Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Opracowanie Transeko Uzupełnienie SISKOM

Studium Komunikacyjne Rejonu Dzielnic Bielany i Bemowo
w związku z przebiegiem trasy S-7 na Gdańsk

Warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej zostały określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), wydanej w dniu 6 maja 2009r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W decyzji środowiskowej określono przebieg drogi według wariantu oznaczonego jako II, który na terenie Warszawy w większości wykorzystuje korytarz rezerwowany w dawnym (archiwalnym, nieobowiązującym) planie ogólnym miasta z 1992 r. oraz w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla północnego odcinka planowanej Trasy N-S.
W obszarze Warszawy przewidziano następujące węzły:
 • "NS" (z drogą ekspresową S-8 /Trasą AK i planowaną Trasą N-S), węzeł typu WA zapewniający wszystkie relacje ruchu,
 • "Generała Maczka" (z ulicami Generała Maczka i Wrocławską), węzeł typu WB, zapewniający wszystkie relacje ruchu,
 • zespół węzłów "Janickiego" i "Wólka Węglowa" (z Trasą Mostu Północnego oraz ulicami Janickiego i Wóycickiego), węzły typu WB, zapewniające wspólnie wszystkie relacje ruchu.
  Najważniejsze różnice pomiędzy rozwiązaniami ustalonymi w powyższej decyzji środowiskowej, a rozwiązaniami przewidywanymi w archiwalnych opracowaniach planistycznych i SUiKZP, dotyczą lokalizacji węzłów w ciągu drogi S-7 oraz przebiegów tras i ulic przecinających, lub łączących się w węzłach z drogą S-7, w tym Trasy Mostu Północnego oraz ulic Janickiego, Gen.Maczka i Wrocławskiej. Różnice te będą miały istotny wpływ na kształt i funkcjonowanie sieci transportowej w północnozachodniej części miasta, a także na sposoby i warunki obsługi poszczególnych obszarów. Wariant przebiegu S7 niezbyt dobrze wpisywał się w układ drogowy Warszawy, gdyż wymagał nienaturalnego odgięcia projektowanej Trasy Mostu Północnego w kierunku zachodnim do projektowanego wezła z ul. Janickiego, co z kolei nie było korzystne z punktu widzenia dostepności i obsługi głównych generatorów ruchu. Wystąpiły trudnosci w spełnieniu warunków technicznych odległości miedzy niektórymi z wezłów. Konieczność pilnego ustalenia aktualnych kierunków rozwoju systemu transportowego w tej części miasta, wraz z określeniem szczegółowych zasad rozwiązań wybranych jego elementow, związana jest także z prowadzonymi placami planistycznymi - rozpatrywanymi zmianami SUiKZP, dotyczącymi m.in. przeznaczenia terenu w rejonie Młocin i Placówki oraz sporządzanymi planami miejscowymi w rejonie Wólki Węglowej.

  24 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzję środowiskową z dnia 6 maja 2009 r. Uzasadnienie wyroku WSA znajduje się w Bazie Orzeczeń NSA

 • Obszar analizy na tle schematu
  układu drogowego wg planów SUiKZP m.st Warszawy
  Opracowanie Transeko/BPRW z listopada 2010
  Głównymi celami zamówienia Studium były:
 • ustalenie kształtu systemu drogowego dzielnic Bielany i Bemowo, wynikającego z przyjętych ustaleń dla drogi S-7,
 • ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej obszarów w otoczeniu drogi S-7,
 • uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych wybranych dróg i ulic.
  Opracowanie objęło dzielnice Bielany i Bemowo w obszarze ograniczonym: realizowaną drogą S-8 - Trasą Armii Krajowej, ulicami Marymoncką i Pułkową oraz granicą miasta. Opracowanie podzielono na dwa etapy.
  W etapie I wykonano:
 • analizy uwarunkowań przestrzennych (zagospodarowanie terenu, decyzje administracyjne, ustalenia planistyczne), infrastrukturalnych i środowiskowych,
 • analizę dotychczasowych ustaleń dla kierunków rozwoju systemu transportowego,
 • analizę i ocenę potencjalnych skutków realizacji drogi S-7 zgodnie z decyzją środowiskową dla funkcjonowania systemu transportowego w otoczeniu drogi S-7,
 • warianty rozwoju układu drogowo-ulicznego,
 • prognozy ruchu,
 • analizę i ocenę wariantów ze wskazaniem wariantu optymalnego.
  W etapie II, po prezentacji i zaopiniowaniu wynikow etapu I oraz wyborze wariantu wynikowego:
 • opracowano wariant wynikowy układu drogowo-ulicznego,
 • opracowano prognozy ruchu dla wariantu wynikowego,
 • przygotowano szczegółowe opracowanie sytuacyjno-wysokościowe wybranych odcinków dróg i ulic, węzłow i skrzyżowań na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
       które w sposób istotny odbiegały od dotychczas przyjmowanych,
 • przygotowano analizę i ocenę projektowanych rozwiązań.

  W dokumencie m.in.:

 • WSTĘPNE WARIANTY ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO
 • WSTĘPNE PROGNOZY RUCHU
 • WARIANTY ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO WYNIKAJĄCE Z PROGNOZ RUCHU
 • ANALIZA I OCENA WARIANTÓW
 • WNIOSKI Z ANALIZ WYKONANYCH W ETAPIE I - REKOMENDACJA WARIANTU
 • ZAKRES ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH ETAPU II
 • OPIS ROZWIĄZAŃ
 • PROGNOZY RUCHU
 • ZASADY OBSŁUGI TERENÓW
 • ANALIZA KOLIZYJNOŚCI WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ BADANYCH W ETAPIE II
 • PORÓWNANIE WARIANTÓW ANALIZOWANYCH W ETAPIE II

  Opracowanie wykazało, że przedłużenie Trasy Mostu Północnego w klasie GP od węzła z ulicą Kasprowicza (węzeł "M.ociny") do węzła z drogą S-7 (węzeł "Janickiego") powinno być prowadzone w korytarzu ulicy Wólczyńskiej według wariantu W7, korzystniejszym pod względem pracy przewozowej układu transportowego oraz pod względem przestrzennym. Istotnym dla pracy obwodowego układu drogowego miasta jest przedłużenie Trasy Mostu Północnego w kierunku ulicy Kaliskiego i Radiowej. Rezerwa ta powinna być nadal utrzymywana jako korytarz dla ulicy głównej (G).

  Synteza Raportu 2,71 MB

  Prezentacja Raportu 6,10 MB

  Przekroje poprzeczne 0,71 MB

  Rozwiązania wysokościowe 0,73 MB


 • Zasady obsługi komunikacyjnej


  Wariant W1 12,6 MB

  Wariant W7 12,5 MB

  Plany sytuacyjne


  Wariant W1 4,14 MB

  Wariant W7 4,23 MB  Ulice Czcionki i Księżycowa 4,20 MB


  Rozwiązanie etapowe

  W dokumencie m.in.:

 • ZAKRES ROZWIĄZAŃ
 • OPIS ROZWIĄZAŃ
 • ZASADY OBSŁUGI TERENÓW
 • ANALIZA KOLIZYJNOŚCI

  Rozwiązanie etapowe Trasy Mostu Północnego opracowane zostało jako dodatkowa informacja do wykonanego "Studium komunikacyjnego Studium Komunikacyjne rejonu Dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S-7 na Gdańsk". Rozwiązanie etapowe obejmuje odcinek od węzła z ulicą Kasprowicza (węzeł "Młociny") do węzła z drogą S-7 (węzeł "Janickiego"). Trasa przebiega wzdłuż ulicy Wólczyńskiej zgodnie z korytarzem przyjętym w ramach Studium dla Wariantu W7.
  Dla etapowych rozwiązań Trasy Mostu Północnego przyjęto zasadę, że odcinek pomiędzy węzłem "Młociny" i węzłem "Janickiego"
 • rozwiązany zostanie w granicach linii rozgraniczających korytarza przewidzianego dla rozwiązań docelowych przyjętych w Studium dla Wariantu W7,
 • będzie posiada skrzyżowania w poziomie terenu.
  W etapie na analizowanym odcinku Trasa Mostu Północnego nie osiągnie parametrow ulicy GP. Pomiędzy ulicą Arkuszową a węzłem "Janickiego" przyjęto dwie możliwości realizacji Trasy:

  Wariant W7-1/E polega na dobudowaniu drugiej jezdni do istniejącej ulicy Wólczyńskiej 4,02 MB

  Wariant W7-2/E polega na wybudowaniu dwóch nowych jezdni obok ulicy Wólczyńskiej 4,03 MB

 • Analiza powiązania drogi ekspresowej S7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie
  Opracowanie uzupełniające SISKOM z grudnia 2012 r.
  Wyłożona do wglądu w 2012 roku aktualizacja SUiKZP wprowadza zmiany w układzie drogowym Bielan zaproponowane w "Studium komunikacyjnym rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk" z listopada 2010 r. Zmiany te były podyktowane zapisami uchylonej przez sąd administracyjny decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S7.
  Celem Stowarzyszenia SISKOM, przystępując do opracowania niniejszej analizy, było porównanie pod względem funkcjonano-ruchowym wyłożonych do wglądu zmian w SUiKZP w zakresie układu drogowo-ulicznego i obecnie obowiązujących zapisów tego dokumentu. Proponowane zmiany w SUiKZP zakładają zmianę układu drogowo-ulicznego w zakresie połączenia planowanej drogi ekspresowej S7 i TMP, sankcjonując układ z uchylonej decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S7.
  W niniejszym opracowaniu zbadano rozkład ruchu dla 3 wariantów analizy, nazwanych W8, W9 i W10. Warianty te zostały stworzone na bazie wariantu W7 zawartego w Studium Transeko. Ich częścią wspólną jest uwzględnienie budowy bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi ekspresowej S7 oraz Trasy Mostu Północnego (TMP) przy jednoczesnej rezygnacji z węzła przy projektowanej ul. Janickiego. Ulica ta zostaje równocześnie zdeklasowana z GP do G i włączona do ul. Wólczyńskiej - nie dochodząc do TMP. Dodatkowo w wariancie W9 wprowadza się dodatkowy węzeł w Łomiankach, na przedłużeniu ul. Brukowej do drogi ekspresowej S7, a w wariancie W10 dodatkowo ulega likwidacji węzeł drogi S7 z ciągiem ulic Czcionki - Wóycickiego.

  W dokumencie m.in.:

 • Zakres opracowania i metodologia
 • Opis wariantów
 • Wyniki prognoz ruchu
 • Oszacowanie pracy przewozowej
 • Zmiany natężenia ruchu na sieci
 • Odległości międzywęzłowe
 • Wnioski końcowe

  Celem opracowania jest wykonanie prognoz ruchu dla wybranych wariantów układu węzłów na drodze ekspresowej S7. Rozwiązania te nie były przedmiotem analiz w opracowaniu pt.: "Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk".
  Jako podstawę opracowania przyjęto czterostadiowy model ruchu, stanowiący część "Studium". W modelu tym wprowadzono poprawki dotyczące układu drogowo ulicznego, pozostawiając bez zmian więźbę ruchu. Dla zapewnienia porównywalności nowych wariantów analizy z wariantami już przeanalizowanymi na zlecenie miasta, zrezygnowano z poprawiania modelu ruchu, ograniczając liczbę modyfikacji do niezbędnego minimum. Wyniki analizy przedstawiono w postaci graficznej za pomocą tzw. wstęg natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach sieci. Ponadto dokonano oszacowania pracy przewozowej wyrażonej w pojazdogodzinach oraz pojazdokilometrach.
 • Zasady obsługi obszaru


  Wariant W8 (węzeł Chomiczówka trzypoziomowy) 36,3 MB

  Wariant W8 (węzeł Chomiczówka dwupoziomowy) 36,2 MB


  Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
  • przy zachowaniu ciągłości Obwodnicy miejskiej następuje poprawa bezpieczeństwa ruchu na sieci ulicznej dzielnicy Bielany oraz efektywniejsze wykorzystanie drogi ekspresowej S7 i Trasy Mostu Północnego;
  • widoczne są różnice jakościowe rozwiązań - w wariancie W7 następuje przerwanie oczywistych powiązań i utrudnienie bezpośrednich połączeń w relacjach południe(S7) - wschód (TMP) - południe (S7) i południe (TMP) - północ (S7) - południe (TMP), natomiast warianty W8, W9 i W10 zapewniają funkcjonalność i czytelność układu drogowo-ulicznego;
  • warianty W8, W9 i W10 zapewniają większe korzyści ruchowe niż wszystkie inne warianty dotychczas analizowane w Studium;
  • kluczową kwestią jest stworzenie węzła drogi ekspresowej S7 z Trasą Mostu Północnego; węzeł ten jest bardzo korzystny dla rozkładu ruchu na drogach wyższych klas technicznych;
  • w węźle S7 / TMP drugą najważniejszą relacją jest relacja skrętna południe (S7) - wschód (TMP) - południe (S7) w ciągu Obwodnicy miejskiej;
  • rezygnacja z węzła przy ul. Janickiego umożliwia deklasację tej ulicy, a zmniejszenie natężenia ruchu na niej przyczyni się do ograniczenia ujemnych skutków środowiskowych (zanieczyszczenie, hałas);
  • ze względu na niezgodne z Rozporządzeniem odległości międzywęzłowe konieczne jest uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów niezależnie od wyboru wariantu do realizacji.
  Celowe jest uwzględnienie budowy węzła z drogi ekspresowej S7 na przedłużeniu ul. Brukowej w Łomiankach. Dla precyzyjnego określenia korzyści ruchowych wskazane jest rozwinięcie modelu czterostadiowego w celu uzyskania mniejszego poziomu agregacji rejonów komunikacyjnych.