Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Głównym zadaniem Planu jest określenie polityki przestrzennej dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, polegającej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej. Politykę przestrzenną wyrażoną w Planie należy rozumieć jako świadomą działalność władz Samorządu Województwa Mazowieckiego, zmierzającą do wykorzystania zróżnicowanych cech przestrzeni obszaru metropolitalnego w sposób zapewniający osiąganie strategicznych celów rozwoju, polegającą na kształtowaniu odpowiednich do tych celów struktur zagospodarowania przestrzennego.
Określając granice OMW brano pod uwagę takie czynniki, jak: sposób zagospodarowania terenu oraz politykę gmin w tym zakresie, zagadnienia społeczno-gospodarcze, powiązania transportowe, infrastrukturę techniczną, inwestycje celu publicznego, stanowisko gmin na temat przynależności do OMW. Wyznaczony obszar powinien być ujęty we wspólnym planie zagospodarowania. Jako kryteria wyboru OMW w zakresie transportu wybrano zagadnienia sieci systemu transportowego zapewniającej powiązania Warszawy, jako największego węzła transportowego Polski, z układem zewnętrznym, konfigurację sieci drogowej, w tym zasięg planowanej Dużej Obwodnicy Warszawy.
Powierzchnia ogólna MOW wynosi 620 482 ha, natomiast wraz z całym powiatem mińskim i gminą Poświętne 718 754 ha. Przeważającą część OMW stanowią tereny otwarte, tj.: lasy, użytki rolne, zieleń urządzona i wody, co świadczy o ogromnym rozproszeniu zabudowy i znacznych możliwościach ekologicznego kształtowania przestrzeni. Tereny zabudowane koncentrują się w centralnej części OMW, w granicach administracyjnych Warszawy oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, skąd rozciągają się promieniście wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

W dokumencie m.in.:

  • Analizy i diagnozy stanu istniejącego
  • Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru
  • Polityka przestrzenna wobec dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego i rozwoju społecznego
  • Działania strukturalne
  • Aneksy

    Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 listopada 2004 przyjął uchwałę o podjęcoi prac nad planem zagospodarowania przestrzennego OMW. Pod koniec 2006 roku przygotowano wstępny projekt planu. Niestety, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Budownictwa z grudnia 2005 w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do sporządzania i uchwalania planu obszaru metropolitalnego jako części planu zagospodarowania przestrzennego województwa, dlatego nie jest możliwe formalne zakończenie prac nad planem. Wysiłek włożony w opracowanie planu i znaczna wartość merytoryczna przygotowanego materiału skłoniły władze województwa mazowieckiego do opublikowania go w formie studium - nieobowiązującej formalnie, ale wartościowej i spójnej koncepcji rozwoju, która pozostając w zgodzie ze strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego Mazowsza, stanowić może wytyczne dla działań przestrzennych i strategii samorządów lokalnych.