Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

8 września 2011

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-251 Warszawa

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Szanowna Pani Prezydent,

w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste prosimy o rozpatrzenie następujących uwag:

1)      W zakresie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Prostą

a)      Ustalenie linii rozgraniczających dopuszczających realizację bezkolizyjnego przejścia ulicy Towarowej (3KDGP) przez z skrzyżowanie z ulicą Prostą (1KDGP).

Uzasadnienie:

Ulica Towarowa jest według SUiKZP m.st. Warszawy ciągiem klasy głównej ruchu przyspieszonego. Ma ona stanowić zachodnią obwodnicę śródmieścia. Stowarzyszenie uważa, że bezkolizyjny ciąg obwodnicy śródmieścia Warszawy jest niezbędny do wprowadzenia systemowych rozwiązań ograniczania zmotoryzowanego ruchu indywidualnego.

b)      Dopuścić realizację na tarczy skrzyżowania wszystkich relacji tramwajowych (pełna „gwiazda”)

Uzasadnienie:

Wniosek ma na celu zwiększenie możliwości prowadzenia racjonalnych objazdów ruchu tramwajowego w przypadku awarii lub inwestycji na innych elementach sieci, np. Placu Zawiszy.

2)      Ustalenie linii rozgraniczających umożliwiających realizację przedłużenia ulicy Karolkowej / Projektowanej (11KDZ) w kierunku południowym, wiaduktem nad terenami kolejowymi, do Alej Jerozolimskich (8KDZ) i wytworzenie skrzyżowania, wraz z ulicą Spiską (25KDL).

Uzasadnienie:

Warszawie odczuwa się niedostatek przejazdów przez tereny kolejowe, zarówno o charakterze lokalnym, jak i tranzytowym. W świetle planowanego zagospodarowania racjonalne jest zapewnienie możliwie dużej dostępności komunikacyjnej obszaru.

3)      Dopuścić lokalizację usług na wszystkich przejściach podziemnych pod ciągami komunikacyjnymi.

Uzasadnienie:

Z obserwacji SISKOM wynika, że umieszczenie zorganizowanej formy usług gwarantuje później wyższy poziom estetyki i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto przeciwdziała powstawaniu dzikiego handlu, jaki obecnie ma miejsce na Dworcu Zachodnim.

4)      Wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację linii tramwajowej od pętli na Placu Narutowicza w ciągu ulic Słupeckiej i Sękocińskiej oraz Barskiej (po jednym torze) do planowanej pętli przy Alejach Jerozolimskich.

Uzasadnienie:

W opinii SISKOM proponowany łącznik linii tramwajowej pozwoli na przedłużenie tramwajowe osi wschód – zachód (od Placu Zbawiciela do Placu Narutowicza). Ponadto dzięki temu pętla w Alejach Jerozolimskich zostanie lepiej połączona ze Śródmieściem, tworząc spójną i zintegrowaną sieć.

5)      Wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację linii tramwajowej od Placu Zawiszy w ciągu Alei Jerozolimskich i ulicy Szczęśliwickiej, z odgałęzieniem do planowanej pętli przy Alejach Jerozolimskich.

Uzasadnienie:

W opinii SISKOM proponowane połączenie pozwoli przedłużyć oś tramwajową w ciągu Alej Jerozolimskich w kierunku nowych osiedli powstających w rejonie ulic Drawskiej i Dickensa, a nawet dalej do przystanku WKD Jerozolimskie. Dzięki odgałęzieniu do pętli w Alejach Jerozolimskich zostanie wytworzona spójna i zintegrowana sieć tramwajowa. Ponadto proponowana linia tramwajowa nawiązuje do zapisów MZPZ Szczęśliwic Północnych , które zakładają prowadzenie linii tramwajowej w ciągu ulicy Szczęśliwickiej, na odcinku od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ulicy Dickensa.

6)      W zakresie skrzyżowania Alej Jerozolimskich (5KDGP, 8KDZ), ulicy Grzymały – Sokołowskiego (4KDGP) oraz Projektowanej (10KDZ):

a)      Uporządkować zapisy tekstu planu oraz rysunek planu. Wniosek należy traktować jako niezależny od kolejnych wniosków dotyczących rzeczonego skrzyżowania.

Uzasadnienie:

Obecnie rysunek wprowadza w błąd, nie uwzględniając zapisów mówiących o połączeniu ul. Projektowanej (10KDZ) z ul. Grzymały – Sokołowskiego (4KDGP) za pomocą tunelu.

b)      Zrezygnować z tunelu łączącego ul. Projektowaną (10KDZ) i ul. Grzymały – Sokołowskiego (4KDGP). Dopuścić tunel przebiegający pod tym skrzyżowaniem oraz pod skrzyżowaniem ul. Szczęśliwickiej (15KDZ i 24KDL) oraz ul. Grzymały – Sokołowskiego (4KDGP) i sięgający południowo-wschodniej granicy planu.

Uzasadnienie:

Kwestią pierwszorzędną dla tego skrzyżowania jest zachowanie bezkolizyjnego ciągu Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska – Wawelska. Jest to jeden z najważniejszych ciągów między planowanymi obwodnicami. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można zachęcić kierowców do jazdy wokół Śródmieścia, a nie przez jego środek, tj. Alejami Jerozolimskimi i ulicą Niemcewicza w kierunku wschodnim.

Wnioskowany tunel, w intencji SISKOM, powinien się kończyć dopiero na wschód od Pomnika Lotnika, płynnie przechodząc w Trasę Łazienkowską.

7)      Zmienić przebieg ulicy zbiorczej łączącej ul. Kasprzaka (2KDGP) z ul. Prądzyńskiego (15KDZ), obecnie przedłużenia ul. Krzyżanowskiego (9KDZ) i wprowadzić rozwiązanie z wariantu W2 studium komunikacyjnego rejonu Dworca Zachodniego.

Uzasadnienie:

Plan zagospodarowania proponuje realizację w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch skrzyżowań, przy czym jedno z nich jest końcem wlotu do tunelu. Jest to rozwiązanie bardzo złe pod względem bezpieczeństwa oraz płynności ruchu.

Rozwiązanie przewidujące ulicę zbiorczą w osi ulicy Brylowskiej jest zdecydowanie lepsze, co potwierdza między innymi studium komunikacyjne.

8)      Ustalić linie rozgraniczające umożliwiające realizację skrzyżowań typu rondo na przecięciu ulic:

a)      Projektowanej (10KDZ), Prądzyńskiego (13KDZ)[1],

b)      Krzyżanowskiego (9KDZ) i Prądzyńskiego (13KDZ)[2],

c)      Prądzyńskiego (13KDZ) i Projektowanej (20KDL).

Uzasadnienie:

Skrzyżowania typu rondo cechują się znacznie lepszymi parametrami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szczególności dotyczy to wlotów i wylotów tuneli lub wiaduktów, czego przykładem jest np. dobrze funkcjonujący zespół rond przy tunelu w ciągu ul. Cierlickiej w dzielnicy Ursus.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag.


[1] W przypadku uwzględnienia pkt 7, także ul. Brylowskiej (KDZ).

[2] W przypadku nieuwzględnienia pkt 7.