Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

10 października 2011

Wniosek o pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych w Warszawie, na których odbywa się ruch tramwajowy, do obecnych wymogów prawnych

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Stowarzyszenie SISKOM rozpoczęło długofalową kampanię na rzecz uprzywilejowania tramwajów w sygnalizacji świetlnej. Obiecane przez władze miasta priorytety dla komunikacji tramwajowej wynikają z zapisów uchwalonej przez Radę m. st. Warszawy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne, lecz pozostają niezrealizowane.

Poszukując przyczyn dotychczasowego niepowodzenia w uprzywilejowaniu tramwajów, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest pogorszenie czasu przejazdu pasażerów tramwajowych w Alejach Jerozolimskich, korespondujemy z jednostkami miejskimi i staramy się pozyskać jak najwięcej informacji o występujących problemach.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do ZDM (pismo TW/III/2/68/11/JA z dnia 4.05.2011 r.) z szeregiem pytań, z których najważniejsze dotyczyło zgodności obecnie działających programów sygnalizacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskaliśmy od ZDM informację (pismo ZDM-ZTSO-S-BSZ/RSK/5512-765-3-11 z dnia 30.06.2011 r.), że obecnie aż 101 skrzyżowań obsługujących ruch tramwajowy, będących w Zarządzie ZDM, wymaga dostosowania programów sygnalizacji do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Z cytowanego, oficjalnego stanowiska ZDM wynika, że na 101 skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna pracuje w oparciu o programy, które nie mogą być w świetle obowiązujących przepisów prawa uznane za legalne. Pomimo upływu 8 lat od uchwalenia w/w Rozporządzenia, na ulicach Warszawy tramwaje obsługiwane są według archaicznych programów sygnalizacji, które nie są dostosowane do:

–        współczesnych wymogów bezpieczeństwa (m.in. zasad realizacji bezkolizyjnych skrętów w lewo oraz obliczeń czasów międzyzielonych),

–        aktualnych natężeń ruchu,

–        wymogu priorytetyzacji komunikacji szynowej, co wprost wynika ze strategicznych dokumentów planistycznych Warszawy.

Uwzględniając powyższe Stowarzyszenie SISKOM zwraca się do Pani Prezydent z wnioskiem o spowodowanie pilnego dostosowania wszystkich programów sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów, w tym cytowanego wyżej Rozporządzenia. Jest to podyktowane nie tylko wymogiem praworządności, ale także koniecznością zapewnienia bezpiecznych i skutecznych metod sterowania ruchem. W tym zakresie odpowiedzialność za zarządzenie ruchem spoczywa na Prezydencie m. st. Warszawy.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na skrzyżowanie ul. Żelaznej i Alej Jerozolimskich, które pracuje pod kontrolą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Program sygnalizacji na tym skrzyżowaniu także jest niezgodny z w/w Rozporządzeniem, ponieważ dopuszcza skręty w lewo na zasadach ogólnych na obu wlotach Alej Jerozolimskich. Ponieważ wloty te mają 3 pasy ruchu, a skręt w lewo odbywa się w czasie ruchu kierunku przeciwnego, manewr ten powinien być realizowany bezkolizyjnie lub zlikwidowany. Tak jednak nie jest, co skutkuje skróceniem sygnału zezwalającego dla tramwajów oraz blokowaniem torowiska przez pojazdy. Niezgodność z prawem programu sygnalizacji na skrzyżowaniu Żelazna / Al. Jerozolimskie jest w naszej ocenie jedną z przyczyn niepowodzenia w uprzywilejowaniu tramwajów na ciągu Alej Jerozolimskich.

Prosimy, aby we wszystkich nowo przygotowywanych programach sygnalizacji świetlnej został uwzględniony wymóg minimalizacji strat czasu tramwajów. Nawet na skrzyżowaniach wyposażonych w sterowniki starszego typu można wskazać możliwości skrócenia czasu przejazdu tramwajów, takie jak skrócenie cyklu (na skrzyżowaniach odosobnionych) oraz stosowanie koordynacji tramwajowej (na ciągach).

Wnioskujemy także, aby we wszystkich nowo przygotowywanych projektach były wyznaczane miary jakości ruchu tramwajowego, takie jak poziom strat czasu, oraz badany był wpływ koordynacji na warunki ruchu tramwajowego.

———-

Odpowiedź: