Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


DWORZEC AUTOBUSOWY WARSZAWA WSCHODNIA AKCJA "JEDŹ WŁAŚCIWYM PASEM"

Autobusy w Warszawie


Najwięcej pasażerów (około 60% korzystających z komunikacji publicznej) w Warszawie i okolicach korzysta z komunikacji autobusowej. Ma ona tą przewagę nad komunikacją tramwajową, że można dynamicznie zmieniać przebieg linii autobusowych, dopasowując je do aktualnych zapotrzebowań mieszkańców Warszawy, a w dobie gwałtownie rozwijających się dzielnic peryferyjnych stolicy szybko zapewnić niezbędną komunikację zbiorową dla nowo powstających osiedli.
Miasto będzie dążyć do polepszenia komunikacji autobusowej, przede wszystkim na trasach nie obsługiwanych przez transport szynowy. Zakupiony zostanie nowoczesny niskopodłogowy, klimatyzowany, komfortowy tabor oraz usprawnione zostaną węzły przesiadkowe. Na zatłoczonych odcinkach ulic tworzone będą wydzielone pasy ruchu dla autobusów, kontrabasy, wspólne trasy tramwajowo - autobusowe (TTA) lub wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe (PAT) i inne formy organizacji ruchu zapewniające szybki przejazd autobusów. Ten podsystem komunikacji publicznej także będzie objęty zintegrowanym zarządzaniem ruchem, co pozwoli autobusom utrzymywać ruch zgodnie z rozkładem jazdy. W ścisłym centrum miasta rozszerzona zostanie strefa ulic z ograniczeniami dla ruchu indywidualnego i dopuszczonym ruchem autobusowym (np. ul. Krakowskie Przedmieście).
Konieczne też będzie przeprowadzenie racjonalizacji przebiegu linii tramwajowych i autobusowych, czyli uproszczenie układu linii tramwajowych, dostosowanie układu linii autobusowych do systemu tras komunikacji szynowej i eliminacja konkurencji pomiędzy autobusami i transportem szynowym na tych samych trasach. Racjonalizacja umożliwi wprowadzenie regularnej częstotliwości kursowania tramwajów, dogodniejsze korzystanie z przystanku bez konieczności dochodzenia do tramwajów różnych linii i w efekcie ograniczenie liczby wagonów oraz zmniejszenie kosztów obsługi transportu zbiorowego.


Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie

Dokument zawiera m.in.:

 • INWENTARYZACJA PASÓW DLA AUTOBUSÓW W WARSZAWIE WRAZ Z OCENĄ ICH FUNKCJONOWANIA
 • UZASADNIENIE WPROWADZANIA PASÓW AUTOBUSOWYCH – ZALETY I WADY ROZWIĄZANIA
 • PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ W MIASTACH EUROPEJSKICH
 • KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI PASA AUTOBUSOWEGO
 • INWENTARYZACJA PROPOZYCJI WYDZIELENIA PASÓW AUTOBUSOWYCH
 • ANALIZA WIELOKRYTERIALNA POTENCJALNYCH LOKALIZACJI WYDZIELONYCH PASÓW AUTOBUSOWYCH
 • UZASADNIENIE WDROŻENIA PROPONOWANYCH PASÓW AUTOBUSOWYCH
 • WYTYCZNE DO PROJEKTU WYZNACZENIA PASÓW DLA AUTOBUSÓW
 • ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASÓW AUTOBUSOWYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
 • ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH

  Prezentowany raport przedstawia "Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie". Zrealizowany został przez TRANSEKO Sp.j., na zamówienie Zarządu Transportu Miejskiego.
  W ramach opracowania wykonano następujące zadania:
  1. Wstępna ocena możliwości rozszerzenia systemu wydzielonych pasów dla autobusow w Warszawie
  2. Analiza i końcowa ocena możliwości usprawnienia funkcjonowania komunikacji autobusowej w Warszawie poprzez wprowadzenie pasów autobusowych
  3. Analiza funkcjonowania linii autobusowych pozostałych na moście Śląsko-Dąbrowskim oraz skierowanych na trasy objazdowe innymi mostami wraz z oszacowaniem prognozowanych korzyści. • Koncepcja usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej w ulicy Pułkowej

  Dokument zawiera m.in.:

 • Analiza uwarunkowań przestrzennych
 • Inwentaryzacja układu drogowego
 • Inwentaryzacja transportu zbiorowego
 • Prognozy ruchu dla stanu istniejącego oraz zdefiniowanych wariantów
 • Prognozy przewozów dla stanu istniejącego oraz zdefiniowanych wariantów
 • Pomiary ruchu
 • Opracowanie trzech wariantów wraz z ich analizą
 • Koncepcja docelowej organizacji ruchu
 • Szacunkowa analiza kosztów poszczególnych wariantów

  Celem opracowania jest analiza możliwości poprawy wjazdu do Warszawy od strony północnej - poprzez ulicę Pułkową - od ulicy Brukowej w Łomiankach do ulicy Marymonckiej, w związku z dynamicznym rozwojem obszaru osiedla Młociny, w tym pojawiającymi się propozycjami dotyczącymi rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
  W opracowaniu, oprócz opisu stanu istniejącego, poddano analizie trzy warianty możliwości poprawy wjazdu do Warszawy od strony północnej - ulicą Pułkową.
  - Wariant "a" - analiza stanu istniejącego.
  - Wariant "b" - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Pułkowej z ulicą Wóycickiego, ulicą Dzierżoniowską i ulicą Heroldów przy zachowaniu istniejących linii rozgraniczających oraz potencjalnego wykorzystania rozwiązań ITS.
  - Wariant "c" - wytyczenie w istniejącym układzie drogowym pasa ruchu dla autobusów - Bus Pas.
  - Wariant "d" - wybudowanie dodatkowego pasa ruchu dla autobusów - Bus Pas. • Buspas na Trasie Łazienkowskiej - analiza i ocena efektywności

  Dokument zawiera m.in.:

 • POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW NA TRASIE ŁAZIENKOWKIJ
 • POMIARY NAPEŁNIENIA POJAZDÓW
 • POMIARY CZASÓW PRZEJAZDU POJAZDÓW OSOBOWYCH I AUTOBUSÓW
 • SYTUACJA PRZED (2008) I PO WYDZIELENIU PASA DLA AUTOBUSÓW
 • POTOKI PASAŻERSKIE NA TRASIE ŁAZIENKOWSKIEJ
 • ROZKŁAD PRĘDKOŚCI WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH
 • WARUNKI RUCHU POJAZDÓW OSOBOWYCH NA TRASIE ŁAZIENKOWSKIEJ
 • OSZACOWANIE KORZYŚCI Z WPROWADZENIA BUSPASA NA TRASIE ŁAZIENKOWSKIEJ
 • OCENA ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU W CELU POPRAWY WARUNKÓW RUCHU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ BUSPASA

  Celem opracowania jest ocena skutków transportowych wywołanych wprowadzeniem wydzielonych pasów dla autobusów (tzw. buspasów) na Trasie Łazienkowskiej, tj. na ciągu ulic: Wawelska - Al. Armii Ludowej - Most Łazienkowski - Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Ocena obejmuje oszacowanie korzyści z wprowadzenia pasów wydzielonych oraz wpływ tej organizacji ruchu na transport zbiorowy i indywidualny. Przedmiotem opracowania są pomiary ruchu na ww. ciągu ulic i ich analiza umożliwiająca przeprowadzenie oceny skutków wprowadzenia wydzielonych pasów autobusowych.

  Załłączniik nr 1 - Wyniki pomiiarów ruchu na ciągu Trasy Łazienkowskiej 5,74 MB • TTA na Trasie WZ - Analiza i ocena efektywności wdrożenia

  Dokument zawiera m.in.:

 • BADANIA RUCHU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ I SAMOCHODOWEJ
 • OCENY PASAŻERÓW
 • OCENA TTA PRZEZ KIEROWCÓW AUTOBUSÓW I MOTORNICZYCH TRAMWAJÓW
 • OSZACOWANIE KORZYŚCI
 • WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE ZMIAN
 • ZAŁĄCZNIK - OCENA WPŁYWU REALIZACJI DOCELOWYCH ROZWIĄZAŃ PRZYSTANKU STARE MIASTO NA WARUNKI RUCHU POJAZDÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORAZ POJAZDÓW TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO

  Raport przedstawia wyniki analizy i oceny efektywności wdrożenia torowiska tramwajowo-autobusowego (TTA), na Trasie WZ w Warszawie.
  Celem pracy było przeanalizowanie warunków ruchu autobusów i tramwajów w ciągu Trasy WZ, na odcinku wspólnego torowiska tramwajowo-autobusowego, pomiędzy zachodnią stroną skrzyżowania al. Solidarności z ul. Andersa, a wschodnią stroną zespołu przystankowego Park Praski oraz ocena efektywności funkcjonowania tego rozwiązania.
  Analizy wykonano na podstawie badań funkcjonowania komunikacji autobusowej, tramwajowej oraz samochodowej w stanie istniejącym. W odniesieniu do przystanku Stare Miasto wykonano także eksperymenty mikrosymulacji ruchu.
 • Wizualizacja TTA na Trasie WZ
  Mikrosymulacje ruchu dla przystanku "Stare Miasto"

  Wariant 1 i 2

  Wariant 3
  PAT - wspólne pasy i przystanki autobusowo-tramwajowe w Warszawie

  Jednym ze sposobów podnoszenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej jest stosowanie zabudowanych torowisk tramwajowych przystosowanych do ruchu autobusów miejskich nazywanych pasami autobusowo-tramwajowymi (w skrócie PAT) albo torowiskami tramwajowo-autobusowymi (w skrócie TTA). Idea rozwiązania sprowadza się do tego, że zarówno tramwaje jak i autobusy korzystają z tej samej przestrzeni w przekroju poprzecznym ulicy, jak również zatrzymują się przy tych samych przystankach w celu dokonania wymiany pasażerów.  
  >> czytaj dalej <<<
  Opracowano na podstawie
  Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku
  STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:


  Portal transportu publicznego  Strona prywatna poświęcona
  Tramwajom Warszawskim

  Serwis warszawskiej komunikacji