Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Odcinek cały Warszawa - Sokółka Etap I - Warszawa Rembertów - Tłuszcz

Modernizacja linii kolejowej nr 6
Warszawa - Białystok - Sokółka

Omawiany odcinek kolejowy wchodzi w skład linii kolejowej E 75 i I Paneuropejskiego Korytarza Transeuropejskiego. Korytarz ten tworzy wraz z innymi korytarzami transportowymi sieć korytarzy TEN-T. Korytarz I przebiega od Polski do Finlandii, przecinając państwa bałtyckie Litwę, Łotwę i Estonię. Wzdłuż korytarza położone są duże miasta i stolice, takie jak Warszawa, Białystok, Kowno, Ryga, Tallin i Helsinki. W Kownie korytarz I przecina się z korytarzem IX. W Warszawie, która stanowi zarazem punkt początkowy i końcowy korytarza I, korytarz ten łączy się z korytarzem II Berlin - Poznań - Warszawa - Moskwa oraz korytarzem VI Katowice - Warszawa - Gdańsk/Gdynia.
Omawiany odcinek linii kolejowej E 75 biegnie od stacji Warszawa - Rembertów, gdzie linia E 75 odgałęzia się na linii 449 w kierunku północnym od linii nr 2 (połączenie kolejowe E 20). W Zielonce linia nr 449 łączy się z biegnącą od stacji Warszawa-Wileńska linią nr 6. Stąd biegnie ona jako linia 6 niemal w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do Białegostoku. Większe miejscowości połołone wzdłuż tego odcinka to Wołomin, Tłuszcz, Małkinia i Łapy. Odcinek ten jest dwutorowy i zelektryfikowany. Jedynym wyjątkiem jest most przez rzekę Bug, który jest tylko jednotorowy. Od Biłegostoku linia kolejowa E 75 biegnie na linii nr 6 dalej w kierunku północno-wschodnim do Sokółki. Trasa jest na tym odcinku jednotorowa i zelektryfikowana. Drugi tor uwzględniono w czasie budowy poprzez odpowiednie ukształtowanie skrajni mostów oraz stworzenie torowiska. Większe miejscowości położone wzdłuż trasy to Wasilków i Czarna Białostocka. W Sokółce linia kolejowa E 75 odgałęzia się od linii 6 i biegnie na linii nr 40 w kierunku północnym przez Augustów do Suwałk, skąd trasa prowadzi dalej do przejścia granicznego między Polską a Litwą w Trakiszkach.
Główne cele modernizacji linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka są następujące: Przystosowanie omawianej linii kolejowej do wymagań międzynarodowych umów AGC i AGTC w celu utworzenia spójnego i efektywnego systemu przewozów kolejowych i transportu kombinowanego w Europie (m.in. dostosowanie linii do prędkości 160 km/h), wymaga szeregu działań inwestycyjnych. Prace modernizacyjne będą obejmowały m.in.:
Dokumentacja środowiskowa dla calego odcinka od Warszawy do Sokółki

Opcje modernizacyjne przeanalizowano pod względem eksploatacyjnym i technicznym jak i z uwzględnieniem kosztów inwestycji, bieżących kosztów utrzymania oraz ochrony środowiska. W toku analizy oraz z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia zostało zaproponowane rozwiązanie rozbudowy linii do prędkości 200 km/h dla taboru klasycznego, realizowana w dwóch etapach:

Etap I:
W pierwszym etapie przewiduje się rozbudowę linii do prędkości 160 km/h dla taboru klasycznego. Przy tym wszystkie prace wykonane w pierwszej fazie muszą uwzględniać ostateczną rozbudowę linii do prędkości V=200 km/h:
- Geometria linii i układu torowego dostosowana będzie do prędkości 200 km/h.
- Modernizacja urządzeń sieci trakcji zostanie przeprowadzona z dostosowaniem do prędkości 200 km/h, aby uniknąć konieczności późniejszej przebudowy.
- Obiekty inżynieryjne i perony będą dostosowane do prędkości 200 km/h.
- Zabezpieczenie linii pod względem ochrony środowiska, dostosowane do prędkości 200 km/h.
- Rozstaw torów wynoszący 4,00 m zgodnie wytycznymi europejskimi w sprawach interoperacyjności (wytyczne TSI).

Etap II:
Etap ten realizowany byłby dopiero wtedy, gdy modernizacja korytarza Rail Baltica w Polsce i krajach bałtyckich doprowadziłaby do znaczącego wzrostu przewozów i związanego z tym wzrostu przychodów PKP PLK S.A. z tytułu udostępniania linii. Realizacja tego etapu wiązałaby się z następującymi pracami:
- Likwidacja wszystkich przejazdów kolejowych w poziomie szyn i zastąpienie ich skrzyżowaniami dwupoziomowymi;
- Dostosowanie techniki sterowania ruchem kolejowym do systemu RTMS (sygnalizacja kabinowa).

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU REALIZACYJNEGO
 • OPIS DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH I KOMPENSUJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA
 • OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
 • OKREŚLENIE MOŻLIWEGO, TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Celem niniejszego raportu jest analiza proponowanych wariantów realizacyjnych przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej oraz ocena ich oddziaływania na różne elementy środowiska naturalnego. Raport został przygotowany na etapie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko (EIA) analizuje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje planowanych działań budowlanych. Na terenie całej Unii Europejskiej realizacja każdego proponowanego projektu musi być poprzedzona przeprowadzeniem analizy w celu oceny wpływu projektu na środowisko jako narzędzia umożliwiającego zarządzanie środowiskiem.

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 0,54 MB

  Mapy z poziomem granic hałasu 19,3 MB

  Mapy lokalizacji ekranów akustycznych 20,2 MB


 • W dokumencie m.in.:

 • OBSZARY NATURA 2000 ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE
 • ASPEKTY WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA
 • PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE RYZYKO NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA NATURA 2000,

  Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę oddziaływania projektowanej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka na formy ochrony przyrody, w tym:
  - sieć obszarów Natura 2000;
  - korytarze ekologiczne;
  - parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody;
  - inne cenne obiekty przyrodnicze, stanowiska.
  W aspekcie analizy oddziaływania na sieć obszarów Natura 2000, ujęto zarówno oddziaływania na poszczególne obszary tej sieci, jak i na integralność sieci jako całości (w tym na korytarze ekologiczne łączące obszary sieci).


  Mapa orientacyjna linii kolejowej na tle obszarów Natura 2000 4,03 MB

  Mapy siedlisk przyrodniczych 44,6 MB

  Propozycje działań łagodzących i kompensujących 30,3 MB


 • Etap I Warszawa Rembertów - Tłuszcz (Sadowne)
  wraz z modernizacją i budową nowych przystanków na linii 21 Warszawa Wileńska - Zielonka

  Planowane przedsięwzięcie: Modernizacja linii Kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - Granica z Litwą, Etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) rozpatrywane jest w obrębie następujących wariantów realizacji:
  1. Wariant 0 - polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (oznacza pozostawienie istniejącego stanu - brak planowanej inwestycji),
  2. Wariant I - obejmuje prace modernizacyjne i budowlane polegające głównie na dobudowie dwóch torów po północnej stronie torów istniejących na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna (linia nr 6) oraz dodatkowych elementów towarzyszących,
  3. Wariant II - obejmuje prace modernizacyjne i budowlane polegające głównie na dobudowie dwóch torów po południowej stronie torów istniejących na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna (linia nr 6) oraz dodatkowych elementów towarzyszących
  5 października 2011 roku RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na wariant I - Decyzja WOOŚ-II.4201.2.2011.DŚ z dnia 5 paździwrnika 2011 r.

  Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • ANALIZA WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM WARIANTU PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI

  Niniejszy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony dla przedsięwzięcia o nazwie: "Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)". Niniejszy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przygotowany w związku z ubieganiem się Inwestora o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Streszczenie raportu 6,81 MB

  Aneks do raportu 1,30 MB

  Plan orientacyjny 2,20 MB

  Mapy akustyczne:      wariant 0 6,41 MB         wariant 1 6,18 MB         wariant 2 6,15 MB

  Warunki gruntowo-wodne 9,05 MB

  Obszary chronione 23,8 MB

  Zabytki 12,5 MB

 • Program Funkcjonalno - Użytkowy

  Uwaga:
  Program Funkcjonalno-Użytkowy jest autorstwa USR Scott Wilson, ale bazował on na dokumentacji autorstwa DB International GmbH. W razie wystąpienia różnic w rysunkach autorstwa USR Scott Wilson i DB International GmbH, stan aktualny przedstawiają rysunki URS Scott Wilson. W razie różnic między częścią graficzną a opisową, za aktualną należy uznać część opisową, aktualizowaną na 4 stycznia 2012 r.

  W dokumencie m.in.:

 • PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
 • UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
 • OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I - odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)".

  Obiekty inżynierskie cz. 1 5,57 MB             Obiekty inżynierskie cz. 2 9,02 MB

  Układy torowe cz. 1 8,78 MB             Układy torowe cz. 2 9,80 MB

  Układ torowy - profil 26,6 MB

  Perony i obiekty kubaturowe 7,15 MB

  Układy drogowe 5,32 MB

  Przejazdy kolejowe 7,08 MB

  Sterowaniem ruchem kolejowym 1,60 MB