Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 60

Kutno - Gostynin - Płock - Ciechanów - Maków Mazowiecki - Ostrów Mazowiecka

Droga krajowa nr 60 (DK60) przebiega przez dwa województwa: łódzkie oraz mazowieckie. Swój początek ma w Topoli Królewskiej pod Łęczycą, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 1. Następnie prowadzi do Kutna, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 92 oraz z budowaną autostradą A1. Za Kutnem DK60 wkracza na Mazowsze, mija Gostynin, dochodzi do Płocka i przeprawia się przez Wisłę. Po Płockiem krzyżuje się między innymi z drogą krajową nr 62 oraz drogą wojewódzką nr 575. Następnie kieruje się na północny wschód, a później na wschód, przecinając całą północną część Mazowsza. W Drobinie krzyżuje się z drogą krajową nr 10, w Glinojecku z drogą krajową nr 7 (przyszłą ekspresową S7), w Ciechanowie z drogą krajową nr 50 (zachodni kraniec), w Makowie Mazowieckim z drogą krajową nr 57, zaś w Różanie z drogą krajową nr 61. Swój bieg kończy w Ostrowi Mazowieckiej na węźle z drogą ekspresową S8. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 50 (wschodni kraniec) oraz planowana S61 Via Baltica.
DK60 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową państwa. Łączy szereg miast powiatowych z siecią najważniejszych dróg krajowych państwa. Istotne znacznie mają połączenie Płocka (m.in. zakłady petrochemiczne) z autostradą A1 oraz mosty na Wiśle i Narwi. DK60 jest również elementem tzw. Obwodnicy Mazowsza. Zarządcą DK60 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, oprócz odcinków w granicach administracyjnych Płocka i Ciechanowa, za które odpowiadają samorządy tych miast.

Obwodnica Gostynina
Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy miasta Gostynin o długości ok 8,8 km. W jego ramach powstała nowa droga omijająca miejscowość od strony południowo-wschodniej. Nowa trasa posiada parametry drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), kolizyjne skrzyżowania (skanalizowane).
Inwestycja została zrealizowana w latach 2008-2010.Trasa ks. Jerzego Popiełuszki i Most "Solidarności" w Płocku
Trasa ks. J. Popiełuszki oraz stanowiący jej centralny element Most "Solidarności" powstały w celu realizacji dwóch funkcji:
- odciążenia jedynego dotąd mostu położonego w centrum Płocka;
- jako element obwodnicy miasta od strony wschodniej.

Projekt został podzielony na kilka elementów, realizowanych niezależnie:
- most na Wiśle;
- dojazd do mostu od północy (odcinek I);
- dojazd do mostu od południa, drogi wojewódzkiej nr 575 (odcinek II);
- przedłużenie dojazdu do mostu od drogi krajowej nr 60 (odcinek IV);
- rozbudowa DK62 w rejonie skrzyżowania z nową Trasą (odcinek V).

Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja mostu. Jest to mostu wantowy (podwieszony). Jego główne przęsło ma rozpiętość 375 metrów, co w momencie budowy było rekordową wielkością. Most składa się z trzech niezależnych elementów:
- mostu podwieszanego o długości 615 metrów (most wantowy);
- mostu dojazdowego prawobrzeżnego o długości 512 metrów (w formie estakady);
- mostu dojazdowego lewobrzeżnego o długości 585 metrów (w formie wiaduktu).
Łączna suma długości wszystkich trzech części mostu wynosi zatem 1712 metrów. Między innymi dzięki temu Most "Solidarności" jest jednym z największych w Polsce.

Prawie cała trasa ma przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu na kierunek. Wyjątkiem jest odcinek V, który ma przekrój jednojezdniowy. Cała trasa spełnia parametry drogi klasy głównej przyspieszonej (GP).
Realizacja inwestycji napotkała poważne trudności, w szczególności w zakresie budowy dojazdów do mostu. Inwestycję rozpoczęto 29 lipca 2002 roku. Pod koniec 2005 roku zakończono budowę mostu, jednak z różnych powodów (m.in. nieudany przetarg i problemy z pozyskaniem finansowania) nie zrealizowano żadnego z dojazdów do niego. Warto zauważyć, że ich budowa była technicznie niewiele mniej skomplikowana, jak samego mostu, gdyż to obiekty długości kilkuset metrów. Nie zmienia to faktu, że niezwykle kosztowny most stał bezużytecznie, przez co stał się obiektem szyderstw i drwin w skali całego kraju.
Umowa na budowę dojazdów została podpisana dopiero w styczniu 2006 roku. Trasa została otwarta 13 października 2007 roku (most oraz odcinki I, II i V). Dwa lata później otwarto przedłużenie dojazdu od południa (odcinek IV), który umożliwił wygodny przejazd w ciągu DK60 z kierunku Gostynina i Kutna. Od 2010 roku Trasą ks. Popiełuszki poprowadzone są ciągi DK60 oraz DK62. Głównym inwestorem i zarządcą Trasy jest Miasto Płock. Inwestycja powstała przy wsparciu finansowym rządu centralnego.
Obwodnica północna Płocka
Inwestycja jest bezpośrednim przedłużeniem trasy wiodącej z mostu "Solidarności" w Płocku w kierunku północnym. Tworzy nowy przebieg DK60 od wschodnich dzielnic miasta do miejscowości Goślice. Przebiega na terenie gmin Płock, Radzanowo oraz Bielsk. W swojej istocie trasa jest elementem wschodniej obwodnicy miasta, ale w nomenklaturze Miasta Płocka określa się ją jako obwodnicę północną. Odcinek w granicach Płocka powinien być wybudowany i zarządzany przez samorząd, zaś odcinek w gminach Radzanowo i Bielsk przez GDDKiA oddział Warszawa. Samorząd i Dyrekcja współpracują ze sobą przy przygotowaniu inwestycji. Dokumentacja dla projektu jest przygotowywana w koordynacji na oba fragmenty trasy.
Poniżej prezentujemy wstępne warianty przebiegu drogi.Przebudowa DK60 odcinek Goślice - Bielsk (km 85+253 - 95+953)
Przedmiotem inwestycji jest odnowa nawierzchni i budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 60. Na elementy bezpieczeństwa składają się: budowa chodników wzdłuż projektowanego odcinka drogi, budowa zatok autobusowych, korekta łuków poziomych, korekta oznakowania pionowego i poziomego. Odnowa nawierzchni DK60 odbyła się na całej długości trasy, oprócz przejścia przez Bielsk, gdzie nawierzchnię wymieniono wcześniej. Wzmocniono jej konstrukcję poprzez frezowanie zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Jezdnia została poszerzona z 6 do 7 metrów.
Parametry techniczne:
- klasa techniczna: główna przyspieszona (GP);
- prędkość projektowa: 80 km/h;
- wytrzymałość na obciążenia do 11,5 tony na oś;
- kategoria ruchu: KR5
- szerokość drogi: jedna jezdnia po dwa pasy ruchu 3,5 m + pobocza z kruszywa łamanego 1,5m.
- szerokość drogi (przejście przez Bielsk): szerokość nawierzchni w krawężnikach około 6,50 m.

Obwodnica Raciąża (km 112+194,20 - 116+786)
Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy miasta Raciąż o długości ok 4,5 km. W jego ramach powstała nowa droga omijająca miejscowość od strony południowej. Nowa trasa posiada parametry drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), kolizyjne skrzyżowania typu rondo. Inwestycja została zrealizowana w latach 2008-2009.


Obwodnica Ciechanowa
Odcinek drogi wyremontowano w latach 2006-2007. W Ciechanowie DK60 ma przekrój dwujezdniowy.
Miasto Ciechanów w swoich dokumentach planistycznych przedstawia ambitny plan inwestycji drogowych, które znacząco wpłyną na przebieg DK60 w mieście. Zasadniczo należy wymienić dwa różne projekty:
- budowę wewnętrznej obwodnicy Ciechanowa,
- budowę zewnętrznej obwodnicy Ciechanowa w ciągu DK60.
Pętla miejska przebiega w większości wewnątrz granic administracyjnych miasta. Przyjęto dla niej klasę techniczną zbiorczą (Z), z przekrojem jedno lub dwujezdniowym. Pętla miejska w Ciechanowie ma łaczną długość 14 483,00 m , z dwoma mostami na rzece Łydyni. W ciagu pętli miejskiej znajduję się dwa wiadukty nad torami kolejowymi realizowane przez PKP. Wiadukty te są objęte innym projektem. Trasa ta ma docelowo spiąć wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe docierające ośrodka. Umożliwi to wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie typu ciężkiego) z funkcjonalnego centrum miasta. Inwestycja wpłynie na poprawę płynności ruchu pojazdów w miescie, poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie uciążliwości powodowanych ruchem pojazdów poprzez zapewnienie dróg o dobrych parametrach technicznych, skomunikuje ze sobą poszczególne dzielnice Ciechanowa. Dla tej inwestycji, której szacowany koszt wynosi 196 mln złotych, udało się pozyskać znaczne wsparcie UE, w wysokości 102 mln zł.

Obwodnica miejska - orientacja

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

  Celem niniejszego opracowania jest określenie sposobu i zakresu oddziaływania projektowanej drogi gminnej stanowiącej pętle miejską w Ciechanowie na środowisko przyrodnicze, przy wskazanej lokalizacji, przedstawionym programie funkcjonowania oraz wskazanie działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko.
  W niniejszym opracowaniu określa się bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko, wymagany zakres monitoringu w zakresie jakości narażonych elementów środowiska przyrodniczego.
  Opracowanie służy jako dokument pomocniczy przy ustalaniu warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


  Streszczenie raportu 0,44 MB

  Opis techniczny koncepcji pętli miejskiej 0,58 MB • Plany sytuacyjne 28,2 MB

  Przekroje poprzeczne 0,77 MB  Proponowana obwodnica zewnętrzna przebiega prawie w całości poza Ciechanowem. Trasa omija miasto od południa.
  Studium proponuje realizację drogi w klasie technicznej głównej przyspieszonej (GP).


  Studium Ciechanowa 12,4 MB


  Pozostałe odcinki DK60
  Pozostałe odcinki DK60, aż do Ostrowii Mazowieckiej, były remontowane w minionych latach:
  - Ciechanów - Gołymin: odcinek drogi wyremontowano w latach 2006-2007
  - Maków Mazowiecki - Różań: odcinek drogi wyremontowano w latach 2006-2007
  - Kraszewiec (Różań) - Jemielistne: remont wykonano w latach 2008-2009.

  Remonty te obejmowały m.in:
  - odnowę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wzmocnienie konstrukcji;
  - wykonanie pasów ruchu dla lewoskrętów na sześciu skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi o ważniejszym znaczeniu komunikacyjnym;
  - remont zatok autobusowych;
  - remont istniejących przepustów pod skrzyżowaniami z drogami podporządkowanymi;
  - wycinka drzew z uwagi na ich stan i kolidujących z realizacją odnowy;
  - remont przepustów pod zjazdami;
  - pogłębianie istniejących rowów przydrożnych;