Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 579

Kazuń - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice

Długość: 52,756 km


Droga Wojewódzka nr 579 stanowi dogodne połączenie w relacji północ - południe w zachodniej części subregionu warszawskiego. Rozpoczyna się miejscowości Kazuń, na węźle z drogą ekspresową S7 , następnie po przecięciu Kampinoskiego Parku Narodowego krzyżuje się z DW 580 Sochaczew - Warszawa w miejscowości Leszno. Prowadząc dalej na południe, krzyżuje się z Drogą Krajową numer 2 w Błoniu, a następnie w miejscowości Tłuste z planowaną Autostradą A2. Następnie przechodzi przez Grodzisk Mazowiecki, gdzie krzyżuje się między innymi z DW 719 Warszawa - Żyrardów. DW579 kończy się w miejscowości Radziejowice, włączając się w DK 8 Warszawa - Wrocław, czyli "trasę katowicką".
Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niektóre fragmenty drogi zostały zmodernizowane, niektóre nadal czekają na przebudowę. Część z miejscowości na trasie ma otrzymać obwodnice. Należy podkreślić, że droga ta nie jest i nie będzie przeznaczona do ruchu tranzytowego. Nawet nowe odcinki nie będą bezkolizyjne. Nie przewiduje się również znaczącego poszerzenia jezdni, poza odcinkami obwodnic.
Ze względu na połączenie z licznymi istniejącymi lub planowanymi drogami wysokiej klasy (autostrady, drogi krajowe) rolą DW579 jest zapewnienie sprawnego rozprowadzenia ruchu w terenie.
Odcinek Kazuń - Leszno - Błonie (29,414 km)
Przebudowę drogi podzielono na dwa etapy. Etap I na odcinku Kazuń - Leszno wykonano w roku 2007. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE.
Etap II na odcinku Leszno - Błonie czeka wciąż na modernizację.

Specyfikacja techniczna: W ramach przebudowy drogi w etapie I wprowadzano następujące rozwiązania projektowe: Zgodnie z wymogami Zamawiającego stawianymi w SIWZ "założono" nowy, poprawny kilometraż dla przebudowywanej drogi zgodny z "Instrukcją pikietowania dróg krajowych". W związku z powyższym nowy kilometraż przebudowywanego odcinka to: ETAP I - od km 0+147.56 do km 22+601.00 . Przebieg projektowanej (przebudowywanej) drogi na przeważającej długości pokrywa się z trasą istniejącą z uwzględnieniem korekt i poszerzeń nie tylko na łukach, ale i na odcinkach prostych oraz skrzyżowaniach. Skrzyżowania w mniejszym lub większym stopniu wymagają, poza wzmocnieniem nawierzchni, korekty geometrii w planie, budowy chodników i przejść dla pieszych, a na niektórych z nich budowy azyli dla pieszych. Ponadto zostało zaprojektowano nowe, bardziej czytelne oznakowanie pionowe i poziome oraz usunięto te przeszkody, które niebezpiecznie ograniczają widoczność na skrzyżowaniach i mogą być powodem poważnych kolizji drogowych. Wykonano pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych oraz analizę bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. Na tej podstawie wykonano szczegółowe rozwiązania skrzyżowań oraz lewoskrętów.

Projekt budowlany dla etapu I

W dokumencie m.in.:

 • PODSTAWA OPRACOWANIA
 • PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
 • STAN FORMALNO - PRAWNY
 • STAN ISTNIEJĄCY (PRZED INWESTYCJĄ)
 • ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

  Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie, ETAP I od km 0+147.56 do km 22+601.00 na terenie gmin Czosnów i Leszno.
  Powyższa inwestycja zlokalizowana jest terenie województwa mazowieckiego w pasie drogowym drogi nr 579 na odcinku przebiegającym przez tereny wsi: Kazuń Nowy, Kazuń Bielany, Kazuń Polski, Sowia Wola, Dąbrówka, Aleksandrów, Kiścienne, Cybulice Małe i Cybulice Duże, Roztoka, Łubiec, Kępiaste położonych na terenie gmin Czosnów i Leszno w starostwach: Nowy Dwór Mazowiecki oraz Warszawa Zachód.
  Istniejąca droga wojewódzka nr 579 przebiega na projektowanych odcinkach po terenie falistym, charakteryzującym się w przeważającej części zagospodarowaniem typowo rolniczym, natomiast tylko lokalnie krajobraz stanowi zwarta zabudową wraz z zagospodarowaniem handlowo-mieszkalnym - miasto Leszno. Na odcinkach od km 4+400 do 4+600 oraz od km 7+200 do km 8+800 trasa przecina w kilku miejscach tereny leśne - lasy iglaste oraz mieszane, tereny stanowiące pradolinę Wisły jak również należące do Kampinoskiego Parku Narodowego.


  Specyfikacja techniczna 2,60 MB


 • Plan sytuacyjny - 33 arkusze 16,3 MB

  Organizacja ruchu - 67 arkuszy 12,9 MB

  Przekroje konstrukcyjne - 5 arkuszy 13,7 MB

  Profile podłużne - 15 arkuszy 9,06 MB


  Zachodnia Obwodnica Błonia (2,190 km)
  Projektuje się realizację zachodniej obwodnicy Błonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 wraz z budową wiaduktu nad torami PKP oraz mostu przez rzekę Rokitnicę. Teren planowanej inwestycji znajduje się w zachodniej części miasta Błonie, pomiędzy skrzyżowaniem ul. Modlińskiej z ul. Sochaczewską a skrzyżowaniem ul. Grodziskiej z ul. Żukówka. Obejmuje korytarz przeznaczony pod budowę trasy głównej oraz krótkie odcinki ulic poprzecznych, powiązanych funkcjonalnie z projektowaną Obwodnicą. Za ulicą Kolejową projektowana obwodnica przejdzie nad torami PKP linii magistralnej nr 3 [E-20] relacji Warszawa - Kunowice. Po południowej stronie torów Obwodnica zostanie wpisana w przekrój ul. Grodziskiej, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się dwa warianty przebiegu drogi (wariant I i II), obydwa po zachodniej stronie centrum miasta, róSniące się przebiegiem tylko w końcowym fragmencie trasy. Długość analizowanego odcinka projektowanej DW579 wynosi: ok. 2,2 km w wariancie I, ok. 2,4 km w wariancie II.

  Specyfikacja techniczna:

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 • ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

  Celem niniejszego opracowania jest ocena poszczególnych wariantów planowanego przedsięwzięcia pod względem wpływu na środowisko i zdrowie ludzi oraz akceptacji społecznej. Niniejszy raport uwzględnia wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, bazując na przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia uszczegółowionych w stosunku do Karty informacyjnej.
  Niniejszy raport opracowany został dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego i stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


  Rysunek nr 1 - Lokalizacja inwestycji na terenie miasta Błonie 4,07 MB

  Rysunek nr 2 - Prognozowane natężenie ruchu dla wariantu zerowego i wariantów projektowanych 0,025 MB

  Rysunek nr 3 - Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe 6,79 MB

  Rysunek nr 4 - Lokalizacja inwestycji w stosunku do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 1,85 MB

  Rysunek nr 5 - System odwodnienia projektowanej drogi 5,44 MB


 • Załącznik nr 10 - Mapy rozprzestrzeniania się hałasu


  Wariant 0 - hałas w porze dziennej i nocnej 22,3 MB  Wariant 1 - hałas w porze dziennej i nocnej z ekranami 11,3 MB

  Wariant 1 - hałas w porze dziennej i nocnej bez ekranów 13,9 MB  Wariant 2 - hałas w porze dziennej i nocnej z ekranami 5,17 MB

  Wariant 2 - hałas w porze dziennej i nocnej bez ekranów 5,12 MB


  Zachodnia Obwodnica Grodziska Mazowieckiego (11,930 km)
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewózkiej nr 579 na odcinku Błonie - Kałęczyn. Przedsięwzięcie obejmować będzie częściową rozbudowę odcinka DW 579 po istniejącym śladzie, od Błonia do miejscowości Tłuste, oraz budowę nowego odcinka drogi stanowiącej obwodnicę Grodziska Mazowieckiego. Na granicy sołectwa Tłuste i Natolin przewiduje się budowę węzła drogi wojewódzkiej nr 579 z planowaną autostradą A2. Na przebiegu obwodnicy znajdą się dwa obiekty inżynierskie:
  - estakada o długości 40 m nad stawami w miejscowości Natolin
  - most o długości 26,3 m nad rzeką Mrowa
  - wiadukt o długości 68,5 m nad linią kolejową Warszawa-Skierniewice

  Specyfikacja techniczna:


  Kierunki rozwoju układu drogowego w gminie Grodzisk Mazowiecki

  Raport oddziaływania na środowisko
  dla odcinka od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do drogi wojewódzkiej nr 579 w m. Kałęczyn (km 9+560,51)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
 • OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

  Tematem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, relacji Kazuń Polski-Radziejowice na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do drogi wojewódzkiej nr 579 w m. Kałęczyn (km 9+560,51), wykonany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Projektowana obwodnica ma stanowić alternatywę dla funkcjonującej drogi wojewódzkiej nr 579 i zapewnić dogodne połączenie z autostradą A2.
  Początek inwestycji zlokalizowano na wybudowanym odcinku drogi wojewódzkiej DW 579 w ramach budowy węzła autostradowego A2/DW579 "Tłuste" w km 2+209.60 (początek trasy), natomiast koniec na istniejącym odcinku DW 579 w m. Kałęczyn w km 9+560.51 (koniec trasy).


  Plan orientacyjny 1,79 MB

  Plan sytuacyjny 16,6 MB

  Plany zagospodarowania przestrzennego 16,9 MB

  Obiekty inżynierskie 3,81 MB


 • Niniejszy ANEKS zawiera uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego "Budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, relacji Kazuń Polski-Radziejowice na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do drogi wojewódzkiej nr 579 w m. Kałęczyn (km 9+560,51)" opracowanego w styczniu 2015 r. Wprowadzone korekty i uzupełnienia wynikają z treści wezwania RDOŚ a dnia 06.02.2015 (WOOŚ-II.4210.54.2014.MW).

  Mapa oddziaływania na środowisko 7,92 MB

  Mapa oddziaływania na środowisko wariantu alternatywnego 7,92 MB


  Niniejszy ANEKS zawiera uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego "Budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, relacji Kazuń Polski-Radziejowice na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do drogi wojewódzkiej nr 579 w m. Kałęczyn (km 9+560,51)" opracowanego w styczniu 2015 r. Wprowadzone korekty i uzupełnienia wynikają z treści wezwania RDOŚ a z dnia 29.04.2015 r.(WOOŚ-II.4210.54.2014.MW).

  Mapa ewidencyjna oddziaływania hałasu 9,13 MB

  Spływ wód 5,21 MB


  Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice (10,421 km)
  Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi woj. nr 579 położonego w województwie mazowieckim na terenie powiatu grodziskiego i żyrardowskiego, w tym na terenie dwóch gmin: Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski) od km 41+178 do km 45+716 (L=4,538 km), Radziejowice (powiat żyrardowski) od km 45+716 do km 51+599 (L=5,883km). W obecnym stanie nawierzchnia nie spełnia parametrów wymaganych dla klasy drogi G. W większości nawierzchnia drogi jest wyeksploatowana i uszkodzona, a powstałe odkształcenia, spękania i zniszczone krawędzie jezdni stwarzają istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i są źródłem hałasu. Stan obecnego odwodnienia pasa drogi nie zabezpiecza prawidłowego funkcjonowania drogi i stanowi zagrożenie dla terenów sąsiadujących z drogą.

  Rodzaj projektowanych robót:

  • poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi
  • przebudowa jednego obiektu mostowego
  • przebudowa i budowa nowych obiektów inżynierskich / przepusty / w dostosowaniu do projektu drogi
  • korekta nie normatywnych łuków poziomych
  • budowa nowych, oraz rozbudowa istniejących zatok autobusowych
  • rozbudowa i budowa chodników
  • rozbudowa i budowa ścieżek rowerowych
  • rozbudowa skrzyżowań z drogami publicznymi
  • rozbudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych
  • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie powierzchniowe, a na odcinku o przekroju ulicznym i półulicznym za pomocą kanalizacji deszczowej
  • rozbudowa lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywana drogą i obiektami inżynierskimi
  • oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia , widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Trasa przedsięwzięcia nie koliduje ani nie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych ochroną prawną, ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne czy użytki ekologiczne. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan i funkcjonowanie obszarów Natura 2000, położonych w znacznej odległości od terenu inwestycji. W sąsiedztwie przebudowy nie występują inne tereny chronione na mocy przepisów szczególnych, takie jak: strefy ochronne ujęć wody, chronione zbiorniki wód podziemnych czy stanowiska archeologiczne. Przebudowa realizowana będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów rolnych i leśnych

  Decyzja środowiskowa z dnia 21 czerwca 2010 r.

  Plan orientacyjny JPG 8,53 MB