Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Badania i ankiety realizowane przez SISKOM


Jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie problemów transportowych Warszawy
Autor: Dominika Mucha, Artur Badyda - Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
Cel przeprowadzenia ankiety: część pracy dyplomowej.
Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest relacja pomiędzy transportem a jakością życia mieszkańców dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Warszawy. Praca opiera się na analizie wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na początku 2010r. przy współpracy Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM).
Celem podjętych badań ankietowych było uzyskanie opinii mieszkańców Warszawy na temat problemu zatorów transportowych w stolicy. Analiza tych badań powinna pozwolić odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie przyczyny kongestii transportowych oraz problemy z nimi związane mieszkańcy Warszawy uważają za najistotniejsze; jak bardzo skutki zatorów wpływają na ich życie oraz jakie metody stosują (proponują), aby zminimalizować negatywne skutki tego zjawiska.
W niniejszej pracy badanie ankietowe, o którym mowa powyżej zostanie przeanalizowane oraz zostanie podjęta próba interpretacji wyników oraz wysnucia ogólnych wniosków dotyczących problemów transportowych Warszawy oraz ich wpływu na jakość życia mieszkańców. Analiza przedmiotowego badania ankietowanego została przeprowadzona z zastosowaniem metod statystyki opisowej.

Praca dyplomowa wraz z analizą wyników ankiety


Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt
Autor: Sylwia Borowska
Cel przeprowadzenia ankiety: część pracy dyplomowej na kierunku ochrona środowiska "Kolizje z dzikimi zwierzętami na drogach w Polsce".
Za pomocą ankiety przeprowadzonej w Internecie zbadano opinię kierowców i osób podróżujących po drogach publicznych na temat wagi problemu śmiertelności dzikich zwierząt na drogach. Ankieta została zamieszczona w Internecie na stronie SISKOM w terminie 01.11.2006 - 15.03.2007 i rozpropagowana na licznych forach internetowych dotyczących zarówno ochrony środowiska, jak i drogownictwa. Wzięła w niej udział grupa respondentów o charakterze losowym, która zapytana została o częstość i specyfikę obserwacji ofiar kolizji drogowych i która poza tym miała możliwość opisania okoliczności jednego lub kilku zdarzeń drogowych, jeżeli w nich uczestniczyła.
Respondentom zadano 8 pytań dotyczących obserwacji incydentów, natomiast osoby uczestniczące w zdarzeniu drogowym z dzikim zwierzęciem odpowiadały dodatkowo na 14 pytań charakteryzujących to zdarzenie. Uczestnicy kolizji zostali poproszeni o podanie całkowitej liczby przejechanych kilometrów i o wskazanie gatunku zwierzęcia, które uległo wypadkowi z ich udziałem.
Określono odsetek osób, które w wyniku kolizji odniosły obrażenia ciała oraz straty materialne. Obliczono również odsetek kolizji, który został zgłoszony służbom państwowym bądź prywatnym, w celu ustalenia przelicznika dla istniejących statystyk, zwłaszcza policyjnych. Na podstawie informacji dostarczonych przez wszystkich respondentów określono pory roku i pory dnia, w których najczęściej dochodziło do kolizji drogowych z poszczególnymi gatunkami zwierząt. Zbadano, jakie gatunki zwierząt były najczęściej widziane na poboczach dróg, zapytano o częstość obserwacji, rodzaje dróg i otoczenia, a także, czy respondenci popierają ustawienie znaków lub tablic ostrzegających o wysokim ryzyku kolizji z dzikim zwierzęciem.

Analiza wyników ankiety

Prezentacja pracy dyplomowej


Ankieta na temat rodzajów i cen biletów w komunikacji publicznej w Warszawie i okolicach
Autor: SISKOM
Cel przeprowadzenia ankiety: sprawdzenie opinii mieszkańców Warszawy i okolic na temat podwyżek cen biletów komunkacji publicznej.
W dniach 27 stycznia - 15 luty 2008 roku przeprowadzono za pomocą strony internetowej SISKOM ankietę, w której zadano 7 pytań skierowanych do mieszkańców aglomeracji warszawskiej, a w szczególności do pasażerów komunikacji publicznej organizowanej i nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Podstawowym celem ankiety była odpowiedź na pytanie czy mieszkańcy aglomeracji warszawskiej są za podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej. Pytania w ankiecie zostały podzielone na dwie części. Pierwsza z nich licząca 2 pytania dotyczyła danych personalnych ankietowanych, natomiast druga część została poświęcona różnym aspektom związanym z biletami, podróżami i inwestycjami w komunikację miejską. Z ankietą zapoznało się 1704 internautów, z czego wypełniło ją 1234.

Analiza wyników ankiety o podwyżkach cen biletów komunikacji miejskiej


Funkcjonowanie systemu transportu rowerowego w Warszawie
Autor: Robert Pietrasik, Politechnika Warszawska WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Cel przeprowadzenia ankiety: część pracy magisterskiej na temat "Funkcjonowanie Systemu Transportu Rowerowego W Warszawie w Ocenie Użytkowników".
W Polsce na dzień dzisiejszy transport rowerowy jest wśród środków komunikacji najmniej doceniany. A przecież, ze względu na nieszkodliwość dla środowiska, niskie koszty infrastruktury, walory zdrowotne oraz istotny wpływ na zwiększenie mobilności niezmotoryzowanych grup społecznych jest wypróbowanym antidotum na problemy komunikacyjne miast i powinien być traktowany priorytetowo.
Celem ustalenia opinii warszawiaków na temat funkcjonowania transportu rowerowego, pomiędzy 9 maja, a 6 czerwca 2006 została przeprowadzona na stronie SISKOM ankieta internetowa. Ankieta była ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników internetu, jednak głównie promowana była w środowiskach zainteresowanych tematyką transportowo - rowerową, poprzez rozsyłanie informacji o niej za pomocą maili i umieszczeniu informacji na innych portalach i forach internetowych.

Analiza wyników ankiety o transporcie rowerowym w Warszawie


Korki komunikacyjne w Warszawie - jak odczuwamy ich skutki i jak je ograniczyć?
Autor: Artur Badyda, Politechnika Warszawska INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Cel przeprowadzenia ankiety: część projektu/pracy doktorskiej na temat "Metoda oceny efektów ograniczenia uciążliwości ruchu drogowego w aspekcie środowiska miejskiego w Warszawie.
Zatory komunikacyjne, popularnie zwane korkami, formujące się w sieciach drogowo-ulicznych dużych aglomeracji miejskich związane są z szeregiem różnorakich uciążliwości, ale również zagrożeń wynikających w szczególności ze zwiększonych emisji toksycznych produktów spalania paliw w silnikach. Wpływać to może w negatywny sposób na zdrowie osób zamieszkujących w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu, a uszczerbek na zdrowiu wśród tych mieszkańców Warszawy jest relatywnie duży i coraz lepiej mierzalny. Z punktu widzenia mieszkańców dużych aglomeracji najbardziej wyraźnym, odczuwalnym przez większość osób (a zwłaszcza kierowców) skutkiem, są straty czasu. Dla każdego mieszkańca czas bezproduktywnie tracony w zatorach komunikacyjnych stanowi pewną uciążliwość. W skali całego miasta jednakże sytuacja taka oznaczać może wymierne straty finansowe dla budżetu. Znaczna liczba osób spóźniających się do pracy wskutek zatorów, wpływać może w dłuższej perspektywie czasowej na zmniejszoną efektywność ekonomiczną jednostki, w której są zatrudnieni.
W efekcie wpływy z podatków do miejskiego budżetu będą niższe. Z tego też względu oszacowanie charakteru i wielkości strat ponoszonych przez mieszkańców Warszawy umożliwić może wstęp do ewaluacji strat ponoszonych z tego tytułu przez miejski budżet.
Próbą oszacowania wielkości tych strat była ankieta skierowania do mieszkańców Warszawy, zrealizowana w ramach niniejszej pracy. Wyniki zostały opracowane na podstawie 1355 ankiet pochodzących od mieszkańców Warszawy (1103 osoby) oraz miejscowości podwarszawskich (252 osoby). Wyniki ankiety były zbierane w okresie od początku października do końca grudnia 2005 roku. Formularz ankiety, dzięki uprzejmości Komitetu SISKOM zajmującego się problemami komunikacyjnymi Warszawy, został zamieszczony na stronach serwisów internetowych poświęconych tejże problematyce.

Analiza wyników ankiety o korkach komunikacyjnych


Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających
Autor: Jan Jakiel, SISKOM
Cel przeprowadzenia ankiety: część pracy dyplomowej na temat " Wpływ progów zwalniających ruch na hałas drogowy".
We wrześniu 2005 roku przeprowadzono za pomocą strony internetowej www.siskom.waw.pl ankietę, w której zadano 12 pytań skierowanych do polskich kierowców. Pytania te były podzielone na dwie części. Pierwsza z nich licząca 4 pytania dotyczyła danych personalnych ankietowanych, natomiast druga część została poświęcona różnym aspektom obecności progów zwalniających na drogach. W ankiecie wzięło udział 522 internautów, przy czym zaledwie 14,2 % z nich stanowiły kobiety, zaś pozostałe 85,8 % mężczyźni.

Analiza wyników ankiety o progach zwalniających