Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Kasprowicza i Serek Bielański


Ulica Kasprowicza to jedna z ważniejszych ulic w warszawskiej dzielnicy Bielany. Ulica ma długość 3,1 km i rozpoczyna się pod Hutą na skrzyżowaniu z ul. Zgrupowania AK Kampinos, gdzie znajduje się końcowa stacja
I linii metra i największy w Warszawie węzeł przesiadkowy Młociny. W tym miejscu planowany jest węzeł drogowy z Trasą Mostu Północnego. Ul.Kasprowicza kończy się na skrzyżowaniu z ul.Żeromskiego w miejscu, które nosi potoczną nazwę "Serka Bielańskiego". Pod ul. Kasprowicza przebiega bielański odcinek I linii metra - od stacji Słodowiec do stacji Młociny. Docelowo cała ulica ma być dwujezdniowa z szerokim pasem dzielącym jezdnie, jednak dziś w rejonie ulicy Oczapowskiego zwęża się do jednej jezdni i w takim przekroju dociera do węzła przesiadkowego Młociny. Poszerzenie ulicy do dwóch jezdni miało dokonać się wraz z oddaniem do ruchu I linii metra, jednak z powodów oszczędnościowych zrezygnowano z tej inwestycji. Dopiero w 2011 roku władze Warszawy powróciły do projektu poszerzenia ulicy Kasprowicza. Inwestycja ta ma być przeprowadzona w 2012 roku.
Jako oddzielną i niezależną inwestycję planuje się przeprowadzić przebudowę układu drogowego przy stacji pierwszej linii metra Słodowiec w tzw. "Serku Bielańskim" ograniczonym ulicami: Marymoncką, Duracza oraz Żeromskiego. Obecnie ul. Kasprowicza podłączona jest bezpośrednio do ul. Żeromskiego. Ulica Duracza łączy ul. Żeromskiego z ul. Kasprowicza. Brak jest natomiast połączenia ul. Duracza z ul. Marymoncką. "Serek Bielański" jest obecnie niezabudowany. W części północno-wschodniej obszar ten jest przeznaczony pod zabudowę śródmiejską mieszkaniową wielorodzinną, obiekty administracyjne i usługi, natomiast w części południowo-wschodniej są to tereny przeznaczone pod zabudowę śródmiejską obiektów administracyjnych i usług oraz usług z funkcją kultury.

Przebudowa "Serka Bielańskiego"
Planowana inwestycja polega na przebudowie układu drogowego przy stacji I linii metra Słodowiec na granicy dzielnic Żoliborz i Bielany. Obejmuje ona m.in. tzw. Serek Bielański ograniczony ulicami: Marymoncką, Duracza oraz Żeromskiego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie samego "Serka Bielańskiego" poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia i parkin-gów rowerowych, oraz: W dniu 29.10.2010 r. Prezydent m.st. Warszawy wydała decyzję nr 933/OŚ/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka analizowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis istniejących zabytków
 • Opis analizowanych wariantów
 • Przewidywane oddziaływanie na środowisko
 • Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
 • Streszczenie w języku nietechnicznym

  Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu drogowego przy stacji pierwszej linii metra SŁODOWIEC w Warszawie. Niniejszy raport został opracowany na etapie wystąpienia Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę układu drogowego przy stacji pierwszej linii metra Słodowiec. Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, na ile projektowana inwestycja wpłynie na stan środowiska w jej rejonie.
  Zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie planowanej inwestycji na:
  - zastosowanie zabezpieczeń minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu,
  - oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  - możliwe konflikty społeczne.


  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Rysunek 2,73 MB          Tekst 0,67 MB

  Pomniki przyrody 1,45 MB

  Inwentaryzacja drzwostanu 0,11 MB

  Wyniki analizy wielokryterialnej JPG 0,53 MB • Plan orientacyjny JPG 1,11 MB

  Plan sytuacyjny 5,01 MB

  Zieleń 2,36 MB