Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ostrów Mazowiecka - Łomża - Budzisko (Via Baltica)

Via Baltica to potoczna nazwa I Pan-Europejskiego korytarza transportowego (TEN-T) łączącego Warszawę z Helsinkami w Finlandii i przebiegającego przez Litwę, Łotwę i Estonię. W dniu 20 października 2009 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zatwierdzające docelowy przebieg Via Baltica. Trasa pobiegnie z Warszawy drogą ekspresową S8 do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie jako droga ekspresowa S61 będzie biegła nowym śladem przez Łomżę, Ełk i Suwałki, do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Odcinki drogi ekspresowej S8 znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego leżące na szlaku Via Baltica to
 • Marki-Radzymin
 • Radzymin-Wyszków (wraz z obwodnicami Radzymina i Wyszkowa)
 • Wyszków-Ostrów Mazowiecka.
  Droga ekspresowa S61 stanowi część Via Baltica na odcinku od Ostrowii Mazowieckiej do Budziska. Trasa pobiegnie w korytarzu: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko. Inwestycja została podzielona na szereg odcinków, które będą realizowane niezależnie. Jednym z elementów S61 będzie również obwodnica Augustowa (na odcinku od Raczek do obwodnicy Suwałk). Przewidywany czas realizacji całej S61 - do 2020 roku.

  Podstawowe parametry techniczne:

 • Klasa techniczna: S (droga ekspresowa)
 • Prędkość projektowa: 100 km/h
 • Dostępność drogi: ograniczona (jedynie w węzłach)
 • Przekrój poprzeczny: 2 x 2 (docelowo 2 x 3) pasy ruchu
 • Drogi serwisowe zapewniające dostęp do terenów przyległych
 • Średnia szerokość pasa drogowego ok. 80m
 • Historia planowania przebiegu Via Baltica

  Via Baltica od początku lat 90-tych XX wieku była określana jako kluczowa droga dla rozwoju północno-wschodniej Polski i jedna z bardziej strategicznych tras komunikacyjnych mająca zapewnić połączenie państw północno-wschodniej Europy z resztą kontynentu. Na terenie Polski pierwotnie zakładano przebieg Via Baltica z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Augustów i Suwałki do granicy z Litwą (tzw. wariant łomżyński). Przebieg ten został zmieniony w trakcie rządów Premiera Włodzimierza Cimoszewicza (w latach 1996-1997) i zakładał poprowadzenie trasy po śladzie drogi krajowej nr 8 (przyszłej S8) przez Augustów, Suchowolę, Białystok, Zambrów, Ostrów Mazowiecką do Warszawy (tzw. wariant białostocki).
  Zmiana przebiegu Via Baltica z wariantu "łomżyńskiego" na "białostocki" doprowadziła do licznych konfliktów z organizacjami ekologicznymi, gdyż droga przecinałaby obszary cenne przyrodniczo, m.in: Wigierski Park Narodowy, Puszczę Augustowską, Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Knyszyńską, Narwiański Park Narodowy. Wraz ze zmianą przebiegu Via Baltica przystąpiono do planowania i budowy poszczególnych jej odcinkow, m.in. obwodnicy Augustowa w wariancie przez torfowiskową część doliny Rospudy. Jednocześnie od początku XXI wieku przystąpiono do przebudowy drogi krajowej nr 61 będącej realną alternatywą dla Via Baltica. Przebudowa ta miała na celu całkowite przeniesienie ruchu tranzytowego ciężkiwgo z DK61 na DK8 - m.in. zaprojektowano nawierzchnię na nacisk na oś do 10 ton, nie wykonano utwardzonych poboczy, zdegradowano drogę pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łomżą z drogi krajowej do drogi wojewódzkiej.
  W 2003 roku organizacje ekologiczne wystąpiły do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej przekazując swój raport w sprawie korytarza Via Baltica. W konsekwencji Sekretariat Konwencji, po sporządzeniu własnego raportu w sprawie przygotowań do budowy drogi, wydał rekomendacje dla polskiego Rządu, aby decyzja o przebiegu trasy została podjęta po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla korytarza transportowego. W 2005 roku GDDKiA zleciła firmie "Scott & Wilson" przeprowadzenie strategicznej oceny rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Celem prac było wyznaczenie najlepszego przebiegu Via Baltica pod względem społecznym, ekonomicznym, ekologicznym i ruchowym. Analizie zostały poddane wszystkie możliwe warianty przebiegu Via Baltica znajdujące się w korytarzu o szerokości 150 km położonym po obu stronach linii prostej łączącej Warszawę i Budzisko. W sumie przeanalizowano 42 różne warianty przebiegu drogi. Najwyższe oceny pod każdym względem uzyskały warianty w przebiegu przez Łomżę i Ełk. Przebieg w wariancie "białostockim" został odrzucony jako niezasadny i najbardziej oddziałujący na środowisko.
  Wyniki opracowania "Scott & Wilson" stały się podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji o przebiegu polskiego odcinka I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego "Via Baltica". 20 października 2009 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został zatwierdzony przebieg nowo utworzonej drogi ekspresowej S61 od Ostrowii Mazowieckiej, przez Łomżę, Ełk i Suwałki do Budziska. Jednocześnie w tym samym rozporządzeniu zmieniono klasę drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem z S (ekspresowej) na GP (główną ruchu przyspieszonego) i wytyczono nowy przebieg drogi ekspresowej S19 w okolicy Białegostoku. Tym samym wieloletnia walka o wytyczenie racjonalnego przebiegu Via Baltica zakończyła się sukcesem organizacji pozarządowych.

  Informacje o Via Baltica w Wikipedii

  Odcinek Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn
  Głównym celem inwestycji jest wytworzenie sprawnego połączenia drogowego w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym mającym za zadanie połączenie krajów Europy zachodniej przez Polskę z Krajami Bałtyckimi. Połączenie takie usprawni wymianę handlową pomiędzy krajami leżącymi na szlaku korytarza, a w sposob pośredni rownież z innymi krajami członkowskimi, przez terytorium ktorych przebiegają pozostałe korytarze transportowe. Pochodną celu podstawowego jest rownież usprawnienie wymiany turystycznej oraz kulturowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W wymiarze krajowym takie połączenie drogowe będzie istotnym szlakiem tranzytowym, łączącym centralną Polskę z regionami północno wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji.
  Dostępność do drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami została ograniczona, co oznacza, że wjazd i wyjazd z drogi możliwy będzie jedynie w węzłach, przez które wymiana ruchu odbywać będzie się poprzez pasy włączeń i wyłączeń. W związku z planowaną inwestycją zakłada się ponadto następujące prace:
  - budowę dróg serwisowych lub lokalnych wzdłuż projektowanej drogi krajowej do obsługi przyległych działek lub też zamykających przerwane ciągi komunikacyjne
  - budowę obiektów inżynierskich (wiadukty nad drogami poprzecznymi, wiadukty w ciągu dróg poprzecznych, mosty)
  - urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni izolacyjnej)
  - urządzeń odwadniających dróg
  - urządzeń oświetleniowych
  - przebudowę urządzeń kolidujących z inwestycją

  Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna - S (droga ekspresowa)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi - 115 kN/oś
 • wysokość skrajni drogi - 5,0 m
 • szerokość jezdni - 2 x 7,0 m (docelowo 2 x 10,5 m)
 • szerokość pasa dzielącego - 12,0 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,5 m
 • szerokość pobocza nieutwardzonego - min. 2 x 0,75 m

 • W dniu 3 lutego 2014 r. wojewoda podlaski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu 1.
  Z postępowania środowiskowego wyłączono obwodnicę Łomży.


  Odcinek Ostrów Mazowiecka - obwodnica Łomży


  Orientacja 2,41 MB

  Sytuacja wariant 1 6,49 MB

  Sytuacja wariant 2 4,61 MB

  Sytuacja wariant 3 4,21 MB

  Obwodnica Łomży


  Orientacja 1,81 MB

  Sytuacja wariant 1 2,75 MB

  Sytuacja wariant 2 4,65 MB

  Sytuacja wariant 3 3,11 MB

  Odcinek obwodnica Łomży - Szczuczyn


  Orientacja 2,02 MB

  Sytuacja wariant 1 4,21 MB

  Sytuacja wariant 2 4,00 MB

  Sytuacja wariant 3 3,94 MB

  Inwentaryzacja przyrodnicza

  W dokumencie m.in:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Formy ochrony przyrody w rejonie inwestycji
 • Rozpoznanie przyrodnicze w obrębie korytarza przebiegu projektowanej drogi nr 61
 • Flora obszarów objętych zakresem opracowania
 • Fauna obszarów objętych zakresem opracowania
 • Ogólna ocena zagrożeń dla całości analizowanego obszaru
 • Przewidywane zagro.enia dla obszarow sieci Natura 2000
 • Ocena walorów krajobrazowych i wartości przyrodniczej
 • Główne kolizje przedsięwzięcia ze środowiskiem - synteza
 • Porównanie wariantów pod względem oddziaływań na środowisko przyrodnicze

  Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja przyrodnicza na terenie wariantowych przebiegów drogi krajowej nr 61 wraz oceną wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 znajdujące się w zasięgu oddziaływania projektowanych wariantów. Niniejsze opracowanie poprzedzono wielokrotnymi wizjami lokalnymi zespołu autorów na terenie przyszłej inwestycji, zbieraniem danych na temat terenu przewidzianego do zainwestowania w organach samorządu lokalnego, administracji lasów państwowych władającej terenami leśnymi w otoczeniu planowanych do budowy odcinków dróg (lokalne Nadleśnictwa) oraz instytucjach: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Zarząd Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Polski Związek Łowiecki, Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie.


 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000

  W dokumencie m.in:

 • Opis przedsięwzięcia, dla którego wykonuje się OON
 • Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w rejonie przedsięwzięcia
 • Założenia metodyczne do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 (OON)

  Niniejsza Ocena jest integralną częścią opracowania "Inwentaryzacja przyrodnicza dla wariantowego przebiegu drogi S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Łomża - Szczuczyn (z wyłączeniem Stawisk)". Wszelkie dane o środowisku przyrodniczym zawarte w Ocenie Oddziaływania na Obszary Natura 2000 dla analizowanego przedsięwzięcia bazują na wykonanej w 2010 r. szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w pasie o szerokości 4000 m od osi wariantów, której założenia metodyczne oraz wyniki przedstawiono w formie opisowej w Tomie 1.
  Najistotniejsze kolizje z obszarami Ekologicznej Sieci natura 2000 grupują się w rejonie planowanej obwodnicy Łomży: warianty 1 i 3 (obwodnica zachodnia Łomży) przecinają SOO "Ostoja Narwiańska" PLH200024 oraz OSO "Dolina Dolnej Narwi" PLB140014; warianty 2 i 4 (obwodnica wschodnia Łomży) przecinają SOO "Ostoja Narwiańska" PLH200024 oraz OSO "Przełomowa Dolina Narwi" PLB 200008. Ponadto wariant 3 przecina na niewielkim fragmencie OSO "Puszcza Biała" PLB 140007. Dla wszystkich tych potencjalnie istotnych kolizji przeprowadzono OON


 • Inwentaryzacja przyrodnicza
  15 arkuszy 22,4 MB

  Obszary Natura 2000
  9 arkuszy 17,1 MB

  Kolizje z obiektami przyrodniczymi
  3 arkusze 6,54 MB


  Obwodnica Stawisk

  JPG 1,32 MB
  Obejście m. Stawiski planowane jest po stronie zachodniej miejscowości, z węzłem "Stawiski" na przecięciu z drogą wojewódzką nr 647 biegnącą w kierunku Kolna.
  31.03.2010 inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.

  Plan sytuacyjny obwodnicy Stawisk 19,6 MB

  Podstawowe parametry:
 • długość - 6,490 km
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - 2 x 2 (docelowo 2 x 3)
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś


 • Obwodnica Szczuczyna

  JPG 1,38 MB
  Obejście m. Szczuczyn planowane jest po stronie zachodniej miejscowości, z węzłem "Szczuczyn - Pisz" na przecięciu z drogą krajową nr 58 w kierunku m. Pisz.
  15.03.2010 inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.

  Plan sytuacyjny obwodnicy Szczuczyna 26,5 MB

  Podstawowe parametry:
 • długość - 8,027 km
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - Etap I: 1 x 2, Etap II: 2 x 3
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego (etap II) - 2.50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś


 • Odcinek Szczuczyn - Szkocja (Raczki)
  Parametry techniczne planowanej drogi ekspresowej S-61 ("Via Baltica") na odcinku od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja"
 • Klasa techniczna - S (droga ekspresowa)
 • Długość - 70 km
 • Prędkość projektowa - Vp = 100 km/h
 • jezdnia - 2 x 7,00m z możliwością poszerzenia o jeden pas ruchu w każdym kierunku
 • Pas awaryjny - 2 x 2,50m
 • Kategoria ruchu - KR 6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

  Więcej na stronie projektanta: viabaltica-mazury.dhv.pl

  Szczuczyn - Ełk (orientacja)


       4,87 MB

  Ełk - Szkocja (orientacja)


       6,19 MB

  Plany sytuacyjne

  Arkusz 1 - Szczuczyn 4,10 MB

  Arkusz 2a - Szczuczyn, Prostki i Biała Piska 4,76 MB

  Arkusz 2b - Szczuczyn i Prostki 4,55 MB

  Arkusz 3a - Prostki 4,03 MB

  Arkusz 3b - Prostki 4,98 MB

  Arkusz 4a - Prostki i Ełk 4,35 MB

  Arkusz 4b - Prostki i Ełk 4,36 MB

  Arkusz 5 - Ełk 3,99 MB

  Arkusz 6 - Ełk 4,25 MB

  Arkusz 7 - Ełk 4,41 MB

  Arkusz 7a - Ełk i Miastko Ełk 1,43 MB

  Arkusz 8 - Ełk i Kalinowo 5,31 MB

  Arkusz 9 - Kalinowo 4,99 MB

  Arkusz 10 - Kalinowo 5,71 MB

  Arkusz 11 - Kalinowo i Raczki 5,20 MB

  Arkusz 12 - Kalinowo i Raczki 5,61 MB


  Szkocja (Raczki) - Suwałki

  1,76 MB
  Droga ekspresowa S61 na tym odcinku będzie elementem obwodnicy Augustowa w ciągu DK8 i S61 (od węzła "Szkocja" do początku obwodnicy Suwałk).
  29.12.2009 inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.

  Podstawowe parametry:
 • długość - 15,480 km
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - 2 x 2 (doceloweo 2 x 3)
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś


 • Obwodnica Suwałk

  Wariant I 26,0 MB

  Wariant II 25,7 MB
  Projektowany odcinek obwodnicy Suwałk został zaprojektowany w dwóch wariantach przebiegu (war. I , II) i trzech alternatywnych wariantach odcinka końcowego (war. 1, 2, 3 dla każdego z wariantów)

  Plany sytuacyjne wariantu I 25,2 MB
  Plany sytuacyjne wariantu II 15,8 MB

  Podstawowe parametry:
 • długość - 23,169 km - 24,295 km (w zależności od wariantu i podwariantu)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - 2 x 2 (doceloweo 2 x 3)
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś


 • Suwałki - Budzisko (Gr)

  14,3 MB
  Odcinek projektowany jest w 3 wariantach.
  Wariant 1 - dlugość: 18,580 km - Plany sytuacyjne wariantu 1 13,3 MB
  Wariant 2 - dlugość: 18,484 km - Plany sytuacyjne wariantu 2 13,4 MB
  Wariant 3 - dlugość: 18,654 km - Plany sytuacyjne wariantu 3 13,7 MB

  Podstawowe parametry:
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - 2 x 2 (doceloweo 2 x 3)
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś