Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja programowa Dok. środowiskowa

Trasa NS
Warszawa - Grójec

Droga krajowa nr 7 na odcinku pomiędzy Warszawą a Grojcem jest ogólnodosteępna, obsługująca teren przyległy. Przebiega po terenie nizinnym, sąsiadując z zabudową o charakterze podmiejskim, częściowo zagrodową i rolniczą. W rejonie projektowanego Węzła Magdalenka droga przecina kompleksy leśne. Droga, obecnie sklasyfikowana jako GP, posiada dwie jezdnie dwupasowe, z utwardzonymi poboczami o zróżnicowanej szerokości, rozdzielone pasem dzielącym. Skrzyżowania posadowione są wyłącznie na poziomie terenu. Połączenia dróg gminnych zrealizowane są na skrzyżowaniach. Zjazdy na posesje i pola zlokalizowane są bezpośrednio z drogi krajowej.
Dostosowanie istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 7 do parametrow drogi ekspresowej o całkowicie ograniczonej dostępności lub jej poprowadzenie po całkowicie nowym śladzie niesie ze sobą konieczność rozpatrzenia następujących aspektow:
 • przeanalizowanie możliwości terenowych dla przyszłego dobudowania trzeciego pasa ruchu oraz niezbędnych dróg serwisowych, lub wytyczenie przebiegu dwujezdniowej drogi po nowym śladzie
 • przeanalizowanie możliwości zwiększenia wartości promieni łukow poziomych i pionowych do wartości normatywnych dla trasy biegnącej po istniejącym śladzie
 • zapewnienie włączeń dla ruchu na drodze ekspresowej w węzłach
 • zapewnienie połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami
 • zapewnienie możliwości prowadzenia ruchu autobusowego
 • zapewnienie możliwości bezkolizyjnego ruchu pieszego
 • zapewnienie przejść ekologicznych
 • przeanalizowanie możliwych sposobów ograniczenia negatywnego wpływu drogi na środowisko.

  Podstawowe parametry techniczne przyszłej trasy S7:
 • klasa drogi - S,
 • prędkość projektowa - 100 km/h,
 • nośność 11,5 t/oś,
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność, tylko w węzłach,
 • dwie jezdnie po dwa lub po trzy pasy ruchu + pas awaryjny.


 • W dniu 23 marca 2009 r. została wydana decyzja środowiskowa dla wariantu II.
  DECYZJA RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-023/08 z dnia 23 marca 2009 r. 1,21 MB MB

  W dniu 10 lipca 2009r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję środowiskową.

  W dniu 22 kwietnia 2011 r. została wydana nowa decyzja środowiskowa dla wariantu II.
  DECYZJA WOOŚ-II.4200.11.2011.TS z dnia 22 kwietnia 2011 r. 12,4 MB MB

  Koncepcja programowa (luty 2015)
  Uwaga:
  Pliki graficzne mają duży rozmiar. Zalecamy wpierw przekopiowanie ich na własny dysk i dopiero potem przeglądanie z własnego komputera.
  Próba otwarcia tych plików w przeglądarce internetowej może zakończyć się niepowodzeniem lub przeglądanie ich okaże się mało efektywne

  Część ogólna opisowa

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • ISTNIEJĄCE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
 • UKSZTAŁTOWANIE TRASY DROGOWEJ
 • PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE

  Plan orientacyjny 64,9 MB

  Plan sytuacyjny 79,3 MB

  Przekroje poprzeczne 4,96 MB

  Inwentaryzacja obiektów kubaturowych 33,1 MB

  Podział odcinków na zadania realizacyjne 228 MB • Część techniczna

  W dokumencie m.in.:

 • ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 •     Obiekty drogowe
 •     Wyposażenie techniczne drogi ekspresowej
 •     Remont istniejącej drogi krajowej nr 7

  Profil podłużny 10,2 MB

  Przejścia dla zwierząt i przepusty 1,39 MB

  System odwodnienia 1,43 MB

  Prognozy ruchu 4,35 MB

  Koncepcja organizacji ruchu - opis 2,21 MB

  Koncepcja organizacji ruchu - mapy 122 MB

 • Dokumenyacja do decyzji środowiskowej

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • ANALIZA I PROGNOZA RUCHU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  Celem niniejszego raportu jest przedłożenie go jako załącznika do wniosku w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla proponowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca".
  Przedmiotem Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych.
  Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: warszawskim - zachodnim (dzielnica Ursynów), pruszkowskim (gmina Raszyn), piaseczyńskim (gminy: Lesznowola i Tarczyn) oraz grójeckim (gmina Grójec). W opracowaniu analizowanych jest pięć wariantów przebiegu trasy (Wariant I, Wariant II, Wariant III, Wariant IV i Wariant IVa).


  Streszczenie raportu 0,85 MB

  Opinie i uzgodnienia - część I 10,1 MB          Opinie i uzgodnienia - część II 11,0 MB


 • WARIANT I
  Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 7 od węzła "Magdalenka" do obwodnicy Grójca

 • Skala 1:25000
  Magdalenka - Mroków

  Skala 1:25000
  Tarczyn

  Skala 1:25000
  Grójec


     Skala 1:5000 4,42 MB
  Założeniem wariantu I jest poprowadzenie drogi ekspresowej po istniejącym śladzie z uwzględnieniem rezerwy terenowej pod dobudowę trzeciego pasa ruchu na zewnątrz istniejących jezdni oraz niezbędnych ciągow serwisowych, węzłów i przejazdow.
  Początkiem opracowania w Wariancie I jest włączenie dwujezdniowej drogi w projektowany węzeł "Magdalenka" (km 388+713 m). Długość analizowanego odcinka w tym wariancie wynosi ok. 21,8 km. Na początku opracowania, za węzłem "Magdalenk", droga przecina po istniejącym śladzie kompleks leśny. W miejscowości Jabłonowo planowany jest węzeł "Wólka Kosowska" na przecięciu z drogą powiatową nr 01344. W miejscowości Mroków planowany jest węzeł "Mrokow" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 01351. W miejscowości Tarczyn droga wchodzi w zwartą zabudowę mieszkalną i przemysłową, w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876 planowany jest węzeł "Tarczyn I". W miejscowości Kopana planowany jest węzeł "Tarczyn II" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 01356. Końcem opracowania w Wariancie I jest podłączenie dwujezdniowej drogi do wykonywanej obwodnicy Grójca na parametrach drogi ekspresowej przed wezłem "Grójec" (km 410+572 m).
  W wariancie tym ze względu na konieczność zapewnienia wszelkich połaczeń lokalnych oraz założenie o niezmienianiu korytarza drogowego konieczne będą liczne wyburzenia zwartej zabudowy po obydwu stronach przebudowywanej drogi oraz w rejonie planowanych węzłów. Zwłaszcza w miejscowościach Jabłonowo, Kolonia Warszawska, Grzędy, Tarczyn i Kopana.


 • WARIANT II
  Budowa po śladzie NS od węzła "Lotnisko" (S2 - POW) do obwodnicy Grójca

 • Skala 1:25000
  Lesznowola

  Skala 1:25000
  Antoninów

  Skala 1:25000
  Tarczyn

  Skala 1:25000
  Grójec


     Skala 1:5000 6,60 MB
  Wariant II jest propozycją poprowadzenia długich odcinków trasy drogi ekspresowej w całkowicie nowych korytarzach. Początkiem opracowania w Wariancie II jest włączenie dwujezdniowej drogi w projektowany węzeł "Lotnisko" (km 0+300 m) z Południową Obwodnicą Warszawy. Przebieg wariantu II oparty jest na analizie przebiegu według wariantu podstawowego. Długość trasy analizowanego odcinka w wariancie II wynosi ok. 29,311 km. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane w wariancie I trudności wynikające z poprowadzenia trasy, zaplanowane zostało obejście fragmentów o zwartej zabudowie. Obecna droga nr 7 od Magdalenki do Tarczyna staje się ciągiem dla połączeń lokalnych. W miejscowości Zamienie zaprojektowano węzeł "Zamienie" w miejscu skrzyżowania z ul. Karczunkowską. Za miejscowością Nowa Wola planowany jest węzeł "Lesznowola" w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721. W miejscowości Wola Gołkowska planowany jest węzeł "Antoninów" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01343. W miejscowości Szczaki planowany jest węzeł "Złotokłos" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01351. W miejscowości Grzywaczówka planowany jest węzeł "Tarczyn" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876. W miejscowości Kopana planowany jest węzeł "Tarczyn II" w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7. Od węzła "Tarczyn II" projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Końcem opracowania w Wariancie II, tak jak w Wariancie I, jest właczenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed wykonywanym węzłem "Grójec" (km 29+311 m).
  Wariant II pozwala na znaczące, w stosunku do wariantu I, ograniczenie ilości wyburzeń zabudowy zwartej i znacznie ułatwia poprowadzenie połączeń lokalnych w miejscowościach gdzie zaplanowano lokalne obejścia. Konieczne jest zajęcie dodatkowych terenów pod planowane obejścia i węzły jednak nie wpłynie to znacząco na rozwój lokalny jak w wariancie I, gdyż korytarz drogi zlokalizowano głownie na terenach rolniczych.


 • WARIANT III
  Budowa po śladzie NS od węzła "Lotnisko" (S2 - POW) do obwodnicy Grójca z wejściem na obwodnicę Tarczyna

 • Skala 1:25000
  Lesznowola

  Skala 1:25000
  Antoninów

  Skala 1:25000
  Tarczyn

  Skala 1:25000
  Grójec


     Skala 1:5000 6,69 MB
  Wariant III jest alternatywą dla wariantu II. Początkiem opracowania w Wariancie III jest włączenie dwujezdniowej drogi w projektowany węzeł "Lotnisko" (km 0+300 m) z Południową Obwodnicą Warszawy. W wariancie tym trasa przebiega po śladzie wariantu II aż do km 16+400 km gdzie następuje rozdzielenie. W punkcie ok. km 21+156 projektowana droga łączy się z istniejącą drogą nr 7 i drogą nr 01352 a później, aż do końca opracowania, przed wykonywanym węzłem "Grojec", biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Długość trasy analizowanego odcinka w wariancie III wynosi 29,687 km.
  Wariant III zakłada poprowadzenie trasy po nowym śladzie, tak aby maksymalnie wykorzystać stary korytarz drogi krajowej nr 7. Rozwiązanie to zwiększa ilość wyburzeń zabudowy zwartej i znacznie wpływa na rozwój gminy Tarczyn.


 • WARIANT IV
  Budowa po śladzie NS od węzła "Lotnisko" (S2 - POW) do obwodnicy Grójca z maksymalnym wykorzystaniem korytarza rezerwowanego pod autostradę

 • Skala 1:25000
  Lesznowola

  Skala 1:25000
  Antoninów

  Skala 1:25000
  Tarczyn

  Skala 1:25000
  Grójec


     Skala 1:5000 6,88 MB
  Warianty IV to propozycja poprowadzenia trasy S-7 po nowym śladzie wykorzystując w jak największym stopniu stary korytarz przewidziany pod budowę autostrady w Gminie Tarczyn. Wariant powstał w skutek protestów mieszkańców Gminy Tarczyn.
  Początkiem opracowania Wariantu IV jest włączenie dwujezdniowej drogi w projektowany węzeł "Lotnisko" (km 0+300 m) z Południową Obwodnicą Warszawy. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane w wariancie I trudności wynikające z poprowadzenia trasy zaplanowane zostało obejście fragmentow o zwartej zabudowie. Obecna droga nr 7 na odcinku od Magdalenki do Tarczyna staje się ciągiem dla połączeń lokalnych. W miejscowości Zamienie zaprojektowano węzeł "Zamienie" w miejscu skrzyżowania z ul. Karczunkowską. Za miejscowością Nowa Wola planowany jest węzeł "Lesznowola" w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721. W miejscowości Wola Gołkowska planowany jest węzeł "Antoninów" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01343. W miejscowości Szczaki planowany jest węzeł "Złotolkos" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01351. W miejscowości Prace Małe planowany jest węzeł "Tarczyn" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876. W miejscowości Kopana planowany jest węzeł "Tarczyn II" w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7. W km 28+300 projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Końcem opracowania, tak jak w każdym z przedstawionych wariantów, jest włączenie projektowanej trasy w miejsce przed węzłem "Grójec" (km 30+152 m). Długość trasy analizowanego odcinka w wariancie IV wynosi ok. 29,852 km.


 • WARIANT IVa

     Skala 1:5000 6,80 MB
  Warianty IVa jest modyfikacją Wariantu IV od węzła "Tarczyn" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876, w jeszcze większym stopniu wykorzystując istniejącą rezerwę terenu w gminie Tarczyn. W km 28+700 projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7 do połączenia z węzłem "Grójec". Długość trasy analizowanego odcinka w wariancie IVa wynosi 29,470 km.


 • Mapa uwarunkowań środowiskowych dla wszystkich wariantów


     Skala 1:25000 0,80 MB
  Analizowane warianty inwestycji nie przebiegają poprzez lub w bezpośrednim sąsiedztwie Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000. Trasy wszystkich projektowanych wariantów przebiegają przez Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Jeziorki.
  Na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w okolicy m. Struga w odległości ok. 250m od przebiegu wariantów II, III, IV i IVa zlokalizowano cenne siedlisko przyrodnicze - las łęgowy olszowo-jesionowy (kod 91E0). Powierzchnia siedliska wynosi 6,2 ha. Drzewostan stanowi w 100% olsza.
  Warianty IV i IVa zostały zaprojektowane w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki, w terenach chronionych ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach a także pełnionej funkcji korytarzy ekologicznych. W miejscowości Podole, Duży Dół projektowana droga oraz węzeł komunikacyjny znalazły się na terenie istniejącego kompleksu stawów rybnych, w których występują naturalne źrodła wody zaopatrujące jeziorka tej okolicy w północnej części obszaru chronionego gminy Grojec połączonego czynnym ekosystemem wodnym do rzeki Jeziorki. Obiekty te zbudowane zostały w połowie XIX wieku przez właściciela majątku Kośmin - Czekanowskiego. Odbudowane w znacznej mierze w latach 70-tych i 80-tych stanowią wyjątkową architekturę inżynieryjną. W projektowanym obszarze drogi ( wariant IV i IVa) oraz węzła komunikacyjnego Tarczyn II obiekty wodne obsadzone są starodrzewem 18 sztuk jesiona w wieku szacunkowym ok. 200 lat. Występują też starodrzew dęba, starodrzew modrzewia, 2 sztuki topoli włoskich. W wariancie IV napotykamy na 2 ponad 300 letnie dęby szypułkowe na granicy obszaru chronionego dorzecza Jeziorki w miejscowości Podole graniczącej ze Skrzeczeńcem. W bliskim sąsiedztwie planowanej drogi wariantu IVa znajduje się starodrzew 2 sztuk dęba oraz 3 sztuk lip. W rejonie tym znajduje się kompleks lasów sosnowo-modrzewiowych, dębowych, z pofałdowaniem pagórkowatym terenu.
  Trasa wariantow II, III, IV i IVa na terenie gminy Piaseczno przebiega w odległości ok. 200m od użytku ekologicznego "Wola Gołkowska". W sąsiedztwie projektowanej drogi występują pomniki przyrody ożywionej na terenie gminy Piaseczno oddalone ok. 200m od wariantów II, III, IV i IVa oraz aleja 32 klonow srebrzystych oddalona ok. 500m od tych wariantów. Ponadto przy węźle "Złotokłos" w odległości ok. 750m od trasy tych wariantów znajduje się park z cennym drzewostanem - pomnikami przyrody. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że nie wystąpi konflikt sieci korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym z rozbudowywanym odcinkiem drogi S-7. W zasięgu inwestycji występują korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym.


  Mapy hałasu


  Wariant 0 11,0 MB

  Wariant 1 8,00 MB

  Wariant 2 54,6 MB

  Wariant 3 19,8 MB

  Wariant 4 45,4 MB

  Wariant 4a 46,2 MB

  Przekroje normalne


  0,40 MB