Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Nadwiślański Szlak Rowerowy

Łomianki - Konstancin Jeziorna

Nadwiślański Szlak Rowerowy ma pełnić funkcję trasy rowerowej klasy głównej na centralnym, najbardziej obciążonym odcinku oraz klasy lokalnej. Trasa rowerowa planowana jest wzdłuż brzegu Wisły w obszarach zielonych, w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych. Z porównania stanu istniejącego ze SUiKZP wynika, że większość trasy NSR istnieje lecz wymaga modernizacji bądź korekty na niektórych odcinkach. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić, że stan techniczny istniejącego szlaku na znacznej długości jest niezadowalający i wymaga przebudowy. Najbardziej uciążliwy dla cyklistów jest brak ciągłości szlaku, niespójność z pozostałą siecią dróg rowerowych a także brak możliwości kontynuacji połączenia rowerowego w kierunku południowym przez tereny Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji.
Teren, na którym będzie zlokalizowany NSR, jest terenem zróżnicowanym, o cennych walorach rekreacyjnych. W znacznym stopniu Nadwiślański Szlak Rowerowy będzie przebiegać po drodze technicznej na koronie wału przeciwpowodziowego, albo na krawędzi skarpy, przystosowanej do potrzeb ruchu rowerowego. Na niektórych fragmentach szlak rowerowy prowadzony jest poniżej korony wału, co w wypadku lokalizacji po stronie koryta rzeki, może powodować konieczność wyłączenia z użytkowania drogi dla rowerów przy określonych stanach wody w rzece.
Ze względu na turystyczno - rekreacyjny charakter Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, nie jest na nim preferowanych agresywny ruch kołowy, zarówno samochodów (na ciągach pieszo-jezdnych oraz na ulicach o charakterze lokalnym), jaki terenowych czterokołowców. Dotyczy to również codziennego ruchu rowerowego o charakterze tranzytowym (dojazdy obligatoryjne). Nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwych warunków dla spokojnej, często rodzinnej lub grupowej jazdy, także w warunkach ruchu mieszanego, zwłaszcza ruchu pieszo-rowerowego.


Analiza dla NSR na odcinku Łomianki - Mokotów (2008 r.)

W dokumencie m.in.:

 • Analiza uwarunkowań przestrzennych
 • Analiza techniczna stanu istniejącego
 • Plan przebiegu zmodernizowanego NSR
 • Oszacowanie kosztów modernizacji NSR

  W niniejszym opracowaniu przeanalizowano możliwości modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego (NSR) na odcinku od ul. Dziwożony w Łomiankach do granicy między Dzielnicą Śródmieście i Dzielnicą Mokotów na wale przeciwpowodziowym. Analizowany odcinek jest elementem sieci EuroVelo oraz VeloMazovia a także stanowi najważniejszy szlak rowerowy m.st. Warszawy. Usytuowanie NSR wzdłuż lewego brzegu Wisły ma duży wpływ na charakter ruchu. Osiowy przebieg szlaku wzdłuż bulwaru wiślanego, z dala od ruchu samochodowego, czyni ten szlak wartościowym ze względów turystycznych i rekreacyjnych. Z drugiej strony, dzięki połączeniu peryferyjnych obszarów z centralną czescią miasta powstała atrakcyjna trasa dla codziennych podróży, typu dom - praca czy dom - szkoła. Cała trasa ma długość około 35 km, natomiast odcinek będący przedmiotem opracowania ma długość około 16 km. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na integrację NSR z otoczeniem. Zaproponowano dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb rowerzystów, podjęto próbę odpowiedniego połączenia NSR z przeprawami mostowymi, skorygowano również niektóre połączenia z istniejacą siecią ulic.
  Celem opracowania jest rozpoznanie i analiza możliwości modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na odcinku od ul. Dziwożony w Łomiankach do granicy między dzielnicami Śródmieście i Mokotów na wale przeciwpowodziowym.
  Proponowany w opracowaniu zakres modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego pozwala podwyższyć standard techniczny trasy, co może się przyczynić do osiągnięcia m.in. następujących korzyści:
  - poprawa komfortu ruchu rowerowego
  - poprawa bezpieczeństwa cyklistów
  - korzystny wpływ na środowisko
  - rozwój układu dróg rowerowych i poprawa jakości połączeń międzydzielnicowych


 • Stan istniejący
  5 arkuszy 34,9 MB

  Plan sytuacyjny na tle MPZP
  5 arkuszy 3,95 MB

  Projektowany przebieg NSR
  5 arkuszy 10,2 MB

  Szczegółowy przebieg NSR
  10 arkuszy 41,5 MB  Koncepcja programowo-przestrzenna NSR na odcinku Łomianki - Konstancin Jeziorna (2010 r.)

  W dokumencie m.in.:

 • Stan istniejący
 • Warunki terenowe
 • Podstawowe założenia NSR
 • Wykaz zadań budowlanych

  Zakres obszarowy opracowania obejmuje m.st. Warszawa w granicach pasa niezbędnego do zlokalizowania trasy rowerowej możliwie jak najbliżej lewego brzegu rzeki Wisły, wraz z rozwiązaniem ewentualnych konfliktów i zagwarantowaniem potrzeb ruchu pieszego w obszarze wpływu projektowanych rozwiązań.
  Koncepcja zawiera jednowariantową propozycję przebiegu turystyczno - rekreacyjnej trasy rowerowej wzdłuż lewego brzegu Wisły, stanowiącej cześć programu projektu pn. Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail). Propozycja przebiegu trasy, wybrana została na podstawie analiz dotychczasowych opracowań dotyczących terenu objętego opracowaniem, warunków terenowych (w tym dostępności terenu), warunków wodnych (zwłaszcza zasięgu poziomu wody o różnym prawdopodobieństwie występowania), realności realizacyjnej analizowanych rozwiązań i atrakcyjności widokowo rekreacyjnej terenu. Szlak stanowić będzie element Wiślanej Trasy Rowerowej z Wisły do Gdańska, Szlaku rowerowego EuroVelo E2 Galway/Irlandia-Moskwa/Rosja i Eurovelo E11 Ateny/Grecja-Nordkapp/Norwegia oraz Szlaku Bursztynowego w systemie dróg rowerowych Greenways. Ze względu na istniejące walory przyrodnicze i warunki techniczne, szlak rowerowy zostanie zróżnicowany na odcinki o różnym charakterze, szerokości i rodzaju nawierzchni Określone zostały podstawowe parametry rozwiązań dla ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż Wisły oraz niektóre parametry powiązań z innymi trasami rowerowymi.


  Projekt koncepcyjny organizacji ruchu - tekst 0,62 MB

  Projekt koncepcyjny organizacji ruchu - rysunki 5,40 MB

  Przekroje 1,90 MB


 • Plan sytuacyjny trasy (1:2000) 8,91 MB

  Kładka na terenie MPWiK 0,18 MB