Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


METRO III linia


Dokładny przebieg III linii metra jest obecnie niewiadomy i może się zmieniać w trakcie szczegółowych prac studialnych. Rozpatrywano do tej pory wiele koncepcji przebiegu, a ostatnia z nich (znajdująca się w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla m.st. Warszawy) zakłada połączenie Gocławia z Dworcem Wschodnim i włączenie się w II linię, albo odbicie od stacji Stadion bardziej w kierunku południowym, przejście pod I linią w okolicy planowanej stacji Plac Konstytucji i dojście do Dworca Zachodniego z ewentualną kontynuacją w kierunku Ursusa. Przebieg III linii na odcinku praskim od stacji Gocław do stacji Stadion został połączony z inwestycją II linii metra, aby ułatwić pozyskanie funduszy europejskich na ten fragment. Rozważano również możliwość poprowadzenia III linii metra na odcinku północ-południe i połączenie Lotniska im. F.Chopina na Okęciu z Dworcem Gdańskim.

Ostatnia z koncepcji przebiegu III linii zakłada budowę metra od stacji "Stadion" do Dworca Zachoniego w następującym przegiegu:
 • stacja "Stadion" (jako stacja przesiakowa na SKM i II linię)
 • stacja "Waszyngtona" (pod ronem Waszyngtona)
 • stacja "Solec" (w pobliżu ulicy Rozbrat)
 • stacja "Pl. Trzech Krzyży"
 • stacja "Wilcza" (na rogu ulicy Marszałkowskiej i Wilczej jako stacja przesiakowa na I linię metra)
 • stacja "Niepoległości" (na skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Al. Niepoległości)
 • stacja "Grójecka" (na rogu ulicy Grójeckiej i Kopińskiej)
 • stacja "Dw. Zachodni" (jako stacja przsiakowa na SKM)

  Przebieg III linii metra w kierunku wschód-zachód, niemal równolegle do istniejącej kolejowej linii śrenicowej i łączący ze sobą dwie stacje kolejowe (Stadion i Dw. Zachodni) jest bardzo krytykowany. Byłaby to kolejna linia metra, która nie obsługiwałaby stacji kolejowej Warszawa Centralna. Wydaje się, że miasto stołeczne powinno przeprowadzić bardziej szczegółową analizę wielokryterialną dla III linii metra wraz z porównaniem z możliwym przebiegiem w kierunku północ-połunie (np. z Wilanowa na Tarchomin przez Dw. Centralny). Budowy III linii metra można się spodziewać dopiero po 2020 roku

  Poniżej prezentujemy dwie z ostatnich analiz dotyczących III linii metra:
 • BPRW SA - Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie - czerwiec 2006 r.
 • SENER Sp. z o.o., Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB sp. o.o. - Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni" - grudzień 2007 r.
  BPRW SA - Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie

  Dokument zawiera m.in.:

 • Uwarunkowania dla III linii metra
       - Uwarunkowania przestrzenne
       - Uwarunkowania wynikające z układu komunikacji kolejowej
       - Uwarunkowania związane z innymi liniami metra
       - Uwarunkowania związane z komunikacją tramwajową
       - Uwarunkowania związane z komunikacją autobusową podmiejską i dalekobieżną
 • Studia korytarzy dla III linii metra
 • Prognozę obciążeń korytarzy III linii metra
 • Ocenę przewozowo-funkcjonalną korytarzy III linii metra
 • Trasy III linii metra
 • Powiązania III linii metra z transportem naziemnym

  Przedmiotem opracowania są studia korytarzy III linii metra w Warszawie. W zakończonym w grudniu 2005 roku opracowaniu pt. "Analiza obsługi metrem obszaru śródmiejskiego Warszawy" III linia metra obciążała się potokami rzędu 10–12 tys./godz. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia dalszych prac studialnych nad korytarzami III linii metra.

 • W powyższym dokumencie analizowano 4 warianty przebiegu III linii metra.

  WARIANT I-1 (schemat 1).

  III linia łączy Gocław przez Pragę Południe, Śródmieście południowe, Ochotę z Ursusem. Jest to zmodyfikowana wersja wariantu 2 przebiegu III linii z opracowania p.t. "Analiza obsługi metrem obszaru śródmiejskiego Warszawy". Celem wariantu jest zbadanie celowości przedłużenia III linii do Ursusa. Trasa III linii przez Szczęśliwice przedłużana jest do Ursusa. Linią wiąże się przesiadkowo z I linią metra na stacji A11 „Politechnika”, a z II linią metra na stacji "Praga Centrum".

  WARIANT I-2 (schemat 2).

  III linia łączy Gocław przez Pragę Północ Śródmieście północne, Wolę, Ochotę z Ursusem. Jest również zmodyfikowaną wersją wariantu 2 przebiegu III linii z opracowania p.t. "Analiza obsługi metrem obszaru śródmiejskiego Warszawy". Celem wariantu jest zbadanie możliwości przejścia III linii metra przez Śródmieście północne (korytarz ul. Anielewicza) oraz przez Wolę (korytarz ulic Płocka – Krzyżanowskiego). Trasa III linii przez Szczęśliwice przedłużana jest do Ursusa. Linią wiąże się przesiadkowo z I linią metra na stacji A16 „Muranów”, a z II linią metra na stacji "Stalowa".

  WARIANT II-1 (schemat 3).

  III linia łączy Śródmieście północne przez Wolę ,Ochotę, Mokotów z Portem Lotniczym im. F. Chopina. Celem wariantu jest sprawdzenie potrzeby II linii metra na kierunku północ - południe w lewobrzeżnej części Warszawy. Trasa zaczyna się przy st. A17 "Dworzec Gdański" (na I linii metra) następnie przez rejon ulic Stawki, Anielewicza prowadzi do ciągu ulic Okopowa - Towarowa - Raszyńska, dochodząc nim do III linii metra (wariant 2 przebiegu III linii z opracowania p.t. "Analiza obsługi metrem obszaru śródmiejskiego Warszawy"). Od st. "Politechnika" (węzeł przesiadkowy na I linię metra) trasa skręca w stronę Pl. Unii Lubelskiej, następnie korytarzem ulicy Belwederskiej dochodzi do ul. Dolnej, skręcając w kierunku st. A7 "Wilanowska" (na I linii metra). Dalej przez PDPS trasa dochodzi do Portu Lotniczego im. F. Chopina, przejmując jego obsługę zamiast kolei.

  WARIANT II-2 (schemat 4).

  III linia łączy Śródmieście północne przez Wolę, Ochotę i fragment Włoch z Mokotowem st. A7 "Wilanowska" (na I linii metra). Celem wariantu jest sprawdzenie potrzeby II linii metra na kierunku północ - południe w lewobrzeżnej części Warszawy Trasa zaczyna w rejonie Nowego Miasta przechodzi przy st. A16 "Muranów" (planowana do budowy) następnie przez rejon ulic Anielewicza i Żytniej prowadzi do ciągu ulic Płocka - Krzyżanowskiego dochodząc do dworca kolejowego Warszawa Zachodnia. Następnie przez Szczęśliwice dochodzi do ul. Grójeckiej przekraczając ją w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Rakowiec. Po przejściu pod linią kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy, przez osiedle Rakowiec i PDPS trasa dochodzi do st. A7 "Wilanowska" (na I linii metra).  SENER, AiB - Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni"
  Miasto Stołeczne Warszawa, planując dalszy rozwój systemu metra, a w szczególności III linii, zrealizowało w poprzednich latach studia, dotyczące różnych alternatyw jej przebiegu. W celu rozwinięcia konkluzji z poprzednich opracowań i przedłożenia propozycji wyboru wariantu przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra, podjęto decyzję o realizacji studium technicznego linii na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni", które obejmuje kwestie funkcjonalno-przewozowe, związane z popytem, ograniczeniami konstrukcyjnymi i technicznymi oraz potencjalnymi kolizjami z planowaniem przestrzennym,

  Głównymi celami opracowania są:
  • uszczegółowienie przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni", w stosunku do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz wcześniejszych, opracowań,
  • uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjnych przedmiotowej linii w skali 1:1.000 w zakresie umożliwiającym jej uwzględnienie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu decyzji administracyjnych, w koncepcjach zagospodarowania terenu itp.,
  • uzyskanie danych dla dalszych prac przygotowawczych do budowy linii, w tym ustalenia przebiegu dla wykonania badan geologicznych, opracowania studium wykonalności i projektów koncepcyjnych.
  Przeanalizowano sześć głównych alternatyw przebiegu trzeciej linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni". W celu ich zdefiniowania ustalono kilka stałych punktów występujących na trasie linii "obowiązkowo" w każdym z wariantów. Niektóre z nich uwzględniono w celu zapewnienia dobrych powiązań z resztą systemu transportowego Warszawy:
 • Dworzec Zachodni - połączenie z siecią kolejową,
 • Pl. Narutowicza- połączenia z kilkoma liniami tramwajowymi,
 • al. Niepodleglości,
 • połączenie z pierwszą linią metra (stacja pl. "Pl. Konstytucji" lub "Politechnika"),
 • połączenie z Traktem Królewskim na pl. Trzech Krzyży lub w Al. Ujazdowskich na wysokości ul. Wilczej,
 • Rondo Waszyngtona,
 • Stacja "Stadion" w pobliżu przyszłego Stadionu Narodowego (połączenie z drugą linią metra).

  Wariant Długość Liczba stacji Średnia odległość między stacjami
  18 17681 151
  28 28391 020
  38 39391 034
  48 41281 185
  58 86481 249
  68 86491 093

  Wszystkie warianty zostały przeanalizowane na tym samym stopniu szczegółowości, przy czym szczególną uwagę przywiązano do lokalizacji stacji, wejść na stację, ich odpowiedniego wpisania w przestrzeń miejską, ograniczeń dotyczących eksploatacji linii oraz technologii budowlanych, tak aby nie zakłócone zostało funkcjonowanie miasta (lub tak aby zminimalizować ewentualne zakłócenia) w czasie budowy linii. Dokonano szerokiej analizy aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, związanych z terenem opracowania. Przeprowadzono również analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących w trakcie opracowania.

 • Warianty III linii metra 5,46 MB  Warianty III linii metra na tle Studium Uwarunkowań i Kierinków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy 13,1 MB
  Analizowane warianty III linii warszawskiego metra zlokalizowane zostały pod gęstą zabudową śródmiejską a także pod podstawowymi trasami komunikacyjnymi miasta. Prowadzenie budowy w w/w uwarunkowaniach metodami dotychczas stosowanymi przy budowie I linii na odcinku śródmiejskim - tunele drążone tarczą a stacje realizowane metodą "od góry" - spowodowałyby paraliż komunikacyjny Warszawy. Stąd też projekt wykonania całej linii uwzględnia wykonanie jej metodami nie powodującymi ingerencji na powierzchni terenu, (w tym górniczymi). Metodą "od góry" realizowane będą jedynie szyby komunikacji pionowej i wentylacji, zlokalizowane na chodnikach lub terenach zielonych poza obrysem jezdni oraz niezbędne tymczasowe elementy technologiczne, związane z technologią robót podziemnych. Budowa tuneli szlakowych planowana jest w formie dwu tuneli jednotorowych, wykonywanych przy pomocy tarcz zmechanizowanych TBM. Studium zakłada dwa bliźniacze tunele o wewnętrznej średnicy 6 metrów zaprojektowane tak, aby ich rozstaw osiowy wynosił 13,6 m zaś prześwit pomiędzy nimi 7,0 m. Tunele będą połączone ze sobą przejściami w odległościach nie większych niż 100 m, służącymi do ewakuacji i przejść technicznych. Biorąc pod uwagę warunki geologiczne na analizowanym obszarze zasugerowano użycie tarczy EPB (tarcza zamknięta równoważąca parcie gruntu). Przy projektowaniu stacji metra przyjęto założenie o ujednoliceniu technologii wykonania stacji oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Stacje metra będą wykonane "metoda niemiecką" zaś korytarze zapewniające dostęp do stacji "metodą belgijską". W przypadku stacji, których uwarunkowania zewnętrzne umożliwiają ich budowę metodami alternatywnymi, np.: "metodą podstropową", przeanalizowano dwa możliwe warianty konstrukcji obiektu.
  Przeprowadzono analizę wielokryterialną wszystkich sześciu wariantów biorąc pod uwagę kryteria funkcjonalno-ruchowe, parametrów geometrycznych, przestrzenne, konstrukcyjne, śroowiskowe i ekonomiczne. Wariantem, który uzyskał najwyższą ocenę w analizie wielokryterialnej jest wariant 4 ze stacjami: Dw. Zachodni, Grójecka, Al.Niepodległości, Wilcza, Pl.Trzech Krzyży, Solec, Waszyngtona i Stadion. Głównymi zaletami wariantu 4 są:
 • ominięcie przeszkód technicznych napotkanych przez inne alternatywy, takich jak Filtry, wąskie ulice,
 • dobre połączenie z pierwszą I linią metra na stacji Wilcza / Pl. Konstytucji,
 • wysokie prognozowane przewozy pasażerów,
 • duża liczba mieszkańców i miejsc pracy w promieniu 500 m od stacji,
 • wysoki wskaźnik opłacalności.

  Dokument zawiera m.in.:

 • Analiza uwarunkowań wynikająca z zagospodarowania przestrzennego
 • Uwarunkowania techniczne w zakresie technologii budowy tuneli i stacji
 • Założenia rozwoju systemu transportowego w Warszawie
 • Prognozy przewozów pasażerskich w metrze dla roku 2025
 • Uwarunkowania eksploatacyjne i gospodarka taborem
 • Parametry techniczne linii i stacji
 • Wstępny przebieg osi linii i lokalizacji stacji III linii metra
 • Studium techniczne przebiegów linii i stacji
 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów zakupu taboru
 • Ocena ekonomiczna inwestycji
 • Analiza porownawcza wariantów
 • Propozycja wyboru wariantu przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra
 • Propozycje ustaleń związanych z budową i eksploatacją metra
 • Wnioski • Typowe przekroje poprzeczne 0,63 MB

  Prognozy ruchu 1,17 MB

  Koncepcja węzła komunikacyjnego przy Dw. Zachodnim 9,90 MB