Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

19 kwietnia 2013

Wniosek o utrzymanie na stałe tymczasowego przejścia dla pieszych przez Aleje Ujazdowskie, wyznaczonego na czas remontu przejścia podziemnego na Placu Na Rozdrożu

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy


Szanowna Pani Prezydent,

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji zwraca się z prośbą o zachowanie tymczasowego przejścia naziemnego przez północny wlot Alej Ujazdowskich na Plac Na Rozdrożu oraz dostosowanie go do potrzeb użytkowników poruszających się z i na wózkach poprzez obniżenie krawężników. Dzięki wyznaczeniu przejścia na stałe możliwe będzie szersze korzystanie z tego węzła przesiadkowego przez podróżnych, rodzicom z wózkami dziecięcymi, osoby starsze i z niepełnosprawnością ruchową. Obecnie wymienione grupy użytkowników mają problem z poruszaniem się przejściem podziemnym ze względu na prowadzące do niego schody.
W ostatnich latach Plac Na Rozdrożu stał się ważnym punktem przesiadkowym, zwłaszcza dla osób podróżujących z Pragi Południe. Wyznaczenie buspasa na Trasie Łazienkowskiej oraz rewitalizacja Alej Ujazdowskich zdecydowanie zwiększyły liczbę warszawiaków, którzy każdego dnia przesiadają się lub po prostu przebywają na Placu. Mimo pozytywnego kierunku zmian ten ważny punkt przesiadkowy pozostaje wciąż niedostępny dla wielu użytkowników, głównie przez konieczność korzystania z przejścia podziemnego pod Alejami Ujazdowskimi przez podróżnych, którzy korzystają z przystanku autobusowego zlokalizowanego pod Ministerstwem Sprawiedliwości (Plac Na Rozdrożu 01) i chcą zmienić kierunek jazdy komunikacją w ramach tego zespołu przystankowego. Wyznaczenie na stałe przejścia naziemnego z sygnalizacją świetlną po północnej stronie Placu znacząco ułatwi wszystkim pasażerom przesiadki oraz zwiększy dostępność transportu publicznego w tym rejonie.
Przejście dla pieszych w tym miejscu powinno zostać na stałe, gdyż w obecnej formie nie ogranicza przepustowości skrzyżowania. Sygnalizacja świetlna po wytyczeniu tymczasowego przejścia funkcjonuje w cyklu, który umożliwia przekroczenie ulicy przez pieszych i nie powoduje utrudnień w ruchu pojazdów samochodowych. Należy jednak pamiętać, że tak długo jak krawężniki na przejściu nie będą obniżone, przejście nie będzie w pełni dostępne. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r., poz. 430) różnica poziomów krawężnika i nawierzchni jezdni na przejściu dla pieszych nie powinna być większa niż 2 cm.
Nie wszystkie problemy użytkowników Placu Na Rozdrożu można jednak rozwiązać jedynie dzięki wytyczeniu przejścia w poziomie jezdni. Równie istotne jest zapewnienie pełnej dostępności przystanków autobusowych zlokalizowanych na Trasie Łazienkowskiej, poprzez instalację odpowiednich wind, stanowiących alternatywę dla schodów. Do tej pory, pomimo kilkakrotnych remontów schodów, nie udało się zapewnić dostępności przystanków dla osób, które nie mogą z nich korzystać (osoby z niepełnosprawnością ruchową, rodzice z wózkami dziecięcymi, rowerzyści, osoby starsze itp.). Ponadto widzimy potrzebę wykonania następujących inwestycji, które zostały przedstawione na poniższym rysunku schematycznym:
- wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych w poziomie jezdni na wlocie Alei Wyzwolenia oraz na północno-zachodniej łącznicy pętlowej Trasy Łazienkowskiej z Alejami Ujazdowskimi,
- wybudowania zgodnego z przepisami podjazdu (maksymalnie 6% nachylenia), który będzie alternatywą dla schodów znajdujących się przy południowo-zachodnim wyjściu z remontowanego obecnie przejścia podziemnego,
- instalację w brakujących miejscach pasów ostrzegawczych przy przejściach przez ulicę (płyty koloru żółtego z wypustkami) oraz ścieżek prowadzących dla osób niewidomych, które ułatwią przesiadki pomiędzy przystankami,
- remont przejścia dla pieszych przez ulicę Koszykową i obniżenie krawężników,
-instalację bezpiecznych stojaków rowerowych,
- celem ułatwienia przesiadek zasadne jest rozważenie przeniesienia przystanku autobusowego spod Ministerstwa Sprawiedliwości (Plac Na Rozdrożu 01) na południową stronę węzła, co skróci znacząco odległości, które muszą obecnie pokonać przesiadający się na placu pasażerowie.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów i wpisanie ich w plany inwestycyjne m.st. Warszawy. Zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, zarówno wyznaczanie przejść naziemnych w miejscu przejść podziemnych, jak i zapewnienie dobrej dostępności przystanków komunikacji miejskiej, a także zwiększenie dostępności do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym, należą do celów polityki transportowej stolicy. Uważamy, że transport publiczny – sprawny i dostosowany do osób z różnymi potrzebami, m.in. rodziców z dziećmi w wózkach, osób poruszających się na wózkach, niewidomych – jest fundamentem funkcjonowania miast. Dlatego liczymy, że nasze sugestie zostaną przeanalizowane i zrealizowane, co umożliwi znaczącą poprawę warunków przemieszczania się pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej korzystających z tego węzła przesiadkowego.