Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linie kolejowe dużych prędkości
Linia Y: Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław

Planowane usytuowanie linii dużych prędkości, obejmuje swym zasięgiem województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie. Analizie podlegało 7 wariantów przebiegu trasy. Warianty 1-4 zakładają budowę nowych linii dużych prędkości do 300 - 350 km/h (w wariancie 4 częściowo z wykorzystaniem linii istniejących). Warianty 5-7 zakładają modernizację linii już istniejących z ewentualną dobudową stosunkowo krótkich odcinków uzupełniających. Wyboru wariantów najkorzystniejszych dokonano metodą analizy wielokryterialnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz, uwzględniając wymienione kryteria i preferencje, za najkorzystniejsze rozwiązania uznano warianty 1 i 3.
Z przeprowadzonych analiz wynika realność budowy linii dużych prędkości łączącej Wrocław, Poznań, Łódź i Warszawę. Zakłada się, że będzie to linia przeznaczona wyłącznie do ruchu pasażerskiego. Linie dużych prędkości charakteryzują się odmiennymi od obowiązujących na liniach dotychczas eksploatowanych parametrami technicznymi. Wynikają z nich określone wymagania co do trasowania linii w terenie, przede wszystkim w zakresie doboru promieni łuków, pochyleń podłużnych, szerokości międzytorzy. Ponadto konieczne jest zastosowanie systemów sterowania ruchem oraz zasilania elektroenergetycznego umożliwiających osiąganie prędkości powyżej 300 km/h. Z tych powodów koszty inwestycyjne związane z budową linii dużych prędkości przekraczają odpowiednie koszty ponoszone przy modernizacji linii istniejących. Budowa takich linii umożliwia jednak uzyskanie bardzo dużych skróceń czasu przejazdu, niemożliwych do osiągnięcia na liniach modernizowanych.

Analizowane warianty KDP
Linia Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa będzie stanowiła nie tylko połączenie 4 aglomeracji, ale stanie się podstawowym elementem sieci linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, wpisując się w sieć korytarzy paneuropejskich. Należy przy tym wyróżnić oś równoleżnikową od Berlina przez Poznań, Warszawę do Moskwy oraz przedłużenie korytarza I z krajów bałtyckich przez Warszawę do Wrocławia i dalej do Pragi oraz do Drezna. Spośród ośrodków regionalnych duże korzyści z budowy nowej kolei odniosą Szczecin, Zielona Góra, gdyż czas podróży z tych miast do Warszawy może ulec skróceniu do nieco ponad 3 godzin.
Integralną częścią projektu jest połączenie Łodzi z Centralną Magistralą Kolejową (CMK) uzyskane poprzez modernizację i uzupełnienie elektryfikacji istniejącej linii kolejowej z Łodzi do Opoczna wraz z budową łącznicy pomiędzy tą linią a CMK. W ten sposób powstanie połączenie między projektowaną linią dużych prędkości a istniejącą Centralną Magistralą Kolejową, która jest obecnie modernizowana do prędkości 250 km/h. W ten sposób budowa linii Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa będzie w praktyce oznaczała powstanie w Polsce sieci kolei dużych prędkości.

Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław / Poznań - Łódź - Warszawa (2005 r.)

Dokument zawiera m.in.:

 • Opis przebiegu trasy wraz z rozaptrywanymi wariantami
 • Kontekst społeczno-gospodarczy i środowiskowy
 • Perspektywy strategiczne
 • Charakterystykę infrastruktury transportowej
 • Koncepcję projektu linii dużych prędkości
 • Charakterystykę techniczną projektu
 • Analizy środowiskowe
 • Analizę oferty przewozowej
 • Analizę efektywności finansowej

  Przedmiotem opracowania jest wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa. Studium zostało opracowane na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez Centrum Naukowo- Techniczne Kolejnictwa.
  Studium obejmuje następujące główne zadania:
  - Analizę bieżącej sytuacji i identyfikacja istniejących problemów;
  - Analizę popytu;
  - Identyfikacja i analiza wariantów;
  - Analiza wielokryterialna - hierarchizacja wariantów;
  - Rekomendacje
  - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na przygotowanie Studium Wykonalności;
  - Przygotowanie wniosku na sfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Studium Wykonalności dla KDP Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław (2011 r.)
  W dniu 16.09.2010 r. zawarto umowę pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a konsorcjum firm:
 • Ingenieria IDOM Internacional S.A z siedzibą w Madrycie, (lider konsorcjum);
 • Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
  na wykonanie Studium Wykonalności dla KDP Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław. Umowa zostanie zrealizowana w 2 częściach
 • część I: wykonanie wstępnych analiz zakończonych wskazaniem przez Wykonawcę wariantu do dalszych prac
 • część II:
  - uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu linii Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław, i jej połączenia z linią E65(CMK) Warszawa - Kraków/Katowice;
  - opracowanie dokumentacji związanych z ochroną środowiska;
  - uszczegółowienie dokumentacji projektowej,
  - sporządzenie dokumentu "Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektów infrastruktury kolejowej";
  - opracowanie projektów opisów przedmiotu zamówienia dla wyboru Wykonawców kolejnych etapów prowadzących do budowy linii dużych prędkości (LDP).
  Opracowana dokumentacja pozwoli na przejście do etapu budowy LDP.
  Realizowane studium wykonalności wskaże także optymalne sposoby finansowania tej inwestycji. Więcej >>

  Przewidywany harmonogram prac:
 • październik 2011 - planowany termin wskazania przez projektanta wariantu do realizacji dla calego odcinka
 • przełom 2011/2012 - przewidywany termin zaakceptowania wariantu przez PKP PLK

  Informacje ogólne


  Warszawski Węzeł Kolejowy i Mazowsze


  <


  W prezentacji:

 • Mapa poglądowa
 • Mapy połączenie KDP z węzłem warszawskim
 • Mapy linii KDP w województwie mazowieckim
 • Mapy połączenie linii KDP z CMK (Korytów)
 • Łódzki Węzeł Kolejowy


  Zachodnia część województwa łódzkiego