Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Projekt budowlany Raport ooś odc. Młodocin-Orońsko

Radom - granica województwa mazowieckiego


Dostosowanie jednojezdniowej drogi do parametrów drogi ekspresowej, o całkowicie ograniczonej dostępności, wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych, przyrodniczych i społecznych, w tym m.in. z:
- dobudowaniem drugiej jezdni (przy wykorzystaniu jezdni istniejącej) lub wytyczeniem przebiegu
  dwujezdniowej drogi po nowym śladzie,
- zapewnieniem włączeń dla ruchu na drodze ekspresowej w węzłach (lokalizacja węzłów),
- zapewnieniem połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, przerwanych przez całkowite
  ograniczenie dostępności,
- zapewnieniem możliwości prowadzenia ruchu autobusowego,
- zapewnieniem możliwości bezkolizyjnego ruchu pieszego,
- zapewnieniem przejść ekologicznych,
- wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP-ow),
- przeanalizowaniem możliwych sposobów ograniczenia negatywnego wpływu drogi
  ekspresowej na środowisko.
Spełnienie powyższych wymagań musi wiązać się z koniecznością częściowych lub pełnych wyburzeń kolidujących budynków mieszkalnych i przemysłowych, wycinką roślinności (w tym fragmentów lasów) oraz zmianą lokalnych uwarunkowań, tak społecznych jak i środowiskowych. Alternatywą dla dostosowywania istniejącej drogi jednojezdniowej do parametrów drogi ekspresowej może być wytrasowanie nowego przebiegu drogi ekspresowej po całkowicie nowym śladzie. Istniejąca droga pozostając w stanie nienaruszonym staje się drogą do obsługi ruchu lokalnego.

Podstawowe parametry techniczne przyszłej trasy S7:
 • klasa drogi - S,
 • długość - ok. 22 km,
 • prędkość projektowa - 100 km/h,
 • nośność 11,5 t/oś,
 • całkowicie ograniczona dostępność,
 • dwie jezdnie o szerokości po 7,0m,
 • pas rozdziału o szerokości 12,0m,
 • obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
 • droga autobusowa - szer. 2 x 3,0 m + pobocze 2 x 1,0 m
 • droga do obsługi ruchu lokalnego - szer. 2 x 2,5 m + pobocze 2 x 0,75 m

 • Stan procedury inwestycyjnej

 • 27.05.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wariantu 3
 • 15.10.2010r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - etap I - od km 487+104,15 do km 506+802,18
 • 07.08.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu II od km 484+801,23 do km 487+104,15
  Elementy projektu budowlanego

  Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE I KLIMAT
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA OBSZARY CHRONIONE I ZABYTKI
 • ANALIZA ODDZIAŁYWAO SKUMULOWANYCH
 • ZALECENIA W ZAKRESIE ANALIZY POREALIZACYJNEJ

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km 487+104,15 - granica woj. mazowieckiego. Niniejszy odcinek stanowi Etap I budowy drogi ekspresowej S7 na tym odcinku - od km 487+104,15 do km 503+357,16 i od km 505+109,25 do km 506+802,18.
  Raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony w celu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach zmiany zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku. od km 487+104,15 do km 503+357,16 i od km 505+109,25 do km 506+802,18 w związku ze zmienionymi standardami w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

  Z przedmiotowego zakresu wyłączony jest odcinek od km 503+357,16 i od km 505+109,25 (rejon miejscowości Barak). Dla przedmiotowego odcinka uzyskiwana jest odrębna decyzja ZRID.

  Streszczenie raportu 0,678 MB

  Prognozy ruchu 3,72 MB MB • Klimat akustyczny bez ekranów 29,6 MB

  Klimat akustyczny z ekranami 29,6 MB  Plan orientacyjny - odc. 1 4,30 MB
  Plan orientacyjny - odc. 2 4,00 MB
  Plan orientacyjny - odc. 3 3,26 MB  Dokumentacja środowiskowa

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
 • WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, SZATĘ ROŚLINNĄ, ŚWIAT ZWIERZĘCY I KRAJOBRAZ
 • WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY
 • WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 • PORÓWNANIE WARIANTÓW
 • ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 • ANALIZA AKUSTYCZNA
 • ZBIORCZA OCENA ODDZIAŁYWAŃ. WSKAZANIE WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA
 • MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

  Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w granicach województwa mazowieckiego (od km 485+600 do ok. km 507+000) było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych, wynikających z rozbudowy drogi krajowej Nr 7, koniec obwodnicy Radomia - Skarżysko-Kamienna, km 485+600 - km 513+243, na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji. Rozpatrywane były interakcje pomiędzy opiniowaną drogą a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność), faunę i florę, wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody oraz dobrami kultury.

  Streszczenie raportu 0,18 MB
 • Wariant 1 - plan sytuacyjny 2,33 MB
  Wariant 3 - plan sytuacyjny 2,43 MB


  Zasięg oddziaływania hałasu


  Wariant 0 (stan istniejący) 1,72 MB

  Wariant 1 1,64 MB

  Wariant 3 1,77 MB


  W I etapie prac, w ramach typowania wariantów do dalszych analiz, ocenie poddano szereg opcji przebiegu trasy, różniących się zakresem planowanych robót
  i stopniem ingerencji w środowisko przyrodnicze. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny, uwzględniającej m.in. wyniki spotkań i konsultacji zainteresowanych stron,
  do II etapu prac zakwalifikowano następujące warianty:
  • Wariant 1 (podstawowy) - polegający na poprowadzeniu prawie całej trasy w granicach województwa mazowieckiego (za wyjątkiem planowanej
   obwodnicy miejscowości Chustki) po dotychczasowym śladzie, z dobudową drugiej jezdni, dróg równoległych i węzłów.
  • Wariant 1a - będący modyfikacją wariantu 1, polegający na poprowadzeniu całej trasy w granicach województwa mazowieckiego (bez obwodnicy
   miejscowości Chustki) po dotychczasowym śladzie, z dobudową drugiej jezdni, dróg równoległych i węzłów.
  • Wariant 3 - polegający na poprowadzeniu trasy na odcinku od projektowanej obwodnicy Radomia do obwodnicy Szydłowca po nowym śladzie,
   z pozostawieniem istniejącej drogi krajowej (na tym odcinku) jako drogi do połączeń lokalnych i autobusowych.
   W dalszych analizach uwzględniono także podwarianty 3a oraz 3b, polegające na budowie początkowego odcinka obwodnicy Szydłowca
   (od węzła Chustki do ul. Kolejowej w Szydłowcu) po nowym śladzie.
  Na podstawie opracowanego raportu można przyjąć, że najkorzystniejszym wariantem rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku od końca projektowanej obwodnicy Radomia
  do granicy województwa mazowieckiego, przede wszystkim pod względem funkcjonalności, relatywnie niewielkich oddziaływań na mieszkańców oraz mało konfliktowym
  przebiegu w stosunku do środowiska przyrodniczego, będzie wariant 3, polegający na poprowadzeniu trasy do obwodnicy Szydłowca po nowym śladzie, a dalej,
  na dobudowaniu drugiej jezdni do obecnej drogi.

  Odcinek Młodocin Mniejszy - Krogulcza Sucha - Orońsko
  Analizowana inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S7, o długości około 4,5 km, na odcinku Młodocin Mniejszy - Krogulcza Sucha - Orońsko, który stanowi nieodłączną część większego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 od początku projektowanej obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Objęty raportem odcinek na północy stanowi końcowy fragment projektowanej obwodnicy Radomia (na długości około 2 km), natomiast część południowa zalicza się do odcinka projektowego drogi ekspresowej S7 o nazwie koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego (na długości około 3 km). Z obu ww. inwestycji zostały wyłączone fragmenty stanowiące odcinek analizowany w ramach raportu. Dla tego odcinka konieczne jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Młodocin - Krogulcza Sucha - Orońsko. Konieczność uzyskania nowej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fragmentów drogi ekspresowej S7 wyłączonych z wniosku o ZRID, wynika z niezgodności projektowanej inwestycji na tym odcinku z zakresem obowiązujących Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  W ramach niniejszego opracowania analizie poddano dwa warianty inwestycyjne:
  • Wariant I, ktory powstał z połączenia fragmentów projektów budowlanych: obwodnicy Radomia i drogi S7 na odcinku koniec obwodnicy Radomia . granica wojewodztwa mazowieckiego. L = 4,603 km
  • Wariant II, ktory powstał na podstawie przebiegów trasy ze starszych etapów przygotowania inwestycji tzn. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) budowy obwodnicy Radomia oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla planowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica wojewodztwa mazowieckiego. L= 4,539 km

  Plan orientacyjny

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEBIEG INWESTYCJI WZGLĘDEM OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

  Raport o oddziaływaniu na środowisko został opracowany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem opracowania jest określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi na etapie budowy i użytkowania planowanej inwestycji, a także przedstawienie rozwiązań technicznych i działań mających na celu złagodzenie lub wyeliminowanie negatywnych oddziaływań. Podstawę niniejszego raportu stanowi dotychczas przygotowana dokumentacja projektowa i raporty oddziaływania na środowisko opracowywane na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji.

  Streszczenie raportu 3,10 MB

  Uzgodnienia i opinie 3,66 MB

  Mapa ewidencji gruntów 2,66 MB


 • Uwarunkowania środowiskowe
  1,91 MB

  Klimat akustyczny oraz wyburzenia
  3,34 MB

  Urządzenia chroniące środowisko
  3,45 MB

  Planowane kompensacje
  JPG 1,66 MB