Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

3 czerwca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z trasą N-S do ul. Marymonckiej

Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z trasą N-S do ul. Marymonckiej następujące uwagi, do uwzględnienia w tekście oraz części rysunkowej planu:

1. Wyłączyć z zakresu objętego planem obszar na południe od ul. Rokokowej i 19.KD-D Projektowana 6.

Uzasadnienie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dn. 24.10.2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 870/11 rozpoczęła ponownie prace koncepcyjne nad dokumentacją niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S-7. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania nawiązują do wyników opracowania pt.: Studium komunikacyjnego rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S-7 na Gdańsk (TransEko/BPRW). Dokument ten powstawał przy założeniu, iż lokalizacja węzłów w rejonie Bielan nie ulegnie zmianie, jednakże ze względu na przywołane wyżej rozstrzygnięcie sądu i toczone prace, możliwe są nadal wszystkie rozwiązania. Z tego względu Stowarzyszenie proponuje wyłączenie wskazanego obszaru planu, aby nie wprowadzać rozwiązań w zakresie linii rozgraniczających, które preferują konkretne rozwiązanie, nieaktualne w obecnym stanie rzeczy.

2. W przypadku nie uwzględnienia uwagi nr 1, wnosimy o korektę linii rozgraniczających Trasy Mostu Północe zgodnie z rozwiązaniem Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju1.

Uzasadnienie:

Projekt MPPPiSR odzwierciedla obecne zapisy SUiKZP w zakresie układu drogowo-ulicznego. Należy zaznaczyć, iż przy po ostatnim wyłożeniu projektu zmian SUiKZP (grudzień 2012 r.), Prezydent m.st. Warszawy uwzględnił uwagę Stowarzyszenia o nie dokonywanie zmian w zakresie przebiegu TMP i jej powiązań z drogą ekspresową S-7. Ponadto jako uzasadnienie przywołujemy tu argumentu z pkt 1 niniejszego pisma.

Kategoria: Planistyka — Tagi: