Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Raport z 2014 r. Materiały archiwalne Odcinek pozamiejski

Ulica Czerniakowska-Bis
oraz przebudowa ul. Augustówka   Plan orientacyjny inwestycji 2,59 MB
Budowa ulicy Czerniakowskiej-Bis wraz z modernizacją ulicy Augustówka przysłuży się rozwojowi gospodarczemu Siekierek oraz polepszeniu infrastruktury przyległego terenu. Dzięki tej trasie i skomunikowaniu jej z Trasą Siekierkowską powstanie całkowicie nowe połączenie drogowe, które usprawni ruch i równomiernie rozłoży jego natężenie na danym obszarze. Planowana inwestycja stworzy dogodne warunki do dalszego rozwoju komunikacji miejskiej dzięki budowie przyszłej linii tramwajowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie, w rejonie Siekierek. Nowo projektowana ul. Czerniakowska-Bis ma swój początek na skrzyżowaniu ul. Czerniakowskiej z ul. J Nehru. Trasa dalej przebiega przez obszar terenów działkowych i pól uprawnych w kierunku południowo wschodnim przez wezeł z Trasą Siekierkowską, aż do skrzyżowania z ul. Augustówka w pobliżu elektrociepłowni Siekierki. Długość odcinka ulicy wynosi około 3,0 km. W dalszym ciągu przewiduje się przebudowę ul. Augustówka wraz ze skrzyżowaniem z planowaną Trasą na Zaporze oraz skrzyżowaniem z ul. Powsinską, długosc odcinka tej ulicy wynosi około 2,3 km. W ciagu ul. Czerniakowska-Bis na odcinku długości ok. 1,1 km od ul. Czerniakowskiej do ul. Nowoprojektowanej-Wschodniej oraz na ul. Augustówka na długości około 0,5 km na odcinku od ul. Antoniewskiej do planowanej pętli przy EC Siekierki, przewidziano rezerwę pasa terenu pomiędzy jezdniami na planowaną budowę linii tramwajowej. Projekt linii tramwajowej nie jest elementem projektu ulic Czerniakowskiej Bis i Augustówka. Wraz z budową ulicy Czerniakowskiej-Bis i modernizacją ul. Augustówka powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, a także zatoki dla autobusów, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie ulicy.
Projektowana ulica Czerniakowska Bis, łącznie z siecią ulic opartą o fragmenty ul. Augustówka spełniać będzie podwojną rolę:
 • Lokalną - zabezpieczenia potrzeb w zakresie połączeń komunikacyjnych rozwijającej się w Łuku Siekierkowskim struktur osiedleńczych, porządkujących ład przestrzenny w tym rejonie,
 • Szerszą, dotycząca całości miasta - realizacja w przyszłości połączeń w danym rejonie w odniesieniu do planowanej przeprawy mostowej "Na Zaporze".
Ewentualne zaniechanie budowy analizowanej Trasy mogłoby uzasadniać ochroną i zachowaniem obszarów, jak dotąd nie poddawanym silnej antropopresji. Jednakże planowany wzrost natężenia ruchu pojazdów na pobliskich drogach, ktory będzie wynikiem przewidywanego rozwoju obszarów położonych pomiędzy Wisłą i ul. Czerniakowską, zmusi planistów do uzupełnienia układu ulicznego w celu zapewnianie podłączenia tych obszarow do istniejącej i planowanej sieci ulicznej. Brak podjęcia jakichkolwiek działań mogłoby skutkować w przyszłości znacznym pogorszeniem się warunków dla życia ludzi w pobliżu istniejących dróg (ul. Czerniakowska, Powsińska) oraz zahamować rozwoj tych obszarów Warszawy.

Dane techniczne poszczególnych odcinków:

  ul. Czerniakowska-Bis ul. Augustówka
do ul. Zawodzie
ul. Augustówka
od ul. Zawodzie do ul. Antoniewskiej
Klasa technicznaGGZ
Prędkość projektowa50 km/h50 km/h50 km/h
Szerokość jezdni2 x 7,5m2 x 7,5m2 x 7,5m
Obciążenie na oś115 kN115 kN110 kN
Długość odcinka2980 m2300 m


Materiały do decyzji środowiskowej z 2014 r. dla odcinka Czerniakowska - Wolicka

W dokumencie m.in.:

 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS POTENCJALNYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB KOMPENSUJĄCYCH SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIA

  Raport oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Czerniakowskiej-bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską został sporządzony na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie ma na celu opisanie planowego przedsięwzięcia pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze oraz ludzi, jak również wskazanie rozwiązań, które zminimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji w trakcie jej budowy i eksploatacji.
  Planowane przedsięwzięcie jest pierwszym etapem budowy Czerniakowskiej-Bis. Cała trasa drogowa o długości 12 km przebiegać będzie od skrzyżowania z Czerniakowską poprzez węzeł z Trasą Siekierkowską do połączenia z planowaną ul. Augustówka do połączenia z planowaną Trasą na Zaporze i dalej aż do połączenia z planowaną obwodnicą Konstancina Jeziornej.


  Zał.1 - Pisma, uzgodnienia 2,99 MB

  Zał.4 - Geologia, grunty, wody podziemne 1,77 MB

  Zał.6 - Zanieczyszczenie powietrza 67,9 MB

  Zał.7 - Inwentaryzacja zieleni istniejącej 12,9 MB

  Zał.9 - Dokuentacja fotograficzna 1,15 MB

  Zał.10 - Inwentaryzacja przyrodnicza 12,2 MB

  Zał.11 - Odwodnienie 12,6 MB

  Zał.12 - Mapy ryzyka powodziowego 9,43 MB

  Zał.13 - Niweleta 3,70 MB Zał.14 - Prognoza ruchu 32,2 MB • Zał.2 - Plan orientacyjny 3,96 MB

  Zał.3 - Plan sytuacyjny 7,10 MB  Zał.5 - oddziaływanie hałasu 12,9 MB

  Zał.8 - Obszary chronione 9,05 MB
  Materiały archiwalne - Raport oddziaływania na środowisko z 2008 r. dla całego odcinka

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ I HAŁASU
 • WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • SYTUACJA PLANISTYCZNA I PLANOWANE WYKORZYSTANIE TERENU
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OCENA WPŁYWY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, KRAJOBRAZ I DOBRA KULTURY
 • ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 • OCENA WPŁYWU TRASY NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI
 • ANALIZA UCIĄśLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ
 • OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DOBRA KULTURY

  Przedmiotem opracowania jest raport z oceny, sporządzany na etapie postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i odnosi się do zagadnień zawartych w koncepcji programowo - przestrzennej realizacji ulicy Czerniakowskiej - Bis na odcinku od skrzyżowania Czerniakowska / Gagarina - Nehru do ul. Augustówka oraz przebudowy ulicy Augustówka na odcinku od ul. Antoniewskiej do ul. Powsińskiej w Warszawie (ulica klasy G).

  Załączniki do raportu 22,6 MB • Lokalizacja ekranów akustycznych 1,56 MB

  Klimat akustyczny 2,59 MB

  Rezerwat Jezioro Czerniakowskie 1,36 MB


  Materiały z konsultacji społecznych z dnia 3 i 7 kwietnia 2008 roku  Prezentacja główna - 5,85 MB

 • Ogólna mapa inwestycji
 • Planowany układ transportowy
 • Analiza ruchu
 • Studium tramwajowe
 • Plany sytuacyjne
 • Dane techniczne
 • Przekroje normalne
 • Wyburzenia budynków
 • System odwodnienia • Ochrona Środowiska - 3,42 MB

 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Obiekty ochrony przyrody i krajobrazu
 • Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie
 • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Możliwe powiązania przyrodnicze
 • Hałas • Wody - 1,05 MB

 • Ochrona wód powierzchniowych
 • Ochrona wód gruntowych • Wizualizacje


  Skrzyżowanie ul.Czerniakowskiej-Bis i ul.Augustówka 1,56 MB

  Węzeł Trasy Siekierkowskiej i ul.Czerniakowskiej-Bis 1,11 MB


  Przekroje poprzeczne  Czerniakowska Bis na odcinku Warszawa - Konstancin
  W 2005 roku BPRW S.A. wykonało opracowanie pt. "Analiza możliwości wykształcenia nowego układu komunikacyjnego w północno-wschodniej części Gminy Konstancin-Jeziorna w powiązaniu z układem Warszawy". W opracowaniu analizowano 5 wariantów przedłużenia ulicy Czerniakowskiej Bis na południe, pomiędzy Południową Obwodnicą Warszawy (S2) a wschodnią obwodnicą Konstancina-Jeziorny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724. Z analizowanych pięciu wariantów najwyższe oceny uzyskał wariant nr 2.
  Obecnie poniższe opracowanie ma wartość jedynie archiwalną.


  Plany sytuacyjne wariantów 1-5 90,5 MB

  Powiązania drogowe wariantów 1-5 49,2 MB