Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 705

Śladów - Sochaczew - Bolimów - Skierniewice - Jeżów

Długość: 30,771 km


Droga wojewódzka nr 705 (DW705) przebiega południkowo w dwóch województwach: mazowieckim oraz łódzkim. Swój bieg rozpoczyna skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 579 w rejonie miejscowości Śladów. Następnie skrajem Kampinoskiego Parku Narodowego prowadzi do Sochaczewa, gdzie krzyżuje się wpierw z drogą wojewódzką nr 580, a następnie drogami krajowymi nr 2 oraz nr 50. Opuściwszy Sochaczew, kieruje się do Bolimowa, koło którego przecina szlak autostrady A2 (bez powiązania węzłem). Kolejnym mijanym miastem są Skierniewice, gdzie DW705 na krótkim odcinku ma wspólny przebieg z drogą krajową nr 70. Później odbija ponownie na południe i kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72.
DW705 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełnia sieć dróg na pograniczu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Znajdując się niemal idealnie między Warszawą a Łodzią, łączy liczne drogi krajowe oraz wojewódzkie rozprowadzając i doprowadzając ruch. Jest również np. najkrótszą drogą między Sochaczewem a Skierniewicami. Wadą DW705 jest brak połączenia z autostradą A2. Wynika on z wymaganej odległości między węzłami autostrady, która powinna wynosić min. 15 km poza terenem zabudowanym. Węzły łączące A2 z drogami krajowymi pod Nieborowem oraz Żyrardowem znajdują się zbyt blisko siebie. Brak tego powiązania praktycznie przesądza o tym, że droga ta pozostanie trasą o obecnym znaczeniu.
Zarządcami DW705 na terenie są Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (woj. mazowieckie) oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (woj. łódzkie).
Rozbudowa skrzyżowania al. 600-lecia (DW705), ul. Pokoju oraz Polnej w Sochaczewie
Przedmiotem projektu była przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z lokalnymi ulicami w Sochaczewie. Przy okazji przebudowano sieć wodociągową, wybudowano nowe chodniki, miejsca parkingowe oraz sygnalizację świetlną.

Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego inwestycji.


Plan sytuacyjny 1,76 MB

Projekt zagosp. terenu 2,47 MB


Opis techniczny 0,06 MB


Odbudowa mostu przez rzekę Utratę w ciągu DW705 w Sochaczewie (km 17+130)
W wyniku wieloletniej eksploatacji mostu oraz zaniedbań w jego utrzymaniu nastąpiło całkowite jego zużycie. Kulminacją tego procesu było zniszczenie płyty pomostu i nakazane w lipcu 2010 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego całkowite zamkniecie obiektu dla ruchu drogowego. W związku z powyższym przystąpiono do natychmiastowych prac projektowych, a następnie budowlanych, celem możliwie szybkiego przywrócenia ruchu. Nowy most został oddany do użytku we wrześniu 2011 r.

Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego inwestycji.


Przekroje 0,53 MB

Plan sytuacyjny 0,58 MB


Opis techniczny 0,14 MB


Zmiana przebiegu DW705 w Sochaczewie
DW705 jest kręgosłupem komunikacyjnym Sochaczewa, przebiega równolegle do rzeki Bzury. Plany rozwoju miasta przewidują budowę nowej drogi, położonej na wschód od istniejącej. Nie będzie to obwodnica, raczej nowa główna aleja miejska, która odciążyłaby tę istniejącą.

Poniżej prezentujmy rysunek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Sochaczewa z zaznaczoną nową trasą.


SUiKZP Sochaczewa 5,99 MB


Rozbudowa skrzyżowania DW580 i DW705 w Sochaczewie (km 15+148 - 15+338)

Przedmiotem inwestycji była przebudowa skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich na skrzyżowanie typu rondo. W ramach projektu przewidziano również chodniki, zatoki oraz wjazdy na posesję.

Remonty

W ostatnich latach na DW705 przeprowadzono liczne remonty mające na celu poprawę lub utrzymanie prawidłowego stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród nich można wymienić następujące odcinki:
  • Tułowice - Janów (3+000 - 4+000 km i 4+100 - 6+940),
  • Plecewice - Sochaczew (ul. Wyszogrodzka) (11+710 - 13+520),
  • Sochaczew (ul. Piłsudskiego) od ul. Olimpijskiej do 1 Maja.