Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Bulwary Nadwiślańskie


Bulwar nadwiślański to obszar zagospodarowanego lewego brzegu Wisły w Warszawie, rozciągający się przez prawie całą długość funkcjonalnego centrum stolicy. Jego początek znajduje się na terenie Żoliborza na wysokości Cytadeli, przebiega przez całe Śródmieście, aż do rejonu Portu Czerniakowskiego.
Bulwar sąsiaduje bezpośrednio z Wisłostradą, która skutecznie oddziela go od zabudowy miejskiej Warszawy na tych fragmentach, gdzie trasa nie jest schowana w tunelu. Ważnym elementem towarzyszącym bulwarowi jest również istniejący i planowany system dróg rowerowych w ramach Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego.
Z uwagi na upływ czasu od zakończenia budowy oraz zaniedbania w utrzymaniu, bulwary uległy poważnej degradacji. W związku z tym podjęto decyzję o ich kompleksowej przebudowie, jako elementu szerszego projektu przywrócenia funkcji reprezentacyjnej oraz wypoczynkowej. Projekt zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły ma za zadaznie wzmocnić i poszerzyć rolę rzeki w strukturze przestrzennej miasta z jednoczesną ochroną wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Projekt zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku
od wysokości ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie
Jako pierwszy przebudowany zostanie fragment od rejonu ul. Tamka do ul. Boleść. Pozostałe elementy bulwaru zostaną bądź to odnowione według oryginalnego projektu bądź przebudowane w ramach kolejnych planowanych inwestycji, np. w Porcie Czerniakowskim. Inwestycja będzie realizowana, w ramach projektu pod nazwą "Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedałuj i Płyń (bike & sail) - etap I", przy wsparciu środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Mapa sytuacyjno wysokościowa 20,1 MBWizualizacja 1 3,58 MBWizualizacja 2 3,36 MBWizualizacja 3 3,34 MBWizualizacja 4 3,89 MBWizualizacja 5 3,13 MBWizualizacja 6 3,10 MBWizualizacja 7 3,49 MBWizualizacja 8 3,61 MB


Projekt będzie realizowany etapami, chociażby z uwagi na trwającą budowę II linii metra, w rejonie stacji metra Powiśle. W ramach inwestycji przewiduje się między innymi:

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIEWZIĘCIA NA WARTOŚCI PRZYRODNICZE
 • OPIS ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIEWZIĘCIA NA CELE OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
 • ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

  Przedmiotem opracowania jest:
  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie lewobrzeżnego bulwaru Wisły, wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie w dzielnicy Środmieście m. st. Warszawy (odcinek od Powiśla na wysokości ul. Tamka do Podzamcza na wysokości ul. Boleść).
  Celem raportu jest przedstawienie informacji i danych o planowanym przedsięwzięciu.


  Decyzja środowiskowa z dnia 9.07.2010 r. 13,1 MB


 • Wstępna koncepcja zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie z 2008 r.

  Wstępna koncepcja zagospodarowania oraz wytyczne programowo-przestrzenne, architektoniczne i techniczne do projektu zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie
  na odcinku od K.S. Spójnia do Cypla Czerniakowskiego

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZY PRZESTRZENNE I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 • PRZYKŁADY KSZTAŁTOWANIA BULWARÓW NADRZECZNYCH
 • OPRACOWANIA PROJEKTOWE
 • ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • KOMUNIKACJA
 • INFRASTRUKTURA
 • WSKAZANIA REALIZACYJNE

  Bulwar lewobrzeżny Wisły jest jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni spacerowych w Warszawie. Jest odwiedzany przez mieszkańców miasta pomimo jego nieuporządkowanego i dzikiego charakteru. Zaproponowanie bogatego programu funkcjonalnego i zorganizowanie ciekawych przestrzeni na "szlaku wiślanym" przyciągnęłoby jeszcze większą ilość warszawiaków, a także byłaby to atrakcyjna propozycja dla turystów odwiedzających stolicę.

  W krajach europejskich bulwary stanowią integralną przestrzeń publiczną miasta - mieszczą się tam najbardziej prestiżowe instytucje - eksponowane dodatkowo dzięki walorom wody.

 • Wyznaczono dwie granice opracowania:
  1. Obszar szerszego opracowania czyli powiązań nabrzeża wiślanego ze strukturą miasta to obszar, którego granice obejmują:
   Stare i Nowe Miasto z przyległościami w postaci parków pod cytadelą, Parku Traugutta, Parku Podskarpie, zielonych pasów nabrzeża wiślanego. Następnie na południu, zawiera się miedzy linia Traktu Królewskiego a nabrzeżem, obejmując Mariensztat, Powiśle, Solec, Ujazdów z Cyplem Czerniakowskim.
  2. Obszar właściwy czyli STREFA NABRZEŻA WIŚLANEGO w granicach wału przeciwpowodziowego o przebiegu równoległym do linii Wisłostrady , na odcinku od K.S. Spójnia do Cypla Czerniakowskiego.
  Warunki geologiczne dla Bulwarów nadwiślanskich

  W prezentacji m.in.:

 • Historia regulacji Wisły w Warszawie
 • Skutki regulacji Wisły i eksploatacji kruszywa
 • Przekroje geologiczne przez Warszawę
 • Porównanie przebiegu głównego nurtu Wisły warszawskiej w latach 1901 i 2008
 • Koncepcja renaturyzacji rzeki
 • Koncepcja zagospodarowania praskiego brzegu Wisły

  Aktualny stan zagospodarowania koryta i strefy jego bezpośredniego sąsiedztwa pokazuje, że walory rzeki są niedoceniane przez urbanistów. Warszawę z rzeką wiąże właściwie tylko infrastruktura - mosty, ujęcia wody, czy ujścia kolektorów ściekowych. Sytuacja ta ma w najbliższej przyszłości ulec zmianie, a to głównie za sprawą przygotowań do Euro 2012 i koniecznością zagospodarowania okolic stadionu Narodowego, który jest budowany nad Wisłą. Przewiduje się także uruchomienie żeglugi na Wiśle, w tym stałe w sezonie kursowanie tramwajów wodnych. Wszystkie przygotowywane obecnie przez Miasto koncepcje uwzględniają specyfikę budowy geologicznej odcinka.

 • Wytyczne do projektu zagospodarowania lewobrzeżnego bilwaru Wisły z 2006 r.

  W dokumencie m.in.:

 • OGÓLNE WYTYCZNE DLA KSZTAŁTOWANIA BULWARU
 • SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA ODCINKÓW BULWARU
 • GŁÓWNE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
 • ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • KOMUNIKACJA
 • INFRASTRUKTURA
 • WSKAZANIA REALIZACYJNE

  Podsstawowe założenia:
  - Podniesienie standardu przestrzeni publicznej Bulwaru Nadwiślańskiego,
  . - Zwiększenie atrakcyjności programowej Bulwaru zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
  - Ukształtowanie "reprezentacyjnego frontu Warszawy" od strony Wisły,
  - Ukształtowanie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych, wydzielenie ścieżek rowerowych
  . - Podkreślenie odmiennego charakteru poszczególnych odcinków Bulwaru
  - Poszerzenie przestrzeni funkcjonalnej Bulwaru
  - Wzmocnienie powiązań poprzecznych z otaczającymi atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi
  - Wzmocnienie powiązań Bulwaru z podskarpowymi terenami zieleni.
  - Powiązanie przestrzenne, funkcjonalne i widokowe obu brzegów Wiły.


 • Część rysunkowa 21,9 MB