Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Zakręt - Lubelska STEŚ 2015 Mat. archiwalne

Wschodnia Obwodnica Warszawy 


Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) będzie trasą ekspresową zamykającą od wschodu ring warszawskiej obwodnicy ekspresowej. Projektowana jest jako poprowadzona nową trasą droga ekspresowa (S-17), łącząca się od zachodu z drogą S-8 Warszawa - Białystok a od wschodu z autostradą A2 i drogą S-2 (Południową Obwodnicą Warszawy). Pozwoli ona na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zwartej zabudowy miejskiej, zmniejszy obciążenie dróg w rejonie Ząbek, Zielonki i Wesołej, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez tereny czterech powiatów: wołomiński (m. Marki, m. i gm. Ząbki oraz m. Zielonka), m. st. Warszawa (dzielnice: Warszawa-Rembertów i Warszawa-Wesoła), miński (m. Sulejówek) oraz otwocki (gm. Wiązowna).

Podstawowe parametry techniczne:

 • Klasa funkcjonalno techniczna: S (ekspresowa)
 • Długość drogi: około 19 km
 • Przekrój docelowy: 2 x 3 pasy ruchu
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
 • Szerokość pasa dzielącego: 4,0 m
 • Prędkość projektowa: Vp=100km/h
 • Prędkość miarodajna: Vm=110km/h

Połączenia z innymi drogami:Stan projektowy i planowana realizacja:
- W dniu 19 października 2007 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na wariant WIIIA dla odcinka węzeł Marki - węzeł Lubelska Plik PDF 8,5 MB
- 26.10.2010 WSA w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt.
- 17.11.2011 RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wydał decyzję o wygaszeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinku od węzła Drewnica do węzła Zakręt
- Wiosna 2012 - GDDKiA Warszawa przystąpiła do sporządzenia nowej dokumentacji środowiskowej dla odcinka węzeł Drewnica - węzeł Zakręt
- W dniu 14 lipca 2014 r. odbyło się KOPI - Plik PDF 3,62 MB
- W dniu 2 lipca 2015 złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka węzeł Drewnica - węzeł Zakręt.
Projekt budowlany i ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla odc. węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska"

Odcinek Zakręt - węzeł Lubelska (bez węzła) - km 14+200-16+700

W dokumencie m.in.:

 • Opis przedsięwzięcia
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ocena oddziaływania na zdrowie ludzi
 • Ocena oddziaływania na zabytki chronione

  Przedmiotem dokumentacji jest analiza oddziaływania na środowisko oraz możliwości ich ograniczania dla budowy drogi ekspresowej S17 na odciniu węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700. Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi element składowy o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizacją Inwestycji Drogowej.

  Załącznik 1 - Uzgodnienia i opinie 22,9 MB

  Załącznik 2 - Zanieczyszczenie powietrza 10,7 MB

  Załącznik 3 - Mapa uwarunkowań środowiskowych 7,92 MB

  Załącznik 4 - Oddziaływanie w przypadku braku inwestycji 4,04 MB

  Załącznik 5 - Imisja zanieczyszczeń do atmosfery 5,51 MB

  Załącznik 6 - Oddziaływanie w zakresie hałasu 10,7 MB

  Załącznik 7 - Projekt zagospodarowania terenu 11,5 MB

  Załącznik 8 - Gospodarka zielenią 21,8 MB

  Załącznik 9 - Dokumnetacja geologiczna 57,8 MB

  Załącznik 10 - Streszczenie raportu 7,02 MB
      Uzupełnienie raportu 1,35 MB

      Uzupełnienie załącznika 5 8,95 MB


 • Węzeł Lubelska - km 16+700-18+666

  W dokumencie m.in.:

 • Opis przedsięwzięcia
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ocena oddziaływania na zdrowie ludzi
 • Ocena oddziaływania na zabytki chronione

  Przedmiotem dokumentacji jest Raport o oddziaływaniu na środowisko, wykonany w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa węzła "Lubelska" na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 do autostrady A2", od km 16+728 do km 18+666 w ciągu S17.

  Autokorekta Raportu 5,87 MB

  Streszczenie Raportu 26,2 MB

  Plan orientacyjny 5,46 MB

  Opinie i uzgodnienia 101 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 23,8 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych 12,6 MB

  Inwentaryzacja dendrologiczna 10,7 MB

  Plan działań środowiskowych 0,782 MB

  Projekt zieleni 22,3 MB
      Aneks 1:

      Opis 1,43 MB

      Akustyka i zanieczyszczenie powietrza 22,7 MB

      Projekt zagospodarowania terenu 12,7 MB      Aneks 2:

      Opis 1,17 MB

      Oddziaływanie akustyczne w 2032 r. 5,81 MB

      Projekt zagospodarowania terenu 75,8 MB


 • Materiały do decyzji środowiskowej (2015 r.) dla odcinka węzeł Drewnica - węzeł Zakręt

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • WYBÓR WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA
 • OPIS DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Przedmiotem opracowania jest planowana budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku od węzła "Drewnica" do węzła "Zakręt". Celem raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko jest prognoza wpływu projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz kulturowego z uwzględnieniem aspektów związanych z ochroną zdrowia i życia ludzi.

  Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych, skala 1:25 000 14,8 MB

  Zespolone przejścia dla dużych zwierząt. Zestawienie projektowanych zbiorników retencyjnych 1,10 MB

  Przekrój geotechniczny 9,63 MB

  Lokalizacja ujęć wód oraz zagrożenia wód podziemnych, skala 1:25 000 12,1 MB

  Lokalizacja obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych, skala 1:25 000 11,9 MB

  Warianty węzłów, skala 1:5000 3,78 MB

  Załączniki 7 - 12 (multiple files) 71,7 MB

 • Środowiskowe uwarunkowania budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy, skala 1:5 000


  Wariant 1 17,1 MB  Wariant 2 17,3 MB  Wariant 3 12,9 MB  Wariant 4 12,5 MB  Wariant 5 17,3 MB  Wariant 6 12,9 MB  Wariant 7 13,0 MB  Wariant 8 17,3 MB


  Identyfikacja obszarów wymagających ochrony akustycznej, lokalizacja urządzeń ochrony środowiska przed hałasem, skala 1:5 000


  Wariant 1 16,8 MB  Wariant 2 16,4 MB  Wariant 3 12,3 MB  Wariant 4 12,1 MB  Wariant 5 16,9 MB  Wariant 6 12,4 MB  Wariant 7 12,5 MB  Wariant 8 16,7 MB


  Uzupełnienia raportu

  Uzupełnienie nr 1 dla odcinka węzeł "Drewnica" - km 3+600(wrzesień 2015):

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona przed hałasem
 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

  Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedłożonego do postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł "Drewnica" (z węzłem) na drodze S8 - do km ok. 3+600.
  Zakres uzupełnień zgodny pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r., znak WOOŚ-II.4200.19.2015.TR.3.

  Spis załączników:
  1. Środowiskowe uwarunkowania budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy, skala 1:5 000;
  2. Zestawienie zbiorników retencyjnych;
  3. Punkty oceny imisji hałasu (załącznik 8c z Raportu OOŚ);
  4. Obliczenia emisji zanieczyszczeń powietrza;
  5. Raport ze spotkań informacyjnych przeprowadzonych w 2013 r.;

  Załączniki 1 - 4 12,6 MB

  Załacznik 5 49,3 MB • Uzupełnienie nr 2 dla odcinka węzeł "Drewnica" - km 3+600(listopad 2015):

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona przed hałasem
 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie projektowanych zbiorników retencyjnych
 • Ocena oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat

  Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedłożonego do postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł "Drewnica" (z węzłem) na drodze S8 - do km ok. 3+600.
  Zakres uzupełnień zgodny pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 września 2015 r., znak WOOŚ-II.4200.19.2015.TR.5. • Uzupełnienie nr 1 dla odcinka km 3+600 - węzeł "Zakręt"(wrzesień 2015):

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona przed hałasem
 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Ochrona przyrody

  Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedłożonego do postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł "Zakręt" (bez węzła). Zakres uzupełnień zgodny pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r., znak WOOŚ-II.4200.20.2015.TR.3.

  Spis załączników:
  1. Środowiskowe uwarunkowania budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy, skala 1:5 000;
  2. Zestawienie zbiorników retencyjnych;
  3. Punkty oceny imisji hałasu (załączniki 8b i 8c z Raportu OOŚ);
  4. Obliczenia emisji;


  Załączniki 1 - 4 133 MB • Uzupełnienie nr 2 dla odcinka km 3+600 - węzeł "Zakręt"(listopad 2015):

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona przed hałasem
 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona przyrody

  Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedłożonego do postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł "Zakręt" (bez węzła).

 • Materiały archiwalne

  Koncepcja programowa z 2010 r.

  Plany sytuacyjne Wschodniej Obwodnicy Warszawy w wariancie WIIIA wybranym decyzją środowiskwą z dnia 19.10.2007 r.


  Marki 7,74 MB  Ząbki 13,5 MB  Zielonka 18,5 MB  Rembertów 7,99 MB  Zielonka/Rembertów 18,0 MB  Wesoła 17,7 MB  Wesoła 6,72 MB  Wesoła 6,95 MB  Sulejówek 6,68 MB  Wiązowna 10,2 MB  Wiązowna 15,5 MB

  Dokumentacja środowiskowa z 2006 roku

  Dokument zawiera m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis terenu i stanu środowiska w rejonie przedsięwzięcia
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie rodzajów i wielkości emisji do środowiska
 • Określenie oddziaływanie inwestycji na środowisko
 • Opis proponowanych środków ochronnych
 • Porównanie wariantów
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym

  Celem opracowania raportu jest analiza dotycząca prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanej drogi eskpresowej - Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) stanowiącej element północno-wschodniej obwodnicy dróg krajowych Warszawy
  Planowana Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) obejmuje odcinek od węzła "Marki" do węzła "Lubelska" i stanowi element północno-wschodniej obwodnicy włączonej w ciąg dróg krajowych w Warszawie. Umozliwi ona połączenie wylotów dróg krajowych w kierunku Białegostoku (DK nr 8), Terespola (DK nr 2, docelowo A-2) i Lublina (DK nr 17)
 • Warianty przebiegu analizowane na etapie decyzji środowiskowej


  Wariant WIIIA (w zasadzie zwierający w swoim przebiegu wariant W1)  Fragment przebiegu wariantu W2  Wariant W3 (samorządowy)  Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska
  Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski
  Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski
  Dr inż. Artur Badyda

  Analiza wielokryterialna i ocena ekspercka wariantów lokalizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy - Raport końcowy

  Po zapoznaniu się z dostępnymi materiałami i po dokonaniu odpowiednich analiz zespół ekspertów rekomenduje Ministrowi Rozwoju Regionalnego uzgodnienie wariantu W2 lub też, jeżeli będą za tym przemawiały wyniki konsultacji społecznych – uzgodnienie wariantu WIIIA Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Oba warianty sytuują się w ocenie blisko siebie i różnica pomiędzy nimi może wynikać z przyjętych metod prognozowania oddziaływań.  ARCADIS Profil Sp. z o.o.

  WSCHODNIA OBWODNICA WARSZAWY

  Rozprawa administracyjna w UW - 30 sierpnia 2007 r.
  Prezentacja