Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 631

Nowy Dwór Mazowiecki - Wieliszew - Nieporęt - Warszawa

Długość: 45,289 km


Droga wojewódzka nr 631 (DW631) przebiega w północnej części obszaru metropolitarnego Warszawy, a następnie kieruje się ku południowo-wschodnim dzielnicom Stolicy. Swój początek bierze w Nowym Dworze Mazowieckim, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 85. Na wschód od Nowego Dworu planowany jest węzeł z Trasą Olszynki Grochowskiej. Następnie droga prowadzi przez szereg miejscowości, aby dotrzeć do Zegrza Południowego, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 61. Później trasa wiedzie przez Nieporęt (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 633) i zakręca na południe, w kierunku Warszawy. Na północ od Marek znajduje się węzeł z drogą krajową nr 8, a w przyszłości również z drogą wojewódzką nr 635. Następnie droga wiedzie między Markami, Zielonką oraz Ząbkami. W tym rejonie DW631 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 634. W przyszłości będzie również połączona z drogami ekspresowymi: S8 obwodnicą Marek oraz S17 Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Szlak DW631 prowadzi dalej do Warszawy ciągiem ulic: Żołnierską i Marsa.
DW631 na różnych swoich odcinka pełni różne funkcje. Na fragmencie między Nowym Dworem Mazowieckim a Zegrzem Południowym jest to przede wszystkim kręgosłup komunikacyjny całego obszaru ograniczonego Narwią i Wisłą. Na fragmencie między Zegrzem Południowym a Warszawą jest to jedna z dróg wylotowych z Warszawy na północ i północny-wschód. Zarządcą DW631 jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, przy czym odcinek w granicach Warszawy podlega miastu.

Rozbudowa DW631 w Nowym Dworze Mazowieckim (km 1+360 - km 4+139)
Projekt przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej w ciągu ulic Bohaterów Modlina i Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim. Droga przebiega przez teren zabudowany. W ramach inwestycji przewiduje się utrzymanie istniejących parametrów technicznych drogi.
Wstępnie przewidziano następujący kształt inwestycji:
- klasa drogi - Z (zbiorcza),
- szerokość jezdni od 7 do 9 m,
- uzupełnienie dróg rowerowych, chodników, zatok autobusowych, azyle dla pieszych,
- budowa lub przebudowa odwodnienia.Rozbudowa DW631 od Zegrza Południowego (DK61) do Zielonki (S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy)
(km 21+966 - km 42+870)
Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej. Trasa przebiega przez tereny rekreacyjne w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego o zabudowie leśnej, dalej przez grunty leśne, przez miejscowości: Nieporęt, Dąbrowa, Dębina, Biedocin, Struga, Kolonia Zenków, Horowa Góra, Kolonia Nowa Zielonka, następnie przez miasto Zielonka o charakterze zabudowy luźnej.
Z projektu wyłączono przebudowę skrzyżowania DW631 z DW633 w Nieporęcie, które jest opisane poniżej.

W ramach inwestycji zakłada się utrzymanie zasadniczych parametrów drogi:
- jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu na kierunek (za wyjątkiem m.Zielonga gdzie przewiduje się 2 jezdnie po 2 pasy ruchu),
- klasa drogi GP (główna przyspieszona),
- kategoria ruchu KR5,
- nośność 11,5 ton/oś,

Wstępnie przewidziano następujący kształt inwestycji:
- likwidacji istniejących oraz budowy nowych obiektów inżynierskich
- na terenie zabudowanym drogi rowerowe lub chodniki,
- zatoki autobusowe,
- budowa lub przebudowa odwodnienia drogi.

Koncepcja programowo-przwestrzenna

W dokumencie m.in.:

 • KONCEPCJA PRZEBUDOWY
 • PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU
 • INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
 • KONCEPCJA PRZEBUDOWY DROGI NA TERENIE PKP

  Przedmiotem opracowania jest droga wojewódzka nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt - Warszawa, na odcinku: od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 km 22+370 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. "Węzeł Zielonka".
  Zakres opracowania obejmuje koncepcję rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 po istniejącym śladzie długości ok. 21 km przebiegającej przez miejscowości Nieporęt, Dąbrowa, Dębina, Biedocie, Struga, Kol. Zenków, Horowa Góra, Kolonia Nowa Zielonka, Zielonka. Rozbudowa polega na dostosowaniu parametrów jezdni do istniejącego i planowanego natężenia ruchu. Teren inwestycji to obszar zainwestowany istniejącym pasem drogi wojewódzkiej nr 631.


 • Plan sytuacyjny 56,9 MB

  Uzbrojenie terenu 28,0 MB

  Inwentaryzacja dendrologiczna 59,5 MB

  Przebudowa skrzyżowania DW631 z DW633 w Nieporęcie
  Przedsięwzięcie miało na celu podwyższenie parametrów technicznych i użytkowych skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 631 i 633 poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu rondo. Inwestycję zrealizowano w roku 2010.

  Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:
  - Klasa drogi nr 631 - GP (główna ruchu przyspieszonego),
  - Klasa drogi nr 633 - G (główna),
  - Przyjęta kategoria ruchu - KR4,
  - Nośność - 11,5 tony na oś.

  Na omawianym odcinku wprowadzano następujące rozwiązania projektowe:
  - dostosowano istniejącą konstrukcje nawierzchni do uzyskania założonej nośności 11,5 tony na oś,
  - przebudowano istniejący system odwodnienia drogi (przepustów i rowów) oraz kanalizacji deszczowej,
  - zbudowano nowe chodniki ( w istniejącym pasie drogowym),
  - utwardzono pobocza ziemnego kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,
  - przebudowano zjazdy indywidualne, publiczne i gospodarcze,
  - przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną,
  - zbudowano nowe oświetlenie ronda.

  Poniżej prezentujemy wybrane graficzne elementy projektu budowlanego.

  W dokumencie m.in.:

 • LOKALIZACJA INWESTYCJI
 • STAN ISTNIEJACY
 • ANALIZA BEZPIECZENSTWA RUCHU
 • ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

  Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 633 w Nieporecie na terenie gminy Nieporet powiat legionowski. Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do rozpoczecia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest przebudowa przedmiotowego skrzyMowania dróg wojewódzkich w Nieporecie. • Rozbudowa DW631 od Zielonki (S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy) do granicy Warszawy
  (km 42+870 - km 45+008)
  Odcinek rozbudowywanej drogi znajduje się na terenie gmin Zielonka i Ząbki i przebiega przez obszary niezabudowane. Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez dobudowanie drugiej jezdni, remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz umocnienie poboczy na całej szerokości kruszywem stabilizowanym mechanicznie. W ramach przebudowy zostaną także wybudowane chodniki, zjazdy na posesje i inne elementy wyposażenia drogi. W zakres opracowania wchodzi także przebudowa istniejących przepustów, odtworzenie odwodnienia powierzchniowego - profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów, wykonanie nowych rowów bezodpływowych w miejscach, gdzie zostały one zasypane, lub nigdy nie zostały wykonane oraz lokalna przebudowa towarzyszącej infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową drogą.
  W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane, bądź przebudowane, skrzyżowania z drogami niższej kategorii. Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jej użytkowników poprzez m.in. remont lub wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę oznakowania poziomego i pionowego.

  Podstawowe parametry techniczno - użytkowe przebudowywanej drogi:

  Projekt budowlano-wykonawczy

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Zakres podstawowych prac budowlanych
 • Projektowane zmiany zagospodarowania terenu
 • Projektowany przebieg drogi w planie
 • Droga w przekroju podłużnym i poprzecznym
 • Przebudowa obiektów inżynierskich
 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Roboty ziemne
 • Rozwiązania chroniące środowisko

  Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  Plan orientacyjny 14,4 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 12,8 MB

  Projekt wykonawczy ekranów akustycznych 9,08 MB

  Projekt wykonawczy obiektów inżynierskich 20,9 MB

  Profil podłużny 7,38 MB

  Przekroje normalne 6,98 MB

  Projekt zieleni 32,8 MB


 • Plan sytuacyjny 7,50 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 41,9 MB

  Dokumentacja środowiskowa

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis zabytków chronionych
 • Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
 • Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
 • Obszar ograniczonego u.ytkowania
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym

  Niniejszy raport oddziaływania na środowisko dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt - Marki - Warszawa, na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. "Węzeł Zielonka" - do granicy miasta stołecznego Warszawa, na terenie Gminy Zielonka powiatu wołomińskiego województwa mazowieckiego." Przedmiotowy odcinek drogi o długości ca 2 km położony jest na terenie Gmin Zielonka i Ząbki powiatu wołomińskiego, województwa mazowieckiego.
  Potrzeba przeprowadzenia inwestycji wynika m.in. z przepisów prawa i parametrów technicznych stawianym drodze wojewódzkiej (klasy GP). Nawierzchnia analizowanego odcinka drogi 631 jest wyeksploatowana. Zgodnie z wynikami badań geotechnicznych i oceną wizualną istniejącej drogi, jezdnia jest w złym stanie technicznym poprzez istniejące deformacje, ubytki i pęknięcia na całej szerokości pasa, miejscami brak poboczy. Istniejące pobocza są zdeformowane i zarośnięte co stwarza zagrożenie dla poruszających się pieszych i rowerzystów.


  Załącznik H-1 - Hałas 0,072 MB


 • W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Ukształtowanie trasy drogowej
 • Projektowane obiekty i urządzenia budowlane

  Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
  - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt - Marki - Warszawa, na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 - tzw. "Węzeł Zielonka" (km 42+870) - do granicy miasta stołecznego Warszawa (km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634, na terenie gminy Zielonka, powiatu wołomińskiego, województwo mazowieckie".

 • Plan sytuacyjny 15,8 MB  Przekroje 9,51 MB


  Rozbudowa DW631 w granicach Warszawy
  DW631 w Warszawie przebiega wzdłuż ulic Żołnierskiej oraz Marsa, wprowadzając ruch do miasta.
  Ich rozbudowa jest opisana na oddzielnej stronie.


  Marsa-Żołnierska: Zasady obsługi komunikacyjnej 3,56 MB