Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 9

Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów - granica polsko-słowacka

Droga krajowa nr 9 (DK9) przebiega południkowo przez trzy województwa: mazowieckie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Swój początek ma w Radomiu, gdzie krzyżuje się z drogami krajowymi nr 7 oraz nr 12 (w przyszłości odpowiednio drogami ekspresowymi S7 i S12). Następnie prowadzi przez Skaryszew i Iłżę, po czym opuszcza województwo mazowieckie. Później DK9 przechodzi m.in. przez Ostrowiec Świętokrzyski, mostem przez Wisłę wkracza na Podkarpacie obok Tarnobrzegu i kieruje się do Rzeszowa, gdzie skrzyżuje się z autostradą A4. Następnie droga prowadzi do drogowego przejścia granicznego w Barwinku. DK9 jest najkrótszą drogą łączącą Rzeszów, miasta przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego z Radomiem i dalej z Warszawą. W przyszłości DK9 na odcinku od Rzeszowa do przejścia granicznego w Barwinku zostanie przemianowana na S19 (po jej rozbudowie).
W województwie mazowieckim DK9 jest przede wszystkim drogą łączącą miasta powiatu radomskiego: Radom, Skaryszew oraz Iłżę. W Skaryszewie DK9 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 733. W Iłży swój początek ma droga wojewódzka nr 747 prowadząca do Lublina. Zarządcą DK9 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, oprócz odcinka w granicach administracyjnych Radomia, za który odpowiada miasto.
Docelowo DK9 zostanie rozbudowana do drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP). Przekrój (jedna bądź dwie jezdnie) oraz budowa bezkolizyjnych węzłów będą uzależnione od istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. W 2010 roku powstała inicjatywa wpisania szlaku drogi krajowej nr 9 na listę planowanych dróg ekspresowych (oznaczona jako S9). Pomimo zaangażowania mieszkańców, samorządów i mediów starania te jak dotąd nie przyniosły efektów.

Przebudowa przejścia przez Skaryszew od km 15+927 do km 18+112
Projekt polega na przebudowie DK9 na odcinku przejścia przez miasto Skaryszew. Głównym celem inwestycji, oprócz odnowy nawierzchni, była poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników drogi oraz mieszkańców. Inwestycja została zrealizowana w 2010 roku.
W ramach inwestycji przewidziano m.in.:
 • wydzielenie pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę chodników o szerokości od 1,5 do 2 m,
 • budowę sygnalizacji świetlnej w centrum Skaryszewa, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 733,
 • budowę kładek dla pieszych nad rzeką Kobylanką (równoległych do mostu drogowego).

  Parametry techniczne drogi:

  - klasa techniczna główna ruchu przyspieszonego (GP),
  - jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu na kierunek,
  - szerokość pasa ruchu 3,5 m,
  - wytrzymałość na obciążenie drogi - do 11,5 t na oś,
  - prędkość projektowa na terenie zabudowanym - 60 km/h,
  - prędkość miarodajna - 60 km/h.

  Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlanego.

  W dokumencie m.in.:

 • Przedmiot inwestycji, podstawa jej lokalizacji, zakres
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Projektowane zagospodarowanie terenu

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi krajowej nr 9 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od km 15+927 do km 17+543 oraz od km 17+754 do km 18+112 w m. Skaryszew, w tym budowa dwóch kładek dla pieszych (K-1 od górnej wody oraz K-2 od dolnej wody) przy istniejącym moście z obustronnymi dojściami do kładek w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 16+983,41 przez rzekę Kobylankę w m. Skaryszew, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 256, 1591/1, 594. Obręb: Skaryszew Miasto.
  Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 733 (Wolanów-Podgóra). Przedmiotowe skrzyżowanie drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 733, położone jest w granicach administracyjnych Miasta i Gminy w Skaryszewie, powiat Radomski.

  Plan orientacyjny 12,7 MB

  Przekroje normalne 2,62 MB

  Projekty kładek K-1 i K-2 5,02 MB

  Projekty odwodnienia 14,3 MB • Plan sytuacyjny km 15+927 - 17+543 oraz km 17+754 - 18+112 12,5 MB

  Plan sytuacyjny km 17+543 - 17+754 3,10 MB


  Obwodnica Iłży od km 32+880 do km 39+980
  Planowana obwodnica o długości ok. 7,2 km ma ominąć miasto od strony zachodniej. Z uwagi na chęć ograniczenia kosztów oraz prognozowane natężenie ruchu zdecydowano się na podzielenie inwestycji na dwa etapy:
  - w pierwszym większa część trasy zostanie wybudowana jako jedna jezdnia w przekroju 2+1, (od km 0+850 km do 2+300 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz od 2+300 do 7+200 jedna jezdnia o przekroju 2+1),
  - w drugim dobudowany zostanie brakujący fragment drugiej jezdni.
  Przekrój 2+1 na jednej jezdni oznacza taką organizację ruchu, w której naprzemiennie w jednym kierunku są dwa pasy ruchu, zaś w przeciwnym jeden. Niezależnie od tego zaplanowano dwa bezkolizyjne węzły drogowe: na północny wschód oraz na południe od Iłży.

  Parametry techniczne planowanej drogi:

  - klasa drogi: główna ruchu przyspieszonego (GP),
  - prędkość projektowa: Vp = 100 km/h,
  - obciążenie nawierzchni: do 11,5 t na oś,
  - kategoria ruchu: KR6.

  W dniu 8 marca 2007 roku została wydana przez Burmistrza miasta Iłży decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach . W dniu 14 kwietnia 2008 roku wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 obwodnica Iłży została umieszczona na liście inwestycji przewidzianych do rozpoczęcia realizacji po roku 2013. Oznacza to, że wyżej wymienione decyzje administracyjne ulegną prawdopodobnie przedawnieniu i trzeba będzie się starać o ich aktualizację.


  Plan orientacyjny JPG 5,48 MB

  Raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie pozwolenia na budowę

  W dokumencie m.in.:

 • Opis przedsięwzięcia
 • Opis elementów środowiska
 • Opis zabytków prawnie chronionych
 • Opis analizowanych wariantów
 • Oddziaływanie wariantów przedsięwzięcia na środowisko
 • Uzasadnienie wybranego wariantu
 • Przewidywane środki ochrony środowiska

  Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROS) jest przedsięwzięcie polegające na planowanej budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek. Niniejszy raport dotyczy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasadniczą podstawą wykonania niniejszego raportu ROS jest projekt budowlany obwodnicy Iłży, który zawiera szczegółowe rozwiązania projektowe dla budowy tej drogi.

  Streszczenie raportu 0,50 MB

  Uzgodnienia 5,47 MB

  Przekrój geologiczny, zanieczyszczenie powietrza 50,7 MB

  Dokumentacja fotograficzna 2,20 MB


 • Projekt urządzeń ochrony środowiska 13,5 MB

  Uwarunkowania środowiskowe 0,98 MB