak i dworzec lotniczy są systematycznie rozbudowywane. 27 kwietnia 1969 roku oddano do użytku terminal Etiuda, który funkcjonował do lat 90-tych jako terminal międzynarodowy, a potem dla tanich linii lotniczych. Pierwsza poważniejsza rozbudowa do stanu docelowego, w trakcie której powstał Terminal 1 (część Terminalu A), zakończyła się w 1992 roku. Obecna strategia rozwoju lotniska zakłada uczynienie z niego centrum lotów w Europie Środowej z możliwościami lotów tranzytowych między Zachodnią i Wschodnią Europą. Obecnie na lotnisku można wyróżnić następujące:
 • Terminal A (połączony stary Terminal 1 i nowy Terminal 2),
 • Terminal General Aviation (obsługuje loty prywatne i korporacyjne),
 • Wojskowy Port Lotniczy,
 • Dworzec Towarowy Cargo.
  W wyniku prowadzonej w XXI wieku modernizacji Port Lotniczy ma osiągnąć przepustowość ok 10,5 mln pasażerów i ok 158 tys. operacji lotniczych rocznie. Polecamy stronę internetową portu lotniczego: lotnisko-chopina.pl

  Informacje o lotnisku im. Fryderyka Chopina w Wikipedii

 • Analiza Przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie


  W dokumencie m.in.:

 • Całkowita przepustowość Lotniska Chopin
 • Przepustowość pola ruchu naziemnego
 • Przepustowość terminala
 • Przepustowość landside
 • Przepustowość środowiskowa

  Niniejszy dokument jest streszczeniem i podsumowaniem Kompleksowej Analizy Przepustowości, która została przygotowana na podstawie umowy z dnia 24.03.2011r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" a firmą Arup.
  Niniejsze podsumowanie zawiera główne tezy wynikające z analizy, jak i rekomendacje, co do działań mających na celu zlikwidowanie zidentyfikowanych "wąskich gardeł" w przepustowości infrastruktury lotniskowej.
  Celem kompleksowej analizy przepustowości było obliczenie maksymalnej przepustowości najważniejszych elementów infrastruktury Portu Lotniczego (pole ruchu naziemnego, terminal, dojazdy), uwzględniając przy tym ograniczenia zewnętrzne (środowisko).

  Analiza wykazała, że przepustowość infrastruktury Lotniska Chopina zostanie wyczerpana najwcześniej w 2032 roku.

 • Budowa Terminalu 2
  Budowa Terminalu 2 była koniecznością w związku z wyczerpaniem się przepustowości Terminalu 1, oddanego pasażerom w 1992 roku. 28 maja 2004 r. zainaugurowane zostały prace budowlane przy nowym terminalu na warszawskim Okęciu, z planowanym terminem zakończenia w 2007 roku. Realizacja projektu napotkała na poważne trudności. W trakcie realizacji przedsięwzięcia doszło m.in. do usunięcia wykonawcy z placu budowy. Ostatecznie Terminal 2 został otwarty 7 marca 2008 roku.
  Nowy terminal może obsłużyć 6,5 miliona pasażerów rocznie, co w połączeniu z możliwościami Terminalu 1 daje nieco ponad 10 mln pasażerów. Oprócz terminala znacznej przebudowie poddano infrastrukturę otaczającą go. M.in. w ramach kontraktu przebudowano zakończenie alei Żwirki i Wigury, wybudowano dojazd do ul. Wirażowej, parking wielopoziomowy, wybudowano również w podziemną stację kolejową. Cześć z tych inwestycji omówiono poniżej.

  Stacja kolejowa i połączenie kolejowe z centrum Warszawy
  Wraz z Terminalem 2 powstała podziemna stacja kolejowa (niewykończona). Do tej stacji doprowadzona ma być specjalna podziemna bocznica od linii kolejowej nr 8 Warszawa - Radom - Kielce. Dzięki temu możliwa będzie wygodna podróż pociągiem z centrum Warszawy na lotnisko. Przewiduje się, że czas przejazdu pomiędzy centrum Warszawy a lotniskiem wyniesie około 20 minut.

  Więcej informacji na temat przystanku kolejowego znajduje się tutaj.

  Więcej informacji na temat bocznicy kolejowej znajduje się tutaj.

  Rozbudowa połączeń drogowych z lotniskiem
  Tradycyjnym dojazdem do Portu Lotniczego jest aleja Żwirki Wigury, prowadząca od centrum Warszawy bezpośrednio do lotniska, z północy na południe. Końcowy odcinek alei (na południe od ul. 17 Stycznia) jest w zarządzie Lotniska. Ze względu na częste utrudnienia w ruchu samochodowym podjęto decyzję o budowie nowych, alternatywnych dojazdów.
  W wyniku porozumień między zarządcą Portu Lotniczego, Ministerstwem Infrastruktury oraz m.st. Warszawą dokonano podziału między podmioty drogowych zadań inwestycyjnych. Wśród nich należy wymienić:
 • budowę dróg ekspresowych S2 i S79, wraz z bezkolizyjnym węzłem położonym na zachód od terenu lotniska (Ministerstwo Infrastruktury),
 • rozbudowę ulicy Poleczki w dzielnicy Ursynów (m.st. Warszawa),
 • rozbudowę ulicy Wirażowej oraz budowę wiaduktu łączącego ją z ul. Poleczki (Ministerstwo Infrastruktury),
 • rozbudowę systemu dróg wewnętrznych na terenie lotniska, łączącym nowe inwestycje z Portem Lotniczym (zarządca Portu Lotniczego).
  Ulice Poleczki oraz Wirażowa stanowią bezpośrednie połączenie dzielnicy Ursynów z Portem Lotniczym. W ramach budowy Terminalu 2 wybudowano węzeł drogowy na południowym zakończeniu Alei Żwirki i Wigury. Aleja kończy się rondem, pod którym powstał tunel drogowy pozwalający łatwo opuścić teren lotniska.

  Drogi ekspresowe S2 i S79 są elementem południowej ekspresowej obwodnicy Warszawy. Więcej informacji na temat ich budowy znajduje się tutaj. • Modernizacja infrastruktury lotniska w latach 2012 - 2014
  Modernizacja lotniska jest inwestycją uzupełniającą budowę Terminalu 2. Zakłada budowę szeregu obiektów związanych bezpośrednio i pośrednio z działalnością lotniska. Są to inwestycje w dużej mierze niezależne, które mają być prowadzone oddzielnie, w okresie od 2010 do 2012 roku.
  Planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 • modernizacja strefy Terminala 1 wraz z jej pełną integracją ze strefą Terminala 2,
 • modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych,
 • budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania,
 • modernizacja płyt postoju samolotów,
 • budowa centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze,
 • budowa hotelu,
 • rozbudowa magazynu głównego PPL,
 • budowa biurowca,
 • płyta Cargo II wraz z terminalem Cargo,
 • budowa ośrodka szkolenia przeciwpożarowego.
  Planowane przedsięwzięcia mają charakter optymalizujący, poprawiający jakość obsługi pasażerów, funkcjonalność obiektów i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

 • Elementy dokumentacji środowiskowej

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
 • CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW REALIZACJI INWESTYCJI
 • PROGNOZY RUCHU LOTNICZEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA

  Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany został dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie infrastruktury lotniskowej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
  Celem wykonania Raportu jest identyfikacja, udokumentowanie i określenie wpływu oraz uciążliwości dla środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


  Mapa geologiczna 2,62 MB

  Przekrój hydrogeologiczny 0,44 MB

  Mapa kierunku przepływu wód 72,6 MB

  Mapa głównych zbiorników wód podziemnych 1,59 MB

  Mapa hydrogeologiczna 0,72 MB

  Obszary chronione 3,47 MB

  Mapy zanieczyszczeń powietrza 55,9 MB • Projekt zagospodarowania lotniska 23,3 MB

  Mapa strefy OOU 28,3 MB  Akustyka - wariant 0 0,70 MB  Akustyka - wariant 1 faza budowy 0,70 MB  Akustyka - wariant 1 faza eksploatacji 0,70 MB  Akustyka - wariant 1 wyciszony 0,66 MB

  Akustyka - wariant 2 faza budowy 0,70 MB

  Akustyka - wariant 2 faza eksploatacji 0,70 MB


  Modernizacja infrastruktury lotniska do roku 2015
  Plany na przyszłość Lotniska Chopina obejmują szereg inwestycji, które stanowią w dużej mierze przedłużenie poprzedniej modernizacji (część z nich wręcz pokrywa się). Składają się na nią inwestycje w infrastrukturę lotniska jak i jego otoczenia.
  Na szczególną uwagę zasługuje projekt "Chopin Airport City", który ma być dużym parkiem biznesowo-handlowym z funkcjami rekreacyjnymi i rozrywkowymi. Będzie on dostępny także dla mieszkańców Warszawy.

  Ogłoszony konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty 7 kwietnia 2010. Zwyciężyło biuro architektoniczne JEMS Architekci.

  Obszar ograniczonego użytkowania (wersja z 2011 r., obowiązująca)
  Jest oczywistym, że funkcjonowanie lotniska wewnątrz obszaru metropolitarnego Warszawy jest uciążliwe dla mieszkańców południowo-zachodniej Warszawy oraz jej peryferii. Z uwagi na specyfikę ruchu lotniczego nie jest możliwe ograniczenie oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń powietrza do terenu samego lotniska. Wynika to głównie ze specyfiki hałasu lotniczego, gdzie źródła hałasu oddziałują na tereny położone wokół lotniska z różnych wysokości, bez możliwości ich wyciszenia lub osłonięcia. Jedynymi metodami zmniejszenia oddziaływania akustycznego są działania planistyczne oraz organizacyjne w postaci specjalnych, antyhałasowych procedur startów i lądowań.
  W związku z powyższym, zgodnie z prawem, konieczne było ustanowienie tzw. obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) w strefie wokół lotniska. Podstawą określenia granic obszaru ograniczonego są izofony (linie jednakowego poziomu dźwięku). Zewnętrzną granicą obszaru jest izofona o wartości 45 dB dla pory nocnej i 55 dB dla pory dziennej. Ponadto w obszarze wyznaczono dwie strefy:
  - Z1,
  - Z2.
  Strefa Z1 obejmuje tereny o.o.u. najbardziej zagrożone, gdzie hałas miarodajny przekracza poziom 55 dB w porze nocy i równocześnie, prawie w całej strefie, poziom 65 dB w porze dziennej. Strefa Z2 obejmuje tereny, gdzie poziom hałasu mierzony wskaźnikiem hałasu miarodajnego w porze nocy jest większy niż 50 dB i mniejszy niż 55 dB. Projektowany obszar ograniczonego użytkowania obejmuje powierzchnię 105,85 km2, a według szacunków wykonanych na podstawie danych ewidencji ludności zamieszkuje go ok. 317 tys. osób. Strefa Z2 zajmuje obszar 9,11 km2, który zamieszkuje ok. 9 tys. osób, a strefę Z1 o powierzchni 3,23 km2 zamieszkuje ok.970 osób.

  W strefie Z1: W strefie Z2: Zakazy i ograniczenia określone dla strefy Z1 i Z2 dotyczą nowych obiektów. Obiekty istniejące nie mogą być rozbudowywane. Dozwolony będzie remont i dostosowanie izolacyjności przegród budowlanych obiektów istniejących do wymogów Polskich Norm w dziedzinie akustyki budowlanej. Projektowany obszar ograniczonego użytkowania obejmuje ponad dwukrotnie większą powierzchnię od obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego rozporządzeniem Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. Powierzchnia obecnie proponowanych stref Z1 i Z2 jest nieznacznie mniejsza od powierzchni strefy M poprzedniego obszaru utworzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, na terenie której obowiązywały zakazy i ograniczenia. Więcej informacji, wraz z ich podstawą prawną znajduje się w poniższych źródłowych dokumentach.

  Uchwała w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

  Uzasadnienie do uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania


  Plan strefy oou 5,44 MB

  Plan strefy oou (ortofotomapa) 32,5 MB