Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Aglomeracja warszawska - Studia komunikacyjne

Studium układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno

W dokumencie m.in.:

 • Diagnoza stanu istniejącego
 • Istniejące plany rozwiązań komunikacyjnych
 • Studium rozwoju układu komunikacyjnego gminy Piaseczno
  • Układ drogowy
  • Transport publiczny
  • Parkowanie
  • Ruch rowerowy
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Piaseczno
"Studium układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno" jest dokumentem diagnozującym istniejący stan systemu transportowego na terenie gminy, wraz z jego powiązaniami na tle kraju, województwa oraz powiatu. W ramach analizy wskazano rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego, które będą stanowić podstawę do jego rozwoju i modernizacji. Zadania i rozwiązania prezentowane w niniejszym opracowaniu mogą stanowić bazę przy ewentualnych zmianach w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Celem Studium jest opracowanie koncepcji poprawnie działającego zrównoważonego systemu transportowego. Uwzględniono przy tym konieczność dostosowania systemu transportowego do dynamicznych przekształceń przestrzennych i demograficznych oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa i efektywności.
W ramach okresu 2008-2013 określono zadania najpilniejsze. W ramach okresu po 2013 przewiduje się kontynuacje projektów z lat 2008-2013 oraz inne, które uznano za ważne.


Raport z pomiarów ruchu 1,28 MBStan istniejący 4,57 MB

Rozwiązania drogowe 2,96 MB

Układ komunikacyjny 15,7 MB

Ścieżki rowerowe 21,0 MB

Układ komunikacyjny Gminy Piaseczno charakteryzuje się w obecnym stanie znacznym obciążeniem ruchem drogowym, skutkującym przeciążeniem głównych arterii komunikacyjnych. Istniejące środki bezpieczeństwa ruchu takie jak progi zwalniające, oddzielenie pieszych i rowerzystów od ruchu kołowego, odpowiednie oznakowanie, strefy "Tempo 30" są niewystarczające. Analiza wykonana w ramach Studium Komunikacyjnego wykazała niedobór miejsc parkingowych (w szczególności w strefie ścisłego centrum). W związku z prognozowanym intensywnym rozwojem gminy i związanym z tym wzrostem liczby podróży rekomenduje się rozpoczęcie działań umożliwiających poprawę obecnego stanu. Analiza dostępnych dokumentów, pomiarów ruchu, preferencji mieszkańców oraz wypadków pozwoliła na wyodrębnienie środków umożliwiających w kolejnych latach poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno takich jak budowa nowych połączeń drogowo-ulicznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz integracja transportu indywidualnego z transportem zbiorowym.
Do podstawowych działań związanych z systemami transportowymi należy budowa:    
 • połączeń z trasą ekspresową S-7,    
 • obejść miejscowości (na odcinku od Zalesia Górnego do planowanej trasy S-7, Bogatki, Łbiska),    
 • alternatywnych dróg umożliwiających opuszczenie regionu (północ - południe),    
 • wewnętrznej obwodnicy centrum Piaseczna (droga wzdłuż torów kolejowych linii nr 8),    
 • dróg doprowadzających do stacji i przystanków kolejowych (np. ul. Elektroniczna),    
 • nowych przystanków na linii kolejowej Nr 8 ("Piaseczno Północ", "Zalesie Dolne"),    
 • działanie na rzecz zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów między Piasecznem a Warszawą,    
 • parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych na terenie miasta Piaseczna,    
 • parkingow "Park&Ride",    
 • ścieżek i szlaków rowerowych.
  Wzrost atrakcyjności gminy Piaseczno pod względem komunikacyjnym osiągnięty zostanie również dzięki rozwojowi transportu publicznego. W niniejszym opracowaniu postuluje się dostosowanie bocznicy kolejowej relacji Nowa Iwiczna - Konstancin-Jeziorna do ruchu pasażerskiego wraz z połączeniem z przystankiem metro "Kabaty" oraz transportu dowozowego do przystanków kolejowych na linii Nr 8. Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć wzrost ilości podróży z wykorzystaniem transportu indywidualnego. Elementem wspomagającym może stać się wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego bezpłatne pozostawienie pojazdu na parkingu "Park&Ride" dla posiadaczy biletów kolejowych. Ważnym elementem niniejszego Studium jest postulat podziału miasta Piaseczna na 3 strefy. Poprzez zastosowanie odpowiednich środków polityki transportowej adekwatnych dla danego obszaru możliwa jest poprawa efektywności systemu transportu indywidualnego, zbiorowego, oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praktyczna realizacja zadań przedstawionych w Studium prowadzić będzie do poprawy jakości przestrzeni publicznych, co wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów. Jednym z ważniejszych aspektów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno jest realizowanie przedstawionych w Studium Komunikacyjnym rozwiązań w tym:    
 • aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy pod kątem układu komunikacyjnego,    
 • uzupełnienie istniejącej sieci o brakujące połączenia drogowe realizujące powiązania obwodowe,    
 • przebudowa i modernizacja istniejących ciągów drogowych,    
 • promocja i rozwój transportu zbiorowego,    
 • integracja systemów transportu,    
 • rozwój ruchu rowerowego.