Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

1 października 2011

Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

Sz.P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM pragnie wyrazić poparcie dla idei prowadzenia w Pruszkowie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Jednakże uważamy, iż zaproponowana strefa oraz podział na podstrefy jest niefunkcjonalny. Ponadto, zaproponowany cennik oraz zasady wydawania abonamentów nie spowodują zmiany zachowań komunikacyjnych – wprowadzenie płatnego parkowania jako ograniczenia ruchu indywidualnego jest jedynym z instrumentów ograniczania penetracji przez samochody obszarów zurbanizowanych.

W związku z powyższym zwracamy się o wycofanie głosowania nad projektem ww. uchwały z porządku sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie zaplanowanej na dzień 29.09.2011 r. Poniżej przedstawiamy szereg uwag, które uzasadniają nasz wniosek.

1.    Granice strefy zostały wyznaczone niewłaściwie – nie zostały oparte na barierach terenowych np. linie kolejowe, parki, długie kwartały, przez co w obszarach przyległych bezpośrednio do SPPN wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na miejsca do parkowania. Przykładem służy tu objęcie strefą w rejonie stacji PKP Pruszków tylko ulic Sienkiewicza, Kościuszki, Ołówkowej i Chopina, choć zgodnie z przeprowadzonymi przez SISKOM obserwacjami parkowanie związane z dojeżdżaniem do stacji kolejowej występuje również na ulicach Obrońców Pokoju, Szczęsnej i Daszyńskiego. Włączenie do strefy na terenie Osiedla Wyględówek tylko ulic Ewy i Książąt Mazowieckich z kolei spowoduje, iż zwiększy się zapotrzebowanie na miejsca parkingowe na ul. Andrzeja oraz na terenach osiedlowych.

2.    Stowarzyszenie odnosi wrażenie, iż SPPN jest traktowane jako narzędzie fiskalne, a nie jako element realizacji polityki transportowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zdaniem SISKOM podstawowymi celami utworzenia SPPN w Pruszkowie powinno być:

-      ograniczenie liczby dojazdów samochodami do centrum miasta,

-      ograniczenie penetracji przez samochody przestrzeni publicznej,

-      ułatwienie znalezienia wolnego miejsca do parkowania w obszarze śródmiejskim, a tym samym zwiększenie dostępności celów podróży oraz zredukowanie liczby przejazdów w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego (zwiększenie rotacji).

W związku z tym zasadne jest dokonanie zmian w cenniku opłat za parkowanie w SPPN. Po pierwsze należy zrezygnować z możliwości wniesienia opłaty za cały dzień korzystania, gdyż jest to element ograniczający rotację. Również abonament typu „O” jest naszym zdaniem de facto zachętą do dalszego korzystania z samochodu w podróżach codziennych. Co więcej, wprowadzenie abonamentu na okaziciela świadczy właśnie o traktowaniu SPPN jako narzędzia stricte fiskalnego, a nie mającego wpłynąć na zmianę zachowań komunikacyjnych. Zdaniem SISKOM przy ustalaniu stawek należy przyjąć założenie, że ich wysokość zagwarantuje stałe utrzymywanie min. 15% wolnych miejsc w każdej podstrefie.

3.    W nawiązaniu do postulatu rezygnacji z abonamentu typu „O”, wnioskujemy o wprowadzenie ograniczeń w wydawaniu abonentów typu „M”. Naszym zdaniem, w celu ograniczenia roli samochodu w podróżach w Pruszkowie, zasadne jest przyznawanie na jeden lokal tylko jednego abonamentu o obniżonej cenie. Każdy kolejny abonament wydany na dany lokal powinien mieć wyższą cenę.

4.    Badania parkowania były wykonywane w dniach 5-6 lipca, czyli już w okresie wakacyjnym. Oznacza to, iż badania nie można uznać za miarodajne, gdyż w czasie letnich ferii szkolnych występują zauważalne spadki natężeń ruchu w komunikacji indywidualnej i zbiorowej. Teza ta znajduje również potwierdzenie w literaturze przedmiotu[1] oraz praktyce, np. kalibrację modeli ruchu wykonuje się tylko z wykorzystaniem pomiarów wykonywanych poza okresem wakacyjnym. Oznacza to, iż granice strefy SPPN wyznaczono mając niepełną wiedzę i w oparciu o niewłaściwe pozyskane dane.

5.    Ponadto, opracowanie pt.: Parkingowe studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie strefy Płatnego Parkowania na terenie Pruszkowa nie opisuje sposobu i metod przeprowadzenia badań – godziny wykonywania pomiarów i częstotliwości patrolowania przez obserwatorów na poszczególnych ulicach. Wyniki badań nie przedstawiają również wskaźników wykorzystania powierzchni postojowych. Szczegółowe badania pozwoliłby określić dokładnie okresy największego zapełnienia i faktyczny wskaźnik rotacji, a co za tym idzie precyzyjniej opracować cennik ze stawkami rosnącymi progresywnie oraz wyznaczyć godziny funkcjonowania SPPN.

Zdaniem SISKOM konieczna i niezbędna jest weryfikacja podstawowych założeń i zasad funkcjonowania SPPN w Pruszkowie. Co więcej, pragniemy wyrazić zdziwienie i głęboką dezaprobatę dla braku informowania społeczeństwa i wspólnoty samorządowej o planowanym wprowadzeniu strefy SPPN. Podjęcie odpowiednio wcześniej decyzji o przedstawieniu informacji dotyczących proponowanych granic strefy, projekcie regulaminu oraz cennika spowodowałoby powstanie niniejszego pisma zdecydowanie wcześniej, a nie w dniu sesji Rady Miasta. Co więcej, brak jakiejkolwiek kampanii informacyjnej o potrzebie wprowadzenia SPPN może spowodować negatywny odbiór społeczny tego rozwiązania.

Ze względu na charakter sprawy prosimy o pilny kontakt z osobą prowadzącą sprawę.


[1] Pomiary i badania ruchu drogowego, praca zbiorowa pod red. M. Tracza, WKiŁ, Warszawa 1984

Kategoria: Aglomeracja, Parkingi, Wnioski i uwagi — Tagi: