Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 lipca 2011

Wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Panie Burmistrzu,

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa wnioski odnośnie  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) gminy Grodzisk Mazowiecki.

1. Zapisanie Obwodnicy Południowej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719) w klasie technicznej głównej ruchu przyspieszonego (GP) o docelowym przekroju poprzecznym 2×2. Przebieg zgodnie z Koncepcją programową budowy obwodnicy miast Milanówka i Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 719 Warszawa – Żyrardów, autorstwa Transprojekt Warszawa opracowaną w roku 1992.

Uzasadnienie:

Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w 2005 roku, wskazują na duże obciążenia ruchem ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w rejonie Grodziska Mazowieckiego (Grodzisk Mazowiecki – Otrębusy) – 19323 poj./dobę.

Prognozy wykonane na rok 2015 wskazują[1],[2], iż natężenie ruchu będzie wynosić nawet od 1200 poj./h. do 1325 poj./h. (przy wykształceniu także trasy obwodowej w klasie Z na północy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka). Powyższe dane w pełni uzasadniają konieczność budowy Obwodnicy Południowej Grodziska Mazowieckiego, zaś ze względu na wzrost ruchu pojazdów po 2015 niezbędne jest zachowanie możliwości realizacji w przyszłości przekroju 2×2.

Klasa techniczna GP pozwoli na ograniczenie dostępności drogi, przez co wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie przejazdu pojazdów w ruchu tranzytowym oraz pojazdów w ruchu źródłowo – docelowym związanym z miastem Grodzisk Mazowiecki.

Budowa południowej trasy obwodowej w ciągu DW 719 przyczyni się do zdecydowanego zmniejszenia obciążenia ruchem obecnej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Grodzisk Mazowiecki i Milanówek.

2. Zapisanie Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579) w klasie technicznej głównej ruchu przyspieszonego (GP) oraz zachowanie rezerwy terenowej umożliwiającej powstanie drogi o docelowym przekroju jezdni 2×2.

Uzasadnienie:

Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w 2005 roku, wskazują na duże obciążenia ruchem, także pojazdów ciężkich, ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 w rejonie Grodziska Mazowieckiego (przejście przez Grodzisk Mazowiecki) – 21240 poj./dobę.

Prognozy wykonane na rok 2015 wskazują1,2, iż natężenie ruchu będzie wynosić nawet od 1090 poj./h. do 2990 poj./h. (przy wykształceniu także trasy obwodowej w klasie Z na północy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka). Dane te w pełni uzasadniają konieczność budowy Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego, zaś ze względu na wzrost ruchu pojazdów po 2015 niezbędne jest zachowanie możliwości realizacji w przyszłości przekroju 2×2.

Klasa techniczna GP pozwoli na ograniczenie dostępności drogi, przez co wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie przejazdu pojazdów w ruchu tranzytowym oraz pojazdów w ruchu źródłowo – docelowym związanym z miastem Grodzisk Mazowiecki.

Budowa południowej trasy obwodowej w ciągu DW 579 przyczyni się do zdecydowanego zmniejszenia obciążenia ruchem obecnej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Grodzisk Mazowiecki.

3. Zapisanie rezerwy terenowej pod kontynuację Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579) w klasie głównej ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jezdni 1×2 zgodnie z przebiegiem przedstawionym w załączniku (mapa poglądowa).

Uzasadnienie:

Zachowanie rezerwy pod drogę o znaczeniu regionalnym pozwoli na ominięcie zabudowanych i rozwijających się terenów wsi Kałęczyn, Adamowizna, Janików i Mościska, położonych przy ulicy Radziejowickiej (obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 579). Korytarz ten pokrywa się z wcześniejszymi planami gminy.

4. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu kierunkowego do części tekstowej i rezerwy terenowej pod kontynuację Obwodnicy Południowej w kierunku zachodnim w klasie GP, przekrój 1×2.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie wnioskowanych zmian pozwoli na ominięcie w przyszłości zabudowy miejscowości Jaktorów i uspokojenie ruchu na obecnym ciągu drogi wojewódzkiej nr 719.

5. Wnioskujemy o wprowadzenie rezerwy terenowej pod budowę Obwodnicy Północnej Grodziska Mazowieckiego i Milanówka w klasie zbiorczej (Z) oraz zachowanie rezerwy terenowej umożliwiającej powstanie drogi o docelowym przekroju jezdni 1×2.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie rezerwy terenowej pod budowę Obwodnicy Północnej Grodziska Mazowieckiego i Milanówka pozwoli na równomierny rozkład ruchu w obrębie miasta oraz zapewni połączenie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 719 z planowanymi przebiegami Obwodnicy Południowej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719) i Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579). Umożliwi także ograniczenie ruchu w ciągu ulic Nadarzyńskiej, Okulickiego, Matejki i Traugutta, a także poprawę obsługi komunikacyjnej zachodnich terenów miasta Milanówek.

Wniosek jest zgodny z wynikami prac studialnych[3], [4].

6. Wnioskujemy o zmianę planowanych funkcji mieszkaniowych wraz z rejonami koncentracji usług komercyjnych powyżej 2000 m2 lokalizowanych na północ od autostrady A2 (Teresin, Stare Kłudno, Kłudzienko, Tłuste, Żuków, Żukówek) na funkcje rolne lub użytków zielonych.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie proponowanych zmian w postaci dopuszczenia do zabudowania ww. terenów przyczyni się do pogłębienia niekorzystnych procesów suburbanizacji w rejonie aglomeracji warszawskiej. Obsługa komunikacyjna będzie w bardzo dużym stopniu spoczywać na autostradzie A2 i drodze wojewódzkiej nr 579. Transport zbiorowy w postaci komunikacji autobusowej będzie niewystarczający przy obsłudze tak dużego terenu.

Studium nie wyznacza lokalnych układów ulicznych i w sposób bardzo ogólny wskazuje miejsca koncentracji wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych. Zupełnie niezrozumiałym jest lokalizacja przedmiotowych punktów dosłownie na środku obecnych terenów uprawnych, w oddaleniu do istniejących czy projektowanych ciągów komunikacyjnych.

Stowarzyszenie odnosi wrażenie, iż planowane przekształcenia nie zostały poprzedzone jakąkolwiek analizą w zakresie skutków. Uważamy, iż doprowadzenie do rozprzestrzenienia się zabudowy będzie w przyszłości skutkować dużymi problemami m.in. w kwestii obsługi komunikacyjnej terenu.

Dodatkowo nie jest dla nas zrozumiałym, iż dąży się do zabudowy gruntów ornych położnych na glebach chronionych o dużej żyzności (klasy RII, RIIIa i RIIIb). Tekst prognozy oddziaływania na środowisko wyraźnie wskazuje, iż w północnej części gminy znajdują się tereny najbardziej urodzajne.[5]

7. Wnioskujemy o zmianę zakresu polityki parkingowej na preferującą ograniczanie liczby miejsc postojowych w centrum miasta na rzecz poprawy dostępności tego obszaru poprzez transport zbiorowy.

Uzasadnienie:

Obowiązująca w Studium polityka parkingowa przyczyni się do wzrostu zatłoczenia w centrum Grodziska Mazowieckiego. Poprzez preferowanie transportu indywidualnego i chęć dobrego udostępnienia samochodom całego miasta, włącznie z zapewnieniem właściwej liczby i organizacji miejsc do parkowania spowoduje, iż nie zostaną wykorzystane korzyści z budowy układów obwodowych.

Zgodnie z prawem Lewisa – Mogridge’a (ruch powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić dostępną przestrzeń) brak ograniczenia ruchu i liczby miejsc postojowych w centrum doprowadzi z powrotem do powstawania kongestii m.in. na obecnym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie uwag.


[1] Studium koncepcyjne podstawowego układu drogowego miast: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna autorstwa TransEko Sp. j. na zlecenie Urzędu Miasta Milanówek

[2] Ocena zasadności budowy południowego odcinka Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego autorstwa TransEko Sp. j. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

[3] Studium koncepcyjne podstawowego układu drogowego miast: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna autorstwa TransEko Sp. j. na zlecenie Urzędu Miasta Milanowek

[4] Ocena zasadności budowy południowego odcinka Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego autorstwa TransEko Sp. j. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

[5] Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy grodzisk mazowiecki”, str. 6., akapit „Gleby”

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: