Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Tramwaj na Gocław Tramwaj na Zerzeń

Tramwaj na Gocław i Zerzeń


Obsługa komunikacją tramwajową osiedla Gocław jest jedną z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie. Inwestycja planowana jest w całości w granicach m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Praga-Południe, w rejonie ulic: Aleja Waszyngtona, Saska, Egipska, Bora Komorowskiego oraz Afrykańska i Międzynarodowa. Celowość realizacji tej inwestycji podyktowana jest odległym horyzontem budowy odgałęzienia II linii metra do obsługi tego rejonu.
Z punktu widzenia niezawodności działania sieci tramwajowej w tej części Warszawy trasa na Gocław, wraz z możliwością przedłużenia do węzła "Żaba", będzie alternatywą dla ciągu ulic Grochowska, Targowa, 11 Listopada. Punktem krytycznym sieci na Pradze, obniżającym znacznie niezawodność jej funkcjonowania, jest "wąkie gardło" w ruchu tramwajowym przy Dworcu Wileńskim. Skrzyżowanie ul. Targowej i al. Solidarności to punkt krytyczny w sieci tramwajowej Warszawy, którego nie można ominąc w przypadku blokady ruchu zarówno tramwajowego jak i drogowego w tym węźle. Wybudowanie w/w połaczenia stworzyłoby trasę alternatywną, obiegająca ten krytyczny punkt sieci, co miałoby istotne znaczenie w pracy układy tramwajowego tej części miasta.
Optymalnym rozwiązaniem byłaby jednoczesna realizacja odcinka trasy tramwajowej od ul. Waszyngtona na osiedle Gocław wraz z budową układu drogowego wokół Dworca Wschodniego (ulicy Tysiąclecia i Trasy Świętokrzyskiej). Rozwiązanie to pozwoliłoby na wykształcenie docelowego układu komunikacyjnego wokół węzła Dw. Wschodni, pozwalającego na integrację transportu kolejowego (KM i SKM) z pozostałymi środkami komunikacji oraz dogodną obsługę dworca autobusowego. Taki układ nie jest niestety na razie planowany.
Linia tramwajowa na Gocław uzyskała zielone światło i jej realizacja ma szansę dokonać się do 2020 r.

Warianty trasy tramwajowej na Gocław

Tramwaj na Gocław

Raport oddziaływania na środowisko - październik 2016

Źródło: Tramwaje Warszawskie

W dokumencie m.in.:

 • LOKALIZACJA, WARIANTY ORAZ CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
 • ANALIZA POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANEGO
 • OPIS DZIAŁAŃ W CELU ZAPOBIEGANIA I ZMNIEJSZANIA SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Celem sporządzenia niniejszego Raportu jest identyfikacja wpływu oraz potencjalnych uciążliwości dla środowiska, mogących wystąpić w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a także określenie i udokumentowanie skali oraz zasięgu tych oddziaływań w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Streszczenie raportu 1,04 MB

  Pomiary hałasu 10,00 MB

  Tereny chronione akustycznie 19,6 MB

  Zanieczyszczenie powietrza 21,8 MB

  Inwentaryzacja przyrodnicza 111 MB

  Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 56,1 MB

 • Analizowane warianty:

  Wariant 1
  obejmujący budowę dwukierunkowego torowiska tramwajowego o następującym przebiegu: (al. J. Waszyngtona) Kanał Wystawowy - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego - pętla "Gocław".
  - przejście trasy tramwajowej ponad Trasą Łazienkowską - Wariant 1A
  - przejście trasy tramwajowej pod Trasą Łazienkowską - Wariant 1B
  - przejście trasy tramwajowej ponad obniżoną Trasą Łazienkowską -Wariant 1C
  Plan orientacyjny 1,66 MB
  Plan sytuacyjny 23,8 MB
  Oddziaływanie hałasu 13,5 MB
  Przekroje 1,66 MB
  Zieleń 45,1 MB
  Wariant 2
  obejmujący budowę dwukierunkowego torowiska tramwajowego o następującym przebiegu: (al. J. Waszyngtona) Kanał Wystawowy - korytarz zarezerwowany pod al. Tysiąclecia - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego - pętla "Gocław".
  - przejście trasy tramwajowej ponad Trasą Łazienkowską - Wariant 2A
  - przejście trasy tramwajowej pod Trasą Łazienkowską - Wariant 2B
  - przejście trasy tramwajowej ponad obniżoną Trasą Łazienkowską -Wariant 2C
  Plan orientacyjny 1,65 MB
  Plan sytuacyjny 25,2 MB
  Oddziaływanie hałasu 13,4 MB
  Przekroje 0,367 MB
  Zieleń 17,8 MB
  Wariant 3
  obejmujący budowę dwutorowego torowiska tramwajowego o następującym przebiegu: (al. J. Waszyngtona) ul. Kinowa - korytarz zarezerwowany pod al. Tysiąclecia - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego - pętla "Gocław".
  Plan sytuacyjny 13,7 MB
  Przekroje 0,247 MB
  Wariant 4
  obejmujący budowę dwutorowego torowiska tramwajowego o następującym przebiegu: (al. J. Waszyngtona) ul. Saska - ul. Egipska ul. gen. T. Bora-Komorowskiego - pętla "Gocław".
  Plan orientacyjny 1,66 MB
  Plan sytuacyjny 30,7 MB
  Oddziaływanie hałasu 10,2 MB
  Przekroje 0,246 MB
  Zieleń 4,22 MB
  Wariant 5
  obejmujący:
  - budowę dwutorowego torowiska tramwajowego na odcinku: ul. J. Zamoyskiego (planowana pętla tramwajowa wg mpzp rejonu Dworca Wschodniego) - ul. Sokola - ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Wał Miedzeszyński - ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila".
  - budowę jednotorowego torowiska tramwajowego w ciągu ulic: J. Meissnera - gen. R. Abrahama - W. Umińskiego - Jugosłowiańska.
  Plan sytuacyjny 26,8 MB
  Przekroje 0,147 MB

  Konsultacje społeczne: raport z konsultacji 3,38 MB

  Decyzja środowiskowa: nr 1576/OŚ/2016 z dnia 20.12.2016 r. 3,37 MB

  Wariant wybrany: plan orientacyjny 1,74 MB  Analizy ruchu i analiza wielokryterialna - wrzesień 2016

  Źródło: Tramwaje Warszawskie

  W dokumencie m.in.:

 • Model ruchu dla stanu istniejącego
 • Model ruchu dla okresów prognostycznych

  Celem opracowania jest:
  - przeanalizowanie zdefiniowanych przez Zamawiającego wariantów realizacji trasy tramwajowej do osiedla Gocław wraz ich oceną i porównaniem z uwzględnieniem kryteriów planistycznych, ruchowych, technicznych i kosztowych;
  - rekomendacja wariantu(ów) najkorzystniejszego(ych);
  - rekomendacja wariantów do szczegółowej analizy w ramach Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko.


  Wariant 1: Plan sytuacyjny 45,0 MB       Przekroje normalne 0,479 MB

  Wariant 2: Plan sytuacyjny 17,7 MB       Przekroje normalne 0,368 MB

  Wariant 3: Plan sytuacyjny 13,7 MB       Przekroje normalne 0,247 MB

  Wariant 4: Plan sytuacyjny 15,8 MB       Przekroje normalne 0,247 MB

  Wariant 5: Plan sytuacyjny 26,8 MB       Przekroje normalne 0,147 MB • W dokumencie m.in.:

 • Model ruchu dla stanu istniejącego
 • Model ruchu dla okresów prognostycznych

  Niniejszy dokument zawiera metodykę budowy modelu ruchu dla Warszawy oraz przygotowania prognoz ruchu kołowego i pasażerskiego na potrzeby opracowania pn. "Analizy wielokryterialne przebiegu trasy tramwajowej do osiedla Gocław" (opracowanie główne), przygotowywanego równolegle z niniejszym.

  Potoki ruchu - Wariant 0 - rok 2020 15,0 MB

  Potoki ruchu - Wariant 1 - rok 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 71,1 MB

  Potoki ruchu - Wariant 2 - rok 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 71,0 MB

  Potoki ruchu - Wariant 3 - rok 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 71,0 MB

  Potoki ruchu - Wariant 4 - rok 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 67,8 MB

  Potoki ruchu - Wariant 5 - rok 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 69,3 MB


 • Studium funkcjonalno ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław w Warszawie - czerwiec 2008

  W dokumencie m.in.:

 • Analiza stanu istniejącego systemu komunikacji w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Gocław
 • Założenia kierunków rozwoju transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem odcinka IIB drugiej linii metra
 • Koncepcja obsługi osiedla Gocław komunikacją tramwajową
 • Warunki realizacji wariantów projektu koncepcyjnego trasy tramwajowej do osiedla Gocław
 • Prognoza ruchu pasażerskiego (2010r.-2035r. co 5 lat) z uwzględnieniem rozbudowy sieci tramwajowej o trasę na Gocław
 • Analiza porównawcza analizowanych wariantów trasy tramwajowej i wskazanie postulowanego wariantu do realizacji

  Celem Studium jest:
  • analiza zasadności oraz
  • uzyskanie informacji o możliwościach
  realizacji trasy tramwajowej służącej poprawie warunków obsługi środkami transportu publicznego i indywidualnego osiedla Gocław, zgodnie z obowiazującymi ustaleniami i materiałami z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejącymi opracowaniami dostarczonymi przez Zamawiajacego.
  "Studium funkcjonalno ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław w Warszawie" zostało wykonane przez biuro konsultingowo-inżynierskie FaberMaunsell Polska Sp. z o.o na zamówienie miasta stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzedu m. st. Warszawy.

 • Plany przebiegu trasy tramwajowej


  Plan sytuacyjny 4,19 MB

  Plan kolizji 4,24 MB


  Pętla Gocław i Jugosłowiańska 1,80 MB

  Fieldorfa 1,19 MB

  Tysiąclecia 1,56 MB

  Stanów Zjednoczonych 0,81 MB

  Waszyngtona 1,03 MB

  Wiadukt Saska 1,15 MB


  Schemat pętli Gocław 0,16 MB

  Przekroje poprzeczne 2,52 MB


  Tramwaj na Zerzeń

  Studium funkcjonalno ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław w Warszawie - zamówienie uzupełniajace

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI W WARSZAWIE
 • ZAŁOŻENIA KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 • KONCEPCJA OBSŁUGI OSIEDLI SASKA KĘPA I GOCŁAW ORAZ LAS I ZERZEŃ KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ
 • WARUNKI REALIZACJI WARIANTÓW PROJEKTU KONCEPCYJNEGO TRASY TRAMWAJOWEJ
 • PROGNOZA RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LATA 2017 - 2035
 • ANALIZA EKONOMICZNA WARIANTÓW

  Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie opracowania pn.: "Studium funkcjonalno ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław w Warszawie", które zostało wykonane przez biuro konsultingowo-in żynierskie FaberMaunsell Polska Sp. z o.o na zamówienie miasta stołecznego Warszawy.
  Celem Studium jest:
 • analiza zasadności oraz
 • uzyskanie informacji o możliwościach a także
 • uzyskanie informacji na temat daty ewentualnej realizacji trasy tramwajowej służącej poprawie warunków obsługi środkami transportu publicznego i indywidualnego w Dzielnicach Praga Południe oraz Wawer w szczególności w osiedlach Saska Kępa i Gocław (w Dzielnicy Praga Południe) oraz Las i Zerzeń (w Dzielnicy Wawer), zgodnie z obowiazującymi ustaleniami i materiałami z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejącymi opracowaniami dostarczonymi przez Zamawiającego

  Przekrój poprzeczny 0,44 MB


 • Plan orientacyjny 2,54 MB

  Kolizje 17,0 MB  Istniejące zagospodarowanie przestrzenne 7,58 MB

  Plany sytuacyjne 4,92 MB

  Plany sytuacyjne skrzyżowań 4,05 MB