Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

17 grudnia 2013

Zapytania dotyczące procedury inwestycyjnej dla drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

SISKOM Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji realizując swoje cele statutowe, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących aktualnego stanu procedury inwestycyjnej dla drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska.
Odcinek ten uzyskał decyzję środowiskową dnia 19 października 2007 roku, jako część tzw. Wschodniej Obwodnicy Warszawy od węzła Marki do węzła Lubelska. Decyzja ta stała się ostateczna w trybie administracyjnym w dniu 24 kwietnia 2009 r., po jej utrzymaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Dnia 26 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy dla odcinka węzeł Rembertów – węzeł Zakręt.
Dnia 17 listopada 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na wniosek GDDKiA Warszawa, wydał decyzję o wygaszeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Drewnica do węzła Zakręt.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy przed upływem 4 lat od momentu uzyskania ostateczności decyzji środowiskowej został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S17 węzeł Zakręt – węzeł Lubelska?
2. Jeśli nie, czy przed upływem 4 lat od uzyskania ostateczności decyzji środowiskowej został złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydłużenie ważności tej decyzji do 6 lat? Jeśli tak, prosimy o przesłanie tego wniosku i decyzji RDOŚ.
3. Jeśli nie złożono wniosku o ZRID, ani wniosku o wydłużenie ważności decyzji środowiskowej, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie aktualnego stanu prawnego dla przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej, tzn. czy decyzja środowiskowa z dnia 19 października 2007 r. jest wciąż ważna i kiedy planowane jest złożenie wniosku o ZRID.

Kategoria: Drogi krajowe — Tagi: