Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyLinia kolejowa nr 2
Warszawa - Łuków - Terespol


Linia kolejowa nr 2 jest linią zelektryfikowaną, dwutorową, o ruchu mieszanym, pasażerskim oraz towarowym. Swój początek ma na stacji Warszawa Centralna, gdzie łączy się między innymi z linią kolejową nr 1, która stanowi jej przedłużenie w kierunku zachodnim. Z Warszawy Centralnej linia kieruje się na wschód, stanowiąc część linii średnicowej w Warszawie. Po przekroczeniu Wisły, osiąga dworzec Warszawa Wschodnia, gdzie łączy się bezpośrednio lub pośrednio między innymi z liniami: nr 7 Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk, nr 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny. Później linia nr 2 prowadzi do stacji Warszawa Rembertów, w rejonie której znajduje się połączenie z linią nr 449, a tym samym z linią kolejową nr 6 (Zielonka - Białystok). Następnie linia kolejowa nr 2 opuszcza Warszawę. W Mińsku Mazowieckim łączy się z linią kolejową nr 13, zaś w Siedlcach z liniami nr 31 oraz 55. W Łukowie linia łączy się pośrednio lub bezpośrednio z linią nr 26 (Radom - Łuków), nr 12 (Skierniewice - Łuków), oraz nr 30 (Łuków - Lublin). Następnie linia mija Międzyrzec Podlaski, Białą Podlaską oraz Terespol i dociera do granicy polsko-białoruskiej.
Długość całej lini wynosi ok. 210 km.
Linia kolejowa nr 2 jest kluczową linią kolejową o znaczeniu państwowym w osi wschód - zachód, z dużym ruchem pasażerskim oraz towarowym. W rejonie obszaru metropolitalnego Warszawy pełni funkcję codziennego środka transportu pasażerskiego. Ze względu na swoje znaczenie, linia nr 2 jest przedmiotem systematycznej modernizacji, która na tle innych linii w Polsce jest już zaawansowana. Docelowo planowane jest osiągnięcie parametrów technicznych umożliwiających prowadzenie ruchu pasażerskiego z prędkością do 160 km/h (ruch pasażerski) i 120 km/h (ruch towarowy).

Modernizacja linii nr 2 odc. Siedlce - Terespol (etap II)

Całkowita modernizacja linii E 20 na odcinku Siedlce - Terespol - granica państwa jest wdrażana w dwóch etapach:
- Etap I - jest realizowany obecnie w ramach projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Siedlce - Terespol,
- Etap II - niniejsze opracowanie obejmuje kontrakt nr 1 realizowany w ramach tego Etapu.
W ramach Etapu I zmodernizowano odcinki między większymi stacjami w zakresie modernizacji drogi kolejowej, obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej i przejazdów kolejowych.
Etap II obejmuje modernizację systemów sterowania ruchem i transmisji danych oraz samoczynnych sygnalizacji przejazdowych na odcinku linii E 20 Siedlce - km 170.300.
Etap II obejmuje również modernizację stacji Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski w zakresie:
- niezbędnych prac modernizacyjnych w zakresie: obiektów inżynieryjnych, podtorza, torów i rozjazdów, przejazdów kolejowych, sieci trakcyjnej, peronów pasażerskich i budynków służących bezpośrednio utrzymaniu ruchu kolejowego, których realizacja ma zapewnić zgodność zmodernizowanego odcinka linii z europejskimi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej oraz standardami AGC i AGTC,
- likwidacji niepotrzebnej infrastruktury kolejowej.

Poniżej prezentujemy element dokumentacji przetargowej inwestycji: program funkcjonalno-użytkowy, opisujący szczegółowo planowanej prace.

W dokumencie m.in.:

 • Opis ogólny przedmiotu zamówienia
 • Zakres robót
 • Harmonogram realizacji robót
 • Ochrona środowiska
 • Procedury projektowe i administracyjne
 • Specyfikacje techniczne

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla modernizacji Linii Kolejowej E 20/CE 20, odcinek Siedlce-Terespol, etap II, Kontrakt nr 1 - Stacje Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)

  Nawierzchnia i podtorze kolejowe 20,1 MB

  Wykres predkości 1,08 MB

  Schematy stacji 1,28 MB        Przekroje stacji 3,84 MB

  Przekroje linii 0,724 MB

  Przejazdy kolejowe 5,39 MB

  Przejazd tunelowy w Siedlcach 23,5 MB

  Kładka dla pieszych w Siedlcach 0,768 MB

  Przejście tunelowe w Międzyrzecu Podlaskim 8,42 MB


 • W dokumencie m.in.:

 • Charakterystka planowanego przedsięwzięcia. Rozpatrywane warianty
 • Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi: gleby, szatę roślinną, świat zwierzęcy, krajobraz i obszary chronione
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny
 • Wpływ modernizacji linii kolejowej E 20, w tym stacji Siedlce, na jakość powietrza atmosferycznego
 • Wpływ modernizacji linii kolejowej E 20, w tym stacji Siedlce na zabytki
 • Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia mieszkańców terenów przyległych do inwestycji

  Niniejszy raport opisuje potencjalne oddziaływania na środowisko związane z modernizacją stacji Siedlce (odcinek stacyjny od km 91.489 do km 95.100) oraz układów zasilania i łączności linii kolejowej E20 w obrębie województwa mazowieckiego. Analiza przedstawiona w raporcie przeprowadzona została na wstępnym etapie prac projektowych, tzn. na etapie wyboru koncepcji projektowanej modernizacji. Projekt techniczny planowanej modernizacji powstanie po rozstrzygnięciu przetargu, w systemie "zaprojektuj i zbuduj".

  Mapa stacji kolejowej Siedlce 1,34 MB

  Załączniki do raportu 8,10 MB


 • W dokumencie m.in.:

 • Charakterystka planowanego przedsięwzięcia. Rozpatrywane warianty
 • Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi: gleby, szatę roślinną, świat zwierzęcy, krajobraz i obszary chronione
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na emisję promieniowania elektromagnetycznego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na zabytki
 • Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia mieszkańców terenów przyległych do inwestycji

  Niniejszy raport opisuje potencjalne oddziaływania na środowisko związane z modernizacją stacji Łuków, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Małaszewicze i Terespol oraz modernizacją układów zasilania i łączności linii kolejowej E20 w obrębie województwa lubelskiego. Analiza przedstawiona w raporcie przeprowadzona została na wstępnym etapie prac projektowych, tzn. na etapie wyboru koncepcji projektowanej modernizacji. Projekt techniczny planowanej modernizacji powstanie po rozstrzygnięciu przetargu, w systemie "zaprojektuj i buduj".

  Załączniki do raportu 64,7 MB