Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

17 grudnia 2013

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej

Prezydent m.st. Warszawy

W związku z ogłoszeniem o zbieraniu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM wnosi następujące wnioski:

1) Ustalić linie rozgraniczające umożliwiające budowę podziemnych parkingów:
a) pod Placem Teatralnym,
b) pod Placem Marszałka J. Piłsudskiego,
c) pod Placem Bankowym (strona zachodnia),
d) pod Placem Żelaznej Bramy.

Uzasadnienie:
Budowa podziemnych parkingów ma na celu realizację strategii transportowej m.st. Warszawy w obszarze zmniejszenia przestrzeni publicznej przeznaczonej na postój samochodów. Wniosek jest składany przy założeniu, że powstaniu miejsc parkingowych pod ziemią towarzyszyć będzie redukcja liczby miejsc na powierzchni.

2) Ustalić linie rozgraniczające w sposób umożliwiający realizację skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic:
a) Grzybowskiej, Królewskiej i placu Grzybowskiego,
b) Bielańskiej, Senatorskiej i Wierzbowej.

Uzasadnienie:
Skrzyżowania typu rondo cechują się większym poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto stanowią proste rozwiązanie uspokajające ruch drogowy w strefie śródmiejskiej. W obu przypadkach dzięki budowie ronda możliwe będzie zmniejszenie przestrzeni zajętej przez jezdnie i przeznaczenie jej na potrzeby ruchu rowerowego i pieszego.

3) Ustalić linie rozgraniczające w sposób umożliwiający przesunięcie trasy tramwajowej w ciągu ulicy Marszałkowskiej na odcinku Królewska – Plan Bankowy (wraz z Placem) w pas dzielący pomiędzy jezdniami.
4) Ustalić linie rozgraniczające oraz funkcje zmierzające do ograniczenia funkcji Placu Bankowego jako węzła przesiadkowego. Przewidzieć realizację tych funkcji po północnej stronie Alei „Solidarności” (obok Arsenału).

Uzasadnienie:
Przeniesienie trasy tramwajowej pomiędzy jezdnie ulicy Marszałkowskiej jest niezbędne dla poprawy efektywności ruchu tramwajowego oraz poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej. Ewentualne zmiany mogą być również powiązane z przesunięciem wschodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej na zachód, w celu odtworzenia części Ogrodu Saskiego zlikwidowanej w latach 40. XX wieku.

5) Dopuścić realizację trasy tramwajowej w ciągu ulic: (Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda) – Plac Grzybowski (strona zachodnia) – Królewska – Plac Marszałka J. Piłsudskiego (strona wschodnia) – Ferdynanda Focha – pętla autobusowa Plac Piłsudskiego. Ustalić linie rozgraniczające umożliwiając realizację postulowanej trasy.

Uzasadnienie:
Wniosek jest elementem większego projektu postulowanego przez SISKOM. Proponujemy realizację trasy tramwajowej będącej przedłużeniem trasy istniejącej w ulicy Prostej, w kierunku wschodnim, w celu wykształcenia korytarza transportowego w osi wschód – zachód równoległego, a zarazem częściowo stycznego do II linii metra.
Przedłużenie trasy tramwajowej w osi ulic: Prosta – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Grzybowska – Królewska – Plac Piłsudskiego – Focha – pętla autobusowa Plac Piłsudskiego pozwali lepiej wykorzystać trasę tramwajową w ciągu Prostej, której w związku z budową II linii metra grozi degradacja funkcjonalno-użytkowa.
W wariancie bardziej ambitnym można rozważyć zagłębienie trasy tramwajowej w ulicy Królewskiej w celu przejścia pod ulicą Krakowskie Przedmieście, wyjścia ze skarpy wiślanej na południe od Wiaduktu Markiewicza i poprowadzenie tramwaju do ulicy Karowej. Następnie przewidzianym w SUiKZP mostem Karowa – Okrzei przeprawić się na Pragę, do ulicy Okrzei i dalej do Targowej oraz Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej. Uzyskujemy wówczas nowy ciąg transportu szynowego o znaczeniu ogólnomiejskim, znakomicie uzupełniający istniejącą i planowaną dziś infrastrukturę transportu publicznego.

6) W zakresie komunikacji rowerowej ustalić przebieg korytarzy rowerowych:
a) Grzybowska – Królewska,
b) Elektoralna – Senatorska – Plac Zamkowy / Wierzbowa,
c) Bielańska – Wierzbowa,
d) Plac Bankowy – Marszałkowska,
e) Plac Marszałka J. Piłsudskiego (jezdnia) – Ferdynanda Focha – Moliera – Nowy Przejazd.

Uzasadnienie:
Wymienione korytarze drogowe powinny zostać wyznaczone w celu wskazania głównych ciągów ruchu rowerowego, w którym powinny zostać wykonane elementy infrastruktury, takiej jak pasy dla rowerów lub drogi dla rowerów.

Kategoria: Planistyka — Tagi: