Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Skład Zarządu Statut SISKOM Dołącz do nas Numer konta

Zarząd SISKOMAdam Piotr Zając - prezes

e-mail: zajac@siskom.waw.pl

Urodzony w 1989 roku. Absolwent kierunków Gospodarka przestrzenna i Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się planowaniem dostępności architektonicznej.
Uczestnik licznych konferencji i warsztatów poświęconych tematyce dostępności, zrównoważonego transportu oraz planowania przestrzennego. Autor raportów i artykułów naukowych oraz w prasie branżowej. W 2011 roku odbył półroczną wymianę w ramach programu Erasmus na Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem. Do jego zainteresowań naukowych należą przede wszystkim mobilność przestrzenna, socjologia transportu, architektura oraz dostępność przestrzeni publicznej.
Członek stowarzyszenia od 2011 roku, od 2012 roku w zarządzie stowarzyszenia. W ramach działalności od początku koordynował projekt Warszawska Mapa Barier, za który SISKOM został wyróżniony nagrodami: S3KTOR 2011, Freedom Document Award oraz nagrodą konferencji Miasto i Transport w 2012 roku. W 2013 roku był nominowany do nagrody "Stołek" Gazety Stołecznej.
W 2015 roku został członkiem Zespołu Opiniodawczego (obecnie Rada Ekspertów) ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Od 2015 roku felietonista w branżowym miesięczniku "Rynek Kolejowy".
Zwolennik współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i idei projektowania uniwersalnego. Uważa, że w Warszawie należy rozwijać transport zbiorowy i promować ruch pieszy przy jednoczesnym ograniczaniu transportu samochodowego, zwłaszcza na obszarze śródmiejskim.

Po Warszawie porusza się przede wszystkim transportem publicznym i pieszo, dodatkowo często korzysta z Veturilo oraz własnych rowerów i czasami z samochodów osobowych jako kierowca lub pasażer. Nie posiada własnego samochodu.
Piotr Kostrzewa - wiceprezes

e-mail: kostrzewa@siskom.waw.pl

Urodzony w 1988 roku. Absolwent kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej (praca inżynierska na temat możliwości zwiększenia przepustowości linii warszawskiego węzła kolejowego i magisterska na temat wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym poziomu 2) a także kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzony w Warszawie, zafascynowany zarówno jej historią jak i rozwojem, ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu.
Członek SISKOMU od 2011 roku. Członek sekcji transportu publicznego. W latach 2014-2016 członek Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym a w roku 2015 r. przewodniczący Komisji. Współautor raportów kolejowych w ramach projektu Warszawska Mapa Barier.
Zwolennik systemowego podejścia do planowania transportu: zarówno miejskiego jak i w skali kraju. Orędownik pracy "organicznej" i myślenia wykraczającego poza utarte schematy. W jego kręgu zainteresowań jest głównie: transport kolejowy, miejski transport publiczny (w tym także kolejowy jako jego integralny element), zintegrowane węzły przesiadkowe oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po Warszawie podróżuje przede wszystkim komunikacją miejską i samochodem.
Tomasz Kret - skarbnik

e-mail: kret@siskom.waw.pl

Urodzony w 1977 roku, ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Automatyka i Robotyka oraz odbył studnia doktoranckie na wydziale Mechatroniki PW. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Pracuje w urzędzie miasta jednej z podwarszawskich miejscowości gdzie m.in. odpowiada za organizację publicznego transportu zbiorowego. Członek komisji transportu Związku Miast Polskich.
Pracuje również w rodzinnej firmie świadczącej usługi B2B związane z oceną ryzyka i zapewnieniem bezpieczeństwa.
Zainteresowania zawodowe: rozwój i funkcjonowanie systemów transportowych, systemy informatyczne w transporcie i logistyce (ITS), planowanie przestrzenne, a po pracy dobry film, poezja śpiewana, nurkowanie. Członek założycieli i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
Jest w SISKOM od momentu rejestracji stowarzyszenia. Uważa, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej determinuje kierunki przekształceń przestrzennych. Powstanie systemu obwodnic stolicy powiązane z rozwojem systemów komunikacji publicznej jest najważniejszym czynnikiem warunkującym powstanie nowoczesnej metropolii. 

Po Warszawie porusza się głównie samochodem, okazyjnie komunikacją publiczną.
Łukasz Oleszczuk - sekretarz

e-mail: oleszczuk@siskom.waw.pl

Urodzony w 1989 r. Członek SISKOM od 2007, w Zarządzie Stowarzyszenia od 2012 r. Prawnik, specjalista i doradca w zakresie prawnych uwarunkowań przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska, transportu, zarządzania publicznego. Autor i współautor analiz oraz opracowań studialnych w zakresie planowania przestrzennego, ochrony środowiska, urbanistyki, transportu i inżynierii ruchu. Współpracuje z podmiotami sektora publicznego i biurami projektowo-konsultingowymi. W latach 2017-2018 ekspert sektorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego i drogownictwa w projekcie System Monitorowania Usług Publicznych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP).
Do jego zainteresowań naukowych należy zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny i prawo administracyjne w kontekście inwestycji infrastrukturalnych.

Po Warszawie podróżuje wszelkimi dostępnymi środkami: komunikacją miejską, pieszo, rowerem i samochodem.
Janusz Iwaszkiewicz - członek zarządu

e-mail: iwaszkiewicz@siskom.waw.pl

Urodzony w 1951 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Handlu SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) - kierunek: ekonomika transportu. Pracował od 1976 r. na stanowiskach kierowniczych w zakresie organizacji transportu w polskich przedsiębiorstwach takich jak: PMPS "PeKaeS", PHZ "Agros", "Pegrotrans", "Trans-Agros" oraz w zagranicznej firmie spedycyjnej. Od 1992 r. do chwili obecnej jest prezesem spółki spedycyjnej organizującej transporty międzynarodowe ładunków drogą morską, lotniczą i drogową.
W latach 1980-1981 był przewodniczącym związkowej komisji zakładowej oraz założycielem krajowej komisji porozumiewawczej pracowników handlu zagranicznego NSZZ Solidarność. W latach 2002 -2012 pracował społecznie w samorządzie lokalnym m. in. jako przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla Zacisze oraz w DKDS Targówek.
Od kilku lat uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących infrastruktury transportowej, planów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Warszawie.
Członek SISKOM od 2009 r. Do jego zainteresowań należy samorząd terytorialny oraz ekonomika transportu i analiza projektów infrastrukturalnych w Województwie Mazowieckim a w szczególności w swojej macierzystej dzielnicy Mokotów.

Po Warszawie podróżuje wszelkimi dostępnymi środkami: komunikacją miejską, samochodem, pieszo i rowerem.
Paweł Pietrzyk - członek zarządu

e-mail: pietrzyk@siskom.waw.pl

Urodzony w 1992 roku. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji na Wojskowej Akademii Technicznej.
Członek SISKOMu od 2013 roku, od 2015 roku w zarządzie stowarzyszenia. W ramach działalności w SISKOM uczestniczy w projekcie Warszawska Mapa Barier. W ramach aktywności studenckiej był Przewodniczącym Zarządu Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej.
Zawodowo zajmuje się budownictwem komunikacyjnym.

Po Warszawie podróżuje głównie samochodem, ale również rowerem i pieszo.