Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 747

Iłża - Lipsko - Lublin

Długość na terenie województwa mazowieckiego: 40,397 km


Droga wojewódzka nr 747 (DW747) przebiega równoleżnikowo przez województwo mazowieckie oraz lubelskie. Swój początek bierze w Iłży, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 9. Następnie prowadzi na wschód, do Lipska, gdzie łączy się z drogą krajową nr 79. Później prowadzi do Wisły, gdzie między miejscowościami Solec nad Wisłą i Kamień znajduje się przeprawa promowa. Po przekroczeniu rzeki kieruje się nadal na wschód, m.in. przez Opole Lubelskie i Bełżyce, do Lublina. Trasa kończy się na przedmieściach stolicy Lubelszczyzny, skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19 (w przyszłości węzłem z S19 wschodnią obwodnicą Lublina).
DW747 jest trasą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą sieć dróg krajowych i zapewniającą spójność terytorialną. Łączy szereg miast powiatowych oraz stolicę województwa lubelskiego. Ponadto spina drogi krajowe przebiegające z północny na południe: DK9, DK79 oraz DK19 (S19). Odczuwalny jest brak mostu przez Wisłę. Funkcjonująca przeprawa promowa jest zależna od aktualnych warunków atmosferycznych oraz poziomu wody. Zarządcą DW747 na Mazowszu jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Rozbudowa DW747 Iłża - Solec nad Wisłą
W związku z planowaną budową mostu na Wiśle i przewidywanym wzrostem ruchu na prowadzącej do niego drodze projektowana jest rozbudowa drogi nr 747 na terenie woj. mazowieckiego, tj. na odcinku Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą, skoordynowana z budową obwodnic miast Iłży i Lipska.
Podstawowe cele planowanej inwestycji to:
- zapewnienie dojazdu do nowo projektowanego mostu przez Wisłę,
- poprawa przepustowości drogi i dostosowanie konstrukcji jej nawierzchni do ruchu pojazdów ciężkich,
- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu oraz wymagań ochrony środowiska.
Długość rozpatrywanego odcinka drogi wynosi ok. 40 km i przebiega on przez obszar miasta i gminy Iłża w powiecie radomskim oraz przez gminy Rzeczniów, Sienno, Lipsko, miasto Lipsko oraz gminę Solec nad Wisłą w obrębie powiatu lipskiego. Obecnie droga wykorzystywana jest głównie w ruchu lokalnym, w zależności od odcinka przejeżdża nią od 1500 do 1750 pojazdów na dobę. Z wykonanych prognoz ruchu wynika, że po wybudowaniu mostu na Wiśle natężenie ruchu na drodze może wzrosnąć do ponad 4000 pojazdów na dobę (odcinkami nawet ponad 5000).
Po przeprowadzeniu wielu analiz ustalono, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie nowego śladu trasy 747 z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej występującej przy obecnej trasie. Wykorzystane zostaną dwa odcinki istniejącego przebiegu o łącznej długości 5 km. Początkowy odcinek drogi będzie stanowił północną obwodnicę miasta Iłża oraz miejscowości Lubianka, Prędocinek, Pasztowa Wola, Michałów, a w dalszym biegu poprowadzona ona zostanie na południe od miasta Lipska oraz pozostałych miejscowości od Jawora Soleckiego do Podemłynia, zlokalizowanych przy istniejącej drodze.
Droga na całej długości będzie miała jezdnię o szerokości 7 m (dwa pasy ruchu). Planowana jest budowa ok. 43 skrzyżowań z drogami publicznymi różnej kategorii, w tym dwóch węzłów: Krzyżanowice i Jadwinów oraz trzech wiaduktów nad przecinanymi drogami. Wybudowane zostaną także mosty nad rzekami: Iłżanką, Krępianką i Strugą Solec Raj. Poprowadzenie drogi nowym śladem wymagać będzie wykupu i wyburzenia kilku budynków o różnym przeznaczeniu: 3 domów działkowych, jednego budynku gospodarczego, jednego domu opuszczonego oraz przepompowni ścieków.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Rzeczniów wydał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Dokumentacja do decyzji środowiskowej

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU
 • DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE

  Dokument ten zawiera prognozę wpływu projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz kulturowego z uwzględnieniem aspektów związanych z ochroną zdrowia i życia ludzi. Raport został opracowany w biurze Jacobs Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy udziale specjalistów różnych dziedzin, których wykaz zamieszczono w opracowaniu.


 • Koncepcja programowa

  W dokumencie m.in.:

 • ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • ISTNIEJĄCE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
 • ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
 • ODWODNIENIE I URZĄDZENIA MELIORACJI WODNEJ
 • ORGANIZACJA I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
 • URZĄDZENIA OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
 • WARUNKI RUCHOWE
 • ANALIZA WYBORU WARIANTU

  Przedmiotem opracowania jest: "Koncepcja Programowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 w m Iłża) do km 40+397 (granica gminy Solec n. Wisłą) wraz z budową dojazdu do nowego mostu na rz. Wisła i budową nowych odcinków przebiegów drogi na terenie gmin: Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą, powiatów lipskiego, radomskiego, województwa mazowieckiego, wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, i przygotowaniem materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi."


 • Plan orientacyjny 8,06 MB  Warianty trasy 49,0 MB  Plan sytuacyjny (mapa) 54,8 MB

  Plan sytuacyjny (zdjęcia lotnicze) 31,6 MB


  Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA RUCHU ISTNIEJĄCEGO
 • METODYKA PROGNOZY RUCHU
 • WYNIKI PROGNOZY RUCHU
 • WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH PROGNOZ I ANALIZ RUCHU
 • ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
 • WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

  Raport przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 w m. Iłża) do km 40+397 (granica gminy Solec n. Wisłą) wraz z budową dojazdu do nowego mostu na rz. Wisła i budową nowych odcinków przebiegów drogi.

  W toku zleconych prac wykonano następujące zadania:
  1. Inwentaryzację dostępnych danych o ruchu drogowym.
  2. Pomiary ruchu obejmujące:
  - pomiary natężenia ruchu pieszego oraz rowerowego na analizowanej drodze,
  - pomiary ruchu pojazdów i pieszych w przekrojach i skrzyżowaniach
  3. Prognozę ruchu drogowego dla 2 wariantów inwestycyjnych oraz wariantu bezinwestycyjnego na rok 2015 - rok oddania inwestycji do użytkowania a także dla horyzontów czasowych 10, 15 i 20 lat po oddaniu inwestycji.
  4. Wykonano analizę bezpieczeństwa ruchu na podstawie danych o zdarzeniach drogowych za lata 2006 - 2007.
  5. Sformułowano wnioski z przeprowadzonych analiz.


 • Projekt koncepcyjny dojazdu do mostu

  W dokumencie m.in.:

 • Informacje ogólne
 • Opis stanu istniejącego
 • Rozwiązania projektowe
 • Odwodnienie

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dla fragmentu DW 747 od km 39+648.60 do km 39+608.60.
  Zakres opracowania stanowią rozwiązania koncepcyjne dla odcinka DW747 powstałe w wyniku koordynacji dwóch projektów - Budowy mostu na Wiśle w m. Kamień oraz Koncepcją programową rozbudowy DW747 na odcinku od km 0+000 do km 40+397 wraz z budową dojazdu do nowego mostu na rz. Wisła.


  Plan orientacyjny 6,10 MB

  Plan sytuacyjny 5,20 MB


 • Rozbudowa DW747 Kamień - Konopnica oraz budowa mostu na Wiśle
  Projekt obejmuje rozbudowę lub budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej oraz budowę nowej przeprawy przez Wisłę. Inicjatorem inwestycji jest województwo lubelskie, które pozyskało dla projektu fundusze unijne. W budowie mostu łączącego Solec nad Wisłą i Kamień partycypować będzie województwo mazowieckie.
  Przyjęto następujące parametry techniczne inwestycji:
  - Szerokość jezdni - 7,0 m;
  - Klasa techniczna drogi GP - przyjęta na całym odcinku;
  - Szerokość poboczy - 1,5 m (umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie);
  - Prędkość projektowa - 70 km/h (na terenie zabudowy);
  - Prędkość miarodajna 100km/h (poza terenem zabudowy);
  - Nośność nawierzchni 115 kN/oś;
  - Drogowe obiekty inżynierskie o klasie nośności "A";
  Obsługa przyległych nieruchomości poprzez drogi serwisowe lub zjazdy.
  Inwestycja składa się z następujących odcinków:
  - Budowa mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień wraz z drogami dojazdowymi;
  - Budowa (przełożenie) DW nr 747 na odcinku Kamień - Elżbieta i budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie (odcinek Elżbieta - Baba);
  - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku Baba - Chodel;
  - Budowa obwodnicy miejscowości Chodel w ciągu DW 747;
  - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku Chodel - Krężnica Okrągła;
  - Budowa obwodnicy miejscowości Bełżyce w ciągu DW nr 747;
  - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku Bełżyce - dojazd do węzła drogowego "Konopnica";
  - Budowa DW nr 747 na odcinku od istniejącej DW nr 747 do węzła drogowego "Konopnica" w ciągu drogi S19.

  Budowa mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień wraz z drogami dojazdowymi
  Pierwsza część planowanej inwestycji to odcinek pomiędzy miejscowościami Solec w województwie mazowieckim i Kamień w województwie lubelskim. Przedsięwzięcie dotyczy budowy mostu wraz z budową dróg dojazdowych w ciągu drogi 747 pomiędzy wyżej wymienionymi miejscowościami. Oś planowanego mostu dla wariantu W1, W2, W3 wraz z planowanymi drogami dojazdowymi w ciągu DW 747 pokrywa się z istniejącym korytarzem drogi lokalnej. Dla wariantu W4 wraz z planowanymi drogami dojazdowymi oś mostu pokrywa się z istniejącym korytarzem drogi wojewódzkiej nr 900, która w miejscu lokalizacji mostu posiada przeprawę promową. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią głównie nieużytki oraz w mniejszym stopniu łąki, pola uprawne, drogi, place oraz niekiedy pojedyncza zabudowa.

  Elementy projektu budowlanego mostu przez Wisłę w m. Kamień


  Plan orientacyjny 1,22 MB  Przekrój podłużny 3,13 MB  Widok z boku, kolorystyka 2,47 MB  Plan sytuacyjny dróg dojazdowych 5,33 MB  Plan sytuacyjny mostu 1,81 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 3,78 MB  Budowa (przełożenie) DW nr 747 na odcinku Kamień - Elżbieta i budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie (odcinek Elżbieta - Baba)
  Przedstawiany odcinek drogi rozpoczyna się w miejscowości Kamień w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 825. Droga przebiega przez miejscowość Kamień, następnie w kierunku miejscowości Łaziska i tworzy obwodnicę miasta Opole Lubelskie. Zakończenie obwodnicy Opola Lubelskiego ma miejsce w miejscowości Baba. Budowa opisywanego odcinka drogi składa się z dwóch etapów. Łącznie powstanie ok. 14,7 km drogi. Wody opadowe pochodzące z przedstawianego odcinka będą odprowadzane do cieków i zbiorników chłonnych. Inwestycja lokowana będzie w nowym śladzie, na terenie, który w większości to tereny rolne, nieużytki zielone, lokalnie w niewielkim zakresie lasy i sady oraz istniejące drogi. Pojedyncza zabudowa zagrodowa występuje jedynie sporadycznie w strefie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Przewiduje się lokalną wycinkę drzew kolidujących z rozbudową drogi na całej jej długości. Będą to drzewa nie objęte ochroną konserwatora przyrody.  Rozbudowa DW nr 747 na odcinku Baba - Chodel
  Rozbudowa DW 747 na odcinku Baba - Chodel będzie dotyczyć odcinka od km 58+300.00 do km 64+503.70 o długości 6.2037 km wraz z zabezpieczeniem i rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi. Celem planowanej przebudowy jest dostosowanie drogi do parametrów technicznych i użytkowych odpowiadających klasie technicznej GP i poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy zmotoryzowanych oraz pieszych użytkowników drogi, zniesienie barier architektonicznych, stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia dla całego odcinka drogi i terenów sąsiadujących. Teren wokół DW 747 wykorzystywany jest głównie rolniczo, gdzie dominują pola uprawne, łąki i nieliczne nieużytki. Występują także tereny o charakterze leśnym. Na niemal całym odcinku przyjęto odwodnienie za pomocą przydrożnych rowów. W miejscowości Baba przewidziano budowę kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, które będą przejmowały wody opadowe.

  Budowa obwodnicy miejscowości Chodel w ciągu DW 747
  Planowana budowa obwodnicy w miejscowości Chodel w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 położona jest w granicach administracyjnych powiatu opolskiego w województwie lubelskim. Rzeźba terenu na której realizowana będzie inwestycja jest zróżnicowana. Większość terenu stanowią obszary użytkowane rolniczo z przewagą pół uprawnych. W ramach projektu przewidziano zlikwidowanie wszystkich przejazdów dróg i ulic lokalnych. Komunikacja lokalna będzie prowadzona drogami serwisowymi - dojazdowymi i połączona z drogą wojewódzką tylko w węzłach drogowych.
  W planie inwestycji znajduje się budowa mostu nad rzeką Chodelką. Na etapie opracowywania Koncepcji most na rzece Chodelce w ciągu projektowanej drogi dla przyjętego do realizacji wariantu VI rozpatrywany był w dwóch wariantach. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody przyjęto minimalne podniesienie drogi nad doliną rzeki. Na obiekcie przewidziano jezdnię dwukierunkową o szerokości 7,0 m, obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m, a także ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. Obiekt będzie oświetlony. Powstaną również wiadukty, I w ciągu starej drogi wojewódzkiej nr 747 oraz II stanowiący dojazd do miejscowości Budzyń. Ze względu na znajdujące się na terenie inwestycji tereny leśne, ze względu na bezpieczną migrację zwierząt przewiduje się obustronne ogrodzenie drogi wojewódzkiej i usytuowanie przejść dla dzikich zwierząt.

  Rozbudowa DW 747 na odcinku Chodel - Krężnica Okrągła
  Rozbudową objęty jest odcinek drogi położony w granicach dwóch gmin, Chodel powiat Opole Lubelskie i Bełżyce, powiat lubelski. Początek rozbudowy zlokalizowany jest w miejscowości Chodel w a koniec w miejscowości Krężnica Okrągła. Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę chodników, przejść dla pieszych adaptację skrzyżowań, zastosowanie barier energochłonnych oraz dostosowanie nośności drogi do wymagań dla klasy GP i prognozowanego ruchu. W celu realizacji inwestycji konieczne jest dokonanie zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Na omawianym odcinku drogi zaplanowano odwodnienie powierzchniowe do rowów bocznych.

  Budowa obwodnicy miejscowości Bełżyce w ciągu DW 747
  Inwestycja na omawianym odcinku polega na budowie obwodnicy miejscowości Bełżyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Projektowana obwodnica jest kontynuacją rozbudowy całej DW 747. Obwodnica zlokalizowana będzie w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, powiat lubelski, gmina Bełżyce. Stanowić będzie obejście Miasta Bełżyce od strony północno-zachodniej. Teren przeznaczony pod budowę obwodnicy Bełżyc użytkowany jest rolniczo, gdzie dominują pola uprawne. Występują także nieużytki oraz użytki zielone, tereny porośnięte zagajnikami. Przez planowane miejsce inwestycji częściowo przebiega infrastruktura techniczna.
  Istniejący układ komunikacyjny w wyniku budowy obwodnicy ulegnie zmianie. Zaprojektowano obwodnicę omijającą od północnego zachodu zabudowaną część miasta. Wzdłuż obwodnicy nie projektowano ciągów kanalizacji deszczowej. Przy odwodnieniu powierzchniowym przewidziano odprowadzanie wody opadowej z jezdni, poboczy, dróg serwisowych, chodników do rowów trawiastych. Odprowadzenie odbywa się bezpośrednio po terenie lub za pośrednictwem ścieków korytkowych. Rowy połączone są z istniejącymi ciekami poprzecznymi do drogi lub projektowanymi zbiornikami. Projekt zakłada rozbiórkę istniejących przepustów na rzece Krężniczance i rowie melioracyjnym pod ul. Kazimierską. W ich miejsce zaprojektowano wykonanie nowych rur. Zaprojektowano także nowe przepusty łączące rowy odwodnieniowe w tym odprowadzające. Na długości obwodnicy przewidziano wykonanie nasadzeń zieleni. Początkowa część trasy obwodnicy przebiega w terenie zabudowanym, dlatego zaproponowano na tym odcinku nasadzenia osłonowe. Nasadzenia na rondach i skrzyżowaniach będą mieć charakter ozdobny.

  Rozbudowa DW 747 na odcinku Bełżyce - dojazd do węzła drogowego "Konopnica"
  Przedsięwzięcie na omawianym odcinku obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Bełżyce - Konopnica i przebiega przez miejscowości Bełżyce, Podole, Matczyn, Wojcieszyn, Radawiec Duży, Marynin, Motycz, Kozbuszczyzna, Konopnica. Omawiany odcinek znajduje się w obszarze równinnym, droga przebiega przez tereny o charakterze rolniczym, z zabudową siedliskową, w znacznej odległości od drogi. Projektowana droga przebiega trasą istniejącą i obejmuje odcinek o długości 14,45km. Wody opadowe z jezdni, poboczy, zatok autobusowych, chodników odprowadzane będą rowami otwartymi, rowami krytymi oraz kanalizacją deszczową do przepustów i dalej do odbiorników.

  Budowa DW 747 na odcinku od istniejącej DW 747 do węzła drogowego "Konopnica" w ciągu drogi S19
  Zamierzone przedsięwzięcie to budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Radwaniec Duży - Konopnica. Odcinek drogi będący przedmiotem inwestycji położony jest na terenie województwa lubelskiego, na terenie powiatu lubelskiego i przebiega po terenie gminy Konopnica. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zajdzie konieczność likwidacji kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Odwodnienie drogi przewidziano jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do rowu. Przepusty zaprojektowano w oparciu o wyznaczone zlewnie.

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis istniejących w sąsiedztwie zabytków
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko

  Dokument ten zawiera Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, rozbudowy drogi wojewódzkiej 747 Iłża - Konopnica na odcinku Kamień - Konopnica oraz budowa mostu na rzece Wiśle w m. Kamień wraz z drogami dojazdowymi do mostu

  Streszczenie raportu 0,46 MB

  Aneks 1 0,18 MB

  Aneks 2 1,36 MB

  Mapa przyrodnicza 41,3 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych 23,7 MB

  Ochrona przyrody 2,54 MB • Zasięg hałasu z ekranami - Wariant 1 27,2 MB

  Zasięg hałasu z ekranami - Wariant 2 27,1 MB

  Zasięg hałasu z ekranami - Wariant 3 4,77 MB