Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

28 marca 2012

Wnioski do zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

W związku z przystąpieniem do zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM składa następujące wnioski w dziedzinie transportu oraz rozwoju infrastruktury transportowej:

1) Zachować rezerwę, ciągłość oraz zwiększyć rolę tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, łączącej podwarszawskie gminy Łomianki, Babice, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Konstancin, Józefów, Wiązowna, Halinów, Wołomin, Radzymin, Legionowo. Mała Obwodnica Warszawy powinna być klasy GP (w uzasadnionym przypadku klasy G) na całej długości i docelowo posiadać przekrój dwujezdniowy.


Uzasadnienie:

Obecnie zauważa się duże tendencje osiedleńcze w gminach sąsiadujących z miastem stołecznym. Zachowanie rezerwy pod drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz zapewnienie ciągłości tej arterii komunikacyjnej, pozwoli na realizację w przyszłości wygodnego i bezkolizyjnego ciągu obwodowego Warszawy tuż poza jej granicami administracyjnymi. Umożliwi to realizację połączeń pomiędzy gminami podwarszawskimi bez potrzeby dociążania dróg prowadzących do Warszawy oraz ulic w granicach Warszawy. Budowa Małej Obwodnicy Warszawy do 2030 roku, wraz z dwoma dodatkowymi przeprawami mostowymi przez Wisłę, będzie warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania aglomeracji warszawskiej.

2) Określić ciąg drogowy będący przedłużeniem na południe warszawskiej Trasy NS oraz drogi ekspresowej S79 jako S7.

Uzasadnienie:
Aktualne plany GDDKiA mówią o przeniesieniu drogi ekspresowej S7 na ciąg NS. Obecnie droga ekspresowa S7 Warszawa – Grójec w ciągu NS posiada decyzję środowiskową.

3) Zachować rezerwę oraz określić klasę jako droga ekspresowa S lub w uzasadnionym przypadku jako klasy GP dla ciągu będącego przedłużeniem na północ warszawskiej Trasy Olszynki Grochowskiej.

Uzasadnienie:
Obecnie przedłużenie Trasy Olszynki Grochowskiej na północ jest wpisane w plany zagospodarowania województwa, jednak temu ciągowi drogowemu nie jest przypisana żadna kategoria, a tym samym nie jest wiadome pod czyim zarządem ma się on znajdować. Powinna być to droga krajowa klasy ekspresowej, stanowiąca naturalne przedłużenie planowanej drogi ekspresowej S17, znajdującej się w postulowanym korytarzu A sieci TEN-T. Przedłużenie TOG na północ będzie także alternatywną trasą wylotową z Warszawy w kierunku Augustowa i Gdańska, a w szczególności Portu Lotniczego w Modlinie, dla prawobrzeżnej części Warszawy.

4) Zachować rezerwę oraz określić klasę na GP lub G dla przedłużenia Trasy Mostu Północnego na wschód od węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej, przez Marki do połączenia z drogą wojewódzką nr 631 w Zielonce i dalej na wschód od połączenia z drogą wojewódzką nr 631 w kierunku Kobyłki oraz na południe od Wołomina, zgodnie z zapisami SUiKZP tych gmin.

Uzasadnienie:
Zachowanie tej rezerwy oraz określenie klasy drogi jest konieczne dla zapewnienia ciągłości układu komunikacyjnego. Obecnie władze samorządowe Marek planują degradację rezerwy pod przedłużenie TMP na wschód od Warszawy, a nawet jej likwidację. Rzeczony korytarz transportowy stanowi połączenie planowanych lokalnych ciągów obwodowych miejscowości będących częścią obszaru metropolitalnego Warszawy, które mają znaczenie kluczowe dla stworzenia spójnego i sprawnego układu komunikacyjnego pasma wołomińskiego. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego powinien w sposób precyzyjny określać zasadność zachowania ciągłości tej drogi oraz jej klasę i kategorię.

5) Zredukować znaczenie komunikacyjne drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Kazuń – Leszno. Należy ten ciąg określić jako droga powiatowa klasy Z.

Uzasadnienie:
Droga ta przecina Kampinoski Park Narodowy. Obecnie, po wykonaniu modernizacji drogi, stała się ona wygodnym skrótem dla ruchu obwodowego aglomeracji warszawskiej. Prowadzi to do negatywnego oddziaływania na Kampinoski Park Narodowy, a zredukowanie klasy tej drogi do drogi zbiorczej oraz oddanie jej pod zarząd powiatów, spowoduje możliwość większego uspokojenia ruchu, ograniczenie ruchu tranzytowego i zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko.

6) Uwzględnić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 580 zgodnie z obowiązującymi SUiKZP gmin Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno.


Uzasadnienie:

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 580 ma na celu zastąpienie istniejącej drogi, przylegającej do zabudowy o charakterze podmiejskim lub centrów miejscowości (np. Stare Babice). Istniejący przebieg drogi wojewódzkiej zostanie tym samym odciążony od ruchu regionalnego, co umożliwi wprowadzenie rozwiązań związanych z uspokojeniem ruchu oraz wprowadzeniem transportu szynowego ( patrz pkt 7 )

7) Przewidzieć w projekcie planu utworzenie nowych korytarzy transportu szynowego z Warszawy do miejscowości z nią sąsiadujących:
– Raszyna i Janek (droga krajowa nr 7 i 8),
– Łomianek (droga krajowa nr 7),
– Starych Babic (droga wojewódzka nr 580),
– Konstancina-Jeziorny (droga wojewódzka nr 724),
– Piaseczna (droga krajowa nr 79),
– Ząbek (planowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 634),
– Marek (droga krajowa nr 8).


Uzasadnienie:

Wymienione miejscowości stanowią funkcjonalną część organizmu miejskiego Warszawy. Obecnie mieszkańcy są w dużej mierze zdani na wyłącznie na komunikację indywidualną lub przeciążoną komunikację kolejową. Wprowadzenie atrakcyjnego transportu zbiorowego przyczyni się do poprawy spójności terytorialnej obszaru metropolitalnego oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
W licznych przypadkach realizacja nowych linii tramwajowych będzie możliwa dzięki budowie obwodnic odciążających obecne drogi wylotowe z Warszawy (np. droga krajowa nr 7 i 8 w Raszynie oraz Jankach).

8 ) Przewidzieć przywrócenie (wprowadzenie) stałego ruchu pasażerskiego na następujących liniach kolejowych:
– Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej,
– połączeniach Radzymin – Nieporęt – Legionowo – Warszawa,
– Mszczonów – Tarczyn – Czachówek – Warszawa,
– Góra Kalwaria – Warszawa,
– Konstancin-Jeziorna – Nowa Iwiczna – Warszawa.

Uzasadnienie:
Pomimo znacznego postępu w przywróceniu kolei roli ważnego elementu sieci transportowej aglomeracji warszawskiej nadal część istniejącej infrastruktury nie jest wykorzystywana w pełni na rzecz mieszkańców obszaru metropolitalnego.
Porządne są działania polegające na przywróceniu lub wprowadzeniu parametrów technicznych linii (w tym budowy nowych przystanków), dzięki którym kolej będzie równoprawnym elementem systemu komunikacyjnego metropolii oraz regionu.

9) Zachowanie rezerwy terenowej pod nową linię kolejową łączącą Legionowo i Nasielsk, omijającą Nowy Dwór Mazowiecki / Modlin.
Przedmiotowa rezerwa umożliwia w przyszłości budowę nowego połączenia kolejowego o wysokich parametrach eksploatacyjnych, które istotnie usprawnią połączenia międzymiastowe z północną Polską.
Uzyskana w ten sposób zwiększona przepustowość istniejącej linii kolejowej nr 9 pomiędzy Legionowem a Nasielskiem będzie mogła być spożytkowana na rzecz ruchu metropolitalnego i regionalnego, w szczególności do Portu Lotniczego w Modlinie.

10) Przewidzieć realizację obwodnic następujących miejscowości:
– Łochowa (droga krajowa nr 50 i 62),
– Wyszkowa (droga krajowa nr 62),
– Wyszogrodu (droga krajowa nr 50 i 62),
– Nowego Dworu Mazowieckiego / Zakroczyma (droga krajowa nr 62),
– Stanisławowa (droga krajowa nr 50 i droga wojewódzka nr 637).

Uzasadnienie:
Przedmiotowe miejscowości znajdują się w ciągu obwodnicy tranzytowej Warszawy, wyznaczonej wzdłuż dróg krajowych nr 50 i 62. Obwodnica ta będzie stanowiła faktyczną, atrakcyjną alternatywę dla ruchu tranzytowego wobec korzystania z układu drogowego Warszawy jedynie przy zapewnieniu najwyższych możliwych parametrów technicznych dróg krajowych nr 50 i 62 (minimum GP), a zarazem zminimalizowaniu ich oddziaływania na otoczenie.

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: