Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

6 kwietnia 2011

Dotyczy opinii komunikacyjnej z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11

Sz. P. Elżbieta Anna Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM pragnie wyrazić swoją dezaprobatę dla opinii komunikacyjnej wydanej przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego pismem z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11. Treść opinii świadczy o nieznajomości przepisów prawa oraz braku oparcia się na jakichkolwiek danych i badaniach dotyczących kolizji i wypadków. Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjmujemy brak literalnego podawania przepisów oraz używanie tendencyjnych zwrotów w dokumencie urzędowym.

I.     Analiza przepisów prawa

Przepis Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 ze zm.), który jest cytowany w opinii (§ 17 ust. 2) brzmi:

Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

W opinii użyto niepoprawnego przymiotnika „wydzielone”, a nie zgodnie z przepisem „wyznaczone”. Zacytowanie/parafrazowanie nieprawidłowego słowa z aktu prawa powoduje zupełnie inne rozumienie przepisu i wprowadza adresata w błąd, co jest w działalności organów władzy publicznej niedopuszczalne.

Dodatkowo należy podkreślić, iż polskie prawo w żadnym akcie prawa nie definiuje czym jest pas dla rowerów. W związku z tym stosując wnioskowanie per analogiam i odwołując się do aktu wyższego rzędu jakim jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm.) należy przywołać zamieszczoną tamże definicję pasa ruchu (art. 2 pkt 7):

pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi

Istotne jest w tej definicji legalnej stwierdzenie „oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi”. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.) – Załącznik 2, pkt. 1.2. dopuszczono na drogach gminnych i powiatowych brak oznakowania poziomego. Wynika to z następujących zapisów:

Oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości:

-      drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych, na odcinkach o szerokości jezdni 6 m i większej

[…]

Na drogach powiatowych i gminnych zaleca się stosować zasadę oznakowania poziomego jak na drogach krajowych i wojewódzkich. Zakres oznakowania może być ograniczony przez organ zarządzający ruchem do miejsc niebezpiecznych.

Co więcej żaden przepis ww. aktu prawa powszechnie obowiązującego, tj. Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.), nie wymaga stosowania oznakowania poziomego dla pasów dla rowerów, tak jak to jest w przepisach dotyczących pasów dla autobusów, gdzie literalnie wskazano taki obowiązek – patrz: Załącznik 1, pkt. 5.2.12. Obowiązek zastosowania oznakowania poziomego przy pasach dla rowerów został zawarty w przepisach dotyczących znaku F-19. Jego stosowanie nie jest jednak obligatoryjne.

II.   Stwierdzenia i opinie użyte w tekście omawianego pisma

Stowarzyszenie wyraża głęboki niepokój i zdumienie stwierdzeniami użytymi w tekście opinii komunikacyjnej z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11, zwłaszcza wyrażonymi w formie imperatywnej, tj.:

(…) doprowadzi nieuchronnie do kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów.

Autor niniejszego stwierdzenia nie przywołuje na potwierdzenie swojej tezy żadnych badań, danych ani statystyk. Świadczy to o braku wiedzy oraz nieprofesjonalnym podejściu do sprawy.

W lipcu 2010 r. w mieście Gdańsk wprowadzono na 23 ulicach nową organizację ruchu polegającą na dopuszczeniu ruchu rowerów „pod prąd” bez oznakowania poziomego. Zgodnie z danymi z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) do tej pory nie doszło na tych ulicach do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty. Dodatkowo wyżej opisana stała organizacja ruchu funkcjonuje również od kilku lat w Krakowie i Poznaniu, a ostatnio również w Olsztynie. Należy zaznaczyć, iż przed jej wprowadzeniem nie dokonywano przebudów geometrii ulic.

Co więcej, omawiane stwierdzenie stoi nie tylko w sprzeczności z tendencjami w Polsce, ale również zagranicą, gdzie np. w Belgii obligatoryjnie wprowadzono dwukierunkowy ruchu rowerowy na ulicach jednokierunkowych. Wytyczne duńskiego odpowiednika GDDKiA[1] zalecają w strefach „tempo 30” niestosowanie oznakowania poziomego kontrapasów. Podkreślamy, iż immanentnym elementem wniosku złożonego do Prezydenta Miasta Pruszkowa było wprowadzenie właśnie strefy „tempo 30”.

Stowarzyszenie wysnuwa domniemanie, iż organ pisząc o nieuchronności wydarzeń drogowych po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu ma na myśli głownie zderzenia czołowe. Otóż zgodnie ze statystykami kolizji i wypadków[2] 58,4% wypadków z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne, zaś tylko 10,4% zderzenia czołowe. Dodatkowo aż 41,4% zdarzeń z udziałem rowerzystów jest spowodowanych nieudzielaniem pierwszeństwa przejazdu, co jest logicznym powiązaniem z dużą liczbą zderzeń bocznych.

Jeśli wnioskowana organizacja ruchu jest według organu niezgodna z przepisami, to należy postawić pytanie, czy w innych polskich miastach doszło do złamania prawa i narażenia uczestników ruchu na nieuchronne kolizje i wypadki, a co za tym idzie możliwość doznania uszczerbku na zdrowiu lub zagrożenia życia?

Reasumując, wnioskujemy o ponowne wydanie opinii komunikacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o dostępne dane i literaturę naukową. Jako dowody w sprawie składamy:

–          opinię GDDKiA w sprawie warunków technicznych umożliwiających dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych – pismo z dn. 14.10.2010 r., sygn. GDDKiA-DSWSK-4/4117/DK-7/47/2010,

–          pismo GDDKiA skierowane do Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawa w związku z pytaniami na seminarium – pismo z dn. 02.12.2009 r., sygn. GDDKiA-DSWSK-4/4117/warszt/56/2009,

–          wniosek SISKOM do Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 09.12.2010 r., sygn. ROW/III/1/104/10/LO.

Oczekujemy na ustosunkowanie się do całości niniejszego pisma i załączników w ciągu 30 dni, zgodnie z art. 244. § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) – KPA. Prosimy o odpowiedź wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z art. 391 §1 KPA. Przypominamy, iż od 17 czerwca br. taka prośba jest dla Państwa prawnie wiążąca. W razie potrzeby otrzymania potwierdzenia odbioru, prosimy o zaznaczenie tego w wiadomości elektronicznej.

Załączniki:

1)    Opinia GDDKiA w sprawie warunków technicznych umożliwiających dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych – pismo z dn. 14.10.2010 r., sygn. GDDKiA-DSWSK-4/4117/DK-7/47/2010

2)    Pismo GDDKiA skierowane do Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawa z związku z pytaniami na seminarium – pismo z dn. 02.12.2009 r., sygn. GDDKiA-DSWSK-4/4117/warszt/56/2009

3)    Wniosek SISKOM do Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 09.12.2010 r., sygn. ROW/III/1/104/10/LO

4)    Opinia komunikacyjna Starosty Powiatu Pruszkowskiego z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11

Do wiadomości:

1) Prezydent Miasta Pruszkowa

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Wydział Studiów

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

3) Sekcja Transportu Rowerowego BDiK m.st. Warszawy

ul. Solec 48, 00-382 Warszawa

4) Media


[1] Collection of Cycle Concepts Catalogue of Ideas, Kopenhaga 2000

[2] Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006–2008 – Studium, GDDKiA, Warszawa – Kraków 2009