Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Etap I - ul. Marsa Etap II - Żołnierska Raport ooś Działania SISKOM

Modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej

Do czasu zbudowania Trasy Olszynki Grochowskiej (jako wschodniej części Obwodnicy Miejskiej) ciąg ulic Marsa i Żołnierskiej będzie pełnił rolę wschodniej części Obwodnicy Etapowej Centrum. W celu przystosowania ulic Marsa i Żołnierskiej do pełnienia funkcji obwodowej miasto stołeczne planuje ich rozbudowę w klasie GP (głównej ruchu przyspieszonego) od węzła Marsa z Trasą Siekierkowską do granicy administracyjnej Warszawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631. Długość rozbudowywanego odcinka ok. 4,8 km (projekt nie przewiduje modernizacji dalszego odcinka ul. Marsa od ul. Żołnierskiej w stronę Rembertowa).
W stanie istniejącym, ciąg ulic Marsa-Żołnierska stanowi jedną z istotnych arterii komunikacyjnych we wschodnim obszarze Warszawy. Ponadto jest to jedna z podstawowych tras, ktora wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Rola tego ciągu drogowego wzrosła po dokończeniu budowy Trasy Siekierkowskiej po stronie praskiej. Odcinek ulic Marsa i Żołnierska przebiegają w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631, w granicach miasta stołecznego Warszawy. Przebiega przez tereny trzech dzielnic: Praga-Południe, Wawer i Rembertów.

Główne parametry techniczne

klasa techniczna ulica główna ruchu przyspieszonego - GP
prędkość projektowa dla jezdni głównych 60 km/h i 70 km/h
ilość jezdni 2
ilość pasów/ szerokość jezdni (głównych) ul. Marsa 2x3, 2x4 i 2x(2+2) pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m ul. Żołnierska 2x2 pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m
szerokość pasa dzielącego 4,0 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m
wysokość skrajni pionowej 4,70 m
obciążenie na oś 115 kN/oś
Projekt przewiduje także budowę i przebudowę niektórych ulic bocznych (Jordańskiej, Optycznej, Szpaczej) w celu umożliwienia dojazdu do posesji. Wzdłuż całej długości trasy projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy. W rejonie przebiegu trasy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zaprojektowano ekrany akustyczne.

Etap I - rozbudowa ulicy Marsa
W dniu 21 grudnia 2010 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor z kosztem przebudowy 71 milionów złotych. Inwestycja realizowana w latach 2011-2014.
Zakres modernizacji objął budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową, przebudowę skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską oraz fragmentu ulicy Marsa do skrzyżowania z ulicą Żołnierską. Długość odcinka budowy - 0,93 km. Kompleksowy zakres inwestycji wymagał również przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Wybrane elementy z projektu wykonawczego dla etapu I

Plan sytuacyjny 7,54 MB
Plan sytuacyjny rozbiórek 2,84 MB
Przekroje normalne 12,8 MB
Ekrany akustyczne 7,97 MB
Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego:    opis 0,27 MB      rysunki 9,83 MB

Plan orientacyjny 3,60 MB


Etap II - rozbudowa ulicy Żołnierskiej
Analizowana inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 631 (ciągu ulic Marsa - Żołnierska) na odcinku od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta Warszawy o parametrach drogi głównej ruchu przyśpieszonego (Gp). Długość odcinka budowy - 4,8 km. Kompleksowy zakres inwestycji wymaga, oprócz powyższego, przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.
Raport obejmuje swoim zakresem analizę całego, niezrealizowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa - Żołnierska, na odcinku: węzeł Marsa - granica miasta. Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie złożony do Wojewody Mazowieckiego, który przekaże go Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie celem przeprowadzenia przez ten organ postępowania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem wykonania niniejszego raportu jest między innymi:

Decyzja środowiskowa z dnia 25 lutego 2008 r. 0,523 MB

Postanowienie o etapowaniu inwestycji z dnia 23 kwietnia 2012 r. 0,134 MB

Uzgodnienie RDOŚ do zezwolenia na realizację inwestycji z dnia 3 czerwca 2015 r. 1,07 MB

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 30 listopada 2015 r. 2,34 MB

Sprostowanie do zezwolenia na realizację inwestycji z dnia 24 marca 2016 r. 0,169 MB

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA - WARIANT "ZERO"
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • WPŁYW NA WARUNKI ŻYCIA I ZDROWIE LUDZI
 • ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000

  Raport określa stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska zawartych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (.) Nr 238/OŚ/2008, z dnia 25 lutego 2008r.

  Streszczenie raportu 3,67 MB

  Plan orientacyjny 6,31 MB

  Plan sytuacyjny 16,6 MB

  Uwarunkowania środowiskowe 8,98 MB

  Klimat akustyczny:    wariant inwestycyjny 2017 r. 9,37 MB       wariant inwestycyjny 2027 r. 9,44 MB

  Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 71,6 MB

  Zaprojektowane działania ochronne - wg Projektu Zagospodarowania Terenu 98,0 MB

  Projekt organizacji ruchu 100 MB
 • Raport oddziaływania na środowisko

  MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W CZASIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW W OBRĘBIE PLANOWANEGO TERENU BUDOWY
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

  Niniejsze opracowanie zostało wykonane w związku z Postanowieniem Nr 643/OŚ/2006, z dnia 12 grudnia 2006 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nakazującym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska.

  Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegać będzie na modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska, na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta stołecznego Warszawy (km 0+000 - km 4+818).
  Analizowana w Raporcie inwestycja dotyczy modernizacji istniejącego ciągu dróg. W związku z tym, w ramach niniejszego opracowania szczegółowo analizowano wariant inwestycyjny w jednej lokalizacji - po śladzie istniejących ulic, oraz wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - wariant "0".
 • ZAŁĄCZNIKI


  Plan sytuacyjny  Uwarunkowania środowiskowe  Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant bez ekranów
  Pora dzienna i nocna


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant z ekranami
  Pora dzienna i nocna


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant "0"
  Pora dzienna i nocna


  Planowane działania ochronne

  D Z I A Ł A N I A    S I S K O M

  Wniosek z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
  17 lipca 2006r.

  Zawiera wnioski zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej:
  1. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185 do wyjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w km 0-015.
  2. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od zjazdu w ul. Naddnieprzańską w km 0-015 do wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185.
  3. Utrzymanie bezpośredniego zjazdu z ul. Marsa w ul. Naddnieprzańską, z dodatkowego, czwartego pasa ruchu (patrz pkt. 1), lub poprzez pas wyłączenia od km 0+185 do km 0+020
  . 4. Utrzymanie bezpośredniego wjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w ul. Marsa, na dodatkowy, czwarty pas ruchu (patrz pkt. 2), lub poprzez pas włączenia od km 0+020 do km 0+185

  Uzupełnienie i przypomnienie wniosku z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
  6 września 2006r.

  W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo MZO/III/2/3/06/JJ z dnia 17.07.2006 r. pragniemy przypomnieć o zawartym w nim wniosku wprowadzenia następujących zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej oraz dodatkowo pragniemy zgłosić następującą uwagę:
  Obecne rozwiązanie włączenia estakad w ciągu ul. Żołnierskiej może utrudnić zaplanowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” połączenie ul. Nowochełmżyńskiej z ul. Żołnierską. Pozostawienie tego rozwiązania bez zmian może spowodować w przyszłości jedynie wykonanie relacji prawego skrętu z ul. Nowochełmżyńską. Dlatego też proponujemy przedłużenie estakad do około km 1+450 w ciągu ul. Żołnierskiej, które umożliwi stworzenie w przyszłości węzła typu WB z ul. Nowochełmżyńską.

  Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na wnioski SISKOM
  z dnia 2 października 2006 r.

  W nawiązaniu do pisma SISKOM oraz pisma Transprojekt-Warszawa znak: PD/RMA/PD-399/1393/09/2006 z dnia 20.09.2006 r. dotyczącego postulatów do projektu ul.Marsa-Żołnierska Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i przedstawienie zmiany projektu w stosunku do koncepcji opracowanej przez BPRW, przy założeniu 2x4 pasy ruchu na ul.Marsa na odc. od ul.Naddnieprzeńskiej do wiaduktu nad koleją.
  Jednocześnie prosimy o sprawdzenie zakresu zmiany linii rozgraniczającej przy założeniu bezkolizyjnego przejścia nad ul.Czwartaków.