Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Wstepne Studium Wykonalności Raport o oddziaływaniu na środowisko

Warszawski Węzeł Kolejowy


Warszawski Węzeł Kolejowy jest kluczowym elementem infrastruktury kolejowej, zarówno w skali Polski, jak i europejskiej. Pełni on bardzo istotną rolę w komunikacji dalekobieżnej (krajowej i zagranicznej) oraz regionalnej - tak w transporcie pasażerskim, jak i towarowym. Położenie na przecięciu międzynarodowych korytarzy transportowych, w połączeniu z obsługą bardzo gęsto zamieszkałego obszaru aglomeracji Warszawy, tworzy bardzo duże, różnorodne i przecinające się potoki transportowe, wymagające odpowiedniego prowadzenia ruchu na poszczególnych liniach. Istotne jest również przygotowanie odpowiedniej infrastruktury przesiadkowej oraz przeładunkowej.
Układ linii kolejowych w Warszawie i okolicach został ukształtowany przed wojną, w okresie powojennym ulegał zaś różnorodnym modyfikacjom. Przemiany gospodarcze ostatnich lat oraz zmiany w popycie na usługi transportowe, spowodowane zwłaszcza rosnącą dostępnością transportu samochodowego, wymagają ponownego przeanalizowania kształtu WWK i dostosowania go do nowych realiów.
Potrzeba całościowego podejścia do WWK jest tym istotniejsza, że w przypadku wielu linii wymóg modernizacji wynika z dużego obciążenia ruchem i złego stanu technicznego. Prowadzenie takich prac bez ich koordynacji strategicznej w skali Węzła może doprowadzić do nieefektywnego wydawania środków inwestycyjnych, podwyższonych kosztów późniejszej eksploatacji oraz niepotrzebnych utrudnień w fazie budowy. W kontekście modernizacji WWK, szczególnym wyzwaniem jest dostosowanie go do obsługi potoków wewnątrzaglomeracyjnych, m.in. poprzez dobudowę nowych przystanków w rejonach, w których jest to najbardziej potrzebne.
Pod pojęciem Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK) rozumiany jest obszar ograniczony stacjami:
 • Grodzisk Mazowiecki (linie nr 1 i 447),
 • Mińsk Mazowiecki (linia nr 2),
 • Sochaczew (linia nr 3),
 • Tłuszcz (linia nr 6),
 • Pilawa (linia nr 7),
 • Czachówek Płd. (linia nr 8),
 • Nasielsk (linia nr 9).
  Wstępne Studium Wykonalności dla zadania
  "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego" - luty 2007
  Poniżej prezentujemy pełną wersję opracowania wykonanego w lutym 2007 roku przez Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa pn. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego". Wszystkie teksty zawarte na tej stronie pochodzą z ww dokumentu.


  Etap I - Analizy i prognozy społeczno-gospodarcze

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
 • NALIZA UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH
 • ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W SKALI METROPOLITALNEJ
 • KONTEKST STRATEGICZNY

  Przedmiotem niniejszego etapu pracy jest przeanalizowanie międzynarodowych trendów społeczno-gospodarczych, które będą podstawą do dalszych prognoz przewozowych, analiz ruchowych oraz definicji wąskich gardeł.

  Przeprowadzone analizy potwierdziły bardzo istotne znaczenie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dotyczy to zarówno skali międzynarodowej, w której WWK łączy bardzo istotne z punktu widzenia polityki transportowej Unii Europejskiej korytarze transportowe, wybiegające z niego w pięciu różnych kierunkach, jak i w skali regionalnej oraz aglomeracyjnej. Atrakcyjny transport kolejowy pozwoli zintegrować Warszawę i okoliczne powiaty, co będzie sprzyjało walce z bezrobociem oraz rozwojowi gospodarczemu uboższych terenów Mazowsza, a także zapewni Warszawie międzynarodową konkurencyjność, dzięki dostępowi do tańszych zasobów pracy oraz gruntów. Jednocześnie modernizacja WWK pozwoli obsłużyć rosnące potoki, związane z postępującym procesem suburbanizacji, czyli przeprowadzania się mieszkańców miast na przedmieścia oraz do okolicznych miejscowości. W skali aglomeracyjnej, modernizacja WWK pozwoli zrealizować cele polityki transportowej miasta, związane z budową atrakcyjnego systemu transportu publicznego, przy zachowaniu niskiego poziomu kosztów oraz atrakcyjnych parametrów usługi dla transportu publicznego. Jedną z podstawowych barier na jaką napotykają pod tym względem prężnie działające i zasobne samorządy - zwłaszcza wojewódzkie i m.st. Warszawy - jest właśnie zły stan infrastruktury i niedopasowanie jej do odpowiednich potrzeb. • Etap II - Analizy marketingowe - podaż i popyt na usługi transportowe

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA OCZEKIWAŃ KLIENTÓW W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM I TOWAROWYM
 • ANALIZA PODAŻY W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH I TOWAROWYCH
 • ANALIZA POPYTU W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH I TOWAROWYCH
 • ZAŁĄCZNIKI - Mapy potokami w ruchu dalekobieżnym i aglomeracyjnym

  Przedmiotem niniejszego etapu pracy jest analiza obecnej podaży w transporcie pasażerskim i towarowym oraz prognoza kształtowania się popytu na przewozy osób i ładunków w perspektywie do 2030 roku.

  Według analiz dotyczących pasażerskiego transportu publicznego, konkurencję przewozów kolejowych stanowi komunikacja autobusowa i tramwajowa skupiająca łącznie około 95% ogółu podróżujących komunikacją miejską. Miejska komunikacja autobusowa w chwili obecnej obsługuje kilka linii, które pokrywają się z kierunkami obsługiwanymi przez kolej i według zachodnioeuropejskich rozwiązań, pożądane byłoby ich zastąpienie podstawową ofertą transportu kolejowego. Obecny układ linii metra nie stanowi konkurencji dla kolei z powodu obsługi relacji prostopadłej, również sieć autobusów podmiejskich ZTM w większości nie pokrywa się z liniami kolejowymi. Jednak na kierunkach: Legionowo, Sulejówek i Piaseczno pożądane byłoby przejęcie potoków pasażerskich korzystających z komunikacji autobusowej przez kolej. Zawarte w opracowaniu analizy dotyczące przewozów ludności w obrębie miasta i aglomeracji wskazują na niewielkie, czy wręcz marginalne znaczenie WWK w obsłudze przewozowej pasażerów. Można mieć nadzieję, że sytuacja taka powoli będzie się zmieniać w kierunku pełniejszego wykorzystania linii kolejowych w przewozach pasażerskich. Pierwszym krokiem w kierunku poprawy kolejowej oferty przewozowej jest trafiona obsługa SKM na odcinku Pruszków - Sulejówek Miłosna oraz wprowadzenie wspólnego biletu ZTM - KM - WKD. Istotne znaczenie w celu zwiększenia obsługi transportowej koleją nabiera również idea sytemu "Parkuj i jedź". • Etap III - Identyfikacja istniejących i przewidywanych wąskich gardeł w ramach węzła

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA OBSZARZE WWK
 • ANALIZA ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA OBSZARZE WWK
 • ANALIZA RUCHOWA I OKREŚLENIE WĄSKICH GARDEŁ
 • ANALIZA INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA OBSZARZE WWK
 • USTALENIE REZERW TERENU DLA ROZWOJU WWK
 • ZAŁĄCZNIKI

  Do analizy w ramach niniejszego raportu przyjęto zarówno linie kolejowe tworzące WWK, jak też linie kolejowe styczne do tego obszaru oraz odcinki linii tworzących WWK poza punktami granicznymi węzła.
  Zidentyfikowane "wąskie gardła" na poszczególnych liniach:
 • linia nr 1 - odcinek Warszawa Centralna - Warszawa Zachodnia i Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki
       oraz stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Włochy,
 • linia nr 2 - odcinek Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna oraz stacje Warszawa Wschodnia i
       Warszawa Rembertów,
 • linia nr 3 - odcinek Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki i Warszawa Gołąbki - Błonie oraz
       stacja Warszawa Gołąbki,
 • linia nr 6 - odcinek Zielonka - Wołomin,
 • linia nr 7 - odcinek Otwock - Pilawa,
 • linia nr 8 - odcinek Warszawa Al. Jerozolimskie - Warszawa Okęcie,
 • linia nr 9 - odcinek Warszawa Michałów - Warszawa Targówek - Warszawa Praga WPC Legionowo - Modlin
       oraz posterunek Warszawa Praga WPE42,
 • linia nr 20 - odcinek Warszawa Jagiellonka - Warszawa Gdańska. • Etap IV - Identyfikacja projektów cząstkowych i definicja wariantów

  A. Raport z identyfikacji projektów

  W dokumencie m.in.:

 • PROJEKT "MODERNIZACJA LINII ŚREDNICOWEJ"
 • PROJEKT "MODERNIZACJA LINII WARSZAWA WŁOCHY - GRODZISK MAZOWIECKI"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII OBWODOWEJ"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII WARSZAWA - OTWOCK - PILAWA"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII WARSZAWA - MIŃSK MAZOWIECKI"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII WARSZAWA - TŁUSZCZ"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII WARSZAWA - NASIELSK"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII WARSZAWA - SOCHACZEW"
 • PROJEKT "ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII WARSZAWA - CZACHÓWEK"
 • PROJEKT "WPROWADZENIE LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI DO WWK"
 • ZAŁĄCZNIK - Rysunki

  Na podstawie przeprowadzonych w ramach poprzednich etapów pracy analiz wyodrębniono szereg niezbędnych prac inwestycyjnych, których podjęcie jest warunkiem poprawy sprawności funkcjonowania transportu kolejowego na terenie aglomeracji warszawskiej. Efektem realizacji projektów modernizacyjnych poszczególnych linii i stacji w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego będzie poprawa funkcjonowania zarówno transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Poprawie dostępności WWK dla pociągów towarowych mają służyć działania inwestycyjne zwiększające przepustowość linii i zapewniające niezależność przebiegów na stacjach, a w szczególności odseparowanie ruchu pasażerskiego od towarowego na wybranych odcinkach linii. Roboty inwestycyjne, które uznano za najważniejsze do realizacji w perspektywie najbliższego dwudziestolecia, zostały pogrupowane w sposób logiczny z punktu widzenia realizacji inwestycji. W taki sposób zdefiniowano 10 przedstawionych projektów cząstkowych.
 • B. Raporty branżowe

  W dokumencie m.in.:

 • Tom 1 - Roboty ziemno-torowe
 • Tom 2 - Obiekty inżynieryjne
 • Tom 3 - Przejazdy, drogi i place ładunkowe
 • Tom 4 - Obiekty kubaturowe i mała architektura
 • Tom 5 - Sieć trakcyjna i powrotna
 • Tom 6 - Układ zasilania sieci trakcyjnej
 • Tom 7 - Linie odbiorów nietrakcyjnych
 • Tom 8 - Energetyka do 1 kV
 • Tom 9 - Urządzenia srk i ERTMS/ETCS
 • Tom 10 - Telekomunikacja
 • Tom 11 - Tabor i zaplecze

  W jedenastu tomach tematycznych zebrano raporty branżowe dotyczące 10 projektów cząstkowych wymienionych w części A, jako najważniejsze do realizacji w perspektywie najbliższego dwudziestolecia.
 • C. Raport z analiz ruchowych

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZY RUCHOWE W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM
 • ANALIZY RUCHOWE W TRANSPORCIE TOWAROWYM
 • ZAŁĄCZNIKI - prognozy potoków pasażerskich i koncepcja rozkładu jazdy

  Prognozy dla ruchu aglomeracyjnego wykazują, że budowa nowych przystanków oraz integracja kolei z komunikacją zbiorową ZTM owocuje zwiększeniem potoków pasażerskich na rozpatrywanych liniach. Szczególnie widoczny jest także wzrost obciążenia linii obwodowej na odcinku Warszawa Wola – Warszawa Gdańska wynikający z udrożnienia połączenia z linią 447 i uruchomienia bezpośrednich pociągów w relacji Pruszków - Warszawa Gdańska - Wieliszew/Ciechanów. Prognozy uzyskane z modelu ruchu wskazują jednoznacznie, że ta inwestycja najbardziej poprawi wykorzystanie linii kolei obwodowej. Drugim istotnym projektem cząstkowym z punktu widzenia ruchu aglomeracyjnego jest modernizacja linii Warszawa - Tłuszcz, ze szczególnym podkreśleniem korzyści płynących z budowy przystanków na terenie Warszawy, przede wszystkim węzła integracyjnego Warszawa Stalowa.
  Od wielu lat utrzymuje się niekorzystna tendencja spadkowa przewozów pasażerskich, której udaną próbą przełamania jest wprowadzenie wspólnego biletu z ZTM. Dalszym środkiem do zwiększenia znaczenia transportu kolejowego będzie realizacja projektów cząstkowych. Skrócenie czasów jazdy, zwiększenie częstotliwości kursowania oraz poprawa dostępności spowodują zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego, między innymi poprzez pełną integrację systemu kolejowego z systemem transportu zbiorowego. Wpisuje się to w politykę transportową państwa oraz strategię rozwoju m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego realizując założenia zrównoważonego rozwoju transportu.
 • D. Raport podsumowujący etapu IV

  W dokumencie m.in.:

 • ZIDENTYFIKOWANE PROJEKTY I WARIANTY REALIZACYJNE
 • KOSZTY REALIZACJI PROJEKTÓW CZĄSTKOWYCH
 • WYNIKI ANALIZ RUCHOWYCH

  W ramach prac IV etapu niniejszego projektu zidentyfikowano 10 projektów cząstkowych, których realizacja pozwoli, zdaniem autorów projektu, na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem Warszawskiego Węzła Kolejowego, takich jak: zły stan techniczny infrastruktury kolejowej, niewystarczająca przepustowość elementów infrastruktury kolejowej, podatność na zakłócenia w ruchu pociągów, brak właściwej integracji kolei z innymi środkami transportu, słaba dostępność do transportu kolejowego, w tym dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, negatywne oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko.
  Zidentyfikowane projekty pozwolą na rozwój systemu połączeń kolejowych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego i zwiększenie roli transportu kolejowego w obsłudze pasażerów w obrębie Aglomeracji Warszawskiej. Zdefiniowane w ramach poszczególnych projektów prace inwestycyjne pozwolą też na likwidację zidentyfikowanych w ramach projektu wąskich gardeł na obszarze WWK. Proponowana w ramach projektów rozbudowa infrastruktury kolejowej umożliwi kompleksowe rozwiązanie wymienionych wyżej problemów, w tym zwiększenie dostępności transportu kolejowego na obszarze WWK oraz przepustowości poszczególnych odcinków linii kolejowych.
  Efektem realizacji projektów modernizacyjnych poszczególnych linii i stacji w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego będzie poprawa funkcjonowania zarówno transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Poprawie dostępności WWK dla pociągów towarowych mają służyć działania inwestycyjne zwiększające przepustowość linii i zapewniające niezależność przebiegów na stacjach, a w szczególności odseparowanie ruchu pasażerskiego od towarowego na wybranych odcinkach linii. • Etap V - Przekrojowe analizy wariantów, wybór wariantów najkorzystniejszych

  W dokumencie m.in.:

 • KRYTERIA RUCHOWE
 • KRYTERIA TECHNICZNE
 • KRYTERIA ŚRODOWISKOWE
 • KRYTERIA FINANSOWE
 • KRYTERIA SPOŁECZNO - EKONOMICZNE
 • ANALIZA WIELOKRYTERIALNA
 • ZAŁĄCZNIKI

  Celem niniejszego etapu jest kompleksowe porównanie wcześniej zdefiniowanych wariantów inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego".

  Przeprowadzona analiza wielokryterialna przede wszystkim potwierdza zawartą już w pierwszym etapie niniejszego studium tezę, że Warszawski Węzeł Kolejowy w obecnym stanie nie tylko nie podoła przyszłym wyzwaniom stawianym nowoczesnej kolei, ale również nie jest dostosowany do aktualnych potrzeb. W każdym z dziewięciu projektów cząstkowych dotyczących istniejących linii, wariant referencyjny uzyskał wynik wyraźnie gorszy od scenariuszy inwestycyjnych. W zależności od projektu różnie oceniane były natomiast warianty inwestycyjne, przy czym z reguły uzyskiwały one porównywalne wyniki, nie pozwalające jednoznacznie odrzucić któregokolwiek wariantu inwestycyjnego. Jedynie w dwóch przypadkach wariant przyszłościowy posiadał wyraźną przewagę nad budżetowym, wynikającą zarówno z wyników końcowych, jak i poszczególnych analiz - dotyczy to następujących projektów cząstkowych:
 • modernizacja linii Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki;
 • zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Otwock - Pilawa. • Etap VI - Przygotowanie OPZ na studium wykonalności i materiałów promocyjnych
  Synteza

  W dokumencie m.in.:

 • ZASIĘG WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI
 • STAN TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE
 • UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
 • PODAŻ I POPYT NA USŁUGI TRANSPORTOWE
 • IDENTYFIKACJA WĄSKICH GARDEŁ W RAMACH WWK
 • IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW CZĄSTKOWYCH I DEFINICJA WARIANTÓW
 • ANALIZY TECHNICZNE PROJEKTÓW
 • ANALIZY RUCHOWE PROJEKTÓW
 • PRZEKROJOWE ANALIZY WARIANTÓW
 • ZAŁĄCZNIKI

  Dokument stanowi syntezę wszystkich poprzednich etapów
 • STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY WARSZAWSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO
  Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Luty 2011
  Planowane przedsięwzięcie: Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego zostało podzielone na dziesięć projektów:
 • Projekt 1 - Modernizacja linii średnicowej
 • Projekt 2 - Modernizacja linii Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki
 • Projekt 3 - Zwiększenie przepustowości linii obwodowej
 • Projekt 4 - Zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Otwock - Pilawa
 • Projekt 5 - Zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Mińsk Mazowiecki
 • Projekt 6 - Zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Tłuszcz
 • Projekt 7 - Zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Nasielsk
 • Projekt 8 - Zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Sochaczew
 • Projekt 9 - Zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Czachówek
 • Projekt 10 - Wprowadzenie linii dużych prędkości do WWK
  W przypadku wariantowania przedsięwzięcia, w niniejszym Raporcie zastosowano podejście całościowe oddziaływania niniejszej inwestycji na środowisko, traktując zakres prac na poszczególnych liniach, jako jedno rozbudowane przedsięwzięcie - węzeł kolejowy (WWK). Wyszczególniono 3 warianty:

  1. Wariant 0
      polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (oznacza pozostawienie istniejącego stanu WWK - brak planowanych inwestycji modernizacyjnych).

  2. Wariant I (wariant preferowany przez inwestora)
      obejmuje prace modernizacyjne i budowlane dla 10 projektów wymienionych powyżej, przy czym dla projektu nr 7 (zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Nasielsk),
       z uwagi na fakt, że modernizacja linii kolejowej Warszawa - Nasielsk w zakresie prac przyjętym w wariancie I, jest obecnie realizowana w ramach przedsięwzięcia
      "Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Działdowo - Gdynia", w poniższym raporcie nie przedstawiono oddziaływania na środowisko tej linii.
      Dla projektu nr 6 (zwiększenie przepustowości linii Warszawa - Tłuszcz) również nie przedstawiono oddziaływania linii na środowisko,
      gdyż projekt nr 6 jest realizowany w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą,
      etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)".

  3. Wariant II
      obejmuje prace modernizacyjne i budowlane dla 10 projektów wymienionych powyżej.
      Zakres wykonywanych prac pokrywa się z wariantem I w 8 projektach, w pozostałych (projekt nr 3 i 7) jest on powiększony w stosunku do wariantu I.

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA
 • ANALIZA WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM WARIANTU PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI

  Niniejszy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony dla przedsięwzięcia o nazwie: "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego". Raport został przygotowany na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w związku z ubieganiem się Inwestora o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w działania wynikające z realizacji drugiego głównego priorytetu Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 20015 tj. poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Zakłada on, że głównym celem wspierania inwestycji w infrastrukturę transportową będzie optymalizacja i podniesienie jakości systemu transportowego kraju, uwzględniająca koszty zewnętrzne działalności transportowej, ponoszone przez społeczeństwo i gospodarkę. Takiemu dążeniu służyć ma gałęziowe i terytorialne zintegrowanie transportu publicznego. W przypadku transportu kolejowego, jest to ważne ogniwo transportu publicznego.


  Streszczenie Raportu w języku niespecjalistycznym 6,92 MB

  Obszar analizy oraz zakres modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego 10,6 MB

  Mapa zagrożeń głównego poziomu wodonośnego 14,1 MB

  Lokalizacja przedsięwzięcia na tle obszarów cennych przyrodniczo 11,8 MB


 • Izolinie akustyczne po zastosowaniu ekranówLokalizacja obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych
  Projekt 2
  Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki
  19,4 MB 9,02 MB
  Projekt 3
  Linia obwodowa
  25,5 MB 17,9 MB
  Projekt 4
  Warszawa - Otwock - Pilawa
  6,59 MB
  Projekt 5
  Warszawa - Mińsk Mazowiecki
  19,0 MB 10,3 MB
  Projekt 7
  Warszawa - Nasielsk
  25,4 MB 15,1 MB
  Projekt 8
  Warszawa - Sochaczew
  13,9 MB 3,79 MB
  Projekt 9
  Warszawa - Czachówek
  14,5 MB 4,78 MB
  Projekt 10
  Wprowadzenie linii dużych prędkości do WWK
  15,5 MB 5,49 MB