Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


STEŚ 2014 Mat. archiwalne

Czosnów - Płońsk


Droga nr 7 od Czosnowa do Płońska, długości 34,800 km, jest obecnie dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Odcinek od Czosnowa do Ostrzykowizny, o długości 14 km spełnia nawet normy dla dróg ekspresowych. Na pozostałym odcinku droga jest klasy głównej ruchu przyspieszonego z kolizyjnymi skrzyżowaniami i zjazdami w jednym poziomie. Trasa ta, wraz z nowym mostem przez Wisłę w Zakroczymiu (dł. 530 m.), była realizowana na przełomie lat 80-tych i 90-tych ub. wieku. Technologie i normy stosowane w owym czasie nie odpowiadały normom stosowanym obecnie dla ruchu ciężkiego. Gwałtowny wzrost natężenia ruchu na drodze, jaki nastąpił po 1989 roku, a zwłaszcza ruchu pojazdów ciężarowych, doprowadziły do znacznych zniszczeń nawierzchni i powstania kolein. Obecny stan nawierzchni na trasie uniemożliwia prawidłowe odwodnienie i stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Natężenie ruchu na odcinku Czosnów - Płońsk wg wyników GPR 2005 wynosi ponad 24 tys. pojazdów na dobę w okolicy Płońska i nawet 35 tys. pomiędzy Czosnowem, a Nowym Dworem Mazowieckim. Jest to jeden z bardziej obciążonych odcinków z całej drogi krajowej nr 7.

Planowana modernizacja drogi krajowej nr 7 obejmuje odcinek od kilometra 300+000 w okolicy Płońska do kilometra 334+800 w Czosnowie. Długość drogi jest podobna dla wszystkich wariantów.

Podstawowe parametry techniczne przyszłej trasy S7:
 • Klasa drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • Nośność - 11,5 t/oś
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • Ilość jezdni - 2
 • Szerokość pasów ruchu 3 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny

 • Trasa przebiega przez teren pięciu gmin: Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Załuski i Płońsk.

  Na trasie zaplanowano 20 przejazdów bez powiązań oraz 7 węzłów drogowych:
 • Siedlin - realizowany w ramach budowy obwodnicy Płońska
 • Przyborowice - z drogą wojewódzką nr 571
 • Załuski - z drogą powiatową nr 7795 i 7796 (istniejący)
 • Ostrzykowizna - z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 62
 • Modlin - z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 62
 • Błonie - z drogą krajową nr 85
 • Czosnów - realizowany w ramach budowy drogi S7 Bemowo-Czosnów

  9.07.2010 RDOŚ Warszawa wydał decyzję środowiskową dla odcinka według wariantu 2.
  15.06.2011 GDOŚ uchylił w całości decyzję środowiskową z dnia 6 lipca 2010.
  Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowiskowe (2014 r.)

  Plan orientacyjny 2,26 MB  Plan sytuacyjny wariant 1 28,9 MB

  Plan sytuacyjny wariant 2 31,1 MB  Plan sytuacyjny wariant 3 31,7 MB

  Materiały archiwalne

  Materiały do decyzji środowiskowej (2009 r.)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OKREŚLENIE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • ANALIZA I PROGNOZA RUCHU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  W niniejszym Raporcie analizie poddana jest inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów. Przedmiotem Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych.
  Droga krajowa nr 7 zaliczona jest do sieci dróg ekspresowych (S7). W sieci drog międzynarodowych droga oznaczona jest symbolem E-77. Jest to droga łącząca Gdańsk z przejściem granicznym do Słowacji w Chyżnem, przebiegająca przez Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce i Kraków. Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr 7 do parametrow drogi ekspresowej o całkowicie ograniczonej dostępności.


  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 0,6 MB

  Załączniki tekstowe - opinie i uzgodnienia 21,1 MB

 • Mapy zasięgu oddziaływania hałasu
  Prognoza na rok 2022 z urządzeniami ochrony środowiska dla wariantów inwestycyjnych


  Wariant 0 24,0 MB

  Wariant 1 24,9 MB

  Wariant 2 25,2 MB

  Wariant 3 25,0 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych


  12,6 MB


  Mapy przebiegu trasy wykonane na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego w czerwcu 2008 r.


  Wariant 1 5,42 MB

  Wariant 2 5,45 MB

  Wariant 3 5,41 MB

  Wariant wybrany 2

  Prezentowany wariant 2 został przyjęty przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad jako rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


  Mapa sytuacyjna wariantu 2 - 1 : 25 000 2,04 MB  Mapa orientacyjna wariantu 2 - 1 : 5 000 8,94 MB

  Przekroje normalne 0,72 MB