Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Projekt koncepcyjny Dokumentacja środowiskowa

S61/DK8 - Obwodnica Augustowa


Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i planowanej S61 o parametrach drogi ekspresowej, na odcinku Augustów - Suwałki, tj. od km 0+000 do km 34+531. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z drogą krajową nr 61, a koniec opracowania w węźle "Lotnisko" na południowozachodnim skraju miasta Suwałki. Przedmiotem oceny są trzy główne warianty inwestycyjne: wariant I (dawniej IVL), wariant II (przejście w okolicach miejscowości Chodorki), wariant III (przejście w okolicach miejscowości Raczki) oraz wariant "0" - nie podejmowania realizacji obwodnicy. Planowana budowa odcinka drogi ekspresowej między Augustowem a Suwałkami jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej w I Pan-Europejskim Korytarzu Transportowym od Warszawy do granicy z Litwą w Budzisku (Via Baltica). Projektowana obwodnica (a właściwie trasa ekpresowa na odcinku Augustów - Suwałki) ma na celu:
 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 • dostosowanie drogi nr 8 do prognozowanego ruchu z jednoczesnym odciążeniem istniejącej sieci drogowej od ruchu przelotowego,
 • dostosowanie drogi do obowiązujących warunków technicznych przy przyjęciu klasy drogi ekspresowej "S" o prędkości projektowej Vp = 100 km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie przecięć z drogami poprzecznymi,
 • rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w tym w szczególności przez ograniczenie bezpośredniej dostępności do jezdni głównej.
 • Plany budowy obwodnicy Augustowa sięgają początku lat 90-tych XX wieku, gdy nastąpił znaczny wzrost ruchu tranzytowego wzdłuż drogi krajowej nr 8. Wybór wariantu lokalizacyjnego określała po raz pierwszy decyzja podjęta na spotkaniu roboczym 13 września 1996 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach. Decyzja ta nie została poprzedzona oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W latach 1999-2000 przebieg obwodnicy w wariancie przez dolinę Rospudy określony został w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Augustów i Nowinka oraz miasta Augustów. Natomiast rezerwa terenu na budowę Via Baltica była w minionych latach uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki. W grudniu 2002 roku prowadzono procedurę w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) dla obwodnicy Augustowa. Organizacje pozarządowe zwracały uwagę na brak analizy różnych wariantów przebiegu, brak oceny wpływu drogi na gatunki chronione, brak inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego oddziaływaniem. Organ administracyjny argumentował, że wariantowanie nie mogło mieć już miejsca, gdyż byłoby to sprzeczne z uchwalonym wcześniej planem zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów. W latach 1997-2005 wykonano szereg raportów dla obwodnicy Augustowa, jednak żadna z dotychczasowych ocen oddziaływania na środowisko nie zawierała oceny wpływu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 "Puszcza Augustowska" zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Siedliskowej obowiązujących w Polsce od wejścia do Unii Europejskiej. Wskutek protestów organizacji pozarząowych oraz interwencji Komisji Europejskiej wszystkie wcześniej podjęte decyzje dotyczące budowy obwodnicy Augustowa zostały unieważnione przez sądy administracyjne, jako wydane niezgodnie z prawem.

  Warianty przedsięwzięcia

  We wstępnym opracowaniu drogowym przyjęto następujące warianty inwestycyjne przebiegu drogi S8 w rejonie Augustowa i Suwałk:
  Wariant Opis Długość [km] Wydłużenie trasy [%] Zajętość terenu [ha] Wyburzenia
  Wariant I
  Via Baltica przez Białystok
  przyjęto jako modyfikację projektu budowlanego obwodnicy Augustowa, realizowaną jako dawny wariant IVL (przez dolinę Rospudy) 32,25219,040411
  Wariant IA
  Via Baltica przez Łomżę i Ełk
  32,551 20,140714
  Wariant II
  Via Baltica przez Białystok
  przyjęto w celu ograniczenia kolizji wariantu I z obszarem Natura 2000 "Puszcza Augustowska", wykorzystując przewężenie w szerokości tego obszaru występujące w miejscowości Chodorki 32,99021,74398
  Wariant IIA
  Via Baltica przez Łomżę i Ełk
  33,453 23,444610
  Wariant III
  Via Baltica przez Białystok
  przyjęto w celu uniknięcia kolizji wariantów I i II z obszarem Natura 2000 "Puszcza Augustowska", korzystając z braku ochrony, w ramach sieci Natura 2000, krótkiego odcinka doliny Rospudy w rejonie miejscowości Raczki 34,53127,44506
  Wariant IIIA
  Via Baltica przez Łomżę i Ełk
  35,090 29,54487

  Procent wydłużenia określony w stosunku do najkrótszej linii prostej łączącej początek i koniec projektowanego odcinka drogi o długości 27,1 km
  Do wyburzenia policzono tylko budynki mieszkalne na działkach budowlanych i rolno-siedliskowych (tj. bez budynków gospodarczych)

  W ramach wariantu I (dawniej IVL) poddano analizie 5 rozwiązań dotyczących projektów mostowych:
  Wariant I.1 - realizacja przejścia przez dolinę Rospudy z wykorzystaniem mostu technologicznego;
  Wariant I.2 - realizacja przejścia przez dolinę Rospudy z wykorzystaniem metody nasuwania podłużnego;
  Wariant I.3 - realizacja przejścia przez dolinę Rospudy z wykorzystaniem mostu podwieszonego;
  Wariant I.4 - realizacja przejścia przez dolinę Rospudy z wykorzystaniem mostu wiszącego;
  Wariant I.5 - realizacja przejścia przez dolinę Rospudy z wykorzystaniem tunelu.

  Opis techniczny trasy

  Dostęp do projektowanej drogi ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż nowej trasy drogowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek drogi (bez moąliwości wjazdu i zjazdu z trasy głównej) dla dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych. Drogę ekspresową zaprojektowano jako dwujezdniową (każda jezdnia po dwa pasy) z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo od środka dodatkowego, trzeciego pasa ruchu do każdej jezdni drogi; w niektórych wariantach ze względu progonozowane niskie natężenia ruchu wystąpią również odcinki dróg ekpresowych jednojezdniowych (dwupasowych) z pozostawieniem rezerwy pod docelową rozbudowę do przekroju 2 x 3 pasy ruchu.
  Na podstawie prognoz ruchu, przyjęto następujące przekroje normalne dla projektowanej drogi ekspresowej w 2020 r:
  a) w wariantach I, II i III:
        - 2x2 pasy ruchu - na całej długości projektowanej drogi;
  b) w wariancie IA:
        - 1x2 pasy ruchu na odcinku Augustów - Lotnisko (znajdującym się poza drogą Via Baltica),
        - 2x2 pasy ruchu na odcinku Lotnisko - koniec opracowania (stanowiącym fragment drogi Via Baltica: Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko);
  c)w wariancie IIA:
        - 1x2 pasy ruchu na odcinku Augustów - Wronowo (znajdującym się poza drogą Via Baltica),
        - 2x2 pasy ruchu na odcinku Wronowo - Suwałki (stanowiącym fragment drogi Via Baltica: Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko);
  d) w wariancie IIIA:
        - 1x2 pasy ruchu na odcinku Augustów - Szkocja (znajdującym się poza drogą Via Baltica),
        - 2x2 pasy ruchu na odcinku Szkocja - Suwałki (stanowiącym fragment drogi Via Baltica: Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko).

  Przyjęto następujące, podstawowe parametry techniczne przy projektowaniu obwodnicy Augustowa:

  1) Trasa główna:
 • klasa drogi: S (droga ekspresowa)
 • prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
 • szerokość jezdni: 7,00 m (2 x 3,50 m), docelowo: 10,50 m (3 x 3,50 m)
 • szerokość środkowego pasa dzielącego (wraz z opaskami): 12,00 m, docelowo: 5,00 m
 • szerokości opasek: 2 x 0,50 cm
 • szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
 • szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m
 • łuki poziome: min. proj. R=750 m (min. dopuszczalne: R=600 m przy pochyleniu poprzecznym: 7%)
 • pochylenie podłużne: maks. proj. 2,50 % (maks. dopuszczalne: 5%)
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR6

  2) Łącznice w węzłach:
  - typy łącznic:
  a) P1 (jednopasowa jednokierunkowa)
  b) P4 (dwupasowa dwukierunkowa)
 • prędkość projektowa: Vp = 30-80 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami:       a) 6,00 m       b) 8,00 m
 • szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m
 • łuki poziome: min. proj. R=30 m (min. dopuszczalne: R=30 m przy pochyleniu poprzecznym: 6%)
 • pochylenie podłużne: maks. proj. 4,5% (maks. dopuszczalne 6%)
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR5

  3) Drogi serwisowe (obsługujące teren w sąsiedztwie nowej drogi):
 • klasa drogi: D (droga dojazdowa)
 • prędkość projektowa: Vp = 30 km/h
 • szerokość jezdni: 3,50 m (1x3,50 m z mijankami) lub wyjątkowo 5,00 m (2x2,50 m)
 • szerokości poboczy gruntowych: 2 x 0,75 m
 • skrajnia pionowa: 4,50 m
 • nawierzchnia: asfaltowa
 • kategoria ruchu: KR1

  Na podstawie prognoz ruchu, przyjęto jednoetapową realizację obwodnicy Augustowa na całym odcinku między Augustowem a Suwałkami. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwie najszybsze uzyskanie efektu komunikacyjnego i społecznego w postaci odciążenia miasta Augustów od ruchu tranzytowego na istniejącej drodze nr 8.
  W przypadku wariantów IIA i IIIA można przyjąć nastąpujące etapowanie:
  w wariancie IIA: etap I: (Ełk) - Wronowo - Suwałki, etap II: Augustów - Raczki;
  w wariancie IIIA: etap I: (Ełk) - Szkocja - Suwałki, etap II: Augustów - Raczki.

  Oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne

  Analizowane warianty przebiegu obwodnicy Augustowa poddano waloryzacji botanicznej celem wyboru wariantu o najmniejszym niekorzystnym wpływie na szatę roślinną badanego terenu. Ponieważ analizowane warianty przebiegu potencjalnie mogą mieć niekorzystny wpływ na ostoję Puszcza Augustowska (PLH 200005), przeprowadzono również ocenę habitatową dla poszczególnych wariantów, zgodnie z wymogami art. 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.
  Obszar objęty oceną wszystkich wariantów przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z obszarem Natura 2000. Ocena oddziaływania na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność ww. obszaru została wykonana w sekwencji trzech etapów (faz) oceny:
  I. Kwalifikacja (rozpoznanie) przedsięwzięcia (screening).
  II. Właściwa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  III. Ocena rozwiązań alternatywnych.
  Na etapie waloryzacji korzystano ze wskaźników, umożliwiających porównywanie poszczególnych wariantów. Większość porównań przeprowadzono dla dwóch wielkości obszarów: A) dla pasów o szerokości po 600 m w obie strony od osi drogi wzdłuż całego przebiegu każdego z wariantów, B) dla fragmentów Specjalnego Obszaru Ochrony Puszcza Augustowska znajdujących się w obrębie pasa o szerokości po 2 km w obie strony od osi drogi w każdym z wariantów. Przy porównaniach w wersji A uwzględniony został obszar potencjalnego wpływu planowanej drogi na szatę roślinną wzdłuż całego przebiegu wariantów, bez względu na to, czy znajduje się ona w granicach obszaru Natura 2000 czy nie. Natomiast porównania w wersji B dotyczą wpływu planowanej drogi na obszar Natura 2000, z uwzględnieniem siedlisk i gatunków stanowiących przedmiot ochrony w ostoi Puszcza Augustowska.
  Dokonano oceny pod kątem możliwości wykluczenia znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Dla wszystkich wariantów z grupy I i IA (I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, IA.1, IA.2, IA.3, IA.4, IA.5) nie można wykluczyć znaczącego negatywnego oddziaływania na integralność SOOS i OSOP Puszcza Augustowska. Wobec istnienia rozwiązań alternatywnych, dla których nie ma znaczącego negatywnego oddziaływania, należy przyjąć, ze wszystkie warianty z grupy I oraz "0" - na mocy art. 6.4. Dyrektywy Siedliskowej - nie mogą być realizowane lub - w przypadku wariantu "0" - uznane za docelowe.
  Na mocy Dyrektywy 92/43/EWG warianty, które mogą być realizowane to: warianty II, IIA, III lub IIIA, przy czym należy zaznaczyć, że w kontekście dyspersji ssaków i spójności sieci Natura 2000, działania łagodzące będą bardziej skuteczne w przypadku wyboru wariantów grupy III.

                  

  PODSUMOWANIE OCENY ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA OBWODNICA AUGUSTOWA

  warianty I, II, III - przy założeniu, że I Pan-Europejski Korytarz Transportowy (Via Baltica) będzie przebiegał na trasie Budzisko - Suwałki - Białystok - Warszawa;
  warianty IA, IIA, IIIA - przy założeniu, że I Pan-Europejski Korytarz Transportowy (Via Baltica) będzie przebiegał na trasie Budzisko - Suwałki - Ełk - Łomża - Warszawa.
  Warianty:
  warianty I i IA - dawniej IVL, przejście przez chronione prawnie torfowiska i lasy w dolinie Rospudy
  warianty II i IIA - przejście w okolicach miejscowości Chodorki przez chronioną prawnie część doliny Rospudy
  warianty III i IIIA - przejście w okolicach miejscowości Raczki przez niechronioną prawnie część doliny Rospudy
  wariant "0" - nie podejmowanie realizacji obwodnicy (zgodnie z zasadą "nic nie robić")
  Grupa wariantów I i IA:
  warianty I.1 i IA.1: przejście nad doliną Rospudy estakadą o dł. ok. 620 m (technologia realizacji przewiduje wykorzystanie mostu technologicznego)
  warianty I.2 i IA.2: przejście nad doliną Rospudy estakadą o dł. ok. 620 m (technologia realizacji przewiduje nasuwanie przęseł estakady, bez potrzeby wykorzystania mostu technologicznego)
  warianty I.3 i IA.3: przejście nad doliną Rospudy mostem podwieszanym o dł. ok. 780 m
  warianty I.4 i IA.4: przejście nad doliną Rospudy mostem wiszącym o dł. ok. 660 m
  warianty I.5 i IA.5: przejście pod doliną Rospudy tunelem o dł. ok. 1580 m  Na mocy art. 6(4) Dyrektywy Siedliskowej, wobec istnienia rozwiązań alternatywnych, jako warianty realizacyjne nie mogą być traktowane:
  - wariant I (dawniej IVL), niezależnie od rozpatrywanych dwóch założeń przebiegu I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego (Via Baltica): na trasie Budzisko - Suwałki - Białystok - Warszawa lub Budzisko - Suwałki - Ełk - Łomża - Warszawa,
  - wariant "0" - nie podejmowania realizacji obwodnicy.

  29.12.2009 RDOŚ Białystok wydał decyzję środowiskową dla obwodnicy Augustowa w ciągu S61/DK8 na wariant IIIA


  Projekt koncepcyjny

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 • OBIEKTY INŻYNIERSKIE

  Przedmiotem przedsiewziecia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy Augustowa w ciągu dróg: krajowej nr 8 i ekspresowej S61. Obwodnica w ciagu drogi S61 jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim będzie budowa drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. Niniejszy projekt koncepcepcyjny jest opracowaniem bezwariantowym dotyczącym wybranego na etapie Decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji przebiegu dróg określonego jako wariant IIIA.
 • Plany sytuacyjne - odc. DK8 26,9 MB  Plany sytuacyjne - odc. S61 19,3 MB  Projekty węzłów 7,74 MB

  Projekty obiektów inżynierskich 60,5 MB


  Dokumentacja do uwarunkowań środowiskowych

  Raport o oddziaływaniu na środowisko

  W okumencie m.in.:

 • Opis przedsiewzięcia
 • Charakterystyka i waloryzacja stanu środowiska oraz dziedzictwa kulturowego w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
 • Ocena wpływu analizowanych wariantów na środowisko i dziedzictwo kulturowe
 • Ocena wpływu analizowanych wariantów na obszary Natura 2000
 • Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Obszar ograniczonego użytkowania
 • Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
 • Wnioski

  Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 o parametrach drogi ekspresowej. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z drogą krajową nr 61, a koniec opracowania w węźle "Lotnisko" na południowo-zachodnim skraju miasta Suwałki. Przedmiotem oceny są trzy główne warianty inwestycyjne: wariant I (dawniej IVL), wariant II (przejście w okolicach miejscowości Chodorki), wariant III (przejście w okolicach miejscowości Raczki) oraz wariant "0" – nie podejmowania realizacji obwodnicy, przedstawione szczegółowo w części II – Opis analizowanego przedsięwzięcia. Wszystkie warianty opracowano z porównywalną dokładnością. Inwestorem przedsięwzięcia podlegającego ocenie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1,00 MB

 • Mapy


  Warianty przy założeniu poprowadzenia Via Baltica przez BiałystokWarianty przy założeniu poprowadzenia Via Baltica przez Łomżę i Ełk

  Plan sytuacyjny 1:20 000 - Warianty I II III 2,14 MB

  Plan sytuacyjny 1:20 000 - Warianty IA IIA IIIA 2,04 MB

  Plany orientacyjne 1:5 000
  Wariant I z mostem przez dolinę Rospudy 9,63 MB  Podwariant z tunelem
  1,76 MB

  Plany orientacyjne 1:5 000
  Wariant IA z mostem przez dolinę Rospudy 9,63 MB  Podwariant z tunelem
  1,53 MB

  Plany orientacyjne 1:5 000
  Wariant II 8,38 MB

  Plany orientacyjne 1:5 000
  Wariant IIA 14,1 MB

  Plany orientacyjne 1:5 000
  Wariant III 8,65 MB

  Plany orientacyjne 1:5 000
  Wariant IIIA 10,1 MB

  Prognozy ruchu

  Prognozy ruchu na rok 2020 - średni ruch dobowy
  Wariant 0Wariant IWariant IIWariant III
  Via Baltica przez Białystok
  Via Baltica przez Łomżę i Ełk
  Prognoza na 2010 rok

  Przekroje

  Przekroje podłużne

  Wariant IWariant IIWariant III
  estakada

  11,7 MB
  most wiszący

  1,73 MB
  tunel

  1,26
  11,1 MB 11,1 MB
  Wariant IAWariant IIAWariant IIIA
  estakada

  13,1 MB
  most wiszący

  1,73 MB
  tunel

  1,26 MB
  7,48 MB 7,51 MB

  Typowy przekrój poprzeczny  Pomiary hałasu

  Przedmiotem badań było opracowanie i wykonanie pomiarów hałasu w 1 przekroju pomiarowym na trasie każdego z wariantów oraz na trasie istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8 w Augustowie, w celu określenia tła akustycznego w stanie istniejącym.
  Zakres badań obejmował pomiary:
 • równoważnego poziomu hałasu w porze dnia oraz w porze nocy skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A w punktach pomiarowych wyznaczonych przez Zleceniodawcę (DHV POLSKA Sp. z o.o.),
 • rozkładu natężenia ruchu oraz warunkow atmosferycznych panujących podczas pomiarow.
  Dodatkowo wykonano:
 • 1 godzinny pomiar hałasu komunikacyjnego przy zabudowie zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi DK8 w Augustowie w porze dnia,
 • pomiar hałasu komunikacyjnego w punkcie zlokalizowanym poza granicami miasta Augustowa w porze dnia.

  Pomiary zostały przeprowadzone w dniach 16-17.07.2008r. w następujacych punktach:
 • Punkt referencyjny: Augustów, ul. 29 Listopada 11,
 • Punkt dodatkowy w mieście: Augustow, ul. 29 Listopada 7,
 • Punkt dodatkowy poza miastem położony na 740 km drogi DK 8 (w pobliżu słupka nr 4),
 • Punkt pomiarowy w miejscowości Mazurki,
 • Punkt pomiarowy w miejscowości Chodorki,
 • Punkt pomiarowy położony pomiędzy miejscowościami Dowspuda i Raczki

 • Analiza przyrodnicza i środowiskowa

  Ogólne uwarunkowania środowiskowe


  2,60 MB

  Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej


  Siedliska przyrodnicze i gatunki roślin:

     Opis 17,4 MB

     Mapy inwentaryzacji Cz. A 77,9 MB
     Mapy inwentaryzacji Cz. B 20,2 MB

     Mapy siedlisk 79,4 MB
  Inwentaryzacje botaniczna (siedlisk przyrodniczych i gatunków roslin) na potrzeby raportu o oddziaływaniu na srodowisko inwestycji "Budowa obwodnicy Augustowa w ciagu drogi krajowej nr 8", przeprowadzono z wykorzystaniem nastepujacej metodyki.
  Obszar opracowania został okreslony przez Zamawiajacego i obejmował cztery warianty lokalizacyjne drogi (właczajac wariant zerowy). W ramach opracowania zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze, w tym przede wszystkim te wymienione w Załaczniku I Dyrektywy 92/43/EWG, oraz gatunki roslin wymienione w Załaczniku II Dyrektywy 92/43/EWG, w "Polskiej Czerwonej Ksiedze Roslin" oraz na "Liscie roslin zagrożonych w Polsce". Inwentaryzacje ta wykonano w pasie po 600 m w obie strony od osi drogi poza obszarem Natura 2000 oraz w pasie po 2 km w każdą stronę od osi drogi w obszarze Natura 2000. Oprócz tego na całym pozostałym obszarze Natura 2000 w granicach wyznaczonych przez Zamawiajacego, zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymienione w Załaczniku I Dyrektywy 92/43/EWG oraz gatunki roslin wymienione w Załaczniku II Dyrektywy 92/43/EWG. Siedliska z załącznika I Dyrektywy 92/43/EWG identyfikowano zgodnie z klasyfikacją przyjetą w "Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000"


  Ptaki:

     Opis 13,2 MB

  Inwentaryzację ornitologiczną przeprowadzono w zachodniej cześci Puszczy Augustowskiej objętej w całości ochroną na podstawie Dyrektywy Ptasiej jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 Puszcza Augustowska (kod PLB 200002). Od strony wschodniej granica terenu objętego inwentaryzacją przebiegała w odległości 2 km równolegle do istniejącej drogi krajowej Augustów-Suwałki, od północy dochodziła niemal do zabudowy Suwałk, z pozostałych stron pokrywała sie z granicami obszaru Natura 2000, a zarazem pokrywały sie z granicami kompleksu lesnego Puszczy Augustowskiej, z wyłaczeniem odgałęzienia tego kompleksu leżacego pomiedzy Raczkami a Suwałkami. W czesci południowej granica obszaru Natura 2000, a tym samym granica terenu objetego inwentaryzacją ornitologiczną, przechodziła po południowych brzegach Jeziora Necko i Jeziora Białego, dochodzac na niektórych odcinkach do zabudowy Augustowa. Ponadto, inwentaryzacja awifaunistyczna objeto także tereny, głównie rolnicze, leżace na obrzeżach Puszczy Augustowskiej, na trasie rozpatrywanych trzech wariantów obwodnicy Augustowa. Tereny objęte inwentaryzacją, leżące poza obszarem Natura 2000, obejmowały pas szerokosci 1200 m (2x600 m od osi planowanej drogi). Cały teren objęty inwentaryzacją ornitologiczną zajmował około 280 km2, z czego w granicach OSO Puszcza Augustowska znajdowało sie 110 km2.


  Ssaki, gady i płazy:

     Opis 53,6 MB

     Mapy 35,1 MB
  Do wykonania niniejszego opracowania w pierwszym etapie przeprowadzono kameralne prace przygotowawcze w pracowni GIS w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży. Dokonano analizy wszystkich wcześniejszych opracowań, w tym Raportów Oceny Oddziaływania na Srodowisko dla wariantu I (IVL), przekazanego przez Zleceniodawcę. Nastepnie, przy pomocy programów ArcGIS 9.2 i MapInfo 8.0, przeanalizowano przestrzenne zależności pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego, a planowanym przebiegiem wariantów obwodnicy Augustowa.
  W kolejnym etapie wykonano inwentaryzacje terenowe w obrębie wyznaczonego obszaru. W ramach tych inwentaryzacji notowano wszelkie tropy i ślady obecności wszystkich gatunków ssaków. Wybrano też wstepne lokalizacje i oceniono możliwości budowy przejsc dla zwierzat.
  Następnie, w pracowni GIS ZBS PAN dokonano analizy materiałów zebranych w terenie oraz wszelkich innych materiałów, dotyczacych wystepowania, rozmieszczenia, liczebności oraz szlaków migracji wszystkich gatunków ssaków, płazów i gadów wystepujących w strefie oddziaływania drogi.  Przejścia dla zwierząt


  Wariant I 3,68 MB

  Wariant II 3,53 MB

  Wariant III 3,32 MB