Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

31 grudnia 2010

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice

Sz. P. Krzysztof Turek – Wójt Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Szanowny Panie Wójcie

W związku z obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM składa niniejszym swoje wnioski.

  1. Utrzymać rezerwę pod budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 580, zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP, w klasie technicznej głównej (G):

a)      o przekroju 2×2 od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z DW701 (patrz pkt 4),

b)      o przekroju 1×2 od skrzyżowania z DW701 w kierunku zachodnim.

  1. Wprowadzenie zapisów przewidujących obniżenie klasy technicznej istniejącego przebiegu DW580 do klasy zbiorczej (Z) po zrealizowaniu nowego przebiegu drogi.
  2. Wprowadzenie zapisów dopuszczających realizację linii tramwajowej w korytarzu istniejącej DW580. Przewidzieć miejsce na niezbędną infrastrukturę techniczną (m.in. skrzyżowania, przystanki, pętle, zasilanie).

Uzasadnienie:

Nowy przebieg DW580 pozwoli na wyprowadzenie ruchu o znaczeniu regionalnym z istniejącej i planowanej zwartej zabudowy gminy Stare Babice. Proponowane przekroje drogi mają na celu zapewnienie sprawnej obsługi ruchu lokalnego i regionalnego, w szczególności rozprowadzenie ruchu z tzw. Małej Obwodnicy Warszawy.

Obniżenie klasy technicznej istniejącej DW580 ma w naszym zamyśle umożliwić wygospodarowanie terenu (m.in. kosztem jezdni) pod proponowaną linię tramwajową, będącą przedłużeniem istniejącej linii tramwajowej w ciągu ul. Górczewskiej w Warszawie. Pozwoli to na stworzenie atrakcyjnego korytarza transportu zbiorowego, dowożącego mieszkańców gminy do planowanej stacji II linii metra Górczewska.

Uważamy, że należy rozdzielić proponowane główne korytarze transportu samochodowego (DW580) i publicznego (linia tramwajowa). Droga wojewódzka powinna być chroniona przed intensywną zabudową, aby mogła spełniać swoją obwodową rolę dla gminy. Tymczasem linia tramwajowa działa miastotwórczo na swoje otoczenie, powodując intensyfikację zabudowy oraz tworząc centra społeczności lokalnej w rejonach przystanków.

Ponadto należy zauważyć, że istniejąca DW580 nie spełnia szeregu wymogów stawianym drogom klasy głównej.

  1. Utrzymać rezerwę pod budowę przedłużenia nowego przebiegu DW701 z terenu gminy Ożarów Mazowiecki, aż do włączenia w istniejący przebieg DW580, zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP, w klasie technicznej głównej (G):

a)      o przekroju 2×2 od południowej granicy gminy do skrzyżowania z DW580 (nowy przebieg, patrz pkt 1-3),

b)      o przekroju 1×2 od skrzyżowania z DW580 w kierunku północnym.

Utrzymać rezerwę pod DW898, jako kontynuację DW701 w kierunku północnym, w przebiegu zgodnym lub zbliżonym do tego, który przewidziano w obowiązującym SUiKZP gminy, w klasie technicznej głównej (G), o przekroju 1×2. Utrzymać zapisy obowiązującego SUiKZP w zakresie alternatywnego przebiegu DW898 w północno-wschodnich krańcach gminy (Ekologiczna – Estrady lub Sikorskiego).

Uzasadnienie:

Ciąg DW701 oraz DW898 będzie pełnił istotną rolę o znaczeniu regionalnym, jako zachodni fragment tzw. Małej Obwodnicy Warszawy. Ma ona umożliwić sprawny ruch samochodowy między miejscowościami satelitarnymi Warszawy, z pominięciem tej ostatniej.

Na praktycznie całym swoim przebiegu wokół Warszawy ciąg Małej Obwodnicy posiada rezerwę pod przekrój dwujezdniowy w klasie technicznej głównej. Niestety uwarunkowania przestrzenne, przede wszystkim Las Bemowo, w praktyce uniemożliwiają realizację przekroju dwujezdniowego w dużej części gminy. W związku z tym na północ od proponowanego nowego przebiegu DW580 należy zrezygnować z przekroju dwujezdniowego. W zamian należy szczególnie rygorystycznie podchodzić do realnego utrzymania klasy technicznej drogi. Można to zapewnić np. ograniczając bezpośredni dostęp do jezdni drogi zapewniając obsługę terenu równoległego poprzez jezdnie serwisowe.

Pozostawienie alternatywnego przebiegu DW898 w rejonie wysypiska śmieci Radiowo wynika z nierozstrzygniętego jak dotąd przebiegu Małej Obwodnicy Warszawy w północno-zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

  1. Nie zwiększać powierzchni obszarów przewidzianych do zabudowy mieszkaniowej lub podnosić jej dopuszczalnej intensywności.

Uzasadnienie:

Uważamy, że należy zachować dotychczasową skalę zabudowy gminy. Umożliwi to dalszy zrównoważony rozwój, nie naruszając praw nabytych właścicieli gruntów.

Ponadto SUiKZP powinno dokładnie przeanalizować potencjalną chłonność obszaru oraz wszelkie zagadnienia związane z zaopatrzeniem w wodę oraz gospodarką ściekami. Znane nam są przypadki gmin podwarszawskich, które obecnie borykają się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu swoim mieszkańcom podstawowych usług publicznych.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych wniosków.