Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

5 maja 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy


Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM, w związku z ogłoszeniem o zbieraniu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa, składa następujące wnioski:

1)    Uwzględnić w projekcie planu oddziaływanie drogi klasy technicznej GP, tzw. Trasy NS, o przebiegu wynikającym z zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
2)    Uwzględnić w projekcie planu linie rozgraniczające linii kolejowej nr 8 poszerzonej o trzeci tor (tj. poszerzenie wykopu).

Uzasadnienie:
Planowana Trasa NS na przedmiotowym odcinku posiada zachowaną rezerwę, potwierdzoną niedawno wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Południowych. Sąsiadująca z rezerwą istniejąca linia kolejowa nr 8, zgodnie z planami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., docelowo będzie uzupełniona o trzeci tor umożliwiający sprawną obsługę ruchu metropolitalnego, regionalnego i krajowego z kierunku południowego.
W celu zapobieżenia konfliktom społecznym., jakie rodzić może lokalizacja nowych obiektów infrastruktury transportowej, konieczne jest uwzględnienie ich oddziaływania w projekcie MPZP, tj. wpisanie zakazu lokalizacji obiektów wrażliwych społecznie (np. szkół, szpitali) oraz odpowiednie wymogi dla powstającej zabudowy o charakterze mieszkaniowym lub usługowym.

3)    Ustalić przedłużenie ul. 17 Stycznia na zachód od Alei Krakowskiej w klasie technicznej zbiorczej (Z) i dopuszczonym przekroju dwujezdniowym (Z, 2×2 pasy).

Uzasadnienie:
Przedłużenie ul. 17 Stycznia na zachód ma na celu utworzenie drogi o charakterze miejskim, obsługującej obszar rzeczonego MPZP i jednocześnie odciążającą ciąg ulic Sasanki – Hynka – Łopuszańska od ruchu lokalnego. Nowy przebieg 17 Stycznia włączyć w ul. Krakowiaków w rejonie skrzyżowania z ul. Orzechową i Leonidasa.

4)    Dopuścić w projekcie planu budowę trasy tramwajowej, zgodnie z jednym z przedstawionych poniżej przebiegów:
a)    pętla Służewiec – Sasanki – Hynka – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa;
b)    pętla Służewiec – … – oś ul. Lechickiej na terenie jednostki wojskowej – ul. Lechicka – Bakalarska – … – Popularna – Globusowa.
5)    Powiązać postulowaną trasę tramwajową z planowaną trasą tramwajową w ciągu Szczęśliwicka – Drawska poprzez wiadukt nad Trasą NS i linią kolejową nr 8 na przedłużeniu ciągu Drawskiej do połączenia z Równoległą.

6)    Dopuścić w projekcie planu budowę nowego przystanku Warszawskiej Kolei Dojazdowej na wysokości ul. Popularnej.

Uzasadnienie:
Wniosek ten jest związany z postulowaną przez SISKOM trasą tramwajową o charakterze obwodowym, łączącą dzielnice Bemowo, Włochy oraz Mokotów.
Nowa trasa tramwajowa będzie stanowić dla Rakowa oś transportu publicznego wschód – zachód, spinającą główne ciągi szynowe prowadzące do centrum Warszawy (linia WKD, linia tramwajowa w Al. Krakowskiej, linia kolejowa nr 8).
Przedstawione dwa alternatywne warianty przebiegu wraz z innymi wariantami krzyżowymi powinny zostać poddane analizie wielokryterialnej w celu wskazania najlepszego rozwiązania. Należy zwrócić uwagę, że za wariantem b) przemawia lokalizacja poza głównymi ciągami drogowymi, co jest zgodne z najlepszą praktyką rozwiązań transportowych.
W związku z koniecznością przekroczenia linii WKD w osi ul. Popularnej proponuje się budowę wiaduktu w ciągu linii WKD (rozwiązanie preferowane) lub wykorzystanie istniejącego wiaduktu linii WKD nad linią kolejową nr 8. W przypadku budowy nowego wiaduktu postuluje się utworzenie nowego przystanku WKD w rejonie ul. Popularnej.

Wnioski poza procedurą składania wniosków do MPZP

W opinii SISKOM prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa powinny być poprzedzone lub co najmniej uzupełnione o wielowariantową analizę sieci transportowej, uwzględniającą aspekty techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.
Celem analizy powinno być określenie istniejących i przyszłych potrzeb transportowych tego obszaru oraz rozstrzygnięcie efektywności ekonomicznej proponowanych przez Stowarzyszenie rozwiązań, w tym w szczególności nowej trasy tramwajowej w osi wschód – zachód.