Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Literatura obowiązkowa


Na tej stronie znajdziecie Państwo opracowania, które mogą okazać się pomocne przy planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji, w tym również inwestycji komunikacyjnych. Opracowania są posortowane według działów: Podział powyższy należy traktować umownie i został on wprowadzony celem uporządkowania materiałów i lepszej nawigacji po stronie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że poszczególne opracowania zawierają treści predysponujące je do zamieszczenia w kilku działach.


Realizacja inwestycji
Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych 10,7 MB

W dokumencie m.in.:

 • Studium wykonalności
 • Ustalenie sposobu realizacji inwestycji
 • Ustalenie lokalizacji inwestycji
 • Prace projektowe
 • Wybór wykonawcy, koncesjonariusza, partnera prywatnego
 • Realizacja inwestycji budowlanych
 • Przekazanie obiektu do eksploatacji
 • Trwałość inwestycji

  Celem autorów niniejszego podręcznika jest przedstawienie procesu inwestycyjnego inwestorom publicznym w taki sposób, aby potrzebę publiczną realizowali w sposób jak najbardziej efektywny. Zakłożono przy tym, że odbiorcami będą nie tylko wyspecjalizowane jednostki zamawiające (GDDKiA, PKP PLK S.A.), ale przede wszystkim instytucje, które inwestycje realizują sporadycznie, wobec czego stają przed koniecznością zaplanowania działań i dokonania podstawowych wyborów.


 • Oceny oddziaływania na środowisko
  Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych 9,31 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Podstawowe przepisy związane z opracowaniami środowiskowymi
 • Podstawowe parametry dróg krajowych
 • Ogólna charakterystyka wpływu przedsięwzięć na środowisko
 • Proces inwestycyjny w drogownictwie
 • Opracowania środowiskowe wykonywane dla dróg krajowych
 • Ramowe zawartości opracowań środowiskowych
 • Metody opracowania łącznych ocen oddziaływania na środowisko
 • Zastosowanie GIS w sporządzaniu opracowań środowiskowych

  Niniejsze opracowanie jest podręcznikiem dobrych praktyk, który ma służyć jako materiał wspomagający wykonywanie i ocenę opracowań środowiskowych wykonywanych na potrzeby GDDKiA Podrecznik adresowany jest do administracji drogowej, administracji ochrony środowiska, administracji samorządowej oraz wykonawców opracowań środowiskowych, planistów i projektantów dróg.


 • Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 4,88 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • Regulacje przejściowe

  15 listopada 2008 r. weszła w życie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś. Zasadniczym celem nowej ustawy jest uwzględnienie zarzutów Komisji Europejskiej, podniesionych w ramach wszczętych przeciwko Polsce postępowań w sprawie o naruszenie przepisów UE.

  Celem tego opracowania jest opisanie procedur poszczególnych rodzajów ocen oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem schematów postępowania oraz wzorów kluczowych dokumentów w tej dziedzinie, i przedstawienie kluczowych kompetencji organów dyrekcji ochrony środowiska wynikających z ustawy ooś.


 • Transport
  Opracowanie wskaźników wrażliwości sektora transportu na zmiany klimatu 0,58 MB

  W dokumencie m.in.:

 • ELEMENTY WRAŻLIWE NA ZMIANY KLIMATU
 • IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH DESTRUKCYJNIE WPŁYWAJĄCYCH NA SEKTOR TRANSPORTU
 • WSKAŹNIKI WRAŻLIWOŚCI
 • ANALIZA OBSZARÓW WRAŻLIWOŚCI

  W związku z coraz częściej odnotowywanymi zmianami klimatu podjęto próbę wskazania najważniejszych elementów sektora transportu, wrażliwych na zjawiska klimatyczne.
  Celem pracy jest wskazanie elementów z zakresu infrastruktury transportowej i środków transportu, w obszarze transportu: drogowego, kolejowego i lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu. W ramach pracy opracowano wskaźniki wrażliwości, umożliwiające ocenę wpływu zmiany elementów klimatu na warunki funkcjonowania sektora transportu.


 • Kolej
  STANDARDY TECHNICZNE
  szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax =< 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) 16,1 MB

  W dokumencie m.in.:

 • PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
 • POSTERUNKI RUCHU I ICH FUNKCJE
 • PARAMETRY FIZYCZNE
 • UKŁAD GEOMETRYCZNY LINII
 • PARAMETRY NAWIERZCHNI
 • KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
 • ROZJAZDY I PODTORZE

  Podstawowym celem opracowania "Standardow technicznych ..." było stworzenie w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów określających wymagania dla modernizacji istniejących lub budowy nowych linii kolejowych, w sposób umożliwiający uzyskanie na nich standardów europejskich, obowiązujących na liniach kolejowych należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Opracowane przez Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa w Warszawie "Standardy techniczne ..." uwzględniają już europejskie przepisy w zakresie kolejnictwa.


 • Ruch pieszy
  Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej 16,9 MB

  W dokumencie m.in.:

 • WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH W STATYSTYCE POLICYJNEJ
 • KILKA SŁÓW O PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
 • MOST PIESZO-ROWEROWO-TRAMWAJOWY
 • STREFA ZAMIESZKANIA
 • STREFA "TEMPO 30"
 • PRZEJŚCIE ZE ZWĘŻONYM PRZEKROJEM JEZDNI
 • SKRZYŻOWANIE Z WYNIESIONĄ TARCZĄ
 • MINI RONDO
 • PROGI WYSPOWE

  "Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej" powstał w ramach Projektu "Wszyscy Jesteśmy Pieszymi" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
  Dokument został opracowany przez Stowarzyszenie w ścisłej współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
  Władze Miasta Bydgoszczy zobowiązują się do stosowania niniejszego "Katalogu dobrych praktyk" przez jednostki miejskie w zakresie projektowania i uzgodnień inwestycji drogowych w Bydgoszczy.


 • Konsultacje społeczne
  Komunikacja społeeczna i rozwiązywanie konfliktów 1,66 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Prowadzenie inwestycji z udziałem społeczeństwa – uwarunkowania prawne
 • Inwestycje i konflikty
 • Informowanie, konsultacje, negocjacje
 • Planowanie i realizacja działań informacyjnych i konsultacyjnych
 • Zarzŕdzanie konfliktem

  Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnej jest zadaniem trudnym i złożonym nie tylko od strony technicznej. Wiele problemów, które trzeba rozwiązywac w toku inwestycji, ma charakter społeczny i wynika z tego, że inwestycja powstaje w konkretnym otoczeniu, wśrod mieszkających w sąsiedztwie ludzi, w określonym środowisku przyrodniczym. Relacje między inwestorem, administracją i społecznością lokalną są regulowane przez prawo. Generalnie mówiąc, nakłada ono obowiązek takiego prowadzenia inwestycji, by zapewnić udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, przy czym pojęcie środowiska jest rozumiane zarówno w sensie przyrodniczym, jak i społecznym.


 • Ochrona środowiska
  Zielone Zamówienia Publiczne - Podręcznik dla beneficjentow funduszy europejskich 9,73 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Zielone Zamówienia Publiczne a zasady polityki ochrony środowiska w UE
 • Funkcje Zielonych Zamówień Publicznych
 • Strategie wykorzystania Zielonych Zamowień Publicznych na różnych szczeblach organizacji państwa
 • Instrumenty pomocne przy opisie przedmiotu Zielonego Zamówienia Publicznego
 • Włączanie kryteriów ochrony środowiska do zamowień publicznych

  Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej byłaa implementacja prawa ochrony środowiska. Kolejnym etapem transponowania prawa europejskiego było jego praktyczne wdrażanie polegające na wprowadzaniu nowych procedur, budowie nowych lub przekształcaniu istniejących w kraju instytucji tak, aby mogły spełniać zadania określone przepisami unijnymi oraz na realizacji wielu inwestycji mających zapewnić unikanie lub minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze powodowanego przez działalnośc gospodarczą.
  Polityka ekologiczna Unii Europejskiej (dalej UE) jest realizowana w ramach Programów Działań na Rzecz środowiska ukształtowanych zarówno na podstawie przesłanek etycznych jak i ekonomicznych. Przesłanki etyczne opierają się na przekonaniu, że przyroda jest wartościa, która powinna być chroniona. Przesłanki ekonomiczne wynikają z założenia, iż najważniejszym elementem wspólnego rynku powinny być równe warunki konkurencji. Dlatego wszystkie podmioty gospodarujace w krajach Unii Europejskiej powinny obowiązywac jednakowe standardy ochrony środowiska.


 • Zalecenia techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt bariery infrastruktury transportowej 2,33 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Program nadzoru środowiskowego: kontekst administracyjny i zastosowanie
 • Podstawowe zalecenia przy projektowaniu programu nadzoru środowiskowego
 • Struktura i treść programu nadzoru środowiskowego
 • Instrumenty pomocne przy opisie przedmiotu Zielonego Zamówienia Publicznego
 • Włączanie kryteriów ochrony środowiska do zamowień publicznych

  Opracowanie niniejszego dokumentu jest uzasadnione koniecznością dysponowania punktami odniesienia, które ułatwią prawidłowe zastosowanie przepisów prawa, dostarczając zaleceń technicznych na temat celów, technik i metod postępowania przy ocenie skuteczności ustalonych środków minimalizujących mających zmniejszyć efekt fragmentacji siedlisk w odniesieniu do projektów infrastruktury transportowej. W ten sposób problem podejmowany w tym dokumencie znajduje się w podobnej sytuacji do tej, w jakiej były środki minimalizujące i kompensujące, zanim został opublikowany pierwszy dokument z serii, bądź w sytuacji nieco gorszej z uwagi na fakt, że praktycznie nie istnieją inne źródła bibliograficzne dotyczące metod kontrolowania w tym aspekcie, poza rozdziałem 9 wspomnianego podręcznika.


 • Przejścia dla dzikich zwierząt
  Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce 3,14 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Konferencja "Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych"
 • Zagrożenia dla funkcjonowania korytarzy migracyjnych (ekologicznych) w Polsce
 • Ochrona korytarzy migracyjnych (ekologicznych) przy inwestycjach drogowych
 • Przejścia dla zwierząt – parametry i typy konstrukcyjne
 • Strategia ochrony korytarzy ekologicznych dla dziko żyjących zwierząt w Karpatach

  Najważniejszą zasadą, jaką należy stosować przy planowaniu nowych inwestycji drogowych jest unikanie konfliktów z przebiegiem korytarzy ekologicznych, co wiąże się przede wszystkim z najmniej ekologicznie szkodliwym ustaleniem przebiegu nowej drogi. Podejmowanie decyzji o lokalizacji powinno opierać się na uwzględnieniu wiedzy przyrodniczej i wykonaniu odpowiednich opracowań pozwalających wybrać najmniej szkodliwy przyrodniczo wariant. Jeżeli inwestycja musi przeciąć korytarze migracyjne zwierząt należy wybrać taki przebieg, by jak najmniej korytarzy zostało przeciętych, a szerokość przecinanych korytarzy była najmniejsza, co znacząco ułatwia ustalenie optymalnej lokalizacji przejść dla zwierząt.


 • Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach 9,92 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Funkcje ekologiczne i znaczenie przyrodnicze przejść dla zwierząt
 • Planowanie przejść dla zwierząt i działań minimalizujących ich śmiertelność
 • Wyznaczanie lokalizacji przejść dla zwierząt
 • Zagęszczenie przejść dla zwierząt
 • Typy i rodzaje przejść dla zwierząt
 • Przydatność przejść dla różnych gatunków/grup zwierząt
 • Projektowanie przejść dla zwierząt – rozwiązania optymalne
 • Projektowanie otoczenia przejść dla zwierząt i obiektów towarzyszących
 • Typy i rodzaje ogrodzeń ochronnych
 • Projektowanie i budowa ogrodzeń ochronnych
 • Projektowanie przejść dla zwierząt przy liniach kolejowych

  Intencją autorów było, aby publikacja niniejsza stała się przydatnym i wartościowym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, jak i wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych. Publikacja ma na celu również wypełnienie luki w wiedzy na temat projektowania przejść i przełożenia wymagań przyrodniczych na praktyczne rozwiązania projektowe.


 • Natura 2000
  NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody 1,77 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Idea obszarów Natura 2000
 • Przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 w Polsce
 • Prawne podstawy funkcjonowania obszarów Natura 2000
 • Natura 2000 a gospodarka i działalność człowieka
 • Słowniczek pojęć i akronimów europejskiej ochrony przyrody

  Jednym z wynikajacych z Dyrektyw obowiazków jest m.in. utworzenie przez każde z państw tzw. obszarów Natura 2000. Wprowadzany obecnie w życie we wszystkich krajach Unii, ukierunkowany na ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych, program Natura 2000 jest najistotniejszym elementem ochrony europejskiej przyrody. Jego realizacja i wdrożenie w naszym kraju stwarza szanse skutecznej ochrony przyrody jakich dotychczas nie mieliśmy. Szansa tą są także obowiazujące w Unii standardy prawne, konsekwentna kontrola przestrzegania prawa, zasady ochrony przyrody oraz mechanizmy jej finansowania.


 • Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 1,31 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Generalne podejście i zasady
 • Metodyka Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej
 • Badania podstawowe, prognozowanie i ocena oddziaływania
 • Formularze oceny

  Niniejsze opracowanie jest dokumentem, który ma służyć niewiążącą pomocą metodyczną przy przeprowadzaniu lub analizie ocen wymaganych przez Artykuł 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej1 (określanych dalej jako oceny Artykułu 6). Oceny te konieczne są w przypadku, gdy przedsięwzięcie lub plan może spowodować znaczące oddziaływania na obszar Natura 20002. Opracowanie przedstawionych w tej publikacji wytycznych opierało się na badaniach wykonanych na zlecenie Dyrekcji Generalnej Środowisko Komisji Europejskiej (DG Środowisko). Podstawą tych badań był przegląd istniejącej literatury przedmiotu oraz stosownych wytycznych dostępnych w UE i na świecie. W pracy wykorzystano również doświadczenia zgromadzone podczas analizy konkretnych przypadków, gdzie przeprowadzano oceny podobne do wymaganych przez dyrektywę.
  Poradnik został zaprojektowany w taki sposób, by służyć przede wszystkim deweloperom, konsultantom, podmiotom zarządzającym obszarami, profesjonalnym wykonawcom ocen, kompetentnym organom administracji i agendom rządowym w państwach członkowskich UE oraz krajach kandydujących. Mamy nadzieję, że przyda się on również innym organizacjom zaangażowanym w zarządzanie obszarami Natura 2000.