Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 61

Warszawa - Legionowo - Zegrze - Serock - Pułtusk - Różan - Ostrołęka

Droga krajowa nr 61 (DK61) to ważny szlak komunikacyjny łączący Warszawę z Augustowem. Przebiega przez województwo mazowieckie i podlaskie. Od kilku lat droga jest rozbudowywana i modernizowana na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Wg rozporządzenia Rady Ministów z dnia 20 października 2009 w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych odcinek DK61 od Łomży do Budziska (granica z Litwą) stanie się elementem I Transeuropejskiego Szlaku Komunikacyjnego Via Baltica i zostanie rozbudowany do parametrów ekspresowych.
Zarządcą drogi na terenie Mazowsza jest warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla Warszawy dorga nr 61 jest ważną trasą o znaczeniu turystycznym prowadzącym ruch w kierunku Mazur i północnego Podlasia. DK61 łączy Warszawę z Legionowem, Zegrzem, Serockiem, Pułtuskiem, Różanem i Ostrołęką. Droga na terenie jest modernizowana od początków XXI wieku. Modernizacja DK61 została podzielona na wiele odcinków o długości od kilku do kilkunastu kilometrów, ktore są realizowane jako niezależne inwestycje. Powstały dotychczas: obwodnica Jabłonny, dwujezdniowy odcinek przez Zegrze wraz z mostem na Narwi i odcinek pomiędzy Zegrzem a Jadwisinem (początkiem obw. Serocka). Modernizacja DK61 bedzie polegać częściowo na rozbudowie lub przebudowie istniejącego śladu a istniejące przejścia przez miejscowości niemożliwe do przebudowy zostaną zastąpione obwodnicami (Serock, Pułtusk, Różan, Ostrołeka itp.). Docelowo zmodernizowania droga krajowa nr 61 na odcinku Warszawa - Pułtusk (wraz z obwodnicą Pułtuska) będzie dwujezdniową drogą główną ruchu przyspieszonego dostosowaną do ruchu samochodów z predkoscią 80-100 km/h.

Obwodnica Jabłonny - 17+501 - 21+198
Inwestycję zrealizowano w latach 2006 - 2007. Dla połączenia drogi głównej z układem dróg lokalnych wykonano trzy skrzyżowania jednopoziomowe z wyspą centralną. Wszystkie skrzyżowania wyposażone są w sygnalizację świetlną. Dostęp do drogi odbywa się tylko na skrzyżowaniach. Dla ruchu rowerowego i pieszego wykonano chodniki z kostki betonowej.
Celem inwestycji było:
 • Usprawnienie ruchu, zwiększenie prędkości i polepszenie komfortu jazdy na drodze krajowej Nr 61.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu.
 • Poprawa warunków środowiska w mieście w wyniku przeniesienia ruchu na obwodnicę.

  Parametry techniczne:
  - Klasa trchniczna drogi - GP
  - Prędkość projektowa - 70 km/h
  - Szerokość pasa ruchu - 3.50 m
  - Szerokość opasek - 0,5 m
  - Szerokość poboczy gruntowych - 1,50 m
  - Liczba pasów ruchu - 2 x 2
  - Szerokość pasa dzielącego jezdnie - 5,0 m
  - Szerokość korony dorgi - 23,0 m - Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
  - Kategoria ruchu - KR6
  - Długość - 3,697 km • DK61 w Legionowie - 21+498 - 25+383
  Przebudowa DK61 w Legionowie została podzielona na trzy odcinki realizowane niezależnie. Rozbudowa wiaduktu nad torami to pierwszy etap modernizacji drogi krajowej nr 61 (ulic Warszawskiej i Zegrzyńskiej) na terenie miasta Legionowo. W kolejnych etapach zmodernizowane zostaną odcinki I - od granicy Jabłonny do wiaduktu oraz II - od ul. Strużańskiej do ul. Nowodworskiej w Michałowie Reginowie.

  Odcinek I - od km 21+498 do km 22+873

  23 października 2009 wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na przebudowę I odcinka od obwodnicy Jabłonny do ul. Jagiellońskiej o długości 1,5 km. Droga została dostosowana do parametrów G (droga główna). Wzdłuż drogi stoi 1926 ekranów akustycznych o wys. od 4 do 6,5 m. Celem inwestycji było wybudowanie drugiej jezdni, tak aby otrzymać przekrój dwujezdniowy oraz ograniczenie dostępności do drogi głównej ze zjazdów bramowych poprzez budowę dróg dojazdowych. Przebieg istniejącej drogi krajowej nr 61 i istniejących ulic pozostał niezmieniony. Zmienił się natomiast sposób połączenia drogi krajowej z większością ulic. Na całym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektowano obustronny chodnik oraz po stronie północno - zachodniej drogi: ścieżkę rowerową.
  Inwestycja zrealizowana w terminie październik 2010 - listopad 2011. W eksploatacji od 25 listopada 2011.
  Parametry techniczne:
  - klasa techniczna drogi - G,
  - prędkość projektowa - 60 km/h,
  - przekroj - 2x2, - szerokość pasa ruchu - 3,5 m na wprost, 3,0 m dla skrętów,
  - kategoria ruchu - KR5,
  - szerokość pasa dzielącego w krawężnikach - 2,0 - 2,1 m,
  - długość odcinka - 1,375 km

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS OTOCZENIA W REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PLANOWANEJ DROGI
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI
 • WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  W raporcie przedstawia się wyniki analizy wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko rozbudowywanej drogi krajowej nr 61 wraz z zaprojektowanymi urządzeniami ochrony środowiska na odcinku przejścia przez Legionowo. Zakres rozbudowy oraz zaprojektowane urządzenia są przedstawione w projekcie budowlanym zawartym w dokumentacji pt."Rozbudowa DK 61 Warszawa-Ostrołęka na odcinku przejścia przez m. Legionowo. Odcinek I od km 21+498,7 do km 22+873 (stary km od 18+140,7 do km 19+515)" wykonanej przez ARCADIS Sp. z o.o. w sierpniu 2007 r.

  Streszczenie raportu 4,54 MB

  Hałas 8,58 MB

  Uwarunkowania przyrodnicze 0,16 MB

  Załączniki 6,36 MB • Mapa orientacyjna i plany sytuacyjne 16,9 MB

  Schemat organizacji ruchu 7,55 MB


  Odcinek II - rozbudowa wiaduktu nad torami kolejowymi (km 22+873 - 23,748)

  Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi do przekroju dwujezdniowego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową na odcinku o łącznej długości 0,8 km. Celem inwestycji jest udrożenienie i usprawnienie przejazdu przez Legionowo po drodze krajowej nr 61. W ramach robót wchodzi m.in. budowa dwóch nowych wiaduktów nad torami PKP o długości 180 m każdy, przesunięcie istniejących chodników i dróg dojazdowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa kolidujących instalacji teletechnicznych, elektroenergetycznych i sanitarnych, oświetlenia i układu odwodnienia (włącznie z budową zbiornika retencyjnego). Inwestycja realizowana w latach 2007-2009

  Parametry techniczne:
  - klasa drogi - G
  - prędkość projektowana - 60 km/h
  - liczba pasów ruchu - 2 x 2
  - szerokość pasa ruchu - 3,5m
  - kategoria ruchu - KR5
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
  - długość - 0,875 km


  Odcinek III - od km 23,748 do km 25+383


  Plan sytuacyjny - Arkusz 1 4,18 MB  Plan sytuacyjny - Arkusz 2 3,66 MB


  Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi do przekroju dwujezdniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku o długości 1,635 km. W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejących skrzyżowań oraz budowa obustronnych chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej.

  Parametry techniczne:
  - klasa drogi - G
  - prędkość projektowana - 60 km/h
  - liczba pasów ruchu - 2 x 2
  - szerokość pasa ruchu - 3,5m
  - kategoria ruchu - KR5
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
  - długość - 1,635 km
  Dnia 10 sierpnia 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję uchylającą w częsci, a w pozostalym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 61 na odcinku III.
  Decyzja z dnia 10 sierpnia 2012 r., znak: BOU-lab-772-27-1204/12 1,56 MB


  Legionowo - Zegrze - km 24+900 - 29+550
  Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa ruchu poprzez dostosowanie parametrów drogi do istniejącego i prognozowanego dużego ruchu ciężarowego. Ważnym celem jest także zmniejszenie negatywnego wpływu drogi na przyległe tereny. Zadanie inwestycyjne zakłada rozbudowę drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP, czyli:
 • dobudowę drugiej jezdni, ewentualnie budowę dwóch jezdni przy likwidacji obecnej jezdni;
 • ograniczenie dostępności do drogi w węzłach lub skrzyżowaniach;
 • budowę równoległych dróg serwisowych (dojazdowych) o szerokości 3,5 m lub 6,0 m;
 • budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej;
 • budowę zjazdów publicznych i dojazdów do posesji z dróg serwisowych;
 • przebudowę systemu odwodnienia dróg;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska;
 • przebudowę sieci infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą.
  Ze względu na uwarunkowania istniejącego zagospodarowania terenu proponuje się cztery warianty z uwagi na poszerzenie pasa drogowego we wsi Michałów Reginów oraz trzy warianty przebiegu różniące się między sobą podejściem do kwestii skrzyżowania z linią kolejową Legionowo - Radzymin Przekrój drogi różniłby się w zależności od terenu, przez jaki przebiega i generalnie byłby podzielony na dwa główne odcinki - A i B.
 • Na pierwszym odcinku A na wylocie z Legionowa droga będzie miała przekrój dwujezdniowy 2x7,0 m, pas dzielący szerokości 2,0 m. Po obu stronach proponuje się drogi serwisowe dwukierunkowe o szerokości 6,0 m (zaś fragmentarycznie o szer. 3,5 m - od km 2+510 do końca odcinka A) z chodnikiem 2,0 m lub zamiennie z ciągiem pieszo-rowerowym. Jezdnie serwisowe oddzielone będą pasem dzielącym szerokości 3,0 m.
  Na odcinku B droga będzie miała przekrój dwujezdniowy 2x7,0 m z opaskami szerokości 0,5 m po obu stronach jezdni i pasem dzielącym szerokości 3,0 m. Zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m. Droga serwisowa o szerokości jezdni 5,5 m z poboczami gruntowymi 1 m, jest planowana po prawej stronie. Po lewej stronie droga serwisowa będzie sięgać km 3+250, jako dojazd do cmentarza.

  Parametry techniczne:
  - klasa drogi - GP
  - prędkość projektowana - 80 km/h
  - liczba pasów ruchu - 2 x 2
  - szerokość pasa ruchu - 3,5m
  - kategoria ruchu - KR6
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
  - długość - około 4,65 km
  W wyniku prac nad przebiegiem analizowanej trasy powstał także wariant dostosowania drogi do parametrów klasy G.

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis istniejących zabytków
 • Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu
 • Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe. Analizowano cztery warianty realizacji przedsięwzięcia w obrębie miejscowości Michałów- Reginów oraz trzy warianty na odcinku od granic Michałowa-Reginowa do Zegrza Południowego. W wyniku prac nad przebiegiem analizowanej trasy powstał także wariant dostosowania drogi do parametrów klasy G. Parametry geometryczne oraz przebiegi jezdni głównych na odcinku A pozostają bez zmian. Wariant ten jest efektem konsultacji projektu z mieszkańcami Michałowa Reginowa i został zaprojektowany zgodnie z oczekiwaniami miejscowej ludności. GDDKiA nie zgłosiła zastrzeżeń do przedstawienia rozwiązań drogi w klasie G.

  Streszczenie raportu 0,67 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych 3,00 MB

 • Mapy oddziaływań hałasu (bez ekranów) i zanieczyszczeń powietrza

  Odcinek AOdcinek B
  Wariant 0 5,82 MB
  Wariant 1 1,44 MB

  Wariant 2 1,87 MB

  Wariant 3 1,85 MB

  Wariant 4 2,01 MB
  Wariant 1 4,76 MB

  Wariant 2 4,62 MB

  Wariant 3 4,70 MB

  Mapy oddziaływań hałasu (z ekranami)

  Odcinek AOdcinek B
  Wariant 1 5,68 MB

  Wariant 2 6,19 MB

  Wariant 3 5,68 MB

  Wariant 4 5,96 MB
  Wariant 1 3,28 MB

  Wariant 2 3,29 MB

  Wariant 3 3,32 MB

  Mapy struktury ekologicznej w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia

  Odcinek AOdcinek B
  Wariant 1 3,45 MB

  Wariant 2 3,53 MB

  Wariant 3 3,45 MB

  Wariant 4 3,53 MB
  Wariant 1 3,25 MB

  Wariant 2 3,26 MB

  Wariant 3 3,30 MB

  Mapy urządzeń ochrony środowiska

  Odcinek A 3,40 MB Odconek B 3,04 MB  Zegrze - Serock - 33+788 - 36+528
  Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi do przekroju dwujezdniowego z ograniczeniem dostępności na odcinku o długości 2,7 km. Celem inwestycji było poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu podróżowania. Na tym odcinku zlokalizowano jeden węzeł drogowy z drogą gminną i ul. Szaniawskiego i przebudowano trzy skrzyżowania (w tym jedno z sygnalizacją świetlną). Poza tym powstały dwie kładki dla pieszych, 4,2 km dróg dojazdowych, zabezpieczenia związane z ochroną środowiska (w tym około 2,2 km ekranów akustycznych), zatoki autobusowe, chodniki, elementy odwodnienia drogi, kompletne oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
  Inwestycja realizowana w latach 2006-2008. Otwarcie drogi nastąpiło 27 listopada 2008 r.

  Parametry techniczne:
  - klasa drogi - GP
  - prędkość projektowana - 60-80 km/h
  - liczba pasów ruchu - 2 x 2
  - szerokość pasa ruchu - 3,5m
  - kategoria ruchu - KR6
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
  - długość - 2,74 km  Obwodnica Serocka - 35+888 - 42+900
  W mieście i gminie Serock nakładają się potoki ruchu drogowego dróg krajowych nr 62 i 61. Drogi te to niezwykle ważne połączenia w układzie dróg krajowych Mazowsza. Obwodnica Serocka to dwujezdniowa droga o długości około 7 km oraz parametrach GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Początek inwestycji znajduje się w km 35,888 a koniec w km około 42,900. Tereny przyległe do obwodnicy przeznaczone są pod uprawy rolne i sady, a w pobliżu istniejącej zabudowy pod budowę infrastruktury związanej z usługami. Wraz z obwodnicą Serocka przebudowano odcinek drogi krajowej nr 62 na odcinku położonym na terenie miasta i gminy Serock. Inwestycja otwarto 28 października 2011. W ramach inwestycji zrealizowano m.in.:
  - budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 61
  - budowę węzła w miejscu połączenia z drogą powiatową 01108
  - budowę węzła "Serock" w miejscu połączenia z DK62
  - budowę węzła "Wierzbica" w miejscu połączenia z DK62
  - budowę przejazdu nad obwodnicą dla ulicy Nasielskiej
  - budowę przejazdu wzdłuż ulicy Polnej
  - budowę dwóch przejazdów dla dróg gminnych
  - budowę dróg dojazdowych

  Podstawowe parametry techniczne DK61:

  - klasa drogi - GP
  - prędkość projektowa - Vp=80km/h
  - liczba pasów ruchu - 2 x 2
  - szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  - szerokość pasa dzielącego jezdnie - 5,0 m
  - szerokość pobocza utwardzonego - 2,0 m

  Podstawowe parametry techniczne dla DK62 na odcinku objętym opracowaniem:

  - klasa drogi - GP
  - prędkość projektowa - Vp=80km/h
  - liczba pasów ruchu - 1 x 2
  - szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  - szerokość pobocza utwardzonego - 2,0 m

  Oficjalna strona inwestycji: obwodnicaserocka.pl

  Plan orientacyjny 1,76 MB

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNY WPŁYW INWESTYCJI

  Raport został sporządzony w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedmiotem niniejszego raportu jest określenie potencjalnego wpływu na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi opierając się na przyjetych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 3,58 MB

  Decyzje i uzgodnienia 0,88 MB

  Dokumentacja fotograficzna 2,50 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń powietrza 36,5 MB


 • Plany sytuacyjne - 8 arkuszy 29,7 MB

  Mapy środowiskowe 4,40 MB  Serock - Pułtusk - 42+900 - 54+000

  Inwestycja o długości około 13 km planowana do realizacji w latach 2014-2020.


  Obwodnica Pułtuska - 54+000 - 67+120
  Obwodnica uwolni od ruchu tranzytowego tereny zabudowane w mieście Pułtusk, a także w pobliskich wsiach Kacice, Kleszewo i Przemiarowo. Przyjęto, że obwodnica będzie wyłączać się z istniejącej drogi nr 61 w miejscowości Łubienica położonej na południe od Pułtuska, ominie miasto od strony zachodniej i będzie się włączac do istniejącej drogi nr 61 w miejscowości Lipa na północ od miasta. Na środkowym odcinku droga będzie poprowadzona mniej więcej wzdłuż zachodniej granicy miasta. Na końcowym odcinku obwodnicy zaprojektowano most nad rzeka Pełta o długości 30 m. Długość projektowanej obwodnicy wyniesie 15,1 km. Rozpatrywano trzy warianty poprowadzenia drogi.
  W zakres przedsięwzięcia włączono również budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 57 Szczytno - Pułtusk w związku z koniecznością zmiany przebiegu tej drogi tak, aby nie przechodziła przez zwartą zabudowę wsi Przemiarowo i Kleszewo, a wezeł drogowy z obwodnicą można było zlokalizować poza zabudową wsi Kleszewo. W rezultacie zaprojektowano północną obwodnicę Kleszewa i Przemiarowa w ciagu drogi nr 57 o długości 3,3 km, łaczącą się z obwodnicą Pułtuska w ciagu drogi nr 61 na terenach wsi Lipa, gdzie powstanie węzeł.

  Podstawowe parametry techniczne:

  - klasa drogi - GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
  - prędkość projektowa - Vp = 80 km/h
  - szerokości jezdni - 10,50 m (3 x 3,50 m)
  - szerokości opasek zewnętrznych - 2 x 0,50 cm
  - szerokości poboczy gruntowych - 2 x 1,50 m lub 2 x 2,35 m - rezerwa terenu pod drugą jezdnię o szerokosci 7,00 m + pobocze utwardzone 2,00 m i opaska wewnetrzna 0,50 m
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN/os
  - kategoria ruchu - KR6

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW PRAWNIE OCHRONIONYCH
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • ODDZIAŁYWANIE WARIANTÓW PRZESIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ZABYTKÓW

  Niniejszy raport dotyczy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody na realizację przedsięwzięcia. Zasadniczą podstawą wykonania niniejszego raportu ROS jest projekt koncepcyjny obwodnicy Pułtuska, który zawiera szczegółowe rozwiązania projektowe dla budowy tej drogi. Oprócz projektu koncepcyjnego obwodnicy Pułtuska przy opracowaniu niniejszego raportu ROS korzystano z informacji i ustaleń zawartych w nastepujących dokumentach:
  • "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk", Zarząd Miejski w Pułtusku, 1998 r.
  • "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk. Kierunki zagospodarowania przestrzennego", Zarząd Miejski w Pułtusku, lipiec 2002 r.
  Przekroje normalne 1,33 MB

  Przekrój podłużny 4,26 MB


 • Plany orientacyjne - 11 arkuszy 12,6 MB

  Plany sytuacyjne - 7 arkuszy 3,21 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych 10,9 MB  Mapy zasięgu uciążliwości hałasu i zanieczyszczeń powietrza  Wariant 0 24,6 MB  Wariant 1 17,3 MB

  Wariant 2 17,3 MB

  Wariant 3 9,33 MB  Urządzenia ochrony środowiska


  Wariant 1 (7 arkuszy) 16,1 MB

  Wariant 2 (7 arkuszy) 16,9 MB

  Wariant 3 (7 arkuszy) 15,3 MB