Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

2 października 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I

Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ronda Wiatraczna cz. I następujące uwagi, do uwzględnienia w tekście oraz części rysunkowej planu:

1) Obszar 2KDGP/Z ul. Wiatraczna:
Dopuścić realizację trasy tramwajowej na odcinku rondo Wiatraczna – północna granica planu lub wstrzymać procedowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu zakończenia prac nad realizacją opracowania pt. „Ogólna koncepcja perspektywicznego układu sieci tramwajowej w Warszawie”.
W przypadku dopuszczenia realizacji trasy tramwajowej poszerzyć linie rozgraniczające po wschodniej stronie i dodatkową przestrzeń przeznaczyć na:
a) odsunięcie wschodniej pierzei zabudowy od jezdni zbiorczej ul. Wiatracznej,
b) rezerwę terenową pod dwutorowe torowisko tramwajowe prowadzone po wschodniej stronie jezdni zbiorczych ul. Wiatracznej,
c) dodatkowe nasadzenia zieleni izolacyjnej.

2) Obszary B1.2 U-HB, B4.2 U(MW):
Cofnąć dopuszczalną linię zabudowy do wysokości linii gazociągu, przewidzieć likwidację istniejącej zabudowy. Jednocześnie poszerzyć linie rozgraniczające 2KDGP/Z.

3) Obszar B2.1 ZP Ogród jordanowski
Zlikwidować funkcję ogródka jordanowskiego i pozostawić funkcję zieleni izolacyjnej lub wprowadzić nowy kwartał zabudowy. Ograniczyć obszar od zachodu do linii gazociągu. Poszerzyć linie rozgraniczające 2KDGP/Z.

4) Obszar B9.1 KDG/U-HB
Wykreślić z projektu planu kwartał zabudowy B9.1 KDG/U-HB, ścieśnić jezdnie lokalne 2KDGP/Z na północnym wylocie ronda Wiatraczna.

Uzasadnienie
Raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do połączenia z dzielnicą Targówek (DHV Polska) przewiduje znaczące przekroczenia standardów ochrony środowiska w otoczeniu ul. Wiatracznej, pomimo zastosowania wariantu z tzw. długim tunelem (tunel na odcinku Grochowska – Szaserów).
Wynika to z przewidywanego podziału ruchu w stosunku 1:1 pomiędzy ciągiem tranzytowym (jezdnie w tunelu), a ruchem źródłowo – docelowym związanym z obszarem ul. Wiatracznej, ul. Grochowskiej, Al. Waszyngtona i ul. Szaserów, odbywającym się na powierzchni po jezdniach zbiorczych ul. Wiatracznej. Nawet zastosowanie 6-metrowych ekranów akustycznych nie gwarantuje ochrony akustycznej najwyższych kondygnacji budynków mieszkalnych przy ul. Wiatracznej. Rozwiązania zaproponowane w projekcie planu również nie gwarantują spełnienia norm ochrony środowiska w budynkach położonych wzdłuż ul. Wiatracznej.
Postulowane przez SISKOM zmiany prowadzą do odsunięcia wschodniej pierzei zabudowy od jezdni zbiorczych ul. Wiatracznej, co poprawi skuteczność ekranowania akustycznego (zwiększenia zasięgu cienia akustycznego). Uzyskana przestrzeń może zostać wykorzystana na wprowadzenie dodatkowego pasa zieleni między zabudową, a wschodnią jezdnią ul. Wiatracznej.
Poszerzenie linii rozgraniczających umożliwi również poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Wiatracznej1. Nowa linia ma komunikować Pragę Południe (rondo Wiatraczna) z Targówkiem oraz Bródnem. W pierwszym etapie może się kończyć pętlą na Targówku Przemysłowym w rejonie ul. Księżnej Anny, zaś w kolejnym aż do połączenia z linią tramwajową w ciągu ul. Budowlanej.
Pragniemy zauważyć, że wzdłuż zachodniej części obwodnicy śródmiejskiej funkcjonuje bardzo obciążony ciąg tramwajowy. Zasadna jest realizacja podobnego ciągu tramwajowego wzdłuż wschodniej obwodnicy, szczególnie w kontekście trudności z poprowadzeniem linii tramwajowej w ciągu Al. Tysiąclecia. Jest to spójne z obowiązującą polityką transportową2 m.st. Warszawy, doprowadzi do zmniejszenia natężenia, a tym samym poprawi warunki ruchu dla samochodowego3. Propozycja realizacji trasy tramwajowej w ciągu wschodniej obwodnicy śródmieścia i dalej w ciągu ulic Rzecznej, Kraśnickiej i Gilarskiej cieszy się poparciem Tramwajów Warszawskich.
W projekcie planu założono możliwość likwidacji pętli na rondzie Wiatraczna i przejęcie jej funkcji przez nową pętlę przy węźle Marsa, przy jednoczesnej likwidacją pętli Gocławek. W ocenie SISKOM nie będzie możliwe zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi ruchem tramwajowym obu ciągów (ul. Grochowskiej i Al. Waszyngtona) z jednej pętli przy węźle Marsa. Likwidacja pętli na rondzie Wiatraczna będzie możliwa dopiero po zapewnieniu obsługi ul. Grochowskiej i Al. Waszyngtona jeszcze jedną niezależną pętlą, którą może być właśnie postulowana pętla na Targówku Przemysłowym. Po likwidacji pętli na rodzie Wiatraczna konieczne będzie zachowanie pełnego układu rozjazdowego (tzw. gwiazdy).
Na dużej części obszaru zieleni parkowej B2.1 ZP będą występowały przekroczenia norm hałasu, zanieczyszczeń gazowych COx, NOx, oraz ponadnormatywne zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5. Wobec tego niedopuszczalne jest zachowanie funkcji ogrodu jordanowskiego. Należy przenieść ogród jordanowski poza strefę oddziaływania obwodnicy śródmiejskiej. Pożądaną lokalizacją jest blisko położony Park im. Polińskiego.
Zaplanowana zabudowa na obszarze B9.1 KDG/U-HB w świetle obowiązujących przepisów nie może mieć zapewnionej obsługi komunikacyjnej. Zgodnie z zapisami § 113. ust. 7 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie4 wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła oraz na odcinku występowania dodatkowego pasa ruchu, w szczególności na wlocie skrzyżowania wyposażonym w pasy do skrętu oraz wylocie skrzyżowania wyposażonym w pasy włączenia i otwarte lub półotwarte zatoki autobusowe.
Budynek w obszarze B9.1 KDG/U-HB uniemożliwia też wprowadzenie linii tramwajowej w ciągu ul. Wiatracznej i sztucznie oddala od siebie obie jezdnie ul. Wiatracznej.

5) Obszar 1KD-PM rondo Wiatraczna
Wrysować aktualne rozwiązania drogowe dla Ronda Wiatraczna.

Uzasadnienie
Układ drogowy wrysowany na 1KD-PM rondo Wiatraczna nie uzyskał pozytywnej akceptacji miejskiego inżyniera ruchu i został gruntownie przeprojektowany przez projektantów DHV Polska. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rysunek planu nie jest ustaleniem planu. Jednakże jest to najbardziej zrozumiały dla osób postronnych element MPZP i powinien on możliwie wiernie oddawać przewidywany kształt rozwiązań.

Kategoria: Planistyka — Tagi: