Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 63

granica polsko-rosyjska - Giżycko - Łomża - Zambrów - Siedlce - Łuków -
Radzyń Podlaski - granica polsko-białoruska

Droga krajowa nr 63 (DK63) przebiega południkowo, a następnie równoleżnikowo przez cztery województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Swój początek ma na granicy Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, następnie kieruje się na południe przez region Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie krzyżuje się między innymi z drogą krajową nr 16. Po opuszczeniu Mazur DK63 łączy się z drogą krajową nr 61 i razem z nią wkracza do Łomży. W przyszłości skrzyżuje się w tym rejonie z drogą S61 Via Baltica. Później DK63 prowadzi do Zambrowa, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 8 (w przyszłości ekspresową S8). Następnie trasa wkracza na Mazowsze, mija Sokołów Podlaski z drogą krajową nr 62 i dochodzi do Siedlec. W okolicach tego miasta krzyżuje się z drogą krajową nr 2, a w przyszłości z autostradą A2. Za Siedlcami DK63 opuszcza województwo mazowieckie i prowadzi na Lubelszczyznę. W Łukowie krzyżuje się z drogą krajową nr 76, a następnie dochodzi do Radzynia Podlaskiego, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 19. Od tego momentu DK63 przebiega równoleżnikowo i prowadzi na wschód aż do granicy polsko-białoruskiej.
DK63 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową państwa. Łączy dwa przejścia graniczne z najważniejszymi korytarzami drogowymi Polski północno-wschodniej: DK16, DK61 (S61), DK8 (S8), DK2 i A2 oraz DK19 (S19). W województwie mazowieckim jest kręgosłupem komunikacyjnym wschodniej części regionu w osi północ-południe. Jest również elementem koncepcji Wielkiej Obwodnicy Mazowsza, zapewniającej spójność terytorialną Mazowsza. Zarządcą DK63 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, oprócz odcinka w granicach administracyjnych Siedlec, za który odpowiada miasto.

Wzmocnienie nawierzchni na odcinku Chodów - Strzała (km 262+925 - km 266+640)
Przedmiotem projektu było wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez:
- zlikwidowanie uszkodzeń nawierzchni w postaci kolein i spękań,
- poprawienie geometrii skrzyżowań.
Prace miały ograniczony charakter, częściowo miały charakter jedynie remontu, a częściowo przebudowy. Nie przewidziano również poszerzenia pasa drogi. Nawierzchnia została sfrezowana i położono jej nową warstwę, ze wzmocnieniem ze stalowej siatki. Wykonano nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy. Po remoncie droga na tym odcinku zachowała klasę główną (G) i przekrój jednojezdniowy (1x2 pasy). Inwestycja została zrealizowana w 2009 roku. Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlanego.

W dokumencie m.in.:

 • Założenia ogólne
 • Parametry techniczne drogi
 • Uwagi eksploatacyjne
 • Oznakowanie pionowe
 • Oznakowanie poziome
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Sygnały drogowe – sygnalizacja

  Projekt został wykonany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z umową nr 20/Z23/2007 z dnia 26.10.2007r. oraz z aneksem nr 1 z dnia 10.12.2007r.

  Plan orientacyjny 0,43 MB • Projekt stałej organizacji ruchu 3,11 MB

  Przekroje poprzeczne 8,85 MB
  Zachodnia obwodnica Siedlec
  Siedlce, w latach 1975 - 1998 stolica województwa siedleckiego, są największym miastem między Warszawą a Brześciem. Zbiegają się tutaj dwie drogi krajowe (DK2, DK63) oraz trzy wojewódzkie (DW696, DW698, DW803). Obecnie miasto posiada obwodnicę jedynie w ciągu drogi krajowej nr 2. Pozostałe drogi przebiegają przez centrum miasta lub jego obrzeża. Niezbędna jest budowa m.in. zachodniej obwodnicy miasta w ciągu DK63. Brak jest na razie bliższych informacji na temat tej inwestycji. Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) gminy oraz miasta Siedlce wyznaczają jedynie orientacyjny przebieg, który prezentujemy poniżej. SUiKZP przewidują, że obwodnica rozpocznie swój bieg w okolicach miejscowości Chodów i poprowadzi na południe w kierunku Igań, gdzie włączy się w istniejącą obwodnicę w ciągu DK2. Z pewnością dużym wyzwaniem będzie budowa mostu nad rzeką Muchawką, która na długim odcinku płynie prawie równolegle do planowanej obwodnicy. W SUiKZP przewidziano dla obwodnicy klasę główną ruchu przyspieszonego (GP). Nie przesądzono ani jej przekroju, ani innych szczegółów technicznych.


  Studium Siedlec 1,73 MB
  Remont mostu przez rzekę Muchawkę w Mościbrodach (280+635 km)
  Konstrukcja części zasadniczej mostu została zaprojektowana i wybudowana przed 1939 r. W latach 1986-1987 został on poddany przebudowie i wykonano poszerzenia obustronne, które są oparte na niezależnych palach. Opisywana inwestycja została zrealizowana w 2009 r. W ramach remontu poprawiono warunki bezpieczeństwa ruchu oraz trwałość obiektu. Wymieniono dużą część konstrukcji wierzchniej mostu (nawierzchnia, izolacja, elementy wyposażenia). Poprawiono odwodnienie całego mostu i jego otoczenia. Dodano bariery i balustrady oddzielające nowy chodnik od jezdni Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlanego.


  Stan istniejący i stan projektowany 0,88 MB