Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 888

Zaborów - Myszczyn - Święcice

Długość: 5,858 km


Droga wojewódzka nr 888 (DW888) to trasa przebiegająca w zachodniej części obszaru metropolitalnego Warszawy. Swój przebieg rozpoczyna w Zaborowie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 580. Następnie prowadzi na południe, przebiegając przez kilka miejscowości, w tym Myszczyn i Pilaszków. Kończy się w miejscowości Święcice, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2. Pośrednim przedłużeniem DW888 jest droga wojewódzka nr 700.
DW888 liczy sobie 5,858 km, obecnie jest drogą klasy zbiorczej (Z). Na całej swojej długości ma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. DW888 jest drogą o znaczeniu metropolitalnym, uzupełniającą sieć drogową województwa. Spina dwie ważne drogi o znaczeniu regionalnym (DW580) i krajowym (DK2), które łączą zachodnią część kraju i województwa z Warszawą. Zarządcą DW888 jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej (km 0+200 km - 5+821)
Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice - Myszczyn - Zaborów na odcinku od miejscowości Święcice do skrzyżowania z ul. Południową w miejscowości Zaborów na terenie gmin Ożarów Mazowiecki i Leszno w powiecie warszawskim zachodnim w województwie mazowieckim. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi z jednoczesnym poszerzeniem jezdni. Projekt zakłada regulację geometrii krawędzi jezdni oraz korektę nienormowanych parametrów przebiegu trasy. Droga posiadać będzie parametry klasy funkcjonalno-technicznej głównej (G), natomiast nawierzchnia spełniać będzie wymagania nośności dla ruchu kategorii KR4. Projekt przewiduje również budowę nowych chodników wzdłuż jezdni po jednej lub obu jej stronach (na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane), zjazdów na posesje mieszkalne i pola uprawne, budowę zatok autobusowych, azyli dla pieszych oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych. Ponadto projekt zakłada rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 4120W (Wąsy - Pogroszew - Umiastów) w km 2+295,93, gdzie zlokalizowane zostanie małe rondo o średnicy zewnętrznej 35,0 m. Celem przedmiotowej inwestycji jest również wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna drogi: główna (G);
- kategoria ruchu: KR4;
- prędkość projektowa: 50 km/h (teren zabudowany), 60 km/h (poza terenem zabudowanym);
- przekrój poprzeczny jezdni: droga dwupasmowa, dwukierunkowa (1×2);
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
- szerokość pobocza z kruszywa umocnionego: 1,5 m;
- szerokość chodnika: 2,0 m (przy jezdni), 1,5 m (oddalonego).

Inwestycja zrealizowana będzie na terenach wiejskich (grunty rolne) oraz w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej z wykorzystaniem śladu istniejącego drogi. Realizacja rozwiązań projektowych drogi spowoduje konieczność zajęcia dodatkowego terenu. Nie ma tam wartościowych lub naturalnych siedlisk i zbiorowisk. Tereny przewidziane do zajęcia pod drogę stanowią obecnie grunty rolne (nieużytki) lub tereny prostej zieleni przydrożnej. Po zakończeniu budowy tereny przydrożne, zajęte czasowo, zostaną zrekultywowane, a ich dostępność odtworzona. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nie spowoduje w żadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objętego pasem drogowym a jedynie poprawi stan techniczny istniejącej nawierzchni, podniesie komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu tak kierowców jak i pieszych.
W dniu 11 maja 2011 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
W dniu 25 lipca 2012 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji

Poniżej prezentujemy rysunek orientacyjny inwestycji.