Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


I. Konotopa-Lotnisko II. Lotnisko-Puławska III. Puławska-Lubelska Inne materiały Zdjęcia Materiały archiwalne

Południowa Obwodnica Warszawy 

wraz z budową Trasy NS  


Trasa Południowej Obwodnicy wykorzystuje dawny korytarz rezerwowany w planach zagospodarowania dla autostrady A2, która zgodnie z ustaleniami uchwalonego w czerwcu 2004 r. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego nie będzie przechodziła przez Warszawę. Nowa trasa wprowadzona w dawny korytarz, (który od kilkudziesięciu lat rezerwowany był na cele komunikacyjne), będzie pełniła rolę trasy miejskiej na parametrach trasy ekspresowej i charakteryzować się będzie liczniejszymi niż autostrada powiązaniami z układem ulic.
W W węźle "Konotopa" wlot autostrady A2 do Warszawy rozgałęzia się na trasę POW oraz drogę ekspresową nr S7/S8 stanowiącą przedłużenie istniejącej Trasy Toruńskiej w kierunku zachodnim, zapewniając sprawne rozprowadzenie ruchu z autostrady do północnych i południowych dzielnic Warszawy. Budowę Południowej obwodnicy Warszawy podzielono na trzy odcinki, które realizowane są niezależnie.
I. Zachodni odcinek trasy POW zaczyna się tuż za węzłem "Konotopa", położonym niedaleko miasta Piastów na końcu zachodniego wlotu autostrady A2 do Warszawy, a kończyć przed węzłem "Lotnisko", zlokalizowanym na granicy Dawid i Ursynowa-Krasnowoli.
II. Środkowy odcinek trasy POW od ul. Puławskiej do węzła "Lotnisko" oraz trasa N-S (S79) od węzła "Lotnisko" do ul. Marynarskiej pełnią rolę dojazdu do Lotniska Chopina na Okęciu.
III. Wschodni odcinek trasy POW połączy węzeł "Puławska" ze wschodnim wylotem autostrady A2 z Warszawy w kierunku Siedlec oraz z szosą lubelską (przyszłą S17), gdzie w rejonie Góraszki koło Wiązowny powstanie węzeł "Lubelska".

Południowa Obwodnica Warszawy jest przede wszystkim trasą dla miasta.
Jej podstawowym zadaniem jest obsługa ruchu związanego z Warszawą. Pozwalają na to liczne węzły z układem ulic miejskich. Analizy prognozowanych obciążeń wykazują, że ruch związany z Warszawą stanowi 80% całości ruchu na trasie, z czego 50-60% to ruch przyjazdowy i wyjazdowy z miasta, a 20-30% to ruch wewnątrz Warszawy. Pozostały to ruch związany z Województwem Mazowieckim (średnio 17%) i ruch dalekiego zasięgu, który stanowi tylko 3%. Planowana droga (wraz z innymi jej odcinkami tworzącymi zamknięty ciąg pn. ekspresowa obwodnica Warszawy) umożliwi: usprawnienie komunikacji pomiędzy dzielnicami miasta, zapewnienie spójności obszaru metropolitarnego Warszawy oraz powiązanie docelowego układu drogowego Warszawy z siecią dróg zewnętrznych (krajowych) w tym z autostradą A2 w węźle "Konotopa" (na zachodzie) i "Konik" (na wschodzie).

I. Odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła)
Długość odcinka drogi S2 - 10,5 km.
Planowana realizacja lipiec 2010 - paździwrnik 2013
12 lutego 2009 wydano decyzję środowiskową
17.06.2010 podpisano kontrakt na budowę odcinka. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Bilfinger Berger Polska SA, PRM Mosty-Łódź S.A., PUT Intercor Sp. z o.o., o wartości 908 mln zł.
01.07.2010 wydano pozwolenie na budowę.
W eksploatacji na odcinku Konotopa - Aleja Krakowska od 31 lipca 2013, a od Al. Krakowskiej do węzła Warszawa Południe od 7 września 2013.


Oficjalna strona inwestycji: s2konotopa-lotnisko.pl
Trasa drogowa posiadać będzie dwie jezdnie o trzech pasach ruchu każda, które na odcinku Al. Jerozolimskie - Al. Krakowska zostaną uzupełnione o dodatkowe dwie jezdnie manewrowe po dwa pasy ruchu każda, zapewniające bezpieczny zjazd i wjazd na drogę w węzłach. Ruch drogowy na drodze i w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny. wzdłuż nowej drogi powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a w poprzek nowej drogi zostaną wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub pod drogą. Na przecięciach z liniami kolejowymi powstaną wiadukty zapewniające bezkolizyjność ruchu drogowego i kolejowego.
Dostęp do drogi będzie możliwy tylko w węzłach:
 • Konotopa - węzeł rozdzielający ruch z A2 na Południową Obwodnicę Warszawy S2 i Trasę Armii Krajowej S8
 • Al.Jerozolimskie - węzeł z Al.Jerozolimskimi w okolicy Michałowic (droga wojewódzka nr 719 Warszawa-Żyrardów)
 • Opacz- węzeł z planowaną Trasą Salomea-Wolica (S8) w okolicy Opaczy
 • Al.Krakowska- węzeł z Al.Krakowską w Załuskach (droga krajowa nr 7 i 8)

POW Konotopa - Puławska wraz z trasą S79 Lotnisko - Marynarska 20,3 MBPlany węzłów odcinka POW Konotopa - Lotnisko 19,5 MB


W dokumencie między m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW PRAWNIE OCHRONIONYCH
 • OPIS WARIANTÓW PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ODDZIAŁYWANIE WARIANTÓW PRZESIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO I ZAGROŻENIA DLA ZABYTKÓW
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

  Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest przedsięwzięcie polegające na planowanej budowie drogi ekspresowej nr S2 na odcinku Konotopa - Lotnisko od km proj. 456+239,67 do km proj. 466+684, tj. od końca węzła "Konotopa" (zlokalizowanego na końcu odcinka autostrady A2 projektowanej między Łodzią a Warszawą) do początku węzła "Lotnisko" na połączeniu drogi S2 z projektowaną drogą nr S79 (zapewniającą dojazd do lotniska "Warszawa-Okęcie"). • Projekt budowlano-wykonawczy

  W dokumencie między m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
 • OPIS TECHNICZNY
 • OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
 • INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA
 • OPINIE i UZGODNIENIA

  Niniejszy projekt Etapu III, wraz ze zrealizowanym już Etapem I (ul. Wirażowa - ul. Poleczki) i realizowanym Etapem II (Trasa NS (S79) - odcinek od w. "Lotnisko" do w. "Marynarska" wraz z POW - odcinek od w. "Lotnisko" do w. "Puławska") składają się na całe zamierzenie budowlane polegające na budowie drogi S-2 Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z "MPL Okecie" i ul. Marynarska (S79) w Warszawie, które jest zlokalizowane w miejscu przecięcia się ważnych ciągów drogowych: autostrady A-2 oraz dwóch dróg ekspresowych S7 i S8. Oprócz tego w Warszawie zbiegaja trzy korytarze transportowe miedzynarodowej sieci TEN: korytarz I, II i VI.

  Przekroje poprzeczne - 30 arkuszy 23,5 MB

  Niweleta - 13 arkuszy 12,2 MB


 • W dokumencie między m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
 • PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
     - Oznakowania pionowe
     - Oznakowania poziome
     - Sygnalizatory świetlne
     - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

  Projekt organizacji ruchu zawiera plan sytuacyjny drogi w skali 1:1000 na odcinkach zamiejskich międzywęzłowych, l:500 w rejonach węzłów i ważniejszych skrzyżowań z naniesionym oznakowaniem, inwentaryzacją urządzeń drogowych oraz zagospodarowaniem terenu. Oznakowanie pionowe i poziome przedstawione jest w formie symboli graficznych odpowiadających poszczególnym kategoriom znaków wraz z obowiązującą numeracją podaną w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

  Projekt docelowej organizacji ruchu - 20 arkuszy 28,4 MB

  Skrzyżowanie POW - Al.Krakowska 1,96 MB

  Skrzyżowanie Al.Jerozolimskie - ul.Spisaka 0,77 MB


 • W dokumencie między m.in.:

 • Inwentaryzacja zieleni
 • Gospodarka zielenia
 • Opis techniczny wykonania robót

  W zwiazku z planowaną budową odcinka drogi ekspresowe S2 (POW) zachodzi konieczność usunięcia części drzew, krzewów, zarośli, sadów oraz fragmentów lasów kolidujących z jezdniami, poboczami, rowami i innymi urządzeniami drogowymi.
  W celu rekompensaty strat w roślinności oraz przynajmniej częściowego zminimalizowania oddziaływania drogi na otoczenie przewiduje sie wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewów.
  Niniejsze opracowanie określa sposób gospodarowania roślinnością istniejącą w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz pokazuje sposób obsadzenia terenu nowymi roślinami. Jest on bazą do stworzenie formalnej i technicznej podstawy do wykonania:
  - nasadzeń nowych drzew, krzewów, krzewinek oraz pnączy i traw ozdobnych - zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, estetyki i bezpieczeństwa ruchu.


  Projekt zieleni - 20 arkuszy 37,4 MB

  Zielone ekrany - 6 arkuszy 2,24 MB • II. Odcinek od węzła "Lotnisko" (z węzłem) do węzła "Puławska" (z węzłem)
  wraz z trasą NS S79 od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska" (z węzłem)
  Długość odcinka drogi S2 - 4,2 km.
  Długość odcinka drogi S79 - 4,3 km
  10.08.2009 podpisano umowę na budowę.
  Planowana realizacja: wrzesień 2009 - październik 2012.
  W eksploatacji
  - na odcinku Marynarska - Warszawa Lotnisko od 14 czerwca 2013,
  - od węzła Lotnisko do węzła Warszawa Południe od 7 września 2013,
  - od węzła Lotnisko do węzła Puławska od 18 września 2013


  Oficjalna strona internetowa: s2-s79.pulawska-marynarska.pl

  Środkowy fragment trasy POW wraz z trasą N-S posiadać będzie dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i zapewni bezpośredni dojazd do dworców lotniczych. Inwestycja znajduje się częściowo na obszarze miasta Warszawy, a częściowo w gminie Raszyn. Inwestycja zajmuje pas terenu znajdujący się pomiędzy terenami stanowiącymi obszar ogródków działkowych, a ul. Raszyńską przechodzącą przez osiedle "Dawidy" na fragmencie do torów magistrali kolejowej PKP Warszawa - Radom. Na dalszym odcinku do ul. Puławskiej pas terenu pod inwestycje przylega do torów bocznicy technicznej metra.
  Dostęp do drogi S2 będzie w węzłach:
  • Lotnisko - węzeł z planowaną trasą ekspresową S79 i trasą S7 Warszawa - Grójec
  • Puławska- węzeł z ulicą Puławską w okolicy hipermarketu GEANT na Ursynowie (droga krajowa nr 79 Warszawa-Góra Kalwaria)
  Wraz z odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy od Konotopy do ul. Puławskiej będzie realizowana trasa ekspresowa S79 jako fragment ciągu komunikacyjnego Trasy NS. Inwestycja zajmuje pas terenu rozciągający sie na odcinku od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarka" o długosci 4,312 km, zmiennej szerokosci od 80 do 200 m i znajdujacy sie pomiedzy terenami stanowiacymi obszar "Lotniska Okecie" a magistralą kolejową PKP Warszawa-Radom.
  Powiązania drogi S79 z drogami publicznymi:
  • Lotnisko - węzeł z projektowaną drogą ekspresową S2 i trasą S7 Warszawa - Grójec
  • MPL Okęcie - węzeł zapewniający bezpośrednie powiązanie z ukadem komunikacyjnym lotniska
  • Marynarska - węzeł z istniejącą drogą krajową nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kraków

  Elementy projektu budowlanego dla S79 (węzeł Marynarska - węzeł Lotnisko)


  Mapa orientacyjna 13,4 MB  Plany sytuacyjne 32,1 MB  Przekroje normalne 10,5 MB  Profil podłużny 18,3 MB


  III. Odcinek od węzła "Puławska" (bez węzła) do węzła "Lubelska" (bez węzła)
  Długość odcinka 19,5 km.
  Planowana realizacja do 2020 roku


  Projektowany odcinek drogi ekspresowej na odcinku węzeł Puławska - węzeł Lubelska stanowi część zadania polegającego na budowie ekspresowej obwodnicy Warszawy, która ma na celu usprawnienie ruchu na terenie Warszawy w tym ograniczenie ruchu tranzytowego w mieście. Analizowany fragment południowej obwodnicy Warszawy stanowi odrębne zadanie inwestycyjne i jest kontynuacją odcinka tej samej drogi (POW) od węzła Konotopa do węzła Puławska.
  Wschodni odcinek planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy połączy dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Trasa będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi, za wyjątkiem tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wisłę, gdzie przewidziano przekrój 2 x 4. Najważniejszymi obiektami inżynierskimi są na tym odcinku tunel pod Ursynowem długości ponad 2600 m, przeprawa przez Wisłę oraz estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

  29 kwietnia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
  DECYZJA WOOŚ-II.4200.12.2011.JI Z DNIA 29.04.2011 r. 20,8 MB

  18.12.2013 GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę drogi w podziale na trzy zadania:
  - Zadanie "A" od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km
  - Zadanie "B" od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km
  - Zadanie "C" od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km.
  Planowana realizacja 2016-2020
  Ocicjalna strona inwestycji: pulawska-lubelska.pl

  Przewidziane połączenia z innymi drogami:


  Koncepcja programowa

  Zamieszczone elementy Koncepcji Programowej dla S2 pochodzą z dokumentacji GDKKiA. Z uwagi na fakt, że wykonawca inwstycji będzie miał prawo dokonać korekt w dokumentacji przed realizacją inwestycji, wybrane elementy projektu mogą ulec jeszcze zmianie. Zmiany te nie będą jednak dotyczyć zasadniczych parametrów inwestycji: przebiegu, szerokości zajętego pasa, położenia węzłów, itp.


  Dokument zawiera m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Istniejące uwarunkowania realizacyjne
 • Ukształtowanie trasy drogowej
 • Projektowane obiekty i urządzenia budowlane
 • Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki

  Opracowanie jest stadium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" (długość ok. 19.5 km)
  Materiały do uzyskania wstępnej opinii ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)


  Prognoza ruchu 10,8 MB

  Analiza przepustowości 2,07 MB

  Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 21,5 MB


 • Plan orientacyjny 16,7 MB

  Plan sytuacyjny 6,81 MB


  W wyniku porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Konsorcjum zawartego na spotkaniach w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w dniach 13.06.2013 i 21.06.2013, cała trasa została podzielona na trzy odcinki:
  Odcinek "A" - od km 0+433,71 do km 5+050,00
  Odcinek "B" - od km 5+050,00 do km 11+500,00
  Odcinek "C" - od km 11+500,00 do km 18+950,00

  Odcinek "A" - od km 0+433,71 do km 5+050,00

  W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Ukształtowanie trasy drogowej
 • Projektowane obiekty i urządzenia budowlane
 • Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". Na odcinku "A" - od km 0+433,71 do km 5+050,00 droga wykorzystuje korytarz rezerwowany w kolejnych planach zagospodarowania Warszawy pod urządzenia komunikacyjne i przebiega przez miasto Warszawa przez dzielnice Ursynów i Wilanów.
  Trasa POW przechodzić będzie tunelem pod układem ulicznym Ursynowa, wzdłuż ulicy Płaskowickiej (głównej - G). Wraz z podstawowym układem drogowym projektuje się węzeł "Ursynów" podzielony na dwie części:
  . węzeł "Ursynów-Zachód";
  . węzeł "Ursynów-Wschód";
  który umożliwi wjazd i wyjazd z całego pasma Ursynów-Natolin na trasę POW w kierunku zachodnim i wschodnim.
  Omawiany odcinek "A" ma długość 4616,29 m.

  Część techniczna drogowa 1,37 MB

  Dokumentacja fotograficzna 6,74 MB


 • Plan orientacyjny odc. "A" 24,5 MB

  Plan sytuacyjny odc. "A" 1:5000 18,2 MB  Profil podłużny odc. "A" 3,37 MB

  Przekroje normalne odc. "A" 2,15 MB  Stała organizacja ruchu odc. "A" 12,7 MB


  Tunel w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy


  W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Inwentaryzacja obiektów inżynierskich
 • Dokumentacja geologiczna
 • Dokumentacja hydrologiczna
 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza wielokryterialna wariantów tunelu

  Plan ogólny 2,34 MB

  Profil podłużny 2,98 MB

  Przekroje poprzeczne 16,7 MB

 • Odcinek "B" - od km 5+050,00 do km 11+500,00

  W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Ukształtowanie trasy drogowej
 • Projektowane obiekty i urządzenia budowlane
 • Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". Na odcinku "B" - od km 5+050,00 do km 11+500,00 wykorzystuje korytarz rezerwowany w kolejnych planach zagospodarowania Warszawy pod urządzenia komunikacyjne i przebiega przez miasto Warszawa przez dzielnice Ursynów i Wilanów.
  Wraz z podstawowym układem drogowym projektuje się węzły:
  . węzeł "Przyczółkowa";
  . węzeł "Wał Miedzeszyński";
  Niezależnie od wymienionych dróg w obszarze bezpośrednio przyległym do projektowanej trasy znajduje się sieć ulic dojazdowych obsługujących istniejące zagospodarowanie. Po stronie lewobrzeżnej są to nieliczne ulice na Wilanowie Zachodnim i Zawadach. Nieco gęstsza sieć znajduje się po stronie prawobrzeżnej.
  Omawiany odcinek "B" ma długość 6450,00 m.

  Część techniczna drogowa 1,54 MB


 • Plan orientacyjny odc. "B" 8,61 MB

  Plan sytuacyjny odc. "B" 1:5000 19,90 MB  Profil podłużny odc. "B" 6,07 MB

  Przekroje normalne odc. "B" 3,35 MB  Stała organizacja ruchu odc. "B" 18,6 MB


  Odcinek "C" - od km 11+500,00 do km 18+950,00

  W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Ukształtowanie trasy drogowej
 • Projektowane obiekty i urządzenia budowlane
 • Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". Na odcinku "C" - od km 11+500,00 do km 18+950,00 wykorzystuje korytarz rezerwowany w kolejnych planach zagospodarowania Warszawy pod urządzenia komunikacyjne i przebiega przez miasto Warszawa przez dzielnicę Wawer oraz gminę Wiązowna.
  Wraz z podstawowym układem drogowym projektuje się węzły:
  . węzeł "Patriotów";
  Niezależnie od wymienionych dróg w obszarze bezpośrednio przyległym do projektowanej trasy znajduje się sieć ulic dojazdowych obsługujących istniejące zagospodarowanie. W szczególności dotyczy to powiązań pomiędzy Miedzeszynem a Falenicą, oraz rejonu Julianowa. W przeważającej części są to ulice o nawierzchni gruntowej.
  Omawiany odcinek "C" ma długość 7450,00 m.

  Organizacja ruchu - opis 0,275 MB


 • Plan orientacyjny odc. "C" 24,5 MB

  Plan sytuacyjny odc. "C" 1:5000 26,2 MB  Plan sytuacyjny odc. "C" 1:1000 20,3 MB

  Przekroje normalne odc. "C" 2,04 MB  Stała organizacja ruchu odc. "C" 15,6 MB

  Dokumentacja z 2010 roku do decyzji środowiskowej

  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ANALIZA USTALEŃ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA

  Celem opracowania jest przedstawienie w formie scalonej i ujednoliconej dotychczas wykonanych analiz przewidywanego oddziaływania na Środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska":
  1. "Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" wykonanego przez Profil Sp. z o.o. w Warszawie w październiku 2006 r.,
  2. Aneksu do w/w "Raportu..." dot. oceny wpływu POW na obszar Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły" opracowanego jako oddzielny tom w kwietniu 2007 r.,
  3. Aktualizacji Raportu 2006 r. wykonanej i przekazanej do organu włałciwego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie) we wrześniu 2009 r.


  Streszczenie ujednoliconego raportu 5,58 MB

  Aneks do raportu (wrzesień 2010) 1,98 MB

 • Część rysunkowa raportu ooś


  Orientacja POW (wrzesień 2010) - skala 1: 15 000 4,23 MB  Analiza ustaleń dokumentów planistycznych dla terenów w rejonie POW - wnioski - skala 1:15 000 17,6 MB  Zasięg hałasu w 2015 i 2030 r. (wrzesień 2010) 13,1 MB
  Gatunki ptaków obszar Wisły (wrzesień 2010) 1,98 MB  Odwodnienie trasy 10,8 MB
  Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Łąki Wilanowskie 0,82 MB  Porównanie niwelety przeprawy przez Wisłę - most i tunel 0,90 MB  Lokalizacja tunelu - przeprawa przez Wisłę
  0,67 MB  Załączniki

 • Załącznik 1 i 2
  Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami 0,12 MB

 • Załącznik 3
  Dokumentacja fotograficzna dot. budynków mieszkalnych 1,85 MB

 • Załącznik 4
  Dokumentacja fotograficzna terenu Łąk Wilanowskich 9,61 MB

 • Załącznik 5
  Standardowy Formularz Danych dla projektowanego obszaru Natura 2000 – Las Natoliński 0,06 MB
  Część rysunkowa zał. 5 0,37 MB  Inne materiały


  Projekt Parku Komunikacyjnego

  Pokaz końcowy - wrzesień 2004
  Prezentacja Power Point (6,72 MB)


  Koncepcja programowa POW od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska"  czytaj...

  Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie POW  czytaj

  Stan jakości powietrza w rejonie planowanej POW  czytaj

  Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r.
  w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej  czytaj
  Załącznik do rozporzączenia Wojewody Mazowieckiego   czytaj

  Badanie opinii publicznej OBOP na Ursynowie  czytaj
  Badanie opinii publicznej CBOS na Ursynowie  czytaj

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilanowa z zaznaczonymi S2 (POW), ul. Płaskowickiej i innymi nowymi ulicami w miasteczku Wilanów:

           

  Z D J Ę C I A

  Zdjęcia satelitarne rezerwy terenu dla Południowej Obwodnicy Warszawy


  Ursynów

  Wawer

  M A T E R I A Ł Y     A R C H I W A L N E
     

  DOKUMENTY ZAWIERJĄ:

  - Analizę wielokryterialną SETEC

  - Analizę kosztów

  - Natężenia ruchu

  - Obliczenia ekonomiczne

  - Kryteria ochrony środowiska

  - Ocenę końcową wariantów  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla POW od Puławskiej do Lubelskiej
  autorstwa BPRW SA z 2004 roku

   

  DOKUMENT ZAWIERA m.in:

  - Charakterystykę środowiska i emisji oddziaływań na środowisko

  - Dokładny opis przebiegu trasy i parametry techniczne trasy

  - Warunki geologiczne

  - Prognozowane natężenie ruchu

  - Prognozy hałasu i emisji spalin

  - Planowane zabezpieczenia antyhałasowe i aspekty ochrony powietrza

  - Metody wentylacji powietrza w tunelu pod Ursynowem

  - Oddziaływanie trasy na środowisko kulturowe

  Projektowany fragment Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku pomiędzy węzłem „Puławska” a węzłem „Lubelska” wykorzystuje korytarz rezerwowany w kolejnych planach zagospodarowania Warszawy pod autostradę A2.  Przebieg autostrady A-2 - wariant samorządowy
  autorstwa Zygmunta Użdalewicza
  Opis - pobierz plik 1,35 MB

  Mapy
   

  DOKUMENT ZAWIERA m.in:

  - Opis proponowanego przebiegu autostrady A2

  - Powiązania autostrady z istniejącym ruchem drogowym

  - Oszacowanie przewidywanego ruchu

  - Oszacowanie kosztu inwestycji

  - Prawdopodobne kolizje ze środowiskiem