Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

8 października 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Siedliskowej

Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/1421/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2005 r. prosimy o uwzględnienie następujących uwag:
1KD-
1. W § 39 pkt 5 oraz w części rysunkowej planu (1KD-G) wprowadzić następująca zmianę:
1. w części „Zasady zagospodarowania przekroju poprzecznego” dodać: dopuszcza się realizację torowiska tramwajowego

2. W § 12 pkt 6 wprowadzić następującą zmianę:
1. punktowi 6 nadać brzmienie: W zakresie komunikacji zbiorowej ustala się obsługę terenu poprzez komunikację tramwajową i komunikację autobusową doprowadzoną do istniejącej pętli pn. Kępa Zawadowska oraz do projektowanej zajezdni autobusów miejskich, oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem 1KMA, ze zjazdem z dróg 1KD-G, 2KD-G i 3KD-G. Przewiduje się prowadzenie tras komunikacji tramwajowej w Trasie Na Zaporze – 1KD-G, komunikacji autobusowej w ul. Sytej – 4KD-Z, ul. Czerniakowskiej-Bis – 2KD-G, 3KD-G i Trasie Na Zaporze – 1KD-G. Nie przewiduje się stałego wykorzystania ulic lokalnych i dojazdowych wewnątrz obszaru objętego planem do prowadzenia tras komunikacji zbiorowej.

Uzasadnienie:
Celem powyższych wniosków jest wytworzenie podstaw do rozwoju systemu komunikacji zbiorowej na obszarze planu oraz terenie przyległym. Ma to związek z intensywnie zabudowywanymi terenami Zawad i Nadwiślanki.
Trasa na Zaporze (1KD-G) stanowi jedno z głównych powiązań obszaru objętego planem. Umieszczając w MPZP rezerwy pod trasę tramwajową w ciągu planowanej Trasy na Zaporze umożliwia się stworzenie sprawnego systemu transportu szynowego między dzielnicami. Trasa tramwajowa w ciągu Trasy na Zaporze stanowi fragment Dużej Obwodnicy Tramwajowej. Realizacja tego projektu pozwoli na stworzenie nowych, szybkich połączeń transportu publicznego, prowadzących także przez Wisłę, z pominięciem bardzo obciążonego obszaru śródmiejskiego. Wyznaczając lokalizację torowiska w ciągu ul. Zawodzie – Trasa na Zaporze (1KD-G) należy uwzględnić studium Trasy na Zaporze wykonane przez firmę TransEko na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji.
Zwracamy uwagę, że wnioskowane trasy tramwajowe znajdują się w Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku1. Co więcej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m. st. Warszawy nie zamyka drogi przed realizacją inwestycji tramwajowych, na co wskazuje następujący fragment Studium: Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania innych niż wymienione powyżej tras tramwajowych, dla których opracowania studialne wykażą, iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie2.
Podkreślamy także, że analogiczne uwagi3 zostały uwzględnione w procesie składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki4 oraz w wyłożonym obecnie projekcie tego planu. Dodatkowo, pozytywnie ws. prowadzenia trasy tramwajowej w ciągu ul. Czerniakowskiej-bis wypowiedział się Zarząd Transportu Miejskiego5 i Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.6

3. Wyłączyć z zakresu planu obszar 1KM-A oraz rozpocząć procedurę zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania (SUiKZP) w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Uzasadnienie:
Projekt planu zakłada dla terenu 1KM-A współczynnik powierzchni czynnej biologicznie 60%, co wynika z zapisów SUiKZP. W świetle doświadczeń wynikających ze sposobu zagospodarowania istniejących tego typu obiektów na terenie Warszawy należy stwierdzić, iż duża część terenu będzie wykorzystana w sposób nieefektywny. W związku z tym wnioskujemy o:

  • wyłączenie z procedowanego planu terenu 1KM-A w celu nie opóźniania procedury planistycznej;
  • włączenie do najbliższej procedury zmiany SUiKZP terenu 1KM-A w celu zwiększenia współczynnika powierzchni biologicznie czynnej do 90%;
  • po zmianie SUiKZP proponujemy 50% obecnego terenu 1KM-A przeznaczyć pod funkcje zajezdni autobusowej, zaś pozostałe 50% pod tereny sportu i rekreacji (US) lub tereny zieleni urządzonej (ZP).

Ponadto, wytworzenie przy zajezdni strefy zieleni lub usług sportu będzie stanowiło dodatkowy bufor przed oddziaływaniami wynikającymi z eksploatacji tego typu obiektu.

Kategoria: Planistyka — Tagi: