Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Skład Zarządu Statut SISKOM Dołącz do nas Numer konta

STATUT

SISKOM - Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji

Treść Statutu w formacie PDFRozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji" (w skrócie SISKOM) i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20, poz. 104 z 1989 roku, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3
Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest miejscowość Warszawa.

§ 4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa i jego obszar metropolitalny, a w dalszej kolejności obszar województwa mazowieckiego i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samych lub podobnych celach działalności, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
1. Stowarzyszenie posługuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
   1) pełną nazwą w brzmieniu SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji,
   2) skrótem nazwy w brzmieniu Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji,
   3) skrótem nazwy w brzmieniu SISKOM.
2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 7
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw innym osobom fizycznym lub prawnym z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów.

Rozdział II - Cele i sposoby działania

§ 8
Do celów Stowarzyszenia należy:
1. Informowanie społeczeństwa o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz wydatkowanych na ten cel środkach publicznych.
2. Popieranie i wpływanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego.
4. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej.
5. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
6. Prowadzenie działań mających na celu ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.
7. Integracja środowisk popierających rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
8. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk akademickich w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o planowanych, projektowanych i istniejących elementach infrastruktury komunikacyjnej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i elementów z nią związanych oraz poprawy jakości komunikacji.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i indywidualnej.
4. Propagowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie komunikacji oraz racjonalnych zachowań komunikacyjnych.
5. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą planowanych, projektowanych i istniejących inwestycji.
6. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi:
   1) w postępowaniach administracyjnych,
   2) w procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
   3) w postępowaniach sądowych.
7. Opiniowanie strategii, studiów, polityk, planów, programów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
8. Monitorowanie i udział w planowaniu wydatkowania środków publicznych, opiniowanie projektów budżetów i wieloletnich planów finansowych oraz monitorowanie przygotowania i przebiegu procedur o udzielnie zamówienia publicznego.
9. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
10. Aktywne działania na rzecz zwiększania roli partycypacji społecznej w planowaniu i przygotowywaniu inwestycji.
11. Monitorowanie i raportowanie sytuacji, w których organy państwa lub samorządu terytorialnego ograniczają możliwość partycypacji społecznej.
12. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze non profit.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz popiera idee zawarte w § 8 Statutu.
2. Kandydat na członka zobowiązany jest:
   1) złożyć pisemną deklarację,
   2) zapoznać się ze Statutem i zaliczyć bez zastrzeżeń 3-miesięczny okres próbny, podczas którego wykaże się zaangażowaniem w prace Stowarzyszenia,
   3) otrzymać po okresie próbnym rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Po upływie 3-miesięcznego okresu próbnego i otrzymaniu rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia kandydata o przyjęciu lub nie przyjęciu go na członka Stowarzyszenia.
4. Nowy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd.
5. Członek zwyczajny nabywa bierne prawo wyborcze po 9-miesięcznym okresie członkostwa.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 11 ust 5.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Wypowiadać się i wyrażać opinię we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenia we wszelkich formach działania, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
6. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia.

§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
4. Aktualizacja danych zawartych w deklaracji członkowskiej.

§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
   2) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
   3) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
   4) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym, lub w procesie cywilnym oraz w jakimkolwiek innym procesie, w którym wobec członka Sąd orzekł karę dodatkową utraty praw publicznych,
   5) śmierci członka Stowarzyszenia,
   6) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia lub odmowy członkostwa przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.

§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co 1 rok jako sprawozdawcze lub co 3 lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub elektronicznie, poprzez pocztę elektroniczną, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku, jeśli ze względu na nieobecność członków Walne Zebranie nie jest w stanie podejmować uchwał, Zarząd Stowarzyszenia może ponownie zwołać Walne Zebranie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W takim przypadku uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 35 i § 36.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie Statutu i jego zmian,
2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
5. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
6. Ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich,
7. Nadawanie godności członka honorowego,
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. Rozpatrywanie spraw, które nie należą do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje, z zastrzeżeniem § 24, zawiadamiając członków pisemnie lub elektronicznie, poprzez pocztę elektroniczną, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem, Zarząd:
   1) z własnej inicjatywy,
   2) na wniosek Prezesa,
   3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd liczy 6 członków, a jego kadencja trwa 3 lata.
3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko.
4. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w organach wykonawczych administracji rządowej i samorządowej.
7. Podczas pierwszego zebrania Zarządu członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają:
   1) Prezesa,
   2) Wiceprezesa,
   3) Sekretarza,
   4) Skarbnika.
8. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków jego poszczególnych członków określa Regulamin Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby z uwzględnieniem § 22.

§ 22
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes na wniosek przynajmniej 1/2 członków Zarządu.

§ 23
1. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia w czasie kadencji mniej niż połowy członków Zarządu, w ciągu 3 miesięcy zostają przeprowadzone wybory uzupełniające.
2. Wybór nowych członków Zarządu odbywa się w na zasadach opisanych w § 21.
3. Kadencja członków wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Zarządu wyłonionego we wcześniejszym głosowaniu przez Walne Zebranie.
4. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia co najmniej połowy członków Zarządu następuje automatyczne ustąpienie pozostałych członków Zarządu, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 24.
5. Po zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków osoba ta ustępuje i odbywają się nowe wybory, których celem jest wyłonienie nowego Zarządu.

§ 24
W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 23 pkt 4, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego rezygnacji najstarszy wiekiem pozostały członek Zarządu.

§ 25
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
3. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
   1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
   2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
   3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
   4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
   5) zwoływanie Walnych Zebrań,
   6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
   7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
   8) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
   9) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
   10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   11) uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia,
   12) regularne opracowywanie, aktualizowanie i podawanie do wiadomości członków oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia,
   13) powoływanie i koordynowanie działalności sekcji i komisji, a także powoływanie ich kierowników,
   14) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych na okres 3 lat.
4. Wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
   1) wchodzić jednocześnie w skład Zarządu,
   2) pozostawać w związku małżeńskim z członkiem Zarządu,
   3) pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu,
   4) pozostawać w podległości z tytułu zatrudnienia przez członka Zarządu lub Zarząd.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Podczas pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają:
   1) przewodniczącego,
   2) wiceprzewodniczącego.
8. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków jej poszczególnych członków określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 27
1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej do mniej niż trzech osób, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wystąpienia przedmiotowej sytuacji.
2. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w na zasadach opisanych w § 26.
3. Kadencja członków wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Komisji Rewizyjnej wyłonionej we wcześniejszym głosowaniu przez Walne Zebranie.

§ 28
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji.
3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej.
3. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

Rozdział V - Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 30
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach innych niż wymienione w § 32 uprawniony jest:
   1) Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz,
   2) dowolny członek Zarządu, po uzgodnieniu z Prezesem, Wiceprezesem lub Sekretarzem,
   3) inny członek Stowarzyszenia pisemnie upoważniony przez Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, na okres i w zakresie określonym w upoważnieniu.
2. W szczególności dotyczy to:
   1) postępowań administracyjnych,
   2) procedur związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
   3) procesów sądowych.

§ 31
1. Członkowie zobowiązani są do popierania oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia w kontaktach z członkami innych stowarzyszeń, środkami masowego przekazu oraz na wszelkich forach dyskusyjnych, w szczególności internetowych.
2. Wszelkie kwestie sporne, wątpliwości i propozycje zmian stanowisk muszą być rozważone najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Zarządu i w trybie natychmiastowym podane do wiadomości członków.

§ 32
Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i dowolnego członka Zarządu lub Skarbnika i dowolnego członka Zarządu.

Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia

§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.
2. Na środki finansowe składają się:
   1) wpływy ze składek członkowskich,
   2) darowizny, zapisy i spadki,
   3) dochody z majątku stowarzyszenia,
   4) dochody z ofiarności publicznej,
   5) wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.

§ 34
Stowarzyszenie nie ma prawa podejmować działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań własnym majątkiem,
2. Przekazywaniu własnego majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
3. Wykorzystaniu majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe

§ 35
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest większością 2/3 głosów obecnych na sali przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowane są przez Walne Zebranie działające na wniosek Zarządu, lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 36
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na sali przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
2. Nazwa Stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.
3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele wymienione w § 8 Statutu.

§ 37 Sprawy nieuregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach", w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.